ישמעאל העכברי

ישמעאל העכברי היה מייסד כת יהודית בבבל, שנקראה "אל-עכבריה", שחי במאה ה-9.

ישמעאל העכברי חי בימי הכליף אל-מעתצם. המידע עליו מגיע בעיקר מספרו של יעקב הקרקסאני הכותב עליו שהוא היה איש נלעג בעיני הסובבים אותו, נוטה לשגעון, שבגאוותו ביזה את ענן בן דוד וביקש לקראת מותו שיכתבו על קברו "רכב ישראל ופרשיו". כינויו מגיע מכך שהוא היה מהעיר עכברא.

ישמעאל העכברי טען שאין להתייחס לקרי בתנ"ך אלא רק לכתיב. הוא גם תיקן את הטקסט המקראי במקום שהוא היה נראה לו מוקשה. בין השאר הוא קבע את השינויים הבאים[1]:

 • בפסוק המתאר את קין רוצח את הבל[2] הוא הוסיף: "ויאמר קין אל הבל אחיו קום נצא השדה ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו"
 • בפסוק "וכל העם רואים את הקולות"[3] הוא תיקן "שומעים את הקולות"
 • בפסוק על המן[4] הוא תיקן: "ובני ישראל יאכלו את המן ארבעים שנה"
 • בפסוק המונה את מספר בני לאה שירדו למצרים הוא תיקן מ"כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש"[5] ל"כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושתיים"

בנוסף, הוא קבע שראש חודש מתחיל משעת המולד, אפילו אם זה לפני השקיעה. בנוסף, הוא התיר לאכול דברים שהוכנו על ידי גויים באיסור בשבת[1]. ישמעאל העכברי, כמו ראשוני הקראים, אסר אכילת בשר בגולה[6].

שמואל אברהם פוזננסקי מסיק מייחסו לענן בן דוד שישמעאל העכברי לא היה קראי, בניגוד לעמדותיהם של אברהם בר גוטלובר ואברהם אליהו הרכבי שפוזננסקי כותב שהם ראו בישמעאל קראי[6]. חגי בן-שמאי כותב באנציקלופדיה העברית כפוזננסקי שישמעאל העכברי לא היה קראי[7].

יעקב הקרקסאני ויהודה בן אליהו הדסי[8] כותבים שחלק מדוגמאות השינויים של ישמעאל העכברי מופיעים כבר אצל השומרונים ובעקבות זאת נראה מדברי הדסי שהוא סובר שישמעאל העכברי הושפע בכל שינוייו מהשומרונים[6]. אל-מקריזי כותב על הכת של ישמעאל, אל-עכבריה, בקצרה, שהם בטלו חלק מהלכות שבת ושינו דברים בתורה. יהודה בן אליהו הדסי מזכיר, לעומת זאת, רק את השינויים בתורה[1]. אל-מקריזי אינו מבדיל בין הכת של ישמעאל לבין זו של מישויה אלעכברי, ורואה בכתות שלהם את אותה כת[9]. בעקבותיו הלך צבי גרץ שכתב שהכת נטתה לכיוון השומרונים[10]. זיהוי שתי כתות אלו ככת אחת אינה מקובלת על רוב החוקרים.

הערות שוליים עריכה

 1. ^ 1 2 3 אברהם אליהו הרכבי, לקורות הכתות בישראל, ווארשא: דפוס י’ אלאפין, תרנ"ה-1895, עמ' 15-16
 2. ^ ספר בראשית, פרק ד', פסוק ח'
 3. ^ ספר שמות, פרק כ', פסוק י"ד
 4. ^ ספר שמות, פרק ט"ז, פסוק ל"ה
 5. ^ ספר בראשית, פרק מ"ו, פסוק ט"ו
 6. ^ 1 2 3 שמואל אברהם פוזננסקי, עכברא, בתוך אנציקלופדיה אוצר ישראל (איזנשטין, יהודה דוד, עורך), כרך ח', תשי"ב, עמ' 63, באתר היברובוקס
 7. ^ חגי בן-שמאי, קראים, האנציקלופדיה העברית, כרך ל', עמ' 37
 8. ^ אשכול הכפר, גוזלוו, 1836, פרק צ"ז, באתר היברובוקס
 9. ^ יורם ארדר, ישראל בחוגי הקראות הקדומה לאור הלכותיו של מישויה אלעכברי, ציון, תשנ"ה, עמ' 38, הערה 9
 10. ^ ד"ר צבי גרץ, דברי ימי ישראל, כרך ג', הוצאת יזרעאל, תרצ"ו, 1936, עמוד 216-217