פיקדון ריבית יומי

פיקדון ריבית יומיראשי תיבות: פר"י) או פיקדון חוזר קרדיטורי (פח"ק), הוא פיקדון כספי המאפשר משיכה, מלאה או חלקית, בכל יום עסקים.

שם הפיקדון שונה בבנקים השונים. פר"י בבנקים העושים שימוש במערכת המחשוב של בנק הפועלים. פח"ק באלו העושים שימוש במערכת המחשוב של בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי-טפחות, בנק ירושלים ובנק ישראל, ו"פדיום" (פדיון יומי) באלו העושים שימוש במערכת המחשוב של בנק לאומי. מכונה גם "תעודת פיקדון סחירה" ("תפ"ס").

סכום השקעה מינימלי המקובל בישראל הוא 1,000 ש"ח. בזמן המשיכה, לא יכול המפקיד להותיר בפיקדון סכום נמוך מזה. לכן יידרש למשוך פחות, או לבצע משיכה של כלל הסכום המופקד.

הפיקדון (לרבות הריבית) יפרע אך ורק לאותו חשבון בנק בו מתנהלת קרן הפיקדון.

הריבית על הפיקדון עריכה

הריבית על הפיקדון נקובה בשיעורה השנתי, ומחושבת בשיטת ריבית דריבית יומית. שיעור הריבית עולה בהתאם לגובה הפיקדון, על פי התעריפון שבתוקף ליום שינוי היתרה. הריבית הנקובה לפיקדון היא בתוקף עד לשינוי, ויכולה להשתנות בכל יום לפי שיקולי הבנק. הריבית המשתנה נקבעת כמרווח קבוע משיעור ריבית החובה הבסיסית "פריים" שגובה הבנק. המרווח נקבע במועד ההפקדה ואינו משתנה עד ליום פרעון או חידוש הפיקדון. המרווח נקבע בכל תחנה בהתאם לטבלת הריבית של הבנק. לעיתים מאושרת ריבית חריגה, בהתאם לנוהלי הבנק, לרוב תחת התמקחות מצד הלקוח. ניתן לראות את הפיקדון היומי כנושא ריבית קבועה - כמו כל פיקדון אחר בריבית קבועה, גם כאן שיעור הריבית קבוע ומובטח עד תחנת היציאה, שהיא יום העסקים הבא. הריבית נצברת ליתרת הקרן ומחושבת מחדש כחלק מהקרן ביום העסקים הבא. בעת משיכת הפיקדון או חלקו, מנוכה מהריבית מס הכנסה של 15%.

שירות פיקדון אוטומטי עריכה

פיקדון יומי אוטומטי זהו שירות המאפשר ביצוע קניה ומכירה של הפיקדון באופן אוטומטי על פי היתרה הקיימת בחשבון השוטף בסוף יום העסקים במהלך עיבוד הנתונים הלילי המבוצע במערכות המחשוב של הבנק. סכומי הקנייה והמכירה לוקחים בחשבון תיקונים עם ערך יום אחורה. פעולות הקנייה והמכירה מתבצעות על פי סכומי החובה והזכות בחשבון השוטף ואינם מתחשבים בקיום או אי קיום מסגרת אשראי.

מאפייני עסקה בפיקדונות עריכה

מערך התפעול של הפיקדונות מתבסס על פעולות ברמת העסקה. עסקה היא פיקדון על מכלול מאפייניו אותם הגדיר הלקוח בעת ביצוע ההפקדה. חלק ממאפייני העסקה אינם ניתנים לשינוי יזום עד לפרעון או חידוש הפיקדון והם:

 • סוג הריבית.
 • תקופת הפיקדון.
 • אופן חישוב הריבית.
 • תוספת או הפחתה לשער בסיס.

מאפיינים אחרים ניתנים לשינוי בהתאם לסוג הפיקדון:

 • שיעור הריבית.
 • אופן זיכוי הריבית.
 • חידוש או אי חידוש.
 • הזרמת פטור מלא מניכוי מס הכנסה.
 • תנאי עיקול.
 • שינוי, הפסקה או חידוש של הוראת קבע.

אופן זיכוי הריבית עריכה

ישנן כמה אפשרויות לאופן בו הריבית תזוכה:

 • ריבית וקרן נפרעות לחשבון השוטף של הלקוח.
 • ריבית שתפרע לחשבון עובר ושב בתום תקופת הפיקדון.
 • בעת זיכוי הריבית מנוכה מס הכנסה במקור בהתאם לחוק מחשבון השוטף של הלקוח.

חידוש הפיקדון היומי עריכה

במקרה שלקוח הפסיק את הפיקדון ומעוניין לחדשו במעמד ההפקדה ניתן לתת הוראה לחידוש הפיקדון באופן אוטומטי על ידי המחשב. הוראת החידוש תתבצע לפי אותם תנאים שנקבעו לפיקדון בתקופת ההפקדה הראשונה. למעט הריבית אשר תהיה בכל תקופה, בהתאם להסכם ספציפי או מפורט בטבלת שיעורי הריבית ביום החידוש.

ראו גם עריכה