תקנון הממשלה

תקנון הממשלה הוא מסמך המגדיר את סדרי העבודה של ממשלת ישראל. כאשר מוקמת ממשלה חדשה, היא מתכנסת בפעמים הראשונות לפי כללי התקנון של הממשלה הקודמת, עד אשר מגיש ראש הממשלה תקנון ממשלה חדש הזוכה לאישורה. באוגוסט 2012 אישרה הממשלה תקנון ממשלה חדש, שמרחיב את סמכויות ראש הממשלה.

תקנון הממשלה ה-31 בראשות אהוד אולמרט

עיקרי התקנון

עריכה

סדר היום של ישיבות הממשלה

עריכה
 • סדר היום של הממשלה, משך הישיבה והזמן שיוקצה לכל דובר יקבעו בידי ראש הממשלה.
 • הממשלה מתכנסת לישיבה רגילה בכל יום ראשון באולם ישיבות הממשלה בירושלים. ראש הממשלה רשאי לכנס בכל עת ובכל מקום ישיבות ממשלה שלא מן המניין.
 • בראש כל ישיבת ממשלה עומד ראש הממשלה, זולת אם נבצר מראש הממשלה לנהל את הישיבה, ואז יעמוד בראשה מי שהוסמך לכך מטעם הממשלה (בדרך כלל ממלא מקום ראש הממשלה).
 • נושאים לסדר היום מטעם שרי הממשלה יוגשו לפי הנהלים למזכיר הממשלה, ובמידת הצורך יינתן שיקול דעת לראש הממשלה בדחיפות הנושא לסדר היום (ראו בהמשך).
 • לעיתים מזדמנות או לפי בקשת ראש הממשלה, יינתנו סקירות ביטחוניות ומדיניות על ידי השרים הנוגעים בדבר, ויש שיערכו דיונים על סקירות אלו לפי קביעתו של ראש הממשלה.
 • הצעה המחייבת פרסום ברשומות, תכלול טיוטה לפרסום ברשומות.
 • אם התגלעה מחלוקת בין שרים לגבי הפעלת סמכות המצויה בידי שניהם, ולא הגיעו לעמק השווה תוך 30 יום, יובא הדבר להכרעת ראש הממשלה.
 • מזכיר הממשלה יכין את סדר היום של הממשלה 48 שעות לפני כינוסה, ויאפשר, במידה והחומר אינו נוגע לענייני ביטחון או עניינים סודיים, את עיונם של השרים בחומר. כל החומר העומד לעיון הממשלה ימוספר באופן סידורי.

נהלים

עריכה
 • שר רשאי להגיש שאלות לשר אחר והלה ישיב לו תוך 5 ימים. אם לא השיב השר הנשאל או שתשובתו אינה מספקת, רשאי השר השואל לבקש מראש הממשלה להעלות את השאלה בישיבת הממשלה ואף לקיים עליה דיון. ראש הממשלה רשאי לאשר שאלות דחופות שיענו בישיבת הממשלה, ובלבד שהללו יועברו בכתב לפני הישיבה לראש הממשלה ולשר הנוגע בדבר. שאלה שפורסמה מראש אין לענות עליה.
 • קבלת החלטות בידי הממשלה תעשה לפי הנהלים (ראו בהמשך).
 • מינוי הנעשה בידי הממשלה ואינו נעשה בהליך תחרותי, יועבר לבדיקה מקדמית של ועדת שרים אשר בתחומה המינוי, ודעתה תובא בהצעת המינוי של השר המגיש.
 • הצעה של שר שחדל מתפקידו תועבר לעיונו של השר הנכנס והלה יחליט תוך שבועיים אם לאמץ את ההצעה או לא. אם לא השיב תוך שבועיים יראה הדבר כאילו ויתר על ההצעה.

פירוט נהלים

עריכה

דרך הגשת נושא לסדר היום של הממשלה

עריכה

שר המעוניין להעלות נושא לסדר היום השבועי של הממשלה, יגיש אותו בכתב למזכיר הממשלה, לא יאוחר מהשעה 12 ביום ד' שלפני ישיבת הממשלה. במידה שלא היה סיפק בידי השר להגיש נושא כלשהו בזמן, ומפאת דחיפותו יש להעלותו לסדר היום - יוגש למזכיר הממשלה ובהתאם לרצון ראש הממשלה יועלה לסדר היום.

ההצעה הכתובה תכלול את המרכיבים הבאים:

 • כותרת.
 • הצעת נוסח ההחלטה - במקרה שמדובר בנושא שמלווה בהחלטת ממשלה.
 • דברי הסבר להצעה והצורך בה.
 • מקורות מימון: במקרה של הצעה הכרוכה בהוצאה כספית, יצוין הדבר במפורש. במידה והתקציב הנדרש חורג מהתקציב המאושר, יציין השר המגיש את המקור למימון ההצעה ואת עמדת שר האוצר בעניין.
 • האם ההצעה מגדילה או מקטינה את כוח-האדם המצוי.
 • המצב המשפטי: מהו המצב בחקיקת הכנסת, האם נדרש שינוי בחקיקה, מהי עמדת היועץ המשפטי למשרד וכיוצא בזה.
 • נושאים בין-משרדיים: אם ההצעה המוגשת נוגעת בתחום אחריותו של שר אחר - יבוא השר המגיש בדין ודברים עם השר שבתחום אחריותו ההצעה המוגשת ועמדת השר תצוין במפורש בדף ההצעה.
 • הצעה המוגשת מטעם ראש הממשלה ונוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים, תתואם עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
 • החלטות ממשלה קודמות: יש לציין החלטות ממשלה קודמות והאם ההצעה גורעת, מוסיפה או מבטלת אותן, וכן חלופות להצעה (אם קיימות).

למזכיר הממשלה הסמכות לדחות הצעה לסדר היום אם אינה עמדה בתנאים הנ"ל, זולת אם החליט ראש הממשלה אחרת.

אמנות בינלאומיות

עריכה

לשם חתימה על אמנה בינלאומית בישיבת הממשלה:

 • על אחד השרים להגישה למזכיר הממשלה בצירוף תרגום לעברית וחוות דעתם של שר החוץ ושר המשפטים.
 • אין צורך בהגשתה לכנסת (בשונה מאשרורה).

לשם אשרור אמנה בינלאומית בישיבת הממשלה:

 • בנוהל רגיל: על אחד השרים להגישה ב-10 עותקים לפחות למזכיר הממשלה לפני הישיבה, בציון חוות דעתם של שרי האוצר והחוץ, ובציון שינויי החקיקה הנדרשים על מנת לאשררה (אם קיימים כאלה). על מזכיר הממשלה להעבירה לידי הכנסת לשם עיון ובמידת הצורך לשם אשרור.
 • בנוהל מיוחד: לא תוגש אמנה לעיון הכנסת מסיבות של מפאת סודיותה או דחיפותה, וזאת באישור שר החוץ ושר המשפטים.

קבלת החלטות בממשלה

עריכה

הצעה שהועמדה לאישור הממשלה תתקבל אם תמכו בה ברוב קולות חברי הממשלה ותדחה אם לא התקבלה ברוב קולות או שישנו תיקו בין התומכים למתנגדים. הצעה שהועמדה לדיון והצבעה בממשלה ואין לגביה כל הסתייגות - תתקבל לפי הצעת ראש הממשלה. שר בהיעדרו, רשאי להפקיד במזכירות הממשלה את דעתו בעניין נושא העומד להצבעה, או להורות למחליפו להצביע כאמור ובתנאי שלמחליפו זכות הצבעה בממשלה. ראש הממשלה רשאי בתיאום עם מזכיר הממשלה, למסור הצעת החלטה דחופה שתתקבל שלא במסגרת ישיבות הממשלה הרגילות, להכרעה במשאל בעל-פה (דהיינו, הצבעה טלפונית). רשאי שר לבקש כי העניין יובא לישיבת הממשלה ורשאי ראש הממשלה לדחות הצעתו. שר שלא היה ניתן להשיגו לא יובא במניין ההצבעה. ראש הממשלה רשאי להגיש הצעה בכתב לחברי הממשלה ואלו ישיבו את דעתם תוך שבוע מיום ההגשה, ואם לא השיב שר שקול הדבר לתמיכתו בהצעה.

קישורים חיצוניים

עריכה