Preemptive bid

הכרזה בברידג'
יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

Preemptive bid היא הכרזה בברידג' בדילוג על רמת הכרזה אחת לפחות, עם יד חלשה ומספר קלפים רב בסדרה המוכרזת. מטרת ההכרזה היא הפרעה ליריבים במציאת החוזה המתאים למשחק. המכריז הכרזה כזו מעריך כי ייכשל בביצוע החוזה, אבל מעריך כי העונש על אי-ביצוע החוזה יהיה נמוך מהניקוד אותו יקבלו היריבים על ביצוע של החוזה המתאים להם. העיקרון בהכרזת Preemptive bid דומה לעיקרון של הכרזת Weak two bid: בשני המקרים מדובר בהכרזת הפרעה המבוססת על מספר רב של קלפים בסדרה אחת. יש המכלילים הכרזת Weak two bid תחת המושג Preemptive bid.

Preemptive bid ו-Preemptive Overcall עריכה

Preemptive bid היא הכרזה בקפיצה לפני שמישהו מהיריבים הכריז. Preemptive Overcall היא הכרזה בקפיצה שמדלגת על רמת הכרזה אחת לפחות, לאחר שאחד או יותר מהשחקנים הכריזו. המטרות והכללים בשני סוגי הכרזות ה-Preemptive הללו דומות: בשני המקרים מכריזים עם יד חלשה, שבה מספר רב של קלפים בסדרה אחת. בשני המקרים המטרה היא להפריע ליריבים במציאת חוזה מתאים.

כללים להכרזת Preemptive עריכה

העיקרון דומה לעיקרון של הכרזת Weak two bid.ההבדל הוא שהכרזת Preemptive נעשית בגובה גבוה יותר ועם סדרה ארוכה יותר מאשר הכרזת Weak two. מכריזים Preemptive bid עם ידיים שבהן 5 נקודות עד 10 נקודות וסדרה ארוכה.

הכללים להכרזת Preemptive הם:

 • למכריז יש בין 5 ל 10 נקודות ולפחות שבעה קלפים בסדרה[1]


 • הסדרה הארוכה היא סדרה איכותית

בסדרה יש לפחות שני מכובדים (מכובד הוא A, K, Q, J10).

 • למכריז אין ארבעה קלפים או יותר בסדרת מייג'ור, שאינה הסדרה המוכרזת על ידו
 • בידיים עם שבעה קלפים מכריזים בגובה 3.

למשל מכריזים 3 עם היד הבאה:

AQ87654

32

53

76

 • בידיים עם שמונה קלפים מכריזים בגובה 4.

למשל מכריזים 4 עם היד הבאה:

Q4

Q62

-

KJ987652

 • בידיים עם תשעה קלפים מכריזים בגובה 5.

למשל מכריזים 5 עם היד הבאה:

65

4

AKJ987542

9

שיקולים בקבלת ההחלטה האם להכריז Preemptive bid עריכה

השחקן המכריז Preemptive bid מניח שבהסתברות גבוהה ייכשל בביצוע החוזה. ההחלטה האם להכריז או להימנע מהכרזה מבוססת על ההערכה: האם העונש שיקבל על כישלון בביצוע החוזה גבוה או נמוך מהפרס שיקבלו היריבים על ביצוע חוזה של משחק מלא? העונש והפרס נמדדים על פי מספר הנקודות שיקבלו היריבים.

כלל אצבע לקבלת החלטה כזו נקרא: חוק החמש מאות, שלפיו אם העונש על אי-ביצוע החוזה צפוי להיות 500 נקודות או פחות כדאי להכריז הכרזה כזו. אחרת יש להימנע מהכרזה. במקרה של Preemptive bid ההערכה צריכה להתבצע בהנחה שאחד היריבים יכריז הכרזת כפל (באנגלית Double).

השיקולים העיקריים בקבלת ההחלטה הם:

 • מספר הלקיחות הצפוי

מספר זה תלוי באיכות הסדרה הארוכה של המכריז Preemptive bid. כך למשל הסדרה הארוכה ביד מספר 1: AKQT987 היא באיכות טובה יותר מהסדרה הארוכה ביד מספר 2: KJT5432. משום שביד מספר 1 אפשר להפסיד לכל היותר לקיחה אחת בסדרה ל J המלווה בשלושה קלפים אחרים בסדרה. ביד מספר 2 עלולים להפסיד שתי לקיחות ל A ול Q ובמקרים מסוימים של ארבעה או יותר קלפים בסדרה אצל אחד היריבים עלולים להפסיד גם לקיחה אחת או שתיים נוספות ל 9 ו/או ה 8.

מספר הלקיחות הצפוי תלוי גם בחלוקה בסדרות אחרות. כך למשל חוסר או קלף יחיד בסדרה אחרת עשוי להגדיל את מספר הלקיחות הזוכות. כמו כן תלוי מספר הלקיחות הצפוי באיכות סדרות אחרות. כך למשל A בסדרה אחרת פירושו קרוב לוודאי לקיחה נוספת.

 • מצב הפגיעות

כאשר המכריז אינו פגיע הניקוד שמקבלים היריבים על כישלונו בחוזה נמוך יותר לעומת כישלון באותו מספר לקיחות כאשר הוא פגיע. לפיכך במצב לא-פגיע יהיה נכון לבצע הכרזה כזו גם אם במצב פגיע לא מכריזים Preemptive bid. כאשר היריבים אינם פגיעים מספר הנקודות שיקבלו על ביצוע חוזה של משחק מלא נמוך יותר מאשר מספר הנקודות שיקבלו על ביצוע אותו חוזה כאשר הם פגיעים.

 • מיקומו של המכריז בסדר ההכרזה

שחקן במושב הראשון המכריז Preemptive bid עלול למנוע הכרזה של השותף גם אם לשותף מספר רב של נקודות. בברידג' מודרני מקובל בכל זאת ברוב המקרים להכריז Preemptive bid גם במושב הראשון על מנת להפריע ליריבים.

שחקן במושב השלישי לאחר שתי הכרזות Pass של השותף ואחד היריבים, עשוי להכריז Preemptive bid גם במקרים בהם היה עשוי להימנע מהכרזה כזו לו היה הראשון או השני בסדר ההכרזה.

שחקן במושב הרביעי להכריז לאחר שלוש הכרזות Pass נמצא במצב של Balancing במצב זה משתנה המשמעות של הכרזה כזו והיא אינה הכרזת Preemptive bid אלא מתארת דווקא יד חזקה. אם יכריז Pass, היד לא תשוחק ותירשם תוצאה זהה לשני הזוגות. במקרה זה הכרזה בגובה 3 או יותר אינה מפריעה ליריבים.

הטבלה הבאה מסכמת את מכלול השיקולים באמצעות הצגת התוצאות האפשריות לאחר הכרזת Preemptive bid:

מספר לקיחות בכישלון בביצוע ניקוד ליריב בכישלון בביצוע החוזה/ניקוד ליריב בביצוע משחק מלא על ידי היריבים
לא פגיע/ יריבים פגיעים לא פגיע/ יריבים לא פגיעים פגיע/ יריבים פגיעים פגיע/ יריבים לא פגיעים
3
500/600 500/400 800/600 800/400
2
300/600 300/400 500/600 500/400
1
100/600 100/400 200/600 200/400

הסבר הטבלה: הטבלה משווה תוצאות אפשריות במקרה של הכרזת Preemptive bid לעומת הימנעות מהכרזה כזו. במקרה של הימנעות, ההשוואה היא מול המצב השכיח בו היריבים מכריזים ומבצעים משחק מלא.[2] בהשוואה מוצגות התוצאות שיתקבלו לטובת היריבים בכל אחד מהמקרים. המטרה היא להראות באילו מקרים התוצאה של כישלון בביצוע החוזה עדיפה על ביצוע משחק מלא על ידי היריבים. במקרים אלה כדאי לבצע הכרזת Preemptive bid. [3]

כל התאים בהם המספרים המופיעים מודגשים מתארים את המקרים בהם הכרזת Preemptive bid מביאה לתוצאה טובה יותר מאשר הימנעות מהכרזה והכרזת וביצוע משחק מלא על ידי היריבים ולכן הכרזה כזו כדאית. כל התאים בהם המספרים המופיעים אינם מודגשים מתארים מצבים בהם לאחר הימנעות מהכרזה כזו הפרס שמקבלים היריבים על ביצוע משחק מלא נמוך מהעונש שמקבל המכריז על אי-ביצוע החוזה שהכריז באמצעות Preemptive bid

העמודה הראשונה מכילה את מספר הלקיחות בהן נכשל שחקן שהכריז Preemptive bid. כל תא בטבלה החל מהשורה השלישית והעמודה השנייה, מציג שתי תוצאות: הימנית היא התוצאה של כישלון בביצוע החוזה על ידי המכריז Preemptive bid עם הכרזת כפל של היריבים והשמאלית מתארת מצב בו נמנעים מהכרזה כזו והיריבים מבצעים משחק מלא.

הכותרות של התאים המופיעות בשורה השנייה ומתייחסות לעמודה השנייה עד חמישית מתארות ארבעה מצבים שונים של פגיעות: מימין מצב הפגיעות של המכריז ושותפו ומשמאל מצב הפגיעות של יריביהם. המצבים השונים הם:

 • עמודה שנייה: לא פגיע/היריבים פגיעים המכריז ושותפו אינם פגיעים. היריבים פגיעים.
 • עמודה שלישית: לא פגיע/היריבים לא פגיעים שני הזוגות אינם פגיעים.
 • עמודה רביעית: פגיע/היריבים פגיעים שני הזוגות פגיעים.
 • עמודה חמישית: פגיע/היריבים לא פגיעים המכריז ושותפו פגיעים. היריבים אינם פגיעים.

ניקח לדוגמה את התא בשורה השנייה בעמודה השנייה ואת התא החמישי בשורה השלישית בטבלה.

ניתוח התא בשורה השנייה ובעמודה השנייה: על פי העמודה הראשונה בשורה המכריז ביצע שלוש לקיחות פחות מאשר הכריז. מהכותרת של העמודה השנייה ניתן לראות שהמכריז ושותפו במצב לא פגיע. העונש על ביצוע שלוש לקיחות פחות מהחוזה במצב לא פגיע הוא 500 נקודות לטובת היריבים. מהכותרת של עמודה זו ניתן לראות שהיריבים פגיעים ולכן יקבלו במקרה של ביצוע משחק מלא לפחות 600 נקודות. המסקנה היא שבמצב כזה כדאי להכריז Preemptive bid משום שיריבים יקבלו פחות נקודות במקרה של כישלון בביצוע החוזה מאשר במקרה שיכריזו משחק מלא. מסיבה זו המספרים מופיעים בתא זה באותיות מודגשות.

ניתוח התא בשורה השלישית ובעמודה החמישית: על פי העמודה הראשונה בשורה השלישית המכריז ביצע שתי לקיחות פחות מאשר הכריז. מהכותרת של העמודה החמישית ניתן לראות שהמכריז פגיע ולכן יקבלו יריביו 500 נקודות על כך שביצע שתי לקיחות פחות מהתחייבותו על פי החוזה. מאותה כותרת ניתן לראות כי היריבים אינם פגיעים ולכן יקבלו 400 נקודות עבור ביצוע החוזה. העונש על הכישלון בביצוע החוזה גבוה מהפרס שיקבלו היריבים עבור ביצוע החוזה ולכן לא כדאי לבצע הכרזת Preemptive bid, לפיכך צמד המספרים בתא זה אינם באותיות מודגשות.

תשובות להכרזת Preemptive עריכה

Pass היא התשובה השכיחה ביותר. רק עם ידיים עם מספר נקודות רב ניתן להכריז הכרזה אחרת.

הכרזות אפשריות אחרות:

 • תמיכה בסדרת הפותח - עם יד חזקה והתאמה בסדרת הפותח אפשר לתמוך בסדרת הפותח בגובה של משחק מלא או להשתמש בקונבנציה כמו Blackwood Convention על מנת לבחון הכרזת סלאם. עם יד חלשה עם התאמה בסדרת הפותח אפשר להכריז הכרזת הפרעה על פי חוק סך הלקיחות. כך למשל אחרי Preemptive bid של 3 אפשר להכריז 4 עם שלושה קלפים בסדרה זו.
 • הכרזה של משחק מלא או יותר ב NT - מחייב עוצר בכל אחת מהסדרות למעט סדרת השותף. אם למכריז NT אין לפחות 9 לקיחות מובטחות בידו והוא מסתמך על לקיחות בידו של הפותח, נדרשים לפחות שני קלפים בסדרת הפותח על מנת להימנע ממצב בו לא יהיה ניתן לזכות באף לקיחה בידו של הפותח. כך למשל אם הפותח 3 מחזיק את הקלפים הבאים:

KQJT987 ללא קלפים גבוהים בסדרות אחרות, ולשותפו קלף בודד בסדרה זו, היריב יזכה ב A ולכרוז לא תהיה אפשרות להיכנס לדומם על מנת לממש חמש לקיחות גבוהות בסדרת ה.

 • במקרים נדירים ניתן להכריז הכרזה בסדרה שונה מסדרת הפותח - הכרזה כזו מחייבת כוח ואורך בסדרה זו.

כך למשל לאחר הכרזת 3 אפשר להכריז 4 עם היד הבאה:

AKQJT974

-

A43

A2

ראו גם עריכה

לקריאה נוספת עריכה

 • מוטי גלברד, ברידג' הכרז בדרך הנכונה חלק ב' , פרק 5: Preempt, הכרזות מנע, הוצאה עצמית של המחבר, 2006

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ במקרים מיוחדים ניתן להכריז גם עם שישה קלפים בסדרת ה משום שבסדרה זו אין אפשרות להכריז Weak two bid.
 2. ^ על מנת לפשט את הדיון הערכים בטבלה מתייחסים למספר הנקודות שיקבלו היריבים במקרה של ביצוע משחק מלא ללא שליט או עם שליט בסדרת המינור. במקרה של ביצוע משחק מלא בסדרת מיג'ור יקבלו 20 נקודות יותר. אין משמעות ל 20 נקודות אלה בהשוואה מול ערך הגבוה או נמוך לפחות ב 100 נקודות מהערך המופיע בטבלה עבור ביצוע משחק מלא.
 3. ^ הניתוח המוצג כאן הוא בדיעבד. השחקן המכריז אינו יודע מראש בכמה לקיחות ייכשל בביצוע החוזה.