SCADA (ראשי תיבות באנגלית למונח: Supervisory Control And Data Acquisition) הן מערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה. מערכות אלה מנטרות ושולטות על תהליכים בתחום התעשייה, התשתיות וניהול מתקנים, כמתואר להלן:

  • תהליכים בתעשייה הכוללים, בין השאר, תהליכי הפקה, יצור, זיקוק, יצירת אנרגיה והרכבת מוצרים.
  • תהליכים בתשתיות ציבוריות או פרטיות הכוללים, בין השאר, מערכות תאורת חוץ (עירוניות ובינעירוניות), מערכות לאספקת מים, איסוף וטיהור שפכים, ניטור צנרת להולכת נפט וגז, רשת החשמל, מערכת צופרי אזעקה ומערכות תקשורת גדולות.
  • תהליכים במתקנים ציבוריים או פרטיים, כולל ניהול מערכות בניינים, שדות תעופה, אוניות ותחנות חלל. מערכות SCADA מנטרות ושולטות על מערכות HVAC (ראשי תיבות באנגלית: Heating, Ventilation, and Air Conditioning), חימום, אוורור ומיזוג אוויר, הפועלות במתקן.

מרכיבי מערכת SCADA

עריכה

מערכת SCADA מכילה בדרך כלל תת-מערכות אלה:

  • ממשק משתמש הוא חלקה של מערכת החשוף למשתמש בה, כך שדרכו מתקיים הקשר בין המשתמש ובין המערכת, ובאמצעותו המפעיל האנושי מנטר ושולט על התהליך.
  • מערכת פיקוח ממוחשבת, האוספת מידע על התהליך ושולחת פקודות בקרה לתהליך.
  • יחידות ניטור בתהליך (RTU), שהן יחידות קצה ממוחשבות המחוברות לחיישנים הממוקמים באתר התהליך.
  • בקרים לוגיים מיתכנתים (PLC) הם מכשירים אלקטרוניים ממוחשבים המיועדים לאסוף מידע, לבקר ולשלוט בתהליכים. שימוש במכשירים אלה לניטור התהליך זול יותר וגמיש יותר, מאשר יחידות RTU הנבנות במיוחד לתהליך מסוים.
  • תשתית תקשורת המחברת בין מערכת הבקרה לבין יחידות הקצה, RTU או PLC. בעבר התקשורת הזאת הייתה בעיקר סיריאלית אבל כיום מבוססת Ethernet.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה