בן אחיה

הרופא הראשי של הכהנים בבית המקדש

בן אחיה היה הרופא הראשי של הכהנים בבית המקדש והיה אחד מחמישה עשר הממונים הקבועים שהיו בבית המקדש.

תפקידו עריכה

במסכת שקלים נכתב כי כהני בית המקדש היו חולים יותר מבני אדם רגילים, שכן הם היו הולכים יחפים בבית המקדש בשל איסור חציצה - לפיו אין ללכת בבית המקדש עם נעליים או עם גרביים - וכן משום שהיו אוכלים כמויות בשר גדולות. כדי לתת לכך מענה, מינו רופא מיוחד שיטפל ברפואת הכהנים בבית המקדש.

המשנה במסכת שקלים מתארת את חמישה עשר בעלי התפקידים החשובים בבית המקדש ובן אחיה נכלל ברשימה בתפקיד האחראי על חולי מעיים:

אלו הן הממונין שהיו במקדש: יוחנן בן פינחס, על החותמות; אחיה, על הנסכים; מתתיה בן שמואל, על הפייסות; פתחיה, על הקינין, פתחיה זה מרדכי, למה נקרא שמו פתחיה? שהיה פותח בדברים ודורשן ויודע שבעים לשון; בן אחיה, על חולי מעיים; נחוניא, חופר שיחין; גביני, כרוז; בן גבר, על נעילת שערים; בן בבי, על הפקיע; בן ארזה, על הצלצל; הוגרס בן לוי, על השיר; בית גרמו, על מעשה לחם הפנים; בית אבטינס, על מעשה הקטורת; אלעזר, על הפרוכת; ופנחס, על המלבוש.

הרמב"ם בפירושו למשנה מסביר: ”והיה בן אחיה ממונה על רפואתם, ועל זה נתכוון באמרו 'על חולי מעים'.”

רבינו עובדיה מברטנורא מסביר: ”'על חולי מעים' - לפי שהכהנים הולכים יחפים על הרצפה ואוכלין בשר הרבה ושותין מים היו מעיהן מתקלקלין וצריכין תמיד לרופא לומר להם זה הסם טוב למעיים.”

המאירי בפירושו בית הבחירה על מסכת שקלים מסביר שהצורך ברופא נבע מאכילת הבשר הרבה וההצטננות מהמים ומכך שלבשו בגדים דקים בלבד והיו הולכים יחפים על הרצפה הקרה. כיוון שהיו מצטננים, כל הגוף היה נחלש והם היו נהיים חולים בקלות, ולכן היה צורך ברופא מיוחד. כלשונו:

בן אחיה על חולי מעים פי' שהיו הכהנים מהלכין על הרצפה כל היום ומצטננין ואוכלין בשר הרבה ושותין מים וכן מצטננין במים ולא היו לובשין אלא בגד אחד בעבודתם שהוא הכתנת שהרי בארבעה בגדים לבד הם עובדים שהם כתנת ומכנסים ומצנפת ואבנט ומתוך כך היה טבעם מתרפה וכחות איבריהם הפנימיים בתכלית החולשה וזה היה ממונה להתעסק ברפואתם להביא להם יין המיוחד לכך ומרקחות העשויים לכך וכן במאכליהם ובשאר דברים