ויקיפדיה:רשימת ערכים במחלוקת/:תיבת נח

>:תיבת נח

  • תאריך תחילת ההצבעה: ~~~~~
  • תאריך סיום ההצבעה: {{ס:#זמןמ:H:i, j xg Y|+6 days +23 hours +59 minutes}} (IDT)

הקדמהעריכה

עיקר המחלוקת סביב הפרק שנקרא כרגע פרשנות ניסית ופרשנות טבעית. ייתכן שהמבנה של הפרק טעון שפור, אבל המחלוקת עוסקת במספר נושאים אחרים וספציפיים הקשורים לפרק:
האם בכלל יש מקום לפרק (או תת-פרק) המוקדש לשאלות קיומה ההיסטורי של תיבת נח, היתכנותה והצורך בה. אם כן - מה צריך להיות אופיו של הפרק, וכיצד יש להתאים להחלטה זו את שאר הפרקים של הערך.
לאורך הדיון הצטרפה למחלוקת דילמה נוספת לגבי הפתיח, שמובאת לפניכם בסעיף 1.

דיונים קודמיםעריכה

הצגת העמדותעריכה

סעיף 1 – ניסוח הפתיחעריכה

אפשרות א' – הוספה לפתיח של המילה "אגדי/ת", למשל: "תיבת נח היא תיבה אגדית בה על פי הסיפור המקראי מילט עצמו נח, יחד עם בני משפחתו ועם נציגים מעולם החי, מהמבול אשר הציף את כל העולם".

אפשרות ב' - שינוי הפתיח בהשראת הפתיח האנגלי הנוכחי (בצירוף האסמכתאות הרלוונטיות):

תֵּבַת נֹחַ היא התיבה בה נח, על פי סיפור המבול המקראי (בראשית פרקים ו'-ט'), מילט את עצמו ומשפחתו ואת כל מיני בעלי החיים, מאבדון במבול, שהציף את כל פני הארץ. הסיפור מבראשית מופיע בגרסה מעט שונה בקוראן, בה התיבה מתוארת כ"ספינת נח".
חיפושים אחר תיבת נח נערכו לכל הפחות מתקופת אוסביוס מקיסריה (בערך 339-275 לספירה), והמאמינים בקיומה של התיבה ממשיכים לחפש אותה גם בעידן המודרני. בוצעו מיזמי חיפוש רבים במטרה לאתר את התיבה, אך מעולם לא נמצאה לתיבה הוכחה פיזית שניתנת לאימות. אין עדות מדעית לכך שתיבת נח התקיימה כפי שהיא מתוארת בתנ"ך, ואין ראיות ברשומות גאולוגיות לשיטפון עולמי המתואר במקרא.

אפשרות ג' – לפתיח לא תוסף המילה "אגדי/ת" אלא יצוין "על פי המסופר במקרא", וסיפורים על אודות משלחות משולי העולם הנוצרי לחיפוש שרידי התיבה לא יוצגו בפתיח.

סעיף 2 – הכללת פרק היסטוריוּת, אפשרות וצורךעריכה

האם הערך יכלול פרק (או תת-פרק) המוקדש לתפיסות שונות לאורך ההיסטוריה לגבי היתכנותם של מאפייני התיבה, כפי שמתוארת במקרא?

אפשרות א' – בעד.

אפשרות ב' – נגד (נגד פרק ממוקד-היסטוריוּת. אך במסגרת העיסוק בפרשנות, ניתן לתאר פרשנויות שמגיבות לתפיסות היסטוריות).

סעיף 3 – אופי הפרקעריכה

במידה ויוחלט לכלול פרק או תת פרק כבסעיף ב, האם לכתוב אותו:

אפשרות א' – כפרק "פרשנות טבעית וניסית", שיזכיר את הפרק הקיים כיום מבחינת הנושאים. הפרק יציג שאלות לגבי ההיתכנות הטבעית של פרטים בסיפור התיבה, ויסקור את התשובות שניתנו להן לאורך הדורות - הן בהגות הדתית המסורתית והן במחקר המדעי המודרני, ויפריד באופן ברור בין גישתם של גורמים מדעיים מוסדיים לבין גישות פסאודו-מדעיות שיצוינו ככאלו. בסוף הפרק תצוין עמדתם של חוקרים בני זמננו, בהתאם למקורות העדכניים.

אפשרות ב' – כפרק "שאלת קיומה ההיסטורי" שמטרתו להבהיר את עמדת המדע והמחקר המעודכנים, ויסתמך על מקורות מדעיים והיסטוריים מחוקרים אקדמים בני-סמכא בהיסטוריה, גאולוגיה, ארכאולוגיה ותחומי מחקר אחרים שרלוונטיים לנושא. במידה שיובאו כהשלמה גם מקורות שבקונצנזוס המדעי המודרני נחשבים כלא-מדעיים או פסאודו-מדעיים, הם יוצגו ככאלו. דוגמה למשפט פתיחה אפשרי: "על פי הקונצנזוס במחקר המדעי וההיסטורי כיום, אין עדות להתרחשותו של מבול כלל-עולמי בתקופות היסטוריות ופרהיסטוריות, וממילא גם קשה לראות צורך בבנייתה של תיבת נח כמתואר במקרא".

אפשרות ג' – כפרק או תת פרק שיוקדש לשאלות קיומה ההיסטורי של תיבת נח, היתכנותה והצורך בה. יוצגו בו גישות, פירושים ומחקרים בהווה ובעבר, ובפרט ממקורות אקדמיים ככל שימצאו כאלה, אך ללא קישורים מאולצים או שגויים לקונצנזוס מדעי. הגישות השונות יתוארו לפי הצורך תוך שימוש בתארים חיוביים, למשל: "לפי הסבר שאימצה ועדת המקרא האפיפיורית", ולא "לפי הסבר לא מדעי". הפרק יעסוק בתיבה בלי להידרש לשאלת ההיסטוריוּת של המבול, קיומו של אלוהים, או כל פרט אחר בסיפור שבעקיפין משליך על הצורך בתיבה והיתכנותה, אך יש עליו ערך נפרד.

סעיף 4 – אופיים של פרקים נוספים בערךעריכה

סעיף זה נוגע לשלושה פרקים שקיימים בערך כבר זמן רב, חיפוש שרידי תיבת נח, שחזורים, מקבילות לסיפור תיבת נח, הקשורים בשאלת קיומה של תיבת נח.

האם ההחלטה שתתקבל בסעיף 3 לגבי אופי הפרק, תחול על פרקים אלו, לרבות שינויים ושיפורים עתידיים בפרקים אלו?
אפשרות ב – בעד.
אפשרות ב – נגד.

הצבעהעריכה

זכות הצבעה ישנה למשתמשים שנרשמו לפחות 30 ימים לפני פתיחת ההצבעה, ביצעו לפחות 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (כלומר עריכות דפי שיחה, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות) ואינם עורכים בתשלום.

אין להצביע לפני פתיחת ההצבעה ואין לפתוח את ההצבעה עד אשר חלפו 72 שעות מהצגת טיעוני הצדדים. בהתאם לוויקיפדיה:מלחמת עריכה אין להוסיף או לגרוע מאופציות ההצבעה שסוכמו על ידי הצדדים ללא הסכמתם, אלא אם כן הבורר אישר את השינוי.

שיטת ההצבעהעריכה

יש לדרג את כל האפשרויות העומדות להצבעה. אפשרויות שתתעלמו מהן ייחשבו לאחרונות בתור. הדירוג יכול להיות חלקי, ואסור לו לכלול סתירות פנימיות.

את ההעדפות אפשר לנסח באופן מילולי, למשל "אפשרות א', ואם לא אז ב' או ג', ואם לא אז ד'". אפשר גם להשתמש בקיצורים המקובלים:

  • ד – העדפת אפשרות ד' על פני כל אפשרות אחרת.
  • בגא - העדפת אפשרות ב', ואם לא אז ג' ואם לא אז א' ואם לא אז כל אפשרות אחרת.
  • ב(גא) - העדפת אפשרות ב' כאפשרות ראשונה ולאחר מכן א' או ג' ללא העדפה ביניהן ואותן על פני כל אפשרות אחרת.
  • גד(אב) – העדפת האפשרויות ג' ו-ד' על פני אפשרויות א' ו-ב', כשאפשרות ג' עדיפה על פני ד' ולאחריהן א' ו-ב' ללא ההעדפה ביניהן ואותן על פני כל אפשרות אחרת.
  • (דה)(אבג) – העדפת אפשרויות ד' או ה' (ללא העדפה ביניהן) על פני אפשרויות א', ב' או ג' (ללא העדפה ביניהן) ואותן על פני כל אפשרות אחרת.

הקולות ישוקללו לפי שיטת שולצה למציאת זוכה יחיד.

אפשרויות ההצבעהעריכה

  • אפשרות א' – לציין שהעמדה המדעית היא שאין היתכנות פרקטית לתיבה, ולמסגר הסברים מודרניים לפיהם היא תיתכן, כבריאתנות
  • אפשרות ב' – הסרת הפסקה "פרשנות ניסית ופרשנות טבעית" מהערך והימנעות מהוספת תכני ״היסטוריוּת״, גאולוגיה, הנדסה ימית, וטרינריה או אקולוגיה וכדומה
  • אפשרות ג' – הוספת פסקת "היסטוריוּת".

ההצבעהעריכה

תוצאותעריכה

הוחלט בדיון לפתוח דיון חדש להצבעת המחלוקת.