מיזם משותףאנגלית: Joint venture או בקיצור JV) הוא גוף עסקי שנוצר על ידי שני צדדים או יותר, המאופיין בדרך כלל בבעלות משותפת, תשואות וסיכונים משותפים וניהול משותף. בדרך כלל מצטרפות חברות למיזמים משותפים מאחת מארבע סיבות: גישה לשוק חדש, במיוחד שווקים מתעוררים; כדי להשיג התייעלות של יתרון לגודל על ידי שילוב נכסים ופעולות; לחלוק את הסיכון עבור השקעות או פרויקטים גדולים; או כדי לקבל גישה למיומנויות ויכולות של שותף המחזיק בהם.

מרבית המיזמים המשותפים מוקמים כחברה בע"מ, אם כי חלקם, כמו בענף הנפט והגז, הם שותפויות מוגבלות. לעיתים נפגשים יחידים כדי ליצור שותפות זמנית לצורך מיזם מסוים, ניתן לכנות שותפות כזו גם מיזם משותף בו הצדדים הם "שותפים משותפים".

התאגדות ומבנה חוקי עריכה

ניתן להשיג מיזם משותף בדרכים רבות, העיקריות שבהן:

 • משקיע זר קונה החזקה בחברה מקומית
 • חברה מקומית הרוכשת עניין בחברה זרה קיימת
 • יזמים זרים ומקומיים המקימים יחד מיזם חדש
 • כל היזמים יחד מקימים מיזם חדש עם הון ציבורי ו/או חוב בנקאי

בבריטניה, בהודו ובמדינות רבות בהם השיטה המשפטית היא של המשפט המקובל, על מיזם משותף (או חברה שהוקמה על ידי קבוצת אנשים) להגיש לרשות המתאימה את מזכר ההתאגדות. זהו מסמך סטטוטורי המודיע לציבור החיצוני על קיומו. הציבור יכול לראות את זה במשרד שאליו הוא מוגש. יחד עם תקנון, הוא מהווה "חוקה" של המיזם המשותף במדינות אלה. התקנון מסדיר את היחסים בין בעלי המניות לדירקטורים בחברה ויכול להיות מסמך ארוך ביותר. הוא עוסק בסמכויות שהועברו על ידי בעלי המניות לדירקטורים ואלו המוחזקות על ידם, המחייבות קבלת החלטות רגילות, החלטות מיוחדות וקיום אסיפות כלליות חריגות כדי להביא להחלטת הדירקטורים.

עם הקמתו, הופך המיזם המשותף לישות משפטית חדשה עם המשמעות ש:

 • היא נפרדת רשמית ממייסדיה, שאחרת עשויים להיות תאגידי ענק, אפילו בקרב המדינות המתפתחות
 • המיזם המשותף יכול להתקשר בשמו, לרכוש זכויות (כגון הזכות לרכוש חברות חדשות)
 • יש לה חבות נפרדת מזו של מייסדיה, למעט הון מושקע
 • היא יכולה לתבוע (ולהיתבע) בבתי משפט.

פירוק המיזם המשותף עריכה

בדרך כלל המיזם המשותף אינו קבוע, ויכול להיות מפורק כאשר:

 • מטרות המיזם המקוריות הושגו
 • מטרות המיזם לא הושגו, והמיזם מחליט להתפרק
 • אחד או שני הצדדים אינם מסכימים עוד עם מטרות המיזם המשותף
 • משך הזמן שהוסכם על המיזם המשותף פג
 • סוגיות משפטיות או פיננסיות מביאות לפירוקו
 • התנאים שהתפתחו בשוק השתנו כך שהמיזם המשותף כבר אינו מתאים או רלוונטי
 • צד אחד רוכש את השני

קישורים חיצוניים עריכה