רווח (חשבונאות)

מונח בחשבונאות
(הופנה מהדף רווח נקי)

רווח בחשבונאות הוא ההפרש החיובי המתקבל במהלך פעילות כלכלית מהכנסה לאחר ניכוי הוצאות שהוצאו ביצירת אותה הכנסה, בתקופה חשבונאית מסוימת. אם הסכום שמתקבל הוא שלילי - נוצר הפסד.

קיימות הגדרות רבות לרווח, הנובעות משימושים שונים למושג. ההגדרה הכלכלית לרווח שונה מההגדרה החשבונאית, וכן קיימים מונחים לסוגי רווח שונים - רווח גולמי, רווח תפעולי, וכדומה.

רווח חשבונאי הוא התוצאה של דוח רווח והפסד. ככזה, הוא מתייחס לפירמות, ולא ליחידים. הוא משקף את הפעילות הכלכלית בתקופה אליה מתייחס הדוח. הרווח החשבונאי מורכב מהפדיון, או ההכנסות, מהן מנוכות הוצאות החברה, כעלות המכר, עלויות שיווק, עלויות ניהול החברה, ועוד. בסוף התקופה החשבונאית, נתון הרווח מועבר ליתרת הרווח בהון העצמי (נקראת גם "עודפים"), המייצגת את הרווחים/הפסדים נטו שנצברו מתקופות קודמות בהון העצמי ועדיין לא חולקו כדיבידנד. מיתרה זאת, ניתן לחלק בעתיד דיבידנדים, באישור הדירקטוריון.

רבים רואים ברווח החשבונאי עיוות של המציאות הכלכלית והעסקית, ואילו אחרים רואים בו רע הכרחי, שנותן תמונה אודות הפעילות העסקית של הפירמה, ונותן כלי השוואה אחיד בין החברות השונות. הרווח החשבונאי הקלאסי כולל מספר תתי-סעיפים עיקריים. דוח רווח והפסד מתחיל משורת הפדיון, או ההכנסות.

פדיון

עריכה

כבר בשורת הפדיון נוצרת בעיה בהגדרת הרווח. בעיה זו נקראת לעיתים "עיתוי ההכרה בהכנסה". הפדיון מוגדר כזרימה של סחורות ושירותים אל מחוץ לפירמה, או כתמורה לפירמה ממכירת סחורות ושירותים אלה. ברם, מאחר שהדוח הוא תקופתי, הרי ששירות יכול שייפרש על שתי תקופות עוקבות, ואז קיים הכרח לחלק את התמורה ביניהן. סחורות שנשלחו ללקוח בחו"ל וטרם הגיעו ליעדן - האם ניתן לרושמן כהכנסה.

בעיה נוספת היא האם בכלל ניתן להכיר בהכנסות מסוימות. חברות רבות נוטות להגדיל את שורת המכירות לקראת תום התקופה החשבונאית כדי להציג מצג לפיו מכירותיהן צמחו וכדי לעמוד בתחזיות אנליסטים. בפועל, מכירות אלו מתבצעות באשראי, ונרשם כנגדן חוב לקוח. בפועל, רבים המקרים בהם המכירה מתבטלת, והרווח הופך להפסד.

רווח גולמי

עריכה

רווח גולמי הוא פדיון הפירמה בניכוי עלות המכר. שיעור הרווח הגולמי (רווח גולמי / פדיון) הוא מדד המאפשר להבין עד כמה העסק יעיל מבחינת ייצור והפצת התוצר.[1]

רווח תפעולי

עריכה
  ערך מורחב – רווח תפעולי

ההפרש בין הכנסות החברה לבין הוצאותיה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס ובדרך כלל לפני ניכוי הוצאות או הכנסות מימון. למעשה, הרווח התפעולי לוקח את הרווח הגולמי ומנכה ממנו את העלויות הנוספות הדרושות לתפעול השוטף של החברה, כגון הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה ושיווק (פרסום), הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות. בניגוד להפסד גולמי, אם החברה רושמת רווח גולמי והפסד תפעולי, ייתכן כי ניתן להחזירה לרווחיות תפעולית על ידי ייעול וקיצוץ בעלויות המצוינות לעיל.

חישוב שיעור הרווח התפעולי:

שיעור רווח תפעולי = רווח תפעולי / מכירות

היחס מראה כמה תורם כל שקל מכירות לרווח התפעולי ומהם שולי הביטחון לאחר הוצאות מכירה והנהלה שישמשו לתשלומי ריבית והוצאות אחרות.

רווח נקי

עריכה

הרווח לאחר תשלום המיסים (בדרך כלל מס חברות) החלים עליו.

רווח כולל

עריכה

הרווח הכולל מתקבל מהוספת הרווח הכולל האחר לרווח הנקי.

הערות שוליים

עריכה