שונות משותפת

בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה, השונות המשותפתאנגלית: Covariance) היא מדד לקשר בין שני משתנים מקריים. השונות המשותפת חיובית כאשר המשתנים נוטים לסטות מהממוצע באותו כיוון (שניהם מעליו או ששניהם מתחתיו באותו מאורע), ושלילית כאשר הם משתנים בכיוונים מנוגדים זה לזה.

אם מנרמלים את השונות המשותפת באמצעות חלוקתה במכפלת סטיות התקן של המשתנים המעורבים, מתקבל מדד הנקרא "מקדם המתאם", שערכו בין 1 ל-1-. אם המקדם קרוב לערכים הקיצוניים, זהו אות לכך שהמשתנים קשורים זה בזה (קשר שעשוי להיות סיבתי, אך אינו בהכרח כזה). אפשר לראות במושג זה הכללה של השונות, משום שהשונות המשותפת של משתנה מקרי עם עצמו, שווה לשונות שלו. השונות המשותפת של משתנים בלתי תלויים שווה לאפס, אך אם השונות המשותפת שווה לאפס, המשתנים אינם בהכרח בלתי תלויים, אלא רק בלתי מתואמים.

הגדרהעריכה

נסמן את התוחלות של המשתנים המקריים   ו-  על ידי   ו- . השונות המשותפת של השניים מוגדרת להיות:

 

או בקצרה:

 

מתאםעריכה

מאי-שוויון קושי-שוורץ נובע שתמיד  , כאשר   היא השונות של המשתנה המקרי   (וכן ל- ). בפרט, השונות המשותפת קיימת (וסופית) כל אימת שלמשתנים   ו-  יש שונות סופית. מאותה סיבה, הערך המוחלט של מקדם המתאם   אינו עולה על 1.

תכונותעריכה

למשתנים ששונותם המשותפת אפס, קוראים משתנים בלתי מתואמים. כל שני משתנים בלתי תלויים הם בלתי מתואמים, אבל ההפך אינו נכון.

השונות המשותפת היא תבנית ביליניארית, כלומר,  , וכן ברכיב הימני. זוהי תבנית סימטרית, שהיא חיובית לחלוטין על מרחב המשתנים המקריים (כאשר מזהים משתנים שההפרש ביניהם קבוע בהסתברות 1), מכיוון שלמשתנה שאינו קבוע בהסתברות 1, יש שונות חיובית. מכאן שהשונות המשותפת מגדירה מכפלה פנימית על מרחב המשתנים המקריים עד-כדי הזיהוי הנזכר לעיל.

מטריצת השונויותעריכה

אם X הוא וקטור של משתנים מקריים, מסמנים ב-  את מטריצת השונויות המשותפות, שהרכיב ה-  שלה הוא השונות המשותפת  . טרנספורמציה ליניארית של המשתנים מביאה לחפיפה של מטריצת השונויות: אם   מטריצה קבועה, אז  .

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה