איסור מכירת הארץ לצמיתות

וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת היא מצוות לא תעשה שאוסרת על יהודי למכור שטחי אדמה בארץ ישראל במכירה מוחלטת לעולם. האיסור הוא הן על המוכר והן על הקונה. כך נאמר בתורה[1]: ”וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי.”

הרמב"ם, ספר החינוך והסמ"ג מנו מצווה זו במניין המצוות.

לפי רש"י האיסור הוא על הלוקח שאינו מחזיר את הקרקע בשנת היובל למוכר[2].

קק"ל, על בסיס מצווה זו, דאגה לכך שהארץ לא תימכר לצמיתות. קק"ל רכשה קרקעות בארץ ישראל (במימון תרומות שנאספו בעיקר מיהודי העולם), ומסרה את הקרקעות למתיישבים בהם בחכירה בלבד, כאשר הקרקע עצמה נשארת קניין לעם היהודי[3]. הדברים קיבלו עיגון בחוק יסוד: מקרקעי ישראל.

הלכות המצווה

עריכה

מתי והיכן נוהגת המצווה

עריכה

אסור למכור את אדמת ארץ ישראל שנתחלקה לשבטים לצמיתות. האיסור נוהג רק בזמן שהיובל נוהג.[4]

גדר המצווה ומי עובר על האיסור

עריכה

נמכר השטח לצמיתות, לשיטת הרמב"ם המוכר והקונה עוברים על מצוות לא תעשה, ומעשיהם אינם מועילים, ולכן תחזור השדה לבעליה בשנת היובל[5].

לדעת הרמב"ן[6] נלמד מכאן גם האיסור למכור או לתת שטחי אדמה מארץ ישראל לגוי: ”צווה עוד על המוכר שלא תמכר הארץ לצמיתות והוא למי שיחזיק בה ולא ינהג בה דין יובל עמנו, הם הנכרים.”

הראי"ה קוק מבאר שלשיטה זו ההבחנה בין לא תחנם לבין "והארץ לא תימכר לצמיתות" היא שלא תחנם אוסר גם מכירה זמנית לגוי עובד עבודה זרה, ואילו "לא תימכר לצמיתות" אוסר מכירה קבועה לכל גוי, ואפילו לגר תושב[7].

לשיטת רש"י האיסור הוא על הלוקח כאשר הוא מעכב את השדה ואינו מחזירו בשנת היובל.

כמו במרבית מצוות לא תעשה, אין חילוק באיסור זה בין גברים לנשים[8].

עונש

עריכה

בספר החינוך[9] כתב שלדעת הרמב"ם, כאשר המוכר והקונה עשו מעשה במכירה עונשם הוא מלקות. ואילו לדעת הרמב"ן אינו לוקה. לעומת זאת המשנה למלך[10] כתב שהרמב"ם לא מנה מצווה זו במניין המצוות שלוקים עליהם[11], וכן לפי הכלל שכל שמעשיו אינם מועילים אינו לוקה[12].

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק כ"ג
 2. ^ רש"י, ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק כ"ג
 3. ^ ראו במאמרו של הרב רוזנפלד ב"המעין"
 4. ^ ראו תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ע"ט, עמוד א': "הכא במאי עסקינן בזמן שאין היובל נוהג", ובספר החינוך מצוה שלט
 5. ^ משנה תורה לרמב"ם, הלכות שמיטה ויובל, פרק י"א, הלכה א'
 6. ^ בהשגותיו לספר המצוות
 7. ^ ראו משפט כהן סימן סג
 8. ^ ראו בשבת הארץ עם "תוספת שבת" חלק ג עמוד 166 הערה 17
 9. ^ מצוה שלט
 10. ^ להלכות שמיטה ויובל פרק יא הלכה א
 11. ^ במשנה תורה לרמב"ם, הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק י"ט
 12. ^ שכתב הרמב"ם במשנה תורה לרמב"ם, הלכות בכורות, פרק ו', הלכה ה'