חשבון (הנהלת חשבונות)

בהנהלת חשבונות, חשבון (גם כרטיס או כרטסת) הוא דף[1] בספר החשבונות של ישות חשבונאית שבו נרשמות התנועות הכספיות והלא כספיות (הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות והון עצמי) של הישות. שינויים בחשבון מבוצעים באמצעות רישום כרונולוגי של פעולות חובה וזכות (חיובים וזיכויים).

לכל חשבון במערכת הנהלת החשבונות יש שם ובדרך כלל גם מספר סידורי, כאשר כל תנועה נרשמת תחת החשבון אליו היא משויכת.
בהנהלת חשבונות כפולה נרשמת כל תנועה תחת שני חשבונות, תנועת זכות לחשבון הכנסות, התחייבויות או הוני שגדל, או לחשבון הוצאות או רכוש שקטן, ותנועת חובה לחשבון המקביל.

סוגי חשבונות

עריכה

ספר חשבונות מורכב מחמישה סוגים:

  1. נכסים (למשל, חשבון שקים לגבייה, חשבון לקוחות, חשבון מקרקעין)
  2. התחייבויות (למשל חשבון אשראי בנקאי, חשבון ספקים, חשבון הלוואות לזמן ארוך)
  3. הון עצמי (למשל חשבון עודפים, חשבון הון מניות)
  4. הכנסות (למשל חשבון הכנסות ממתן שירותים)
  5. הוצאות (למשל חשבון הוצאות חשמל, חשבון הוצאות טלפון)

תת-סוגי חשבונות

עריכה

נהוג לחלק את החשבונות לתת-קבוצות מוגדרות יותר[דרושה הבהרה]. לדוגמה:

  • קבוצת "לקוחות" תכלול את כל ההתחשבנות מול הלקוחות.
  • קבוצת "רכוש קבוע" שתכלול חשבונות המהווים רכוש קבוע (לעומת נכס שוטף כמו מלאי או מזומנים בקופה).
  • קבוצת "אשראי מתאגידים בנקאיים" יכלול חשבון משיכת יתר בבנק, חשבון הלוואה לזמן קצר, חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך וכדומה.
  • קבוצת "הוצאות מימון" יכלול את כל החשבונות המהווים הוצאות מימון: חשבון עמלות בבנק, חשבון ריבית רבעונית בבנק, חשבון הוצאות ריבית הלוואה, חשבון ריבית מס הכנסה, חשבון ריבית לצדדים קשורים וכדומה.

החלוקה של החשבונות לתת-קבוצות מקלה על העיון ברשימת החשבונות הקיימים ויתרתן באמצעות מאזן בוחן.

דוגמאות

עריכה

להלן שמות חשבונות טיפוסיים בעסק המנהל הנהלת חשבונות כפולה:

מספר החשבון שם החשבון סוג החשבון
100 עו"ש בנק נכס
112 המחאות לגבייה נכס
231 מלך הפלאפל בע"מ (לקוח) נכס
443 יוסי השכרת רכב בע"מ (ספק) התחייבות
455 הלוואה לזמן ארוך מבנק לאומי התחייבות
607 יתרת עודפים הון עצמי
825 הכנסות משכירות הכנסות
977 הוצאות חשמל הוצאות

להלן דף חשבון טיפוסי בעסק המנהל הנהלת חשבונות כפולה ממוחשבת:

חשבון 100 - עו"ש בנק (ממויין לפי תאריך התנועה)
תנועה מספר חשבון נגדי שם חשבון נגדי תאריך חובה (ש"ח) זכות (ש"ח) יתרה (ש"ח) פעולה מספר אסמכתה
1 607 יתרת עודפים 1/1/09 17,400 - 17,400 יתרת פתיחה
165 443 יוסי השכרת רכב בע"מ (ספק) 7/1/09 - 3,280 14,120 תשלום חודשי 5425
181 231 מלך הפלאפל בע"מ (לקוח) 15/1/09 5,000 - 19,120 גביית יתרת חוב 2834
235 993 הוצאות בנק 15/1/09 - 75 19,045 עמלות בנק 346367
197 977 הוצאות חשמל 18/1/09 - 630 18,415 תשלום חשבון חשמל לתקופה 11-12/09 8367502
206 112 המחאות לגבייה 23/1/09 1,200 - 19,615 גביית המחאה 8754
... ... ... ... ... ... ... ... ...

ראו גם

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ הדף יכול להיות דף מנייר עליו נרשמות התנועות בצורה ידנית או דף ממוחשב שהתנועות בו נרשמות באמצעות תוכנה ייעודית להנהלת חשבונות.