לשכת פרהדרין

אחד מלשכות בית המקדש השני

בבית המקדש השני, לשכת פרהדרין (או: פלהדרין) הייתה לשכתו של הכהן הגדול, ששימשה לו למגורים בשבעת הימים שלפני יום הכיפורים. יש המזהים לשכה זו עם לשכת העץ, שלפי הנוסח המקובל במשנה[1] הייתה בדרום העזרה, ולפי הנוסח שמובא בתלמוד - בצפון.

מיקומה של לשכת פרהדרין בבית המקדש (בכחול)

מיקומה של הלשכה וייעודהעריכה

המשנה הראשונה במסכת יומא, שעוסקת בעבודת יום הכיפורים, פותחת:

"שבעת ימים קודם ליום הכיפורים, מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת הפרהדרין".

מסכת יומא, פרק א משנה א; על פי כתב יד קאופמן.

בתלמוד[2] מסופר שלכהן הגדול היו שתי לשכות בעזרה:

  • האחת - לשכת פרהדרין, שבה היה דר הכהן הגדול לפני יום הכיפורים, ובה היה ישן.
  • השנייה - לשכת בית אבטינס, ובה היה לומד לבצע את חפינת הקטורת, שהיא עבודה קשה מאוד, ועליו לעשותה ביום הכיפורים.

אחת משתי הלשכות הייתה בצפון העזרה, והשנייה בדרומה. התלמוד מסתפק איזו לשכה הייתה בצפון ואיזו בדרום. הרמב"ם פוסק[3] שלשכת פרהדרין היא בצפון.

זהותה עם לשכת העץעריכה

המשנה במסכת מידות מתארות את הלשכות שבדרום העזרה, בהן לשכת העץ. לעומת זאת, לגרסת התלמוד הבבלי (יומא יט, א) ולדעת רוב הפרשנים, לשכות אלו היו בצפון.
וכך לשון המשנה:

"שבדרום - לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ - אמר רבי אליעזר בן יעקב:[4] שכחתי מה הייתה משמשת. אבא שאול אומר: לשכת כהן גדול הייתה, והיא הייתה אחורי שתיהן[5], וגג שלשתן שווה...".

מידות ה, ד

היו שזיהו, אם כן, את 'לשכת העץ' - שלפי אבא שאול הייתה לשכת כהן גדול - עם לשכת פרהדרין. כך, למשל, סבר הרמב"ם (המובא לעיל).

באשר לשימושה של לשכת העץ ולשאלה מדוע נקראה כך, היו שסברו (הראב"ד), שהיא הייתה עשויה מעץ. לדעת מפרשים אחרים, לשכה זו הייתה עשויה מאבן, ונקראה כך משום שבה היו מאחסנים את העצים להבערת האש על מזבח העולה.

השם 'פרהדרין' ומקורועריכה

התלמוד[6] מביא ברייתא, שבה מסביר רבי יהודה את המקור לשם הלשכה ואת ההיסטוריה של השם. בתחילה הייתה נקראת "לשכת בלווטי" (βουλευτηζ), כלומר - ביוונית - לשכת שָׂרים ונכבדים. ובתקופת בית המקדש השני, שהכהונה הגדולה הייתה נקנית בכסף, והיו הכהנים הגדולים מתחלפים כמעט בכל שנה והם היו משפצים את הלשכה בהתאם לכבודם - החליפו את שְמהּ ל"לשכת פרהדרין". פרהדרין (παρεδρήι) פירושו פקידי המלך, וכשם שפקידי המלך מתחלפים על ידי המלך בכל שנה - כך הלשכה הייתה מתחלפת בכל שנה כיון שהכהנים הגדולים היו מתחלפים.[7]

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מידות ה, ד; וראה להלן.
  2. ^ יומא, יט ע"א.
  3. ^ ספר עבודה, הלכות בית הבחירה ו, יז.
  4. ^ בכתב יד קאופמן המילים "אמר רבי אליעזר בן יעקב" אינן מופיעות, אך כך הוא בנוסח שלפנינו[דרושה הבהרה] ובגרסת התלמוד הבבלי.
  5. ^ בכתב יד קאופמן: לשכת כהן גדול הייתה אחר שתיהן.
  6. ^ יומא ח ע"ב.
  7. ^ גדליהו אלון במאמר לבירור מקור השם פרהדרין ודומיו, "פראירתין: לתולדות הכהונה הגדולה בסוף ימי בית שני".
חלקי בית המקדש השני
     

 

צפון
לשכת העצים
לשכת הנזירים
לשכת השמנים
לשכת המצורעים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
י
     
מקרא

1. לשכת הפרווה   2. בית החליפות   3. לשכת פרהדרין   4. בין האולם ולמזבח   5. תאים   6. מסיבה   7. אחורי בית הכפורת

שערי המקדש

א. שער עזרת נשים   ב. שער העליון   ג. שער הדלק   ד. שער הבכורות   ה. שער המים
ו. שער יכניה / הניצוץ   ז. שער הקרבן   ח. שער הנשים   ט. שער השיר / המוקד   י. שער בלי שם