מדד פריפריאליות

מדד פריפריאליות הוא מדד שמחשבת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומשקף את מידת הפריפריאליות של רשות מקומית בישראל מבחינת מיקומה הגאוגרפי ביחס למרכזי פעילות כלכלית. המדד משמש כלי עזר להקצאת משאבים והטבות לרשויות מקומיות בעלות דירוג נמוך במדד זה.

הרשויות המקומיות מסווגות לעשרה אשכולות (לא שווים בגודלם) לפי המדד, בסדר עולה של רמת המרכזיות, החל מאשכול 1 שבו נכללות רשויות מקומיות הפריפריאליות ביותר (אילת וחבל אילות), ועד אשכול 10 שבו נכללות רשויות מקומיות המרכזיות ביותר (תל אביב-יפו, בני ברק, גבעתיים ורמת גן). ערך המדד נקבע לפי שני מרכיבים:

 • מדד נגישות פוטנציאלית, המשקלל בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן
 • קרבה לגבול מחוז תל אביב, המדגישה את הקרבה של הרשות המקומית למרכז הכלכלי והעסקי של ישראל.

הקרבה בין היחידות הגאוגרפיות נמדדת לפי הדרך הקצרה ביותר ביניהן בצירי התנועה (כבישים, מסילות ברזל, נתיבי טיסה).

חישוב המדד

עריכה

מדד נגישות פוטנציאלית

עריכה

מדד נגישות פוטנציאלית עבור אזור i ( ) מחושב על פי הנוסחה:  כאשר:

 •  - סך האזורים
 •  - פונקציית פעילות
 •  - פונקציית עיכוב למשל:
  • חזקה הופכית:   עבור  
  • אקספוננט שלילי  עבור  
 •  - עוצמת הפעילות שאליה נגישים באזור  . נמדד על פי גודל אוכלוסייה במדד הלמ״ס. ניתן למדוד גם על פי תוצר מקומי גולמי לנפש, שיעור תעסוקה וכו'.
 •  - עיכוב הגעה לאזור j מאזור i.
  • במדד הלמ״ס נמדד על פי המרחק הקטן ביותר ברשת הכבישים. באופן כללי המשתנה עשוי לשקלל מדדים מרחביים למשל על פי מרחק נסיעה וזמן נסיעה, ולא מרחביים למשל הבדלים תרבותיים ופוליטיים כמו שפה שונה.
  •   הוא עיכוב פנימי ויכול להיות מחושב למשל על פי רדיוס השטח.

קרבה למחוז תל אביב

עריכה
 • רשויות המצויות במחוז תל אביב - מקבלות ערך מרחק אפס.
 • רשויות המצויות מחוץ למחוז תל אביב - ערך המרחק מוגדר על פי מרחק ממרכז הרשות המקומית עד לגבול המחוז לפי הדרך הקצרה ביותר בכבישים מלבד כבישים החסומים משיקולי ביטחון. למשל מאילת לתל אביב 321 ק״מ.

הקרבה מתקבלת כהפרש בין הרשות הרחוקה ביותר (אילת) לבין המרחק ממרכז הרשות.

מדד פריפריאליות

עריכה

מחושב על פי ציוני התקן של המרכיבים: מדד נגישות פוטנציאלית וקרבה למחוז תל אביב. במדד הפריפריאליות של רשויות מ-2009 שני המדדים קיבלו משקל שווה, ובמדד הפריפריאליות של יישובים מ-2015 מדד הנגישות הפונטנציאלית קיבל משקל של   ומדד הקרבה לתל אביב  .

על בסיס מדד הפריפריאליות נהוג לחלק לאשכולות באמצעות שיטת Ward כך ששונות ערכי המדד בתוך אשכול תהיה מינימלית ושונות ערכי המדד בין האשכולות תהיה מקסימלית.

הטבות המושפעות ממדד הפריפריאליות

עריכה
 • סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מעניק זיכוי ממס הכנסה לתושבי יישובים מסוימים. זכאות של יישוב לזיכוי זה וגובה הזיכוי מושפעים מקריטריונים אחדים, ובהם אשכול הפריפריאליות של היישוב.
 • רשות מקומית המדורגת באשכול 1 של מדד הפריפריאליות מקבלת מענק ממשרד הפנים. רשות מקומית שקיבלה מענק כזה נדרשה לשלם תשלום מופחת לאוצר המדינה בגין שירותי הרשות הארצית לכבאות והצלה.
 • סעיף 40ג לחוק לעידוד השקעות הון מעניק מענק מוגדל למפעל בצפון המשויך לאשכול פריפריאליות 1 עד 4.
 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016 קבע הקמה של קרן במשרד הפנים שמטרתה צמצום פערים בין רשויות מקומיות. כספי הקרן מחולקים בין הרשויות המקומיות לפי קריטריוני חלוקה, שאחד מהם הוא אשכול הפריפריאליות של הרשות המקומית.
 • בתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), תשנ"ה-1995, הקובעות את אופן חלוקת כספי ביטוח בריאות ממלכתי בין קופות החולים, ניתנת עדיפות למבוטחים המתגוררים ברשות מקומית המסווגת תחת אחד מארבעת האשכולות התחתונים של מדד הפריפריאליות.
 • תקנות לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (מתן העדפה אזורית), תשע"ח-2018, קובעות כי "תינתן העדפה אזורית להקמת חממה ביוטכנולוגית בעיריות, במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות במחוז הצפון, המסווגות באשכולות פריפריאליים 1 עד 4".
 • תקנות שירות ביטחון (אמות מידה לגיבוש רשימה של ישיבות), תשע"ח-2017, מאפשרות לשר הביטחון לתת הקלה מסוימת לישיבות הפועלות ברשות מקומית המדורגת באשכולות 1 עד 3 במדד הפריפריאליות.

קישורים חיצוניים

עריכה