פתיחת התפריט הראשי

רבי יעקב קאשֹטרו (י"ג קאסטרו המכונה מהריק"ש; רפ"ה, 1525ש"ע, 1610) היה מרבניה הנודעים של מצרים.

תוכן עניינים

ביוגרפיהעריכה

נולד במצרים לר' אברהם קאשטרו בשנת 1525, למד בירושלים אצל הרלב"ח וכן למד במצרים אצל הרדב"ז. היה רבם של קהל המוסתערבים בקהיר.

ר' יעקב קאשטרו עמד בקשר שאלות ותשובות עם חכמים רבים בערי הממלכה העות'מאנית. הכרעותיו בבית דינו ותשובותיו נכתבו בלשון תקיפה ונחרצת. בדורות שאחריו סמכו כל חכמי מצרים על הכרעותיו ותשובותיו. במצרים ראו בו גדול הדור וקראו לו, כמו שקראו רמב"ם ולרדב"ז לפניו, "מרא דאתרא". וכותב עליו החיד"א: "ופשטו הוראותיו בכל גבול מצרים".

תלמידועריכה

בספר שם הגדולים[1] כותב החיד"א שרבי אברהם אסכנדרי, בנו של יוסף אסכנדרי הרופא, ומצאצאיו של רבי יוסף אסכנדרי הנזכר מספר פעמים בבית יוסף, היה תלמידו של מהריק"ש.

ספריועריכה

ר' יעקב קאשטרו כתב הגהות על "שולחן ערוך" הנקראות "ערך לחם". מדובר בספר השגות על השו"ע, כמו הגהות הרמ"א. הגהות מהריק"ש תואמות פעמים רבות את הגהותיו של הרמ"א. נינו של מהריק"ש, ר' יצחק ב"ר יוסף קשטרו, שהביא את הספר לדפוס בקושטא בשנת תע"ח (1718), עמד על כך, ושני טעמים נתן להדפסת הספר בשלמותו, אף שכבר נתפשטו הגהות הרמ"א: "תמצא בהרבה מקומות שכיונה דעתו ודעת מהר"ם איסרלן זלה"ה בהגהת מפה, שניהם בפרק אחד נתנבאו. ומ"מ משנה לא זזה ממקומה. והנחנו הדברים כצורתן לכמה סיבות. הראשונה כדי שיחשבו לשתי דעות, ועוד כי אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, ועוד כי הספרדים אינם פוסקים כדברי מור"ם ז"ל במקום שחולק על מרן בית יוסף. אמנם כדברי מר זקני מוהריק"ש זלה"ה פוסקים בכל ארץ מצרים ובכל גלילותיה אף במקום שחולק על מרן הב"י, יען כי הוא מאריה דאתרא".

הוא היה גם דרשן נודע ודרשותיו נאספו על ידו בספר "קול יעקב" אך הן לא נדפסו. כמו כן נדפסו בשנת תרכ"ה חידושים ממנו על מסכת ביצה בשם תולדות יעקב וכ"כ שו"ת "אהלי יעקב".

פרופ' יעקב שפיגל שההדיר את השיטה שכתב מהריק"ש על מסכת בבא קמא, טוען שהמריק"ש ור' בצלאל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, השתמשו באותה ספריית כתבי יד.


תקופת חייו של הרב יעקב קאשטרו על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרונים 


הערות שולייםעריכה

  1. ^ אות א', סי' פ"ז.