מסכת מגילה

מסכת במשנה ובתלמוד

מַסֶּכֶת מְגִלָּה היא המסכת העשירית בסדר מועד שבמשנה, בתלמוד ובתוספתא. במסכת זו ארבעה פרקים אשר עוסקים בפרטי ההלכות של קריאת המגילה בפורים, בקריאת התורה וההפטרות בשבתות, חגים ושאר זמני הקריאה, וכן דיני קדושת ומכירת בית הכנסת ותשמישי קדושה שונים.

מגילת אסתר
"משנה מבוארת" מסכת מגילה עם פירוש פנחס קהתי

בתלמוד הבבלי יש למסכת זו כ-31 דפים והוא מרובה בדברי אגדה, בעיקר על סיפור מגילת אסתר.

מיקומה של המסכת בסדר מועד עריכה

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, הסיבה לכך שמסכת מגילה סודרה אחר מסכת תענית היא: "מפני שהוא תיקון הנביאים, שהיו אחרונים לאשר התקינו תעניות" - כלומר תקנת מקרא מגילה היא גם מתקנות נביאים.

פרקי המסכת עריכה

 1. מְגִלָּה נִקְרֵאת (אחת עשרה משניות[1]) - עוסק בעיקר בזמני קריאת מגילת אסתר. חציו השני הוא אוסף משניות בנושאים שונים המתחילות במילים 'אין בין...'. בסוף הפרק בתלמוד הבבלי ישנן דרשות רבות על פסוקי המגילה.
 2. הַקּוֹרֵא לְמַפְרֵעַ (שש משניות) - עוסק בהלכות קריאת מגילה.
 3. הַקּוֹרֵא עוֹמֵד (עשר משניות) - עוסק בהלכות קריאה בתורה, עלייה לתורה ושליח ציבור.
 4. בְּנֵי הָעִיר (שש משניות[2]) - עוסק בקדושת ודיני מכירת בית הכנסת והלכות קריאת התורה.

בסה"כ במסכת 33 משניות.

מבנה המסכת עריכה

נושא תת נושא תוכן פרק ומשנה
קריאת מגילת אסתר יום הקריאה ימי החודש שבהם מגילה יכולה להיות נקראת. א,א
יום הקריאה בכרכין המוקפין חומה, עיירות גדולות וכפרים. א,א
פירוט יום הקריאה במקומות השונים לפי יום בשבוע שחל בו הקריאה א,ב
הגדרת עיר גדולה וכפר א,ג
דברים שחל זמנם בשבת וצריכים להידחות האם מקדימים אותם קודם לשבת או מאחרים אותם לאחר השבת א,ג
יום הקריאה שהקדימו אותו, דינו לעניין הספד, תעניות ומתנות לאביונים. א,ג
אימתי כפרים מקדימים ליום הכניסה א,ג
שנה מעוברת.

אגב: 'אין בין'...

קראו המגילה ונתעברה השנה, האם קוראים שוב באדר השני א,ד
אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא... א,ד
אין בין יום טוב לשבת אלא... א,ה
אין בין שבת ליום הכפורים אלא... א,ה
אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל אלא... א,ו
אין בין נדרים לנדבות אלא... א,ו
אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא... א,ז
אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא.. א,ז
אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא.. א,ז
אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא.. א,ח
אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא... א,ט
אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא.. א,ט
אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא... א,י
אין בין שילה לירושלים אלא.. א,יא
צורת הקריאה קריאה למפרע. קריאה בעל פה. קריאה בלשון אחרת. ב,א
קריאה בסירוגין. המתנמנם בקריאה. ב,ב
כוונה הכותב, הדורש והמגיה, האם יוצאים ידי חובת הקריאה ב,ב
דיני המגילה עצמה צורת האותיות. סוג הקלף. סוג הדיו. ב,ב
המשנה ממקומו בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר ב,ג
מהיכן קריאתה מהיכן צריך לקרוא ב,ג
הכשרים לקרותה הכשרים לקרוא ב,ד
זמנה דברים שזמנם ביום ממתי אפשר לעשותם ב,ד
דברים שזמנם ביום האם כשרים לעשותם כל היום ב,ה
דברים שזמנם בלילה האם כשרים לעשותם כל הלילה ב,ו
כללו של דבר, מה שזמנו ביום האם כשר כל היום, ומה שזמנו בלילה האם כשר כל הלילה ב,ו
תשמישי קדושה קדושת הדמים תשמישי קדושה שנמכרו, מה מותר לקנות בדמיהם ג,א
בית הכנסת דיני מכירת בית הכנסת ג,ב
קדושת בית הכנסת שחרב ג,ג
קריאות בתורה שלא על הסדר ארבע פרשיות קריאת פרשת שקלים, זכור, פרה אדומה, החודש. ג,ד
מועדים הפסקה מסדר הקריאה בשבת לצורך קריאה של מועדים מיוחדים ג,ד
מה קורין בפסח, עצרת, ראש השנה, יום הכיפורים וימות החג. ג,ה
מה קורין בחנוכה, פורים, ראש חודש, מעמד, תענית. ג,ו
שני, חמישי ומנחה של שבת קריאה בשני וחמישי ובמנחה של שבת ג,ו
מועדים מקור לקריאות במועדים ג,ו
קריאת מגילת אסתר צורת הקריאה קריאת המגילה מעומד או מיושב ד,א
שנים שקראוה קראוה שנים ביחד האם יוצאים יד"ח ד,א
ברכתה האם מברכים על הקריאה ד,א
קריאת התורה וההפטרה מספר הקוראים, ומתי מפטירים הקריאה של שני וחמישי ושבת במנחה. מספר הקוראים, והאם מפטירים אחריהן. ד,א
הקריאה של ראש חודש וחול המועד. מספר הקוראים, והאם מפטירים אחריהן. ד,ב
הקריאה של יום טוב, יום הכיפורים ושבת. מספר הקוראים, והאם מפטירים אחריהן. ד,ב
בכמה נקראת דברים הצריכים עשרה ד,ג
כמה יקרא בקריאה בתורה מכמה פסוקים לא יפחות ד,ד
כמה מתרגם כמה יקרא למתורגמן בתורה ובהפטרה ד,ד
דילוג האם מותר לדלג בתורה ובהפטרה ד,ד
כיבודים למפטיר שהמפטיר בנביא הוא יפרוס על שמע, ויעבור לפני התיבה וישא את כפיו. ד,ה
קטן, פוחח וסומא. קטן, פוחח וסומא. האם מותרין בקריאה, תרגום, פריסת שמע, לעבור לפני התיבה ונשיאת כפיים. ד,ו
הסתעפות: ברכת כהנים. כהן שיש בידיו, או ידיו צבועות, האם נושא את כפיו. ד,ז
המתרגם שלא כראוי.

אגב: שאר דברים שאומר או עושה שלא כראוי

האומר 'איני עובר לפני התיבה בצבועין' ו'בסנדל איני עובר'. ד,ח
העושה תפלתו עגולה, הנותנה על מצחו או על פס ידו, המצפה זהב ונותנה מעל הבית אונקלי שלו. ד,ח
העובר לפני התיבה והמתרגם. דבר שהוא דרך, ודברים שמשתיקים אותו. ד,ט
פרשיות שאין קוראים או מתרגמים. פרשיות בתורה ובנביא שאין קוראים או מתרגמים. ד,י

קישורים חיצוניים עריכה

 •   משנה מסכת מגילה, באתר ויקיטקסט
 •   תוספתא, מסכת מגילה, באתר ויקיטקסט
 •   תלמוד בבלי מסכת מגילה, באתר ויקיטקסט
 •   תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים עריכה

  1. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.
  2. ^ בדפוסי התלמוד הבבלי הסדר הנפוץ של שני הפרקים האחרונים הפוך. אולם הפרקים הם בסדר זה בכתב יד אוניברסיטת קולומביה ובכת"י מינכן 140.