פורס מפה ומקדש

דין הלכתי לפיו ניתן לעשות קידוש באמצע סעודה

פורס מפה ומקדש הוא כינוי להלכה הקובעת, שאם במהלך סעודת יום טוב או פורים שהתחילה בערב שבת, נכנסה שבת והגיע זמן חובת קידוש של שבת, אין צורך להפסיק את הסעודה, אלא ניתן לפרוס מפה על החלות, לעשות קידוש, ולהמשיך בסעודה.

מקור הדיןעריכה

בתלמוד בבלי, נחלקו תנאים בדינו של הסועד סעודה בערב שבת ושקעה החמה ונכנסה שבת, לדעת רבי יהודה צריך להפסיק את סעודתו ולברך ברכת המזון ולקדש, ולהתחיל סעודה חדשה לכבוד שבת. לדעת רבי יוסי יוכל להמשיך את סעודתו, אך בסיומה יברך ברכת המזון ויעשה קידוש.

להלכה, הובא בסיום הסוגיה :

אמר רב יהודה אמר שמואל: אין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי אלא פורס מפה ומקדש

כדעה זו פסק בשולחן ערוך[1] שאין צורך להפסיק בסעודתו, אלא פורס מפה ומקדש.

לעניין ברכת 'בורא פרי הגפן' שבקידוש כתב השולחן ערוך שאם כבר שתה יין קודם לכן בסעדותו ובירך עליו, אינו צריך לברך שוב על היין בזמן הקידוש.

לגבי ברכת 'המוציא' לאחר הקידוש, נחלקו בראשונים: לדעת הרי"ף והרא"ש צריך לחזור ולברך המוציא. ורק במקרה שאין לו יין ומקדש על הפת, אינו צריך לחזור ולברך. אך לדעת הרמב"ם צריך בכל מקרה לברך 'המוציא' פעם נוספת, אלא אם כן מקדש על הפת. שתי הדעות הובאו להלכה בשולחן ערוך[1].

בשולחן ערוך הרב[2] כתב שעל אף שמעיקר הדין, ההלכה כדעה הראשונה שהובאה בשולחן ערוך שיש לברך פעם נוספת המוציא אך מאחר שספק ברכות להקל יש להחמיר ולצאת מידי ספק, ויברך ברכת המזון קודם שקיעת החמה.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ 1 2 שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רע"א, סעיף ד'-ה'
  2. ^ הלכות שבת סימן רעא ס' י-יא

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.