ועדות התכנון והבנייה

ועדות התכנון והבנייה במדינת ישראל הוקמו מכוח חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965. תפקידן מתחיל בייעוץ לממשלה בנושאי קביעת מדיניות התכנון במדינת ישראל, ובאישור תוכניות תוך שמירה על מדיניות הממשלה, ומגיע עד הוצאת היתרי בנייה ואישור הקלות בנייה ברמה המקומית.

ועדות התכנון השונות מאוישות על ידי נציגי משרדי הממשלה, נציגי הרשויות המקומיות, בעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה ונציגי ציבור.

לפי פרק ב' לחוק התכנון והבנייה, הוקמו במדינת ישראל ועדות תכנון המסודרות לפי היררכיה תכנונית וכוללות בין השאר את:

המועצה הארצית לתכנון ובנייה עריכה

תפקיד המועצה הארצית: ייעוץ לממשלה בכל הקשור במדיניות התכנון והבנייה לרבות ייעוץ בנושאי חקיקה. המועצה הארצית מביאה לאישור הממשלה תוכניות מתאר ארציות, מאשרת תוכניות מתאר מחוזיות, ודנה בעררים המוגשים ביחס לתוכניות מתאר מקומיות.

הרכב המועצה: 32 נציגים, שליש מתוכם נציגי משרדי הממשלה, שליש נציגי רשויות מקומיות ושליש נציגי ציבור ובעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה.

למועצה הארצית מספר ועדות משנה שונות הכוללות בין השאר את:

  • ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע)
תפקיד הוועדה: דנה בנושאים המועברים אליה ממליאת המועצה הארצית בגין שינויים לתוכניות מתאר והתנגדויות להן.
הרכב הוועדה: 18 נציגים שמונו מבין חברי המועצה הארצית.
  • ועדת משנה לעררים
תפקיד הוועדה: דנה בעררים על החלטות הוועדות המחוזיות.
הרכב הוועדה: שישה נציגים שמונו מבין חברי המועצה הארצית.
  • ועדת משנה לתקנות ונהלים
תפקיד הוועדה: דנה בתקנות התכנון והבנייה.
הרכב הוועדה: שמונה נציגים שמונו מבין חברי המועצה הארצית.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה עריכה

מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות: מחוז הדרום, מחוז ירושלים, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז חיפה ומחוז הצפון.

תפקיד הוועדה המחוזית: בעלת הסמכות להגיש תוכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ) לאישור המועצה הארצית.

תוכניות המתאר המחוזיות קובעות מדיניות ארוכות טווח למחוז כולו ולאזורים הספציפיים בו. כמו כן, הוועדה המחוזית מפקידה ומאשרת תוכניות בניין עיר מקומיות (תב"ע) הנכללות בתחום סמכותה.

הרכב הוועדה המחוזית: 17 נציגים הכוללים נציגי משרדים ממשלתיים, חמישה נציגי רשויות ומועצות מקומיות הנכללים בתחומה ונציגים מקצועיים.

לועדה המחוזית מספר ועדות משנה שונות הכוללות בין השאר את:

  • ועדת המשנה להתנגדויות
תפקיד הוועדה: דנה בהתנגדויות לתוכניות בניין עיר בתחום סמכותה.
הרכב הוועדה: חמישה נציגים שמונו מבין חברי הוועדה המחוזית.
  • ועדת משנה לעררים
תפקיד הוועדה: דנה בעררים על החלטות הוועדות המקומיות בתחום סמכותה.
הרכב הוועדה: חמישה נציגים שמונו מבין חברי הוועדה המחוזית.

ועדה מקומית / מרחבית לתכנון ובנייה עריכה

במרחב תכנון מקומי בו יש רשות מקומית אחת, תקרא הוועדה - ועדה מקומית.

במרחב תכנון מקומי בו יותר מרשות מקומית אחת תקרא הוועדה - ועדה מרחבית.

תפקיד הוועדה המקומית / מרחבית: עריכה, הפקדה ואישור תוכניות שמסמכות ועדה מקומית. עריכה והמלצה להפקדה של תוכניות בתחומה אשר סמכות האישור שלהן היא הוועדה המחוזית.

כמו כן עוסקת הוועדה המקומית במתן היתרי בנייה מכוח תוכניות בניין עיר מאושרות, מתן הקלות שונות בגין הקלה בקווי בניין, הקלה במס' יחידות דיור וכן הקלות נוספות.

הרכב הוועדה: במרחב תכנון מקומי בו ישנה רשות אחת בלבד חברי המועצה משמשים גם כחברי מליאת הוועדה המקומית.

במרחב תכנון מקומי בו קיימת יותר מרשות מקומית אחת מספר הנציגים מכל רשות יקבע לפי היחס שבין מספר התושבים של כל רשות למספר התושבים הכולל של מרחב התכנון המקומי.

  • ועדת משנה – ועדה מצומצמת יותר מהוועדה המקומית.

תפקיד ועדת המשנה: זהה במהותו לתפקיד הוועדה המקומית.

הרכב הוועדה: מליאת הוועדה המקומית תבחר מבין חבריה את הרכב ועדת המשנה. בראש ועדת המשנה יעמוד ראש הרשות או אחד מסגניו לפי מינוי מליאת הוועדה.

ברשות מקומית בה מס' חברי המועצה נמוך מ-21 - לא יותר משישה חברי מועצה.

ברשות מקומית בה מס' חברי המועצה 21 או יותר – לא יותר מעשרה חברי מועצה.

קישורים חיצוניים עריכה