כתובת בקבוק תל סיראן

כתובת בקבוק תל סיראן היא כתובת עמונית החרותה על בקבוק ארד (ברונזה), שנתגלה בחפירה שנערכה בתל סיראן שליד אוניברסיטת עמאן. על פי ניתוח הכתובת היא מתוארכת לשנת 600 לפני הספירה. הכתובת מוצגת כיום במוזיאון לארכאולוגיה של עמאן. לכתובת שמונה שורות, וניתן לקרוא את כולן.

הכתובת:

מעבד עמנדב מלך בנעמנ
בן הצלאל מלך בנעמן
בן עמנדב מלך בנעמן
הכרם. וה.גנת. והאתחר
ואשחת
יגל וישמח
ביומת רבם ושנת
רחקת

תעתיק הכתובת, על פי שמואל אחיטוב:

מַעְבָּדֵ עַמִנָדָב מֶלֶךְ בְּנֵעַמֹן
בֶּן הִצִלְאֵל מֶלֶךְ בְּנֵעַמֹן
בֶּן עַמִנָדָב מֶלֶךְ בְּנֵעַמֹן
הַכֶּרֶם. וְהַגִנָת. וְהָאֶתְחָר
וְאָשֻחָת
יָגִל וְיִשֹמַח
בְּיוֹמֹת רַבִּם וְשָנֹת
רְחֹקֹת

הסברעריכה

  • מעבדי - כלומר עבודותיו, פעולותיו של...
  • הצלאל - שם תאופורי הדומה לשם הציליהו.
  • מן הכתובת ניתן ללמוד על שלושה מבני שושלת מלכי בני-עמון: עמינדב, בנו הצילאל בן עמינדב, ונכדו עמינדב בן הצילאל.
  • אתחר ואשחת - כנראה שתי מילים הקשורות לאגירת מים: "אתחר" היא כנראה מתקן מים, ו"אשוח" היא בריכה. ראו "אשוח" בכתובת מישע המואבית ואף במגילת הנחושת.
  • פירוש שלוש השורות האחרונות: יגיל וישמח בימים רבים ושנים רחוקות.


קיים הסבר אחר[1], שמציע פרשנות הקרובה יותר לשפה הערבית ולא העברית. לפי הסבר זה, משמעות השורש מלכ היא ״העביר בעלות״, ולמעשה, בקבוקון זה מתאר חוזה מכירה בין שני צדדים ולא מפאר מלך כלשהו.

לקריאה נוספתעריכה

הערות שולייםעריכה