לא תערץ מפניהם

לֹא תַעֲרֹץ מִפְּנֵיהֶם היא מצוות לא תעשה שלא לחשוש מהאויב בשעת מלחמה ושלא לברוח מפניו.

מקור המצווהעריכה

נאמר בספר דברים:

לֹא תַעֲרֹץ מִפְּנֵיהֶם כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ בְּקִרְבֶּךָ אֵל גָּדוֹל וְנוֹרָא

.

לֹא תִּירָאוּם כִּי ה' אֱלֹקֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶם

.

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶךָ וְרָאִיתָ סוּס וָרֶכֶב עַם רַב מִמְּךָ, לֹא תִירָא מֵהֶם כִּי ה' אֱלֹקֶיךָ עִמָּךְ הַמַּעַלְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

.

במדרש תנאים[1] נאמר: "לא תירא מהם הרי זו אזהרה". והרמב"ם מנה כמצוות לא תעשה[2] "שלא ייראו אנשי המלחמה ולא יפחדו מן אויביהם בשעת מלחמה".

מחלוקת הראשונים האם למנותה במניין המצוותעריכה

ר"י פרלא מציין[3] שבעל הלכות גדולות ורס"ג באזהרות שלו אינם מונים את הלאו הזה.

על דברי הרמב"ם שמנה מצווה זו כמצוות לא תעשה, העירו הראב"ד[4] והרמב"ן[5] שפסוקים אלה הם הבטחה ולא מצווה. הכסף משנה כותב שהרמב"ם מפרש את הפסוקים כפשוטם, ולכן "לא תערץ" "לא תירא" וכיוצא בהם הם איסור ולא הבטחה. גם רבנו יונה מונה בספרו שערי תשובה מצוות לא תעשה על מורא, אם כי בדבריו איסור המורא אינו רק בנושא המלחמה, אלא בכל צרה שבאה לאדם: "'כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם'[6]. 'כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם'. הוזהרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת ה' בלבבו ויבטח עליה, כעניין שנאמר[7]: 'אך קרוב ליראיו ישעו', וכן כתוב[8]: 'מי את ותיראי מאנוש ימות'."

פרטים במצווהעריכה

חיוב נשים בהעריכה

בספר החינוך[9] כתב: "ונוהגת מצווה זו בזכרים כי להם להלחם בזמן שישראל על אדמתן". והעיר על כך בעל מנחת חינוך שבמלחמת מצווה גם נשים יוצאות למלחמה, ואז מחויבות גם הן בלאו זה.

מתי עובר על הלאועריכה

 • מביא עצמו לפחד - בעל מנחת חינוך תמה על דברי הרמב"ם, והרי הירא ורך הלבב, שלשיטת רבי יוסי הגלילי הוא הירא מעבירות שבידו[10], אם הוא ירא כפשוטו, שמע קול קרנות והרתיע, יש לו עבירה בידו, שעבר על "לא תערץ מפניהם". הר"י פרלא הסביר שאין עבירה למי שחושש מהמלחמה אלא למי שמביא את עצמו לידי פחד כגון שמהרהר בדברים המביאים לפחד.
 • בשעת המלחמה - המשך חכמה[11] סובר שכל האיסור הוא רק בשעת המלחמה ממש ולא לפני כן (ובכך גם כן מיושבת קושיית המנחת חינוך).

שני תנאים אלה מדייקים האחרונים מלשון הרמב"ם[12]: "וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם".

שכר מי שמקיים את המצווהעריכה

הרמב"ם כותב הבטחה מיוחדת לגבי שכרו של מי שמקיים את המצווה[13]: "וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר כי עשה יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו' והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך".

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ לדברים כ, א
 2. ^ ספר המצוות מצוות לא תעשה נח. ייתכן שהיו בפניו דברי מדרש תנאים. ראו בהערות רד"צ הופמן למדרש תנאים, ובקריית מלך לרמב"ם הלכות מלכים סוף פרק ז.
 3. ^ בהערותיו לספר המצוות של רס"ג, לאוין קכח
 4. ^ בהערותיו למניין המצוות שבתחילת משנה תורה לרמב"ם
 5. ^ בהשגותיו לספר המצוות
 6. ^ ספר דברים, פרק ז', פסוקים י"ז-י"ח
 7. ^ ספר תהלים, פרק פ"ה, פסוק י'
 8. ^ ספר ישעיה, פרק נ"א, פסוק י"ב
 9. ^ מצוה תקכה
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ד, עמוד א'
 11. ^ לדברים פרק כ פסוק ג
 12. ^ ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ז', הלכה ט"ו
 13. ^ משנה תורה לרמב"ם, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ז', הלכה ט"ו