אלפבית אורדו

אלפבית שפת אורדו

האלפבית של שפת אורדו מבוסס על האלפבית הערבי-פרסי, עם תוספות שנועדו להתאימו לשפה. הוא כולל 35 אותיות בסיס, ועוד כעשרים אותיות הנסמכות עליהן.

המילה "אורדו" בסגנון נסתעליק

סגנון הכתיבה הנהוג באורדו הוא נסתעליק.

א"ב אורדו עריכה

אותיות האלפבית באורדו
מבודדת תחילית אמצעית סופית שם האות תעתיק IPA תעתיק לעברית דוגמה למילה
באורדו בתעתיק לעברית
ا ا الف אליף /ɑː, ʔ, ∅/ א اجان "תמים", "בור"; آج "היום"
ب بـ ـبـ ـب بے בֵּה /b/ בּ بات "מילה", "דיבור"
پـ ـپـ ـپ پے פֵּה /p/ פּ پری "פיה"
ت تـ ـتـ ـت تے תֵה /t/ ת تِراہ "הצילו!", "רחמים!"
ٹ ٹـ ـٹـ ـٹ ٹے תֵה* /ʈ/ ת* ٹلپ "חלקיק", "חתיכה"
ث ثـ ـثـ ـث ثے תֵ'ה /s/ ס, ת' ثابت "שלם", "תקין"
ج جـ ـجـ ـج جیم ג'ים /d͡ʒ/ ג' جناب "מפתן", "סף", תואר כבוד
چـ ـچـ ـچ چے צ'ה /t͡ʃ/ צ' چبانا "ללעוס", "לנגוס"
ح حـ ـحـ ـح حا חא /h, ɦ/ ח, ה حلال "מותר", "חלאל"
خ خـ ـخـ ـخ خا ח'א /x/ ח' خِیابان "שדרה", "רחוב"
د د ـد ـد دال דאל /d̪/ ד دُگدا "ספק", "חשד"
ڈ ڈ ـڈ ـڈ ڈال דאל* /ɖ/ דאל* ڈُبانا "להטביע", "להרוס"
ذ ذ ـذ ـذ ذال ד'אל /z/ ד', ז ذلالت "שפלות", "רשעות"
ر ر ـر ر را רא /r/ ר رتھ "מרכבה"
ڑ ڑ ـڑ ـڑ ڑا רא* /ɽ/ ר* جوڑ "משותף", "תוספת"
ز ز ـز ـز زای, زاين זאי, זאין /z/ ז زرا "מעט"
ژ ژ ـژ ـژ ژای, ژاين ז'אי, ז'אין /ʒ/ ז' ژرف "מעמיק", "חודר"
س سـ ـسـ ـس سین סין /s/ ס سُدھ "נכון", "מדויק"
ش شـ ـشـ ـش شین שין /ʃ/ ש شلجم "לפת"
ص صـ ـصـ ـص صاد צאד /s/ צ, ס صحابہ "הצחאבה"
ض ضـ ـضـ ـض ضاد צ'אד /d̪/ צ', ד, ז ضو فشاں "מאיר", "מפיץ אור"
ط طـ ـطـ ـط طا טא /t̪/ ט طباعت "הדפסה (של דבר דפוס)", "הוצאה לאור"
ظ ظـ ـظـ ـظ ظا ט'א /ț/ ט', ז ظرِیفانہ "בצורה משעשעת", "בהומור"
ع عـ ـعـ ـع عین עין /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, ∅/ ע عتبہ "עתבה" (עיר קדושה בשיעה)
غ غـ ـغـ ـغ غین ע'ין /ɣ/ ע' غیبت کرنا "להלעיז", "להוציא דיבה"
ف فـ ـفـ ـف فا פא /f/ פ (רפויה) فُزوں "מתווסף", "הרבה"
ق قـ ـقـ ـق قاف קאף /q/ ק قِیاس "היקש", "מסקנה"
ک کـ ـکـ ـک كاف כאף /k/ כּ کپاس "כותנה (צמח)"
گ گـ ـگـ ـگ گاف גאף /ɡ/ ג گڑھ "מבצר", "מצודה"
ل لـ ـلـ ـل لام לאם /l/ ל لرزاں "רועד", "משקשק"
م مـ ـمـ ـم میم מים /m/ מ مُڑنا "להסתובב"
ن نـ ـنـ ـن نون נון /n, ɲ, ɳ, ŋ/ נ نل "צינור", "מוליך"
و و ـو ـو واو ואו /ʋ, uː, oː, ɔː/ ו وسارا "מחסן", "מרפסת"
ه ہـ ـہـ ـہ چھوٹی ها, گول ها צ'הותי הא, גול הא /h, ɦ/, /∅/ ה ہمارا "שלנו"
ي يـ ـيـ ـي چھوٹی يا צ'הותי יא /j, iː, ɑː/ י یربوع "ירבוע"
ے - ـيـ ـے بڑی يا ברי יא /ɛː, eː/ ֶ, ֵ اپنے آپ "בעצמו", "לבדו"

אותיות מנושפות עריכה

חלק מן העיצורים באורדו מקבלים נישוף, כלומר תוספת נשיפה בעת הגייתם. בכתיבה נהוג להוסיף לעיצורים את האות ھ לאחר העיצור כדי להדגיש את הינשוף. שניים מן העיצורים המנושפים (مھ ו-نھ) יבואו רק באמצע מילה.

האותיות הייחודיות לאלפבית הערבי אינן מקבלות נישוף.

להלן רשימת האותיות אשר עליהן חל הנישוף (לאחר הוספת ھ להדגש הנישוף):

האותיות המונשפות
מבודדת תחילית אמצעית סופית שם האות תעתיק IPA תעתיק לעברית דוגמה למילה
באורדו בתעתיק לעברית
بھ بھـ ـبھـ بھ بھے בֵּהה [bʱ] בּ, בה بھڑ "צרעה"
پھ پھـ ـپھـ ـپھ پھے פֵּהה [pʰ] פּ, פּה پھاٹ "חלוקה", "רוחב"
تھ تھـ ـتھـ ـتھ تھے תֵהה [tʰ] ת, תה تھل "אדמה יבשה", "מִדבר"
ٹھ ٹھـ ـٹھـ ـٹھ ٹھے תֵהה* [t̪ʰ] ת* ٹھیس "דחיפה", "בעיטה (קלה)"
جھ جھـ ـجھـ ـجھ جھیم ג'הים [d͡ʒʰ] ג', ג'ה جھابر "מישור (מכוסה מים)", "ביצה"
چھ چھـ ـچھـ ـچھ چھے צ'הה [t͡ʃʰ] צ', צ'ה چھابا "סל נצרים", "טנא"
دھ دھـ ـدھـ ـدھ دھال דהאל [d̪ʱ] ד, דה دھاپنا "להיות מרוצה"
ڈھ ڈھـ ـڈھـ ـڈھ ڈھال דהאל* [ɖʱ] ד*, דה* ڈھاپنا "לכסות"
ڑھ ڑھـ ـڑھـ ـڑھ ڑھا רהא* [ɽʱ] ר*, רה* اوڑھنی "צעיף (לנשים, מכסה את הראש וחלק מהגוף)"
کھ کھـ ـکھـ ـکھ كھاف כהאף [kʰ] כּ, כּה کھانا "לאכול", "מזון"
گھ گھـ ـگھـ ـگھ گھاف גהאף [ɡʱ] ג, גה گھی "חמאה (מזוקקת)"
مھ - ـمھـ - مھیم מהים [mʱ] מ, מה کمھلا "לנבול", להיות כמוש"
نھ - ـنھـ - نھون נהון [nʱ] נ, נה ننھا "קטן"

עיצורים כפופים עריכה

ٹ - עיצור כפוף, סותם, אטום /ʈ/

ڈ - עיצור כפוף, סותם, קולי /ɖ/

ڑ - עיצור כפוף, מקיש /ɽ/

אותיות מיוחדות עריכה

ں - נון עֻ'נּה (نون غنّه), לא עומדת בפני עצמה אלא מוסיפה אנפוף(אנ') (/~/) לתנועה שלפניה. לעולם לא תבוא בתחילת מילה.

  • کنول - /kə̃vəl/ פרח הלוטוס
  • میں - /mẽ:/ בתוך, בין

ھ - דו-צ'שמי הא (دو چشمی ہے), מוסיפה נישוף לעיצורים (/ʰ/ or /ʱ/). תמיד נכתבת לאחר עיצור בצורה אחידה: ﮭ.

  • چھوٹا - /tʃʰo:ʈɑ:/ קטן, צעיר

ے - בַּרי יא (بڑی يے), מייצגת את התנועות "e" ו-"ai". באמצע מילה נכתבת כאות י רגילה (ـيـ), ובסוף מילה נכתבת בצורתה הייחודית (ے).

  • کے - /ke:/ כמה?, של, שייך ל-

ראו גם עריכה