אמצעי שליטה

(הופנה מהדף בעל שליטה)

אמצעי שליטה הם אמצעים הנותנים למחזיק בהם (בעל השליטה) את הכוח, או הסמכות, להורות על או למנוע פעילות מסוימת בתאגיד. בחברות פרטיות, פעמים רבות מדובר בהחזקה של 51% ומעלה ממניות החברה, אך בחברות ציבוריות האחוז יכול להיות נמוך הרבה יותר.

הגדרה בפקודת מס הכנסה בישראל עריכה

בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה מוגדר אמצעי שליטה כדלקמן:

'אמצעי שליטה', בחבר-בני-אדם - כל אחת מאלה:
(1) הזכות לרווחים;
(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר;
(3) זכות הצבעה באספה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר;
(4) הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק;
(5) הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו;
והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות;

מושג זה בא לשקף את השליטה בחבר בני אדם, ובמידה מסוימת מחליף את המושג "בעל שליטה" הוותיק יותר. הגדרה זו נוספה לפקודה במסגרת תיקון מס' 147‏[1], שתחילתו ביום 1 בינואר 2006.

הזכויות המשקפות אמצעי שליטה דומות לאלו הכלולות בהגדרת "בעל שליטה" בסעיף 32(9)(א) לפקודה, אך אינן זהות:

  • פסקה (ג) להגדרת "בעל שליטה" כוללת "זכות לקבל 10% לפחות מהרווחים" בעוד פסקה (1) להגדרת "אמצעי שליטה" כוללת "הזכות לרווחים", ללא שיעור מזערי.
  • פסקה (2) להגדרת "אמצעי שליטה" רחבה יותר והיא כוללת: "הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה, או בעלי תפקידים דומים בחבר-בני-אדם אחר", לעומת הגדרת "בעל שליטה" בפסקה (ד) הכוללת רק "זכות למנות מנהל".
  • הגדרת "אמצעי שליטה" רחבה יותר גם לגבי פיסקה (3), אשר כוללת "(3) זכות הצבעה באספה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר-בני-אדם אחר" לעומת פיסקה (א) בהגדרת "בעל שליטה" הכוללת "(א) ב-10% לפחות מהון המניות שהוצאו או ב-10% לפחות מכוח ההצבעה."
  • הגדרת "אמצעי שליטה" רחבה יותר גם בסיפא החל מפסקה (4), שבמסגרתה "אמצעי שליטה" מוקנים לא רק באמצעות מניות, אלא גם בזכויות למניות או זכויות אחרות, ואף בדרך אחרת לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות.

שימוש במושג "אמצעי שליטה" נעשה במקומות אחדים בפקודת מס הכנסה ובהם:

לקריאה נוספת עריכה

הערות שוליים עריכה