משרד האוצר

המשרד הממשלתי האחראי על המדיניות הכלכלית של ישראל
(הופנה מהדף שר האוצר)

משרד האוצר הוא המשרד הכלכלי המרכזי של ממשלת ישראל והוא האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה.

משרד האוצר
Ministry of Finance.svg
Israel Ministry of Finance.jpg
מידע כללי
מדינה ישראל עריכת הנתון בוויקינתונים
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
תאריך הקמה 1948
ממשלה Emblem of Israel.svg ממשלת ישראל
שר אביגדור ליברמן
תאריך כניסה 13 ביוני 2021
מנכ"ל רם בלינקוב
מטה מרכזי ירושלים
http://www.mof.gov.il
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg
משרד האוצר, ירושלים

תפקידיו המרכזיים הם: תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים.

כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, על קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי ועל ניהול נכסי המדינה. המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.

אגפי המשרדעריכה

בראש משרד האוצר עומד שר האוצר. מתחת לשר, עומדים באופן ישיר סגן השר (או שר נוסף בתוך המשרד), המנהל הכללי, ראשי האגפים (החשב הכללי, אגף תקציבים, אגף שכר והסכמי עבודה והכלכלן הראשי) וכן ראשי יחידות הסמך (רשות המיסים, רשות החברות הממשלתיות, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון).

יחידות נוספות הכפופות למנכ"ל המשרד הן: הלשכה המשפטית, יחידת ביקורת פנים, יחידת דוברות, היחידה לפניות הציבור ויחידות מנהליות פנימיות (כדוגמת לוגיסטיקה).

עד להעברתה למשרד ראש הממשלה, פעלה גם נציבות שירות המדינה במסגרת משרד האוצר.

אגף התקציביםעריכה

  ערך מורחב – אגף התקציבים

הממונה על התקציבים נכון לשנת 2022 הוא יוגב גרדוס.

אגף התקציבים עוסק בהכנת תקציב המדינה ובהגשתו לאישור הממשלה והכנסת (התקציב השנתי מאושר מדי שנה על ידי הכנסת, בחוק התקציב). לאגף זה השפעה על פעולותיהם של כל משרדי הממשלה, דרך קביעת תקציביהם. האגף עוסק גם בגיבוש המדיניות המקרו-כלכלית של הממשלה.

אגף החשב הכלליעריכה

  ערך מורחב – החשב הכללי

החשב הכללי נכון לשנת 2022 הוא יהלי רוטנברג.

אגף החשב הכללי עוקב אחר הוצאותיה של הממשלה, והוא אחראי על פיקוח תקציב המדינה, כולל טיפול בחשבונאות הממשלתית וחתימה על חוזים שהמדינה היא צד להם (חוזים שבדרך כלל כרוכים בתשלום של המדינה לספקים).

נושאים נוספים שבהם עוסק האגף:

אגף הכלכלן הראשיעריכה

הכלכלנית הראשית, הממונה על הכנסות המדינה, מחקר, וקשרים בינלאומיים נכון לשנת 2022 היא שירה גרינברג.

אגף הכלכלן הראשי הוא יחידת מטה במשרד האוצר האחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. כחלק מכך שותף האגף בתהליך בניית תקציב המדינה בחיזוי הצמיחה והכנסות המדינה, ומעקב אחר הכנסות המדינה בפועל. האגף גם יוזם מחקרים מקדמי מדיניות, לתמיכה מחקרית בקבלת ההחלטות באוצר, ולהצגת הכלכלה הישראלית לגורמי חוץ. בנוסף האגף יוזם מדיניות ושינויי חקיקה בתחומי המס ומייצג את ישראל בפורומים בינלאומיים העוסקים בתחומי מדיניות כלכלית ומיסוי.

פרסומי אגף הכלכלן הראשי כוללים בין היתר את דו"ח הכנסות המדינה, סקירות כלכליות שבועיות, סקירות ענף הנדל"ן למגורים ומאמרים המתפרסמים מעת לעת.

בנוסף האגף אחראי על הקשרים הבין-לאומיים והמגעים בין משרד האוצר לממשלות זרות, ארגונים בינלאומיים ומוסדות פיננסית בין-לאומיים.

אגף השכר והסכמי עבודהעריכה

הממונה על השכר והסכמי עבודה נכון לשנת 2022 הוא קובי בר נתן.

אגף השכר אחראי על קביעת מדיניות השכר ויישומה במגזר הציבורי, ניהול משא ומתן בשם הממשלה בכלל המגזר הציבורי והמשק, פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר.

אגף השכר והסכמי עבודה עוסק בקביעת תנאי העסקתם של עובדי המדינה, באמצעות ייצוג המדינה במשא ומתן לגיבוש הסכמים קיבוציים לעובדי המדינה, בחתימה על הסכמים אלה ובמעקב אחר ביצועם. פעמים רבות שותפות גם הרשויות המקומיות להסכמים אלה. כן מפקח האגף על תנאי ההעסקה בחברות ממשלתיות ובגופים מתוקצבים (כאלה שחלק ניכר מתקציבם ממומן על ידי המדינה, כגון אוניברסיטאות)

היועץ המשפטיעריכה

היועץ המשפטי של משרד האוצר נכון לשנת 2022 הוא עו"ד אסי מסינג.

הלשכה המשפטית במשרד האוצר מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של לשכת השר ולשכת המנכ"ל, ולפעילות אגפי המשרד. במסגרת הליווי המשפטי, הלשכה המשפטית משתתפת בגיבוש ההיבטים המשפטיים של מדיניות המשרד ונותנת לבוש משפטי למדיניות המשרד שהתגבשה, מציגה את מדיניות המשרד בפני הממשלה והכנסת ומלווה את יישומה מן הבחינה המשפטית. בכלל זה, עוסקת הלשכה המשפטית בכל אלה: ניסוח של חקיקה (חוקים ותקנות), הוראות מינהל והצעות החלטה לממשלה, הכנת חוות דעת משפטיות, ניסוח מכרזים, הסכמים ומסמכים משפטיים, ניהול משא ומתן מול גורמים בתוך הממשלה ומחוצה לה, והכנת עמדת המשרד בתיקים שמתנהלים בבתי המשפט.

רשות המיסים בישראלעריכה

  ערך מורחב – רשות המסים בישראל

מנהל רשות המיסים נכון לשנת 2022 הוא ערן יעקב.

רשות המסים בישראל עוסקת בגביית כל המסים הממשלתיים החלים בישראל.

רשות המסים בישראל מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מס קנייה, מכס ומס בולים. הרשות מספקת שירותים בנושאי רפורמות, מוסדות ללא כוונת רווח וכן מידע למעסיקים, למייצגים ולציבור.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןעריכה

ראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון לשנת 2022 הוא ד"ר משה ברקת.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא רגולטור פיננסי עצמאי בישראל, המפקח על גופים פיננסים חוץ בנקאיים, ובהם חברות ביטוח, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות, וכן על מתן שירותים פיננסיים מוסדרים כגון נותני אשראי חוץ-בנקאי, שירותי תשלום והעברת כספים, חברות פינטק ונותני שירותים פיננסים במטבעות וירטואליים.

כמו כן, במסגרת סמכויותיה, אחראית הרשות, על רישוי סוכני ביטוח ויועצי פנסיה, והיא מפקחת על פעילותם מול המבוטחים והעמיתים.

הרשות הוקמה ב-1 בנובמבר 2016 בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ועד למועד זה פעלה כאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

המדפיס הממשלתיעריכה

  ערך מורחב – המדפיס הממשלתי

מנהל המדפיס הממשלתי הוא: רוני פרקין

יחידה המבצעת רוב שירותי הדפוס לכל משרדי הממשלה.

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"לעריכה

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (נקראת בקיצור: הלשכה לפיצויים אישיים) אחראית על אספקת שירותים לרשויות הפיצויים ומוסדות ביטוח סוציאלי בגרמניה, במסגרת "הסכם השילומים". הלשכה מספקת את השירותים בהתאם לתביעות אישיות של ניצולי שואה אזרחי ישראל.

רשות החברות הממשלתיותעריכה

  ערך מורחב – רשות החברות הממשלתיות

מנהלת רשות החברות הממשלתיות נכון לשנת 2022 היא מיכל רוזנבוים.

הרשות אחראית על פיקוח ובקרה על פעילותן של חברות ממשלתיות ופועלת כפונקציית הבעלות על חברות ממשלתיות מטעם מדינת ישראל. הרשות עוסקת בקידום תהליכי הפרטת חברות ממשלתיות, הקמת חברות והלאמת חברות. הרשות אמונה על 70 חברות, עסקיות ולא עסקיות. חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות וחברות בשליטה מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. בין החברות נכללות חברות גדולות כמו חברת החשמל, נמל אשדוד ונמל חיפה, התעשייה האווירית, מקורות ועוד.

שרי האוצרעריכה

מספר תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1   אליעזר קפלן

(1891–1952)

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח ב' בתמוז ה'תשי"ב 14 במאי 1948 25 ביוני 1952 הממשלה הזמנית
ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
ממשלת ישראל השלישית
2   לוי אשכול

(1895–1969)

ב' בתמוז ה'תשי"ב ד' בתמוז ה'תשכ"ג 25 ביוני 1952 26 ביוני 1963
ממשלת ישראל הרביעית
ממשלת ישראל החמישית
ממשלת ישראל השישית
ממשלת ישראל השביעית
ממשלת ישראל השמינית
ממשלת ישראל התשיעית
ממשלת ישראל העשירית
3   פנחס ספיר

(1906–1975)

ד' בתמוז ה'תשכ"ג י"א באב ה'תשכ"ח 26 ביוני 1963 5 באוגוסט 1968 ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
המערך
מפא"י
ממשלת ישראל השלוש עשרה
העבודה
4   זאב שרף

(1906–1984)

י"א באב ה'תשכ"ח ו' בטבת ה'תש"ל 5 באוגוסט 1968 15 בדצמבר 1969
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
(3)   פנחס ספיר

(1906–1975)

ו' בטבת ה'תש"ל י"ג בסיוון ה'תשל"ד 15 בדצמבר 1969 3 ביוני 1974 ממשלת ישראל החמש עשרה
ממשלת ישראל השש עשרה
5   יהושע רבינוביץ'

(1911–1979)

י"ג בסיוון ה'תשל"ד ד' בתמוז ה'תשל"ז 3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 ממשלת ישראל השבע עשרה
6   שמחה ארליך

(1915–1983)

הליכוד
הליברלים
ד' בתמוז ה'תשל"ז י"ז בחשוון ה'תש"ם 20 ביוני 1977 7 בנובמבר 1979 ממשלת ישראל השמונה עשרה
7   יגאל הורביץ

(1918–1994)

הליכוד
לע"ם
י"ז בחשוון ה'תש"ם ח' בשבט ה'תשמ"א 7 בנובמבר 1979 13 בינואר 1981
8   יורם ארידור

(1933–)

הליכוד
חרות
ט"ז בשבט ה'תשמ"א ח' בחשוון ה'תשמ"ד 21 בינואר 1981 15 באוקטובר 1983
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
9   יגאל כהן-אורגד

(1937–2019)

י"א בחשוון ה'תשמ"ד ט"ז באלול ה'תשמ"ד 18 באוקטובר 1983 13 בספטמבר 1984
10   יצחק מודעי

(1926–1998)

הליכוד
הליברלים
ט"ז באלול ה'תשמ"ד ז' בניסן ה'תשמ"ו 13 בספטמבר 1984 16 באפריל 1986 ממשלת ישראל העשרים ואחת
11   משה נסים

(1935–)

הליכוד ז' בניסן ה'תשמ"ו י"ד בטבת ה'תשמ"ט 16 באפריל 1986 22 בדצמבר 1988
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
12   שמעון פרס

(1923–2016)

המערך
העבודה
י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן 22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
13   יצחק שמיר

(1915–2012)

הליכוד י"ח באדר ה'תש"ן י"ח בסיוון ה'תש"ן 15 במרץ 1990 11 ביוני 1990
(10)   יצחק מודעי

(1926–1998)

המפלגה לקידום הרעיון הציוני י"ח בסיוון ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
14   אברהם (בייגה) שוחט

(1936–)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב א' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 18 ביוני 1996 ממשלת ישראל העשרים וחמש
ממשלת ישראל העשרים ושש
15   דן מרידור

(1947–)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
א' בתמוז ה'תשנ"ו ט"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 20 ביוני 1997 ממשלת ישראל העשרים ושבע
16   יעקב נאמן

(1939–2017)

לא היה חבר כנסת ד' בתמוז ה'תשנ"ז כ"ט בכסלו ה'תשנ"ט 9 ביולי 1997 18 בדצמבר 1998
17   מאיר שטרית

(1948–)

הליכוד ז' באדר ה'תשנ"ט כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 23 בפברואר 1999 6 ביולי 1999
(14)   אברהם (בייגה) שוחט

(1936–)

ישראל אחת
העבודה
כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
18   סילבן שלום

(1958–)

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 ממשלת ישראל העשרים ותשע
19   בנימין נתניהו

(1949–)

כ"ו באדר א' ה'תשס"ג ד' באב ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 9 באוגוסט 2005 ממשלת ישראל השלושים
20   אהוד אולמרט

(1945–)

ד' באב ה'תשס"ה

(מ"מ עד ה' בחשוון ה'תשס"ו)

ו' באייר ה'תשס"ו 9 באוגוסט 2005

(מ"מ עד 7 בנובמבר 2005)

4 במאי 2006
קדימה
21   אברהם הירשזון

(1941–2022)

ו' באייר ה'תשס"ו ד' באייר ה'תשס"ז 4 במאי 2006 22 באפריל 2007 ממשלת ישראל השלושים ואחת
22   רוני בר-און

(1948–)

י"ח בתמוז ה'תשס"ז ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
23   יובל שטייניץ

(1958–)

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
24   יאיר לפיד

(1963–)

יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג י"ב בכסלו ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
מ"מ   בנימין נתניהו

(1949–)

הליכוד י"ב בכסלו ה'תשע"ה י"ג באדר ה'תשע"ה 4 בדצמבר 2014 4 במרץ 2015
(19) ה' בניסן ה'תשע"ה כ"ה באייר ה'תשע"ה 25 במרץ 2015 14 במאי 2015
25   משה כחלון

(1960–)

כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה כ"ג באייר ה'תש"ף 14 במאי 2015 17 במאי 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע
הליכוד
26 ישראל כ"ץ

(1955–)

כ"ג באייר ה'תש"ף ד' בתמוז ה'תשפ"א 17 במאי 2020 13 ביוני 2021 ממשלת ישראל השלושים וחמש
27 אביגדור ליברמן
(1958–)
ישראל ביתנו ד' בתמוז ה'תשפ"א מכהן 13 ביוני 2021 מכהן ממשלת ישראל השלושים ושש

שרים במשרד האוצרעריכה

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה יחד עם השר תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
  מאיר שטרית

(1948–)

הליכוד בנימין נתניהו 28 בפברואר 2003 5 ביולי 2004 ממשלת ישראל השלושים
  משולם נהרי

(1951–)

ש"ס אברהם הירשזון 27 בספטמבר 2006 31 במרץ 2009 ממשלת ישראל השלושים ואחת
רוני בר-און
  יצחק כהן

(1951–)

ישראל כ"ץ 14 באוקטובר 2020 17 בנובמבר 2020 ממשלת ישראל השלושים וחמש
  חמד עמאר

(1964–)

ישראל ביתנו אביגדור ליברמן 13 ביוני 2021 מכהן ממשלת ישראל השלושים ושש

סגני שר האוצרעריכה

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
  יצחק קורן

(1911–1994)

מפא"י לוי אשכול 30 במאי 1962 26 ביוני 1963 ממשלת ישראל העשירית
  צבי דינשטיין

(1926–2012)

המערך
מפא"י
פנחס ספיר 24 ביולי 1967 10 במרץ 1974 ממשלת ישראל השלוש עשרה
העבודה
זאב שרף
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
פנחס ספיר ממשלת ישראל החמש עשרה
  יחזקאל פלומין

(1935–2019)

הליכוד
הליברלים
שמחה ארליך 28 ביוני 1977 30 ביולי 1979 ממשלת ישראל השמונה עשרה
  חיים קופמן

(1934–1995)

הליכוד
חרות
יורם ארידור 28 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
יגאל כהן-אורגד
  עדיאל אמוראי

(1934–)

המערך
העבודה
יצחק מודעי 24 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 ממשלת ישראל העשרים ואחת
משה נסים
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
  יוסי ביילין

(1948–)

שמעון פרס 26 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
  יוסף עזרן

(1941–2010)

ש"ס יצחק מודעי 2 ביולי 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
  רפאל פנחסי

(1940–)

אברהם שוחט 4 באוגוסט 1992 31 בדצמבר 1992 ממשלת ישראל העשרים וחמש
  דוד מגן

(1945–)

הליכוד-גשר-צומת
גשר
דן מרידור 18 ביוני 1996 20 במאי 1997 ממשלת ישראל העשרים ושבע
  נסים דהן

(1954–)

ש"ס אברהם שוחט 5 באוגוסט 1999 11 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
  יצחק כהן

(1951–)

סילבן שלום 2 במאי 2001 20 במאי 2002 ממשלת ישראל העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
יובל שטייניץ 1 באפריל 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
  מיקי לוי

(1951–)

יש עתיד יאיר לפיד 19 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
  יצחק כהן

(1951–)

ש"ס משה כחלון 19 במאי 2015 17 במאי 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע
ישראל כ"ץ 25 במאי 2020 14 באוקטובר 2020 ממשלת ישראל השלושים וחמש
23 בנובמבר 2020 6 באפריל 2021

מנכ"לי המשרד לדורותיהםעריכה

תמונה שם תחילת כהונה סיום כהונה
1   דוד הורוביץ 1948 1952
2   אהוד אבריאל 1952 1953
3   פנחס ספיר 1953 1955
4   שמחה גולן 1955 1956
5   יעקב ארנון 1956 1969
6   אברהם אגמון 1970 1975
7   ארנון גפני 1975 1976
8   עמירם סיון 1976 1979
9   יעקב נאמן 1979 1981
10   עזרא סדן 1981 1984
11   עמנואל שרון ינואר 1984 יולי 1984
12   ברוך ניסים יולי 1984 אוקטובר 1984
(11)   עמנואל שרון אוקטובר 1984 1987
13   ויקטור מדינה 1987 1989
14   יעקב ליפשיץ 1989 1991
15   שלום זינגר 1991 1993
16   אהרון פוגל 1993 1995
17   דוד ברודט 1995 1997
18   שמואל סלבין 1997 1998
19   בן ציון זילברפרב 1998 1999
20   אבי בן-בסט 1999 2001
21   אוהד מראני אוגוסט 2001 נובמבר 2003
22   יוסי בכר נובמבר 2003 ינואר 2007
23   ירום אריאב ינואר 2007 נובמבר 2009
24   חיים שני נובמבר 2009 ספטמבר 2011
25   דורון כהן אוקטובר 2011 אפריל 2013
26   יעל אנדורן אפריל 2013 מאי 2015
27   שי באב"ד מאי 2015 יוני 2020
28   קרן טרנר אייל יוני 2020 אוקטובר 2020
מ"מ   ערן יעקב אוקטובר 2020 ינואר 2021
מ"מ   יעקב (קובי) בליטשטיין ינואר 2021 יוני 2021
29   רם בלינקוב 27 ביוני 2021 מכהן

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה