פתיחת התפריט הראשי

רביעית היא יחידת מידה תנאית לנפח של נוזלים שנהגה בתקופת המשנה, וכמו כן הוא אחד משיעורי תורה בעל משמעות במספר תחומים הלכתיים.

פירוש המילה רביעית הוא רביעית ממידת הלוג.

תוכן עניינים

מקור המידהעריכה

המקור למידת הרביעית הוא מהפסוק "ארץ חיטה ושעורה" וכו'. וכך אמרו בתלמוד:

אמר רבי חנן כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר חטה דתנן וכו'. שעורה דתנן וכו', גפן כדי רביעית יין לנזיר, תאנה כגרוגרת להוצאת שבת

.

אם זאת הובאה שם בתלמוד דעת החולקים, ששיעורים אלה הם הלכה למשה מסיני, והדרשה מהפסוק אינה אלא אסמכתא.

השימוש במידהעריכה

העיסוק הרב בספרות ההלכה בשיעורה המדיוק של מידת הרביעית, נובע מכך מאחר והיא נוגעת לשני דינים שמצויים תדיר בחיי היום יום:

ראשית מידת הרביעית משמשת לשיעור אותו יש למזוג לכוס של ברכה, כגון מכוס של קידוש בשבת ויום טוב, וכן לעניין שיעור שתיית ארבע כוסות בליל הסדר, ועוד. שיעור זה צריך להימצא בכוס בשעת הברכה, אמנם לעניין שתיית היין בפועל די בשתייה בשיעור של 'מלוא לוגמיו' שהוא פחות משיעור רביעית.

כמו כן מידת הרביעית משמשת לשיעור ברכה אחרונה - 'רביעית' הוא השיעור המינימלי של משקה המחייב לברך אחר שתייתו ברכה אחרונה.

כמו כן מזוכר שיעור רביעית לענין טומאת מת - היינו הכמות המינימלית של דם אדם מת הנצרכת על מנת לטמא בטומאת מת היא לפחות רביעית.

שיעור הרביעית בשעורי זמנינועריכה

כאמור 'רביעית' פירושו שיעור של רביעית ממידת הלוג. אמנם בשיעור הלוג עצמו נחלקו פוסקי ההלכה האיך יש לשערו במידות הנהוגות היום. מחלקותם נובעת ממחלוקת שורשית בשיעור 'כביצה האם הביצים שבימינו נתקטנו מכמות שהיו בזמן חז"ל או לא.

לדעת הרב חיים נאה הביצים היום הן באותו גודל כפי שהיו בזמן חז"ל, ולפיכך מידת הלוג הוא 345.6 מ"ל (סמ"ק). ולפי זה שיעור הרביעית הוא 86.4 מ"ל.

לדעת החזון איש הביצים נתקטנו, ומידת הלוג הוא 597.2 מ"ל/סמ"ק, ולדעתו יוצא ששיעור רביעית הוא 149.3 מ"ל/סמ"ק.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה