שימושא רבא

ספר על הלכות תפילין מתקופת הגאונים
איור תפילין של ראש של שימושא רבא

שימושא רבא הוא חיבור קצר על הלכות תפילין, אשר חובר בתקופת הגאונים. החיבור הועתק בשלמותו על ידי הרא"ש בפסקיו על הלכות תפילין (המכונות הלכות קטנות) ומובא בדפוסי הש"ס, בסוף מסכת מנחות.

הרא"ש מקדים לחיבור את המילים: "ועתה אכתוב הלכות תפילין הנמצאים על שם גאון ז"ל ונקרא שימושא רבא". החיבור מופיע גם באחדים מכתבי היד של הלכות גדולות כתוספת להלכות תפילין, בשם 'הלכות שימושי תפילין'.

מחברועריכה

מחברו עדיין לא ידוע לנו, אם כי רוב הראשונים מייחסים אותו לראשית תקופת הגאונים, כנראה לתקופת ר' שמעון קיירא, בעל הלכות גדולות.

יש אומרים שמחברו הוא ר' שר שלום גאון.

תוקפו ההלכתיעריכה

ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני העתיק כנראה את החיבור כולו, או את רובו לספר 'העיתים' שלו, בחלק שלא הגיע לידינו, ושם השיג על כמה מהלכותיו וכתב שאולי לא רבוואתא קמאי (רבנים קדמונים) כתבוהו לעצמם אלא אחד מן התלמידים בשם רבותיו או שיש בו טעויות סופר. גם את השגה זו העתיק הרא"ש והביאה מיד לאחר החיבור. טענות המפקפקים נובעות בשל העובדה שהוא מכיל מספר הלכות שאינן כתובות בתלמוד.

לעומתם רבנו תם ראה בו ספר מחייב להלכה, והוא מרבה לצטט אותו בכל הנוגע להלכות תפילין. ובעקבותיו רוב חכמי אשכנז וגם ספרד שאחריו ראו בו חיבור בר סמכא ומרבים לצטטו.

תפילין ד'שימושא רבא'עריכה

 
תפילין של ראש של שימושא רבא על פי שיטת ה"משמרת שלום" (השערות שכורכים בהן את הפרשיות יוצאות לכיוון פתיחת הפרשיות)

כאמור לעיל ישנם כמה הלכות הנמצאות בשימושא רבא, שלא התקבלו להלכה על פי הנהוג כיום.

למרות כך, יש שהקפידו להחמיר ולהניח גם את התפילין על פי הנפסק בשימושא רבא. תפילין אלו מכונות 'תפילין דשימושא רבא'.

לדעת התוספות (מנחות לד ב) סדר הפרשיות בתפילין אלו הוא כדעת רש"י, אמנם לדעת ספר העיטור "והלכות גדולות" זו שיטה שלישית, לפי דעה זו, אכן הוא כדעת רש"י, אך לא כפי שנראה מצד הקורא העומד מול המניח כשיטת רש"י, אלא כפי הנראה מצד המניח. 

הנוהגים להניח תפילין אלו, היו מניחים אותן בתפילת מנחה.

מסופר על גדולי המקובלים כר' חיים ויטאל שהיו מניחים זוג תפילין אלו, אחרי שהיו מניחים תפילין דרש"י ותפילין דר"ת. מכל מקום כיום כמעט ואין מניחים תפילין אלו.

יחידים בחסידות חב"ד נוהגים להניח ארבעה זוגות תפילין, כולל של שימושא רבא וההראב"ד (שסבר כפי הנראה מצד המניח). נוהגים אצלם לעשות רק תפילין של ראש נוספים, ואילו את השל יד משאירים את של רש"י (בשעה שמניח שימושא רבא) ושל ר"ת (בשעה שמניח ראב"ד), ולכן מניחים של שימושא רבא קודם רבינו תם.[1]

לקריאה נוספתעריכה

  • הרב זמרוני ציק, תפילין של ימות המשיח, הוצאת "האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה", ה'תשע"ד
  • משמרת שלום סימנים ד'-ו' (סדר הפרשיות לפי השימושא רבא, וכן שמאל /ימין)
  • שו"ת רמ"ע מפאנו סימן ק"ז
  • ליקוטי לוי יצחק (אגרות קודש) דף תכ"ב

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ היום יום, עמ' פ.