תביעה קטנה

תביעה קטנה במשפט הישראלי היא הליך קצר ופשוט במשפט האזרחי, בו מבקש אדם מבית המשפט סעד המוגבל בסכום.

תביעות קטנות עוסקות בעיקר בנושאים צרכניים. למרות זאת, בתי המשפט לתביעות דנים גם בנושאים שאינם צרכניים, לדוגמה תביעות נזיקיות פשוטות או תביעות בנושאים חוקתיים (אפליה, לשון הרע וכן הלאה). מאפיין נוסף של התביעה הקטנה, הוא היותה בסכום נמוך יחסית, הקבוע בתקנות ומתעדכן מדי פעם. עם זאת, אין כל מניעה לתבוע גם בבית משפט רגיל, אף אם סכום התביעה הוא בגבולות המותר בתביעה קטנה. הסמכות לדון בתביעה קטנה מסורה בידי בית המשפט לתביעות קטנות, שהוא למעשה בית משפט השלום, אשר יושב כבית משפט לתביעות קטנות בהתאם לסמכותו לפי חוק בתי המשפט (נוסח משולב, תשמ"ד-1984). מתוקף כך, הוא מקביל בסמכותו לבית משפט השלום, וערכאת הערעור עליו היא בית המשפט המחוזי. על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערער רק לאחר קבלת רשות לכך מבית משפט מחוזי (בניגוד לתביעה "רגילה", אשר עליה ניתן לערער בזכות, וללא קבלת אישור).

התנאים להגשת תביעה קטנהעריכה

לבית המשפט לתביעות קטנות סמכות לדון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד (אין לתאגיד אפשרות להגיש תביעה קטנה, אך ניתן לתבוע תאגיד ואף את מדינת ישראל על כל גופיה. כמו כן - תאגיד שנתבע, יוכל להגיש תביעה שכנגד) באחת משתי החלופות הבאות:

 • סכום מקסימלי לתביעה: מתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. החל מינואר 2020 עומד הסכום על 34,000 ש"ח.[1]
 • תביעה למתן צו להחלפת מצרך, לתיקונו או לביטול עסקה, בתנאי שמדובר בעסקה או מוצר בשווי שאינו עולה על הסכום לעיל.

בנוסף נדרשת זיקה אזורית לבית המשפט בו מוגשת התביעה, ולכן אחד מהבאים נדרש להימצא בתחום שיפוטו של בית המשפט:

 • מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע.
 • מקום יצירת ההתחייבות (החוזה).
 • המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות.
 • מקום המסירה של הנכס.
 • מקום המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התביעה.
 • בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה.

המבקש להגיש תביעה קטנה נדרש להצהיר שלא הגיש יותר מחמש תביעות קטנות בשנה שקדמה להגשת התביעה (התנאי חל על בית משפט מסוים - למשל, מתאפשר להגיש בשנה 5 תביעות קטנות בתל אביב ובירושלים 5 תביעות קטנות - באותה שנה). זאת על מנת לחסום "תובעים סדרתיים" מהגשת תביעות קנטרניות שמטרתן רווח כספי[דרושה הבהרה].

אופי הדיון בתביעה קטנהעריכה

מטרת כללי הדיון בתביעות קטנות היא לאפשר דיון מהיר, פשוט, יעיל ונגיש בין אזרחים, גם אלו שללא השכלה משפטית. כדי לשרת מטרה זו נקבעו מספר מאפיינים מיוחדים לדיון בתביעות קטנות:

 • כללי ההתדיינות בבית המשפט לתביעות קטנות קצרים ובלתי פורמליים (בהשוואה לדיון רגיל).
 • ברוב המוחלט של המקרים העיסוק בתביעה מתמצה בדיון אחד, ובדרך כלל פסק הדין ניתן לצדדים בו במקום, או לכל היותר תוך 7 ימים ממועד הדיון.
 • בית המשפט לתביעות קטנות אינו כפוף לדיני הראיות ועל כן רשאי לקבל גם ראיות אשר אינן קבילות בבית משפט אחר. עם זאת, אין בכך לגרוע מדיני חסינות עדים וראיות חסויות. כמו כן, אין בית המשפט לתביעות קטנות כבול לסדרי הדין הרגילים.
 • מאפיין ייחודי נוסף הוא שבעל דין אינו רשאי להיות מיוצג בבית המשפט לתביעות קטנות, למעט חריגים באישור בית המשפט. מטרתו של הכלל הוא לצמצם את פערי הכוח והידע בין התובע הקטן לתאגידים גדולים וכן לפשט ולקצר את ההליך. עם זאת, החוק מתיר ייצוג, באמצעות אדם שאינו עו"ד, ושאינו עושה זאת תמורת תשלום או כדרך עיסוק כגון טוען משפטי המוסמך לסייע בהתנדבות בבית משפט לתביעות קטנות. חרף האיסור, תאגידים נתבעים (בעיקר חברות ביטוח, הנתבעות תדיר בעניין פיצויים עקב תאונות דרכים) עוקפים איסור זה על ידי שימוש במתמחים בעלי תואר במשפטים, שבאופן רשמי אינם עו"ד, אך הם בעלי ידע משפטי.[2]
 • במקרה של תביעה נגד גוף כמו מדינת ישראל צריך לשלם קנס במקרה של הפסד העומד על בערך 1000 ש"ח. למקרה שהגיעו עדים מטעם מדינת ישראל יש לשלם להם יום עבודה ולכן הקנס יכול לעלות גם מעבר לכך.
 • כמו כן, על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות אין זכות ערעור אוטומטית. צדדים רשאים להגיש בקשה מנומקת לערעור תוך 15 יום מפסק-הדין, אך זהו ערעור ברשות ובדרך כלל בקשות לערעור נדחות. יש לזכור שמאוד קשה להפוך את פסק הדין במיוחד לאור העובדה שצריך סיבה מאוד מיוחדת כדי להציג ראיות חדשות עקב סעיף 457 לתקנות סדר הדין האזרחי (תקסד"א), תשמ"ד-1984. כמו כן, בית המשפט המחוזי רשאי לדחות את הבקשה במידה והיא לא תעמוד בתנאים של סעיף 148(ב) לתקסד"א 2018: (1) אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בה; (2) הממצאים שנקבעו בה תומכים במסקנה המשפטית; (3) אין בה טעות שבחוק.
 • בנוסף, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון תוך 30 יום על דחייה של בית המשפט המחוזי, אך רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים שיש לכך השלכות רוחב[3]

הגשת תביעה קטנה מתבצעת במזכירות בתי המשפט, או דרך אתר נט המשפט. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה בסכום של %1 מהסכום הנתבע אך סכום האגרה לא יפחת מ-50 ש"ח. עם הגשת התביעה, נקבע תאריך הדיון. התור הטיפוסי אורך כשלושה חודשים.

פסק דין של תביעה קטנה מחייב ככל בית משפט אחר. ניתן להגיש פסק דין זה להוצאה לפועל.

בית משפט לתביעות קטנות בישראלעריכה

בישראל, בית המשפט לתביעות קטנות מקביל במעמדו לבית משפט השלום, והוא דן בתביעות אזרחיות בגובה של עד 34,000 ש"ח, נכון לינואר 2020.[1]

בתביעה קטנה לא מתאפשר ייצוג על ידי עורך דין. אדם בעל מוגבלות רשאי להיות מיוצג על ידי אדם שאינו עוסק בעריכת-דין. כדי להגיש יותר מ-5 תביעות בשנה באותו אתר (לדוגמה, בית משפט השלום באילת), נדרש אישור מיוחד של בית המשפט. בית המשפט קובע את סדר הדין. בית המשפט רשאי להסתמך על ראיות שאינן מקובלות בדיני הראיות הרגילים. לרוב לא ניתן לערער על פסק בית הדין. לכן יש לנימוק פסק הדין של בית המשפט, פחות משקל מנימוקי פסק הדין של ערכאות מקבילות.

בתי המשפטעריכה

בישראל עשרים ותשעה בתי משפט לתביעות קטנות, אשר לרוב ממוקמים כמדור בתוך בית משפט השלום:

הגשת תביעות קטנות באינטרנטעריכה

בישראל, תהליך הגשת תביעות קטנות הונגש לציבור על ידי מתן אפשרות להגיש תביעה באינטרנט באמצעות אתר נט המשפט.

לאחר הרשמה וזיהוי באמצעות מספר תעודת זהות במערכת ההזדהות הממשלתית, ניתן לפתוח תיק ולהגיש את המסמכים הנדרשים ולשלם את האגרה הבסיסית באמצעות אתר נט המשפט.

בנוסף לאתר בתי המשפט הרשמי, נפתחו שלל אתרים פרטיים המאפשרים הגשת תביעה קטנה גם כן אשר גובים עמלה גבוהה מן האגרה הבסיסית.

בקשת רשות ערעור (בר"ע) למחוזי לא ניתן להגיש באינטרנט וחייבים להגיע אישית לבית המשפט המחוזי של אותו המחוז בו הוגשה התביעה המקורית לבית המשפט לתביעות קטנות כדי להגיש את הבר"ע במזכירות. עורכי דין כן יכולים להגיש באינטרנט, וזאת כיוון שברגע שהתביעה מגיעה לבית המשפט המחוזי היא כבר נחשבת תביעה רגילה ולכן כל אחד מהצדדים יכול להיות מיוצג כבר על ידי עו"ד. על הבקשה יש לשלם אגרת בר"ע על החלטת ביניים של בית משפט השלום, אשר עומדת כיום על 501 ש"ח.[4]

גם עבור בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון צריך להגיע אישית לבית המשפט העליון בירושלים, ויש לשלם אגרת בר"ע על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור או עתירה לדיון נוסף, אשר עומדת כיום על 1012 ש"ח[4]. בנוסף, יש להפקיד 10,000 ש"ח פיקדון.

תביעות קטנות בעולםעריכה

גם במדינות נוספות ניתן להגיש תביעות קטנות כאשר התכלית העיקרית של ההליך הייחודי דומה לזה שבישראל - הנגשת המערכת והסעדים המשפטיים לאזרח מן השורה.

נוסף לישראל בתי משפט מיוחדים לתביעות קטנות קיימים גם באוסטרליה, בקנדה, באירלנד, בניו זילנד, בדרום אפריקה, בהונג קונג, בממלכה המאוחדת ובארצות הברית.

ארצות הבריתעריכה

כיוון שארצות הברית היא פדרציה, יש שוני באופיו של מוסד התביעות הקטנות בין המדינות השונות. ברוב מדינות ארצות הברית הסכום המקסימלי לתביעה הוא 5,000 דולר. רוב התביעות הנדונות במסגרת זו בארצות הברית הן תביעות חוב וסכסוכים בין בעלי מקרקעין לדיירים. כחלק מהמאפיינים הייחודיים של מוסד התביעות הקטנות, המשפט מתנהל בפני שופט ולא בפני מושבעים (פרט למדינת וושינגטון, אשר מאפשרת לצדדים לנהל את המשפט בפני מושבעים).

הממלכה המאוחדתעריכה

בממלכה המאוחדת קיימים בתי משפט ייעודיים המכונים "County Court". בתי משפט אלו מנהלים תביעות קטנות בשלושה מסלולים: הראשון דן בתביעות בסכומים של עד 5,000 פאונד, השני דן בתביעות בסכומים שבין 5,000 ל-15,000 פאונד והשלישי דן בתביעות בסכומים שבין 15,000 ל-50,000 פאונד.

קנדהעריכה

בקנדה מוסד התביעות הקטנות נתפס כהמשך ערכי לדיני היושר שמקורם בשיטת המשפט הבריטית. ככאלה, תפקידם של בתי המשפט לתביעות נתפס ככלי לעשיית צדק, כאשר הדגש הוא על הליך פשוט ולא פורמלי שמתמקד בתוצאה הוגנת ככל שניתן. בקנדה קיימים בתי משפט לתביעות קטנות משני סוגים, בתלות בטריטוריות ובפרובינציות השונות; ישנם בתי משפט לתביעות קטנות שמהווים מדור בתוך בית משפט רגיל (כמו בישראל) אך בחלק מהטריטוריות פועלים בתי משפט עצמאיים לתביעות קטנות (בהשפעת שיטת המשפט הבריטית, בה פעלו בתי משפט נפרדים של דיני היושר).

בקנדה הסכום המקסימלי לתביעה הוא מגוון מאוד, ומשתנה בין הטריטוריות השונות, כך בניופאונדלנד התקנה היא 5,000 דולר, בעוד שבאלברטה ניתן להגיש תביעות עד סך של 25,000 דולר.

צרפתעריכה

בצרפת קיים בית משפט לתביעות קטנות, הנקרא "tribunal de proximité" (תביעות באומדן). בית המשפט דן בתביעות של עד 4,000 אירו. השופט אינו שופט מקצועי, אלא פקיד ציבורי בעל ניסיון בתחום. השופט מנסה לפעול ראשית כמגשר, אחר כך לנהל דיון פומבי, ורק אחר כך מקבל החלטה. במקרים בעייתיים, יכול השופט להעביר את הדיון לשופט מקצועי.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

 • טל חבקין, יגאל נמרודי, התביעה הקטנה, נבו הוצאה לאור, 2017.
 • אסף טבקה "בית המשפט לתביעות קטנות בישראל: מגמות רעיוניות, דיוניות ונורמטיביות בנוגע לאנשים החיים בעוני" משפטים מט 213 (2019).

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ 1 2 לסכום העדכני ראו אגרות ושכר טרחה בתביעות קטנות, באתר השירותים והמידע הממשלתי
 2. ^ consumers - שמוליק בכר ואבישי קליין, פרדוקס הייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות: על תביעות ביטוח, פערי כוחות וכף רגלו של השופט; מאמר מאת, המכללה למנהל
 3. ^ 1982 - הלכת חניון חיפה: בית המשפט העליון קובע לראשונה כי ידון בערעורים ב"גלגול שלישי" בתיקים בעלי חשיבות משפטית או ציבורית
 4. ^ 1 2 הודעת בתי המשפט - אגרות, GOV.IL

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.