במה מדליקין

פרק ב' במסכת שבת של המשנה

במה מדליקין הוא פרק שני במסכת שבת העוסק בעיקר במצוות הדלקת נרות שבת.

המנהג ברוב הקהילות לומר 'במה מדליקין' בערבי שבתות קודם תפילת ערבית,[1] הראשונים נתנו מספר טעמים לאמירתו.

הטעמים לאמירתועריכה

יש שכתבו[2] להזכיר הדלקת נר שבת, שהיא משום שלום בית.

ויש שכתבו[3] מפני סכנת המזיקים, שבעבר בתי הכנסיות היו בשדות, ותקנו אותו בשביל בני אדם שמאחרים לבוא, שיסיימו תפילתם בעת שהקהל אומר "במה מדליקין".[4]

מקור המנהגעריכה

מקור המנהג לומר משניות אלו בערבי שבתות הוא בתקנת גאונים והמקור הראשון לכך הוא בסדר רב עמרם גאון:

ולאחר שמקדשין בביהכ"נ (בליל שבת) אומר פרק אחד ממסכת שבת, וזה פרק "במה מדליקין", עד סוף פרקא. אמר ר' חנינא וכו' ואומר קדיש (דף כ"ו).

סדר רב עמרם גאון

ברכה על אמירתועריכה

בגניזה הקהירית נמצא נוסח מיוחד של ברכה שהיה נאמר קודם אמירת פרק במה מדליקין[5]:

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר בחר בח[כמים] ותלמידיהם [ונתן] להם תורה מהר סיני על [ידי] משה רבנו, וצוה אותם לקרא בתורה במשנה בתלמוד בהלכה, לקנות חיי שני עולמים, ובחר במשה רבנו מכל הנביאים... ואחריו בחר [ביהו]שו[ע] תלמידו ושב[עים] זקנים [ונביאים] וחכמים ותלמידיהם וצוה אותם בשמירות ש[בת] ובהדלקת הנר שלשבת. 'במה מדליקין'...

ברכה זו לא התקבלה על ידי פוסקי ההלכה וקהילות ישראל, וקיומה לא היה ידוע מאף מנהג עד מציאתה בגניזה.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • רבי שריה דבליצקי, 'חמישה מנהגים לעדות הספרדים למקום אמירתו של פרק במה מדליקין בליל שבת' בקובץ מוריה קז' (שנה יט ג-ד), ירושלים תשנ"ג[6]
  • רבי גדליה אוברלנדר, 'מנהג אמירת 'במה מדליקין' בליל שבת', בקובץ אור ישראל מו, מאנסי תשס"ז
  • נ' וידר, 'ברכה בלתי ידועה על קריאת פרק במה מדליקין מתוך הגניזה', בקובץ סיני, פב (תשל"ח), עמ' קצז-רכא

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ובקצת קהילות אומרים אותו בסוף תפילת ערבית, עי' סדר עבודת ישראל, רעדליהיים תרכ"ח, עמ' 191, עיין מיקום אמירה 'במה מדליקין'.
  2. ^ מחזור ויטרי 84
  3. ^ טעם זה נאמר בגמרא על ברכת מגן אבות שבתפילת מעין שבע ורב עמרם גאון נותן טעם זה לאמירת הקדיש
  4. ^ שני הטעמים מובאים במשנה ברורה ער:ב.
  5. ^ נ' וידר, 'ברכה בלתי ידועה על קריאת פרק במה מדליקין מתוך הגניזה', בקובץ סיני, פב (תשל"ח), עמ' קצז-רכא.
  6. ^ ניתן להורדה כאן