חוק ועדות חקירה

הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שינוי מדף הפניה לערך מן המניין
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.

חוק ועדות חקירה, תשכ״ט–1968 הוא חוק המסדיר את מינויה, פעילותה והרכבה של ועדת חקירה ממלכתית במדינת ישראל.

רקע עריכה

היסטורה חקיקתית עריכה

פקודת ועדות חקירה עריכה

קודם לחקיקת חוק ועדות חקירה, ועדות חקירה הוקמו מתוקפה של פקודת ועדות חקירה - פקודה מנדטורית שנשארה בתוקפה מכח פקודת סדרי השלטון והמשפט.

מינוי הוועדה עריכה

הסמכות להקמת הוועדה נתונה לממשלת ישראל, כאשר ”קיים עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור” (  סעיף 1 לחוק ועדות חקירה, בספר החוקים הפתוח). לאחר החלטת ממשלה להקים ועדת חקירה, נשיא בית המשפט העליון ממנה את חברי הוועדה.[1] יושב ראש הוועדה צריך להיות שופט או שופט בדימוס.[2]

פעילות הוועדה עריכה

ועדת החקירה צריכה לחתור לחקר האמת. עם זאת, הוועדה אינה כפופה לסדרי דין כמו בבית המשפט, וגם לא לדיני הראיות.[3] הוועדה מוסמכת להזמין עדים על מנת לחקור אותם, לדרוש מהם תשובות שאינן מתחמקות, להשביע עדים ולדרוש מהם להראות מסמכים שברשותם. הוועדה מוסמכת להטיל קנס על מי שמסרב לבצע הוראות אלו של הוועדה.[4]

הערות שוליים עריכה