משתמש:בן עדריאל/עשר קדושות

הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.
עשר קדושות
(מקורות עיקריים)
משנה מסכת כלים, פרק א', משנה ו'-פרק א', משנה ט'

עשר קדושות היא סדרת משניות במסכת כלים (פרק א') המונה את דרגות הקדושה השונות של מקומות ביהדות, ומבארת את המשמעות ההלכתית שלהן.

דרגות הקדושהעריכה

  1. ארץ ישראל קדושה יותר מחוץ לארץ - בכך שמביאים את מנחת העומר, הביכורים ואת שתי הלחם דווקא מפירות הארץ (שאר מצוות התלויות בארץ אמנם מיוחדות לארץ ישראל, אך אינן נובעות מקדושה ולכן אינן נמנות כאן).
  2. ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון קדושות יותר משאר ארץ ישראל - בכך שיש להוציא מתוכן מצורעים ואין להכניס לתוכן מת.
  3. ירושלים (שבתוך החומה) קדושה יותר משאר הערים המוקפות - בכך שמותר לאכול בה קדשים קלים ומעשר שני.
  4. הר הבית קדוש יותר משאר ירושלים - בכך שאסור לחלק מהטמאים (זבים, זבות, נדות ויולדות) להיכנס אליו.[1]
  5. החיל קדוש יותר משאר הר הבית - בכך שגויים וטמאי מת אסורים בכניסה אליו.
  6. עזרת נשים קדושה יותר מהחיל - בכך שאסור לטבול יום להיכנס אליה.
  7. העזרה קדושה יותר מעזרת נשים - בכך שאסור למחוסר כיפורים להיכנס אליה.
  8. עזרת כהנים קדושה יותר מעזרת ישראל - בכך שאסור למי שאינו כהן להיכנס אליה שלא לצורך.
  9. האזור שבין האולם ולמזבח קדוש יותר משאר עזרת כהנים - בכך שאסור לכהנים שהם בעלי מום, פרועי ראש, או קרועי בגדים להיכנס אליו.

הערות שוליםעריכה

  1. ^ למעשה זהו הדין גם בכל שאר הטומאות, כגון בעל קרי, טמא שרץ, או נבלה

קטגוריה:בית המקדש