תקן ביקורת

תקן ביקורת הוא קובץ כללים המשמש בסיס לעבודתם של רואי החשבון. כל תקן מורכב מרשימת הנחיות המנוסחים על ידי מוסד שייועד לכך בהוראת המדינה. מוסד זה לעיתים כפוף למשרד המשפטים או פועל על בסיס התנדבותי. מטרתם של תקני הביקורת להנחות את רואי החשבון כיצד עליהם לבצע ביקורת.

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בישראל, כונו בעבר תקני ביקורת בשם "גילוי דעת" והם מנוסחים ויוצאים לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. כל תקן עוסק בנושא אחר, כך למשל תקן ביקורת 58 עוסק בעסק חי, אשר מנחה את רואה החשבון המבקר כיצד עליו להתייחס להנחת העסק החי כבסיס להכנת הדוחות הכספיים.

לשכת רואי החשבון לרוב מתרגמת את תקני הביקורת הבינלאומיים (ISA) בשינויים כאלה ואחרים, ואיננה מפתחת תקני ביקורת עצמאיים. במקרים מסוימים מאמצת הלשכה תקנים ממקורות אחרים כמו הגוף המפקח על רואי החשבון בארצות הברית (PCAOB).

תקני ביקורת בישראל - רשימה חלקיתעריכה

 • תקן ביקורת 21 - הצורך בהחתמת מנהלי החברה על הצהרה לגבי מידת אחריותם של רואי החשבון לעומת צפיותיהם מעבודת הביקורת.
 • תקן ביקורת 29 - הגדרת צדדים קשורים ומידת החשיפה של מידע זה בדוחות הכספיים.
 • תקן ביקורת 58 - בדיקת הנחת העסק החי.
 • תקן ביקורת 72 - עוסק בנוסח חוות הדעת של רואה החשבון המבקר.
 • תקן ביקורת 74 - עוסק באופן תכנון הביקורת לפני תחילתו. לתקן זה יש משמעות רבה כאשר מדובר בחברה גדולה כאשר בלתי אפשרי לבדוק כל עסקה ועסקה.
 • תקן ביקורת 82 - עוסק באיסוף ראיות ביקורת אשר יכולים להעיד על נכונות הנתונים בדוחות הכספיים.
 • תקן ביקורת 84 - עוסק במגוון האישורים השונים שיכול רואה חשבון לאשר.
 • תקן ביקורת 85 - עוסק ברעיון הדגימה, קרי לא ניתן לבדוק את נכונות כל הנתונים, ולפיכך יש לבדוק חלק מהנתונים ולהשליך מהממצאים על יתר הדוחות הכספיים.
 • תקן ביקורת 86 - עוסק ברעיון המהותיות, קרי הואיל ולא ניתן לבדוק את נכונות כל הנתונים, ניתן להתייחס ליתרות גדולות יחסית או כרטיסים חשובים, כגון לקוחות גדולים, רכוש קבוע והכנסות.
 • תקן ביקורת 87 - עוסק בצורך לתעד את עבודתו של רואה החשבון, על מנת שרואה חשבון אחר יוכל להעריך את עבודתו, במידת הצורך.
 • תקן ביקורת 93 - עוסק בסקירת סביבתו של הגוף המבוקר והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית, לפני תכנון הביקורת.
 • תקן ביקורת 100 - עוסק באירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן או לאחר חתימת רואה החשבון על חוות דעתו.

קישורים חיצונייםעריכה