תקן ביקורת

קובץ כללים המשמש בסיס לעבודתם של רואי החשבון

תקן ביקורת הוא קובץ כללים המשמש בסיס לעבודתם של רואי החשבון. כל תקן מורכב מרשימת הנחיות המנוסחים על ידי מוסד שייועד לכך בהוראת המדינה. מוסד זה לעיתים כפוף למשרד המשפטים או פועל על בסיס התנדבותי. מטרתם של תקני הביקורת להנחות את רואי החשבון כיצד עליהם לבצע ביקורת.

סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

בישראל, כונו בעבר תקני ביקורת בשם "גילוי דעת" והם מנוסחים ויוצאים לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. כל תקן עוסק בנושא אחר, כך למשל תקן ביקורת 570 עוסק בעסק חי, אשר מנחה את רואה החשבון המבקר כיצד עליו להתייחס להנחת העסק החי כבסיס להכנת הדוחות הכספיים.

לשכת רואי החשבון לרוב מתרגמת את תקני הביקורת הבינלאומיים (ISA) בשינויים מסוימים, ואיננה מפתחת תקני ביקורת עצמאיים. במקרים מסוימים מאמצת הלשכה תקנים ממקורות אחרים כמו הגוף המפקח על רואי החשבון בארצות הברית (PCAOB).

רשימת תקני ביקורת עריכה

בשנת 2020 נעשתה קודיפיקציה של התקנים, כאשר מספרם וסידורם שונה. רשימה חלקית של תקנים לעיל-

 • תקן ביקורת 1 – תדריך בדבר בקרת איכות במשרדי רואי חשבון (החליף את תקן מספר 67).
 • תקן ביקורת 200 - מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל (החליף את תקנים 110 ו-117).
 • תקן ביקורת 210 - מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים (החליף את תקנים 91 ו-122).
 • תקן ביקורת 230 - תיעוד ביקורת (החליף את תקן 101)
 • תקן ביקורת 250 – עוסק בהוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים.
 • תקן ביקורת 300 – תכנון הביקורת.
 • תקן ביקורת 315 – הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית.
 • תקן ביקורת 320 - עוסק בנושא של הגדרת ויישום מהותיות בביקורת דוחות כספיים.
 • תקן ביקורת 520 - קובע כללים ומספק הנחיות בדבר שימוש בכלים אנליטיים בעת ביצוע ביקורת על דוחות כספיים.
 • תקן ביקורת 530 - קובע כללים ומספק הנחיות בדבר שימוש בדגימה כראיית ביקורת בעת ביקורת דוחות כספיים
 • תקן ביקורת 545 - קובע כללים ומספק הנחיות בדבר ביקורת של פריטים המוצגים בשווי הוגן בדוחות הכספיים המבוקרים.
 • תקן ביקורת 550 - קובע כללים ומספק הנחיות בדבר ביקורת של עסקאות עם צדדים קשורים.
 • תקן ביקורת 560 - קובע כללים ומספק הנחיות בדבר אירועים רלוונטיים שהתרחשו לאחר תאריך המאזן של הדוחות הכספיים המבוקרים.

קישורים חיצוניים עריכה

  ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.