דוח על תזרימי המזומנים

(הופנה מהדף דוח תזרים מזומנים)

בחשבונאות, דוח על תזרימי המזומנים (בקיצור דוח תזמ"ז) הוא דוח כספי המציג את המקורות לכספים שנתקבלו על ידי החברה והשימוש שנעשה בהם. הדוח מציג את היקף המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת (או שימשו לפעילות שוטפת), המזומנים ששימשו לפעילות השקעה והמזומנים שנבעו מפעילות מימון. תנועת המזומנים של הישות החשבונאית מתייחסת לתקופה החשבונאית (שנה או רבעון). בשונה משאר הדוחות הכספיים שמייצגים פעילות על בסיס צבירה, הדוח על תזרימי המזומנים מציג פעילות על בסיס מזומן בלבד.

סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי
דוח על תזרימי המזומנים לדוגמה
דוח על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
2016 2015
ש"ח ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) נקי לפי דוח רווח והפסד 280,000 (15,000)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי
המזומנים מפעילות שוטפת - נספח א'
(45,000) 30,000
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 235,000 15,000
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע (230,000) (75,000)
השקעה לזמן ארוך באיגרות חוב (40,000) -
תמורה ממימוש רכוש קבוע 45,000 30,000
מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה (225,000) (45,000)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנד ששולם (35,000) (65,000)
קבלת הלוואות לזמן ארוך 50,000 30,000
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות
(ששימשו לפעילות) מימון
15,000 (35,000)

עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 25,000 (65,000)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 5,000 70,000
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 30,000 5,000

נספח א' - התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
פחת בגין רכוש קבוע 35,000 25,000
הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע (50,000) 20,000
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
עליה בלקוחות (40,000) (10,000)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים 10,000 (5,000)
סך ההתאמות (45,000) 30,000

הדוח מוצג לפי התקינה אליה כפופה הפירמה ולכן ניתן למצוא דוחות על פי IFRS, על פי התקינה הישראלית Israeli GAAP (בהתאם לגילוי דעת 51), ועל פי כל תקינה אחרת GAAP. עם זאת, ישנה מגמה גלובלית למעבר לבסיס דיווח אחיד על פי IFRS.

שימוש בדוח זה בשילוב עם יתר הדוחות הכספיים מספק מידע המאפשר למשתמשים להעריך את השינויים בנכסים נטו של הישות, המבנה הפיננסי שלה לרבות נזילותה וכושר פירעונה (SOLVENCY) ויכולתה להשפיע על הסכומים והעיתוי של תזרימי המזומנים כדי להתאים עצמה לנסיבות והזדמנויות משתנות. מידע על תזרים מזומנים הוא שימושי בהערכת יכולתה של הישות להפיק מזומנים ושווי מזומנים, מאפשרת למשתמשים לפתח מודלים להערכה ולהשוואה של הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים. המידע גם מגביר את יכולת ההשוואה של הדיווח על ביצועים תפעוליים על ידי ישויות שונות כיוון שהוא מבטל את ההשפעה של שימוש בטיפול חשבונאי שונה לגבי אותן עסקאות ואירועים.

הדוח על תזרימי המזומנים מאפשר להעריך את יכולת החברה לייצר מזומנים, לפרוע התחייבויות, לשלם דיבידנד ואת התלות של החברה בהון זר.

הדוח עשוי לענות, בין היתר, על השאלות הבאות:

 • כיצד גדלה יתרת המזומנים אף על פי שהעסק בהפסדים?
 • מדוע יש ירידה במזומנים על אף שהתוצאות העסקיות הן חיוביות?
 • מהו השימוש שעשתה החברה בהון/אג"ח שהנפיקה?
 • מה השימוש שהחברה עושה עם העודפים של העסק?
 • כיצד מומנו השקעותיה של החברה?

מבנה הדוח

עריכה

באופן כללי הדוח מחולק לשלושה חלקים:

 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת
 • תזרים המזומנים מפעילות השקעה
 • תזרים המזומנים מפעילות מימון

חיבור שלושת חלקי הדוח מהווה את התנועה במזומנים ושווי המזומנים של החברה בתקופה הנידונה. התנועה בתוספת יתרת פתיחה תציג את יתרת הסגירה של המזומנים ושווי מזומנים לתקופה.

מזומנים ושווי מזומנים

עריכה

המונח מזומנים בדוח על תזרימי המזומנים כולל: מזומנים בקופה ובחשבונות בנק וכן פיקדונות שניתנים למשיכה מיידית בסכומם המלא, לצורך הדיווח, המזומנים יכולים להיות הן במטבע הפעילות של הפירמה והן במטבע זר.

שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים וכן ניתן להמירם בסכום ידוע של מזומנים ולא צפוי שינוי משמעותי בערכן.

אין לכלול במזומנים ושווי מזומנים סכומים מוגבלים שכן הם אינם ניתנים למשיכה על פי דרישה ואינם ניתנים להמרה לסכום ידוע של מזומנים.

משיכת יתר (אשראי מבנקים לזמן קצר) תיכלל תחת ההגדרה מזומנים ושווי מזומנים בתנאי שהיא מהווה חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של הישות.

מזומנים שנבעו/שימשו לפעילות שוטפת

עריכה

פעילויות שוטפות הן כל הפעילויות שמתבצעות במזומנים במהלך תקופת הדיווח ומבטאות את התקבולים והתשלומים שבוצעו בפועל במהלך התקופה. אלו הן הפעילויות העיקריות ליצור הכנסה ופעילויות אחרות שאינן פעילויות השקעה או מימון. לפיכך הן בדרך כלל נובעות מהעסקאות ומאירועים אחרים המובאים בחשבון בקביעת הרווח או ההפסד של הישות. תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת מבטאים את הרווח התפעולי על בסיס מזומן ויכולים להוות אינדיקציה למידת האיכות של דוח רווח והפסד על בסיס צבירה שכן הם מספקים מידע נוסף לגבי מידת הנזילות של הפירמה.

פעילות שוטפת היא אינדיקטור מרכזי למידה בה פעילויותיה של הישות הפיקו תזרימי מזומנים מספיקים כדי לפרוע הלוואות, לשמר יכולת תפעולית של הישות לשלם דיבידנדים ולבצע השקעות חדשות ללא פניה למקורות מימון חיצוניים.

לדוגמה

עריכה
 • תקבולי מזומנים שנבע ממכירת סחורות ומאספקת שירותים
 • תקבולי מזומנים מעמלות, תמלוגים ומהכנסות אחרות
 • תשלומי מזומנים לספקים בגין סחורות ושירותים
 • תשלומי מזומנים לעובדים ובעבורם

קיימות שתי גישות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: גישה ישירה וגישה עקיפה.

גישה ישירה

עריכה

דיווח בגישה הישירה מספק מידע רב יותר על הפעילות במזומן שהתרחשה בפירמה במהלך התקופה המדווחת ובנוסף הוא מספק מידע שיכול להיות שימושי יותר לקוראי דוחות כספיים מסוימים.

דוח הנערך לפי גישה זו יכלול סעיפים כמו: תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים, הוצאות ששולמו במזומן וכדומה.

גישה עקיפה

עריכה

בגישה העקיפה הדוח מתחיל מרווח או הפסד חשבונאי על בסיס צבירה ולאחר מכן מבוצעות התאמות להצגת הרווח או ההפסד התפעולי על בסיס מזומן. ההתאמות נועדו לנטרל מהרווח החשבונאי על בסיס צבירה את כל ההכנסות וההוצאות שאינן על בסיס מזומן.

התקינה הבינלאומית ממליצה על שימוש בגישה הישירה שכן היא מספקת מידע בצורה מפורטת יותר, אולם בפועל הגישה הרווחת בפירמות היא העקיפה.

מזומנים שנבעו/שימשו לפעילות השקעה

עריכה

תזרימי המזומנים מפעילות השקעה מספקים מידע על זרימת מזומנים מתוך ואל הפירמה שמהותה השקעות ומימושים של נכסים. כלומר פעילות שמטרתה זרימת הטבות כלכליות עתידיות לפירמה שאינן נובעות מהפעילות השוטפת של הפירמה.

הגילוי הנפרד של פעילות השקעה חשוב משום שתזרימי המזומנים מייצגים את המידה בה יציאה של מזומן בוצעה לצורך השגת משאבים המיועדים להפקת הכנסה עתידית ותזרימי מזומנים.

לדוגמה

עריכה
 • הוצאות הון - תשלומי מזומנים לרכישת רכוש קבוע ( לדוגמה מבנה) נכסים בלתי מוחשיים ונכסים אחרים לזמן ארוך.
 • תקבולי מזומנים ממכירת רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים ונכסים אחרים לזמן ארוך.
 • תשלומי מזומנים ששימשו לקניית מניות במטרה להחזיקן לזמן ארוך.
 • תקבולי מזומנים שנבעו ממכירת ממניות (יש לשים לב- מדבר על מניות שהוחזקו כהשקעה ולא על הנפקת מניות)
 • מתן הלוואות לטווח ארוך.
 • קבלת מענקים.

מזומנים שנבעו/שימשו לפעילות מימון

עריכה

תזרמי המזומנים מפעילות מימון מציגים שינויים בהתחייבויות ובהון העצמי של הפירמה על בסיס מזומן. כלומר חלק זה מציג כניסה ויציאה של מזומנים שמקורם במקורות מימון זרים.

הגילוי הנפרד של פעילות מימון חשוב משום שהוא שימושי בחיזוי של תביעות של תזרימי מזומנים עתידיים על ידי ספקי הון.

לדוגמה

עריכה
 • תקבולי מזומנים שנבעו מקבלת הלוואה.
 • תשלומי מזומנים ששימשו לתשלומי פרעון הלוואה לזמן ארוך (החלק של הקרן בלבד ללא מרכיב הריבית)
 • הנפקת אג"ח, פירעון הלוואות, הנפקת מניות וכדומה.

ניתוח דוח על תזרים המזומנים

עריכה

דוח על תזרים המזומנים יכול לספק מידע רב אודות הפירמה שיכול להיות שימושי למשקיעים הבוחנים את השקעתם בפירמה. יש לשים לב לפעילות שוטפת, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לאורך זמן יכול לאותת על בעיות בצמיחת הפירמה וחוסר יכולת להפיק מזומנים מפעילותה העיקרית. עם זאת, ייתכן כי חברות בהקמה יציגו תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת שנובע מרמת הכנסות נמוכה בשלבי ההקמה.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות השקעה יכול להעיד על כך שהחברה מממשת נכסים על מנת לממן את פעילותה השוטפת. תזרים מזומנים שלילי מפעילות השקעה יכול להעיד על התפתחות של החברה והתרחבותה על ידי השקעה בנכסים שבעתיד יגדילו את ההטבות הכלכליות הצפויות לה.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות מימון מעיד על כך שהחברה נטלה יותר התחייבויות מאשר פרעה למימון פעולותיה. עם זאת, זה לא בהכרח מעיד על קשיים כלכליים, כמו פירמה בהקמה שממנפת את עצמה.

בכך חשיבותו של הדוח על תזרימי מזומנים אשר נותן פרספקטיבה נוספת אשר לא ניתנת בדוחות הכספיים האחרים לגבי פעילותה של הפירמה. המובא לעיל הוא בגדר ניתוח כללי גנרי בלבד ויש להתייחס לכל פירמה ולכל סעיף בדו"ח בפני עצמו ובכללותם.

דוח תזרים מזומנים לדוגמה

עריכה

בגישה העקיפה הדו"ח יוצג בצורה הבאה:

דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

2016
ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) נקי לפי דוח רווח והפסד 150,000
הוצאות מימון 10,000
הוצאות מיסים 20,000
רווח (הפסד) תפעולי לפי דוח רווח והפסד 180,000
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
הוצאות פחת 30,000
הוצאות חומ"ס 5,000
שינויים בסעיפי הון חוזר והתחייבויות
קיטון בלקוחות ברוטו 15,000
גידול בהתחייבויות לספקים 20,000
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 250,000
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע (100,000)
השקעה לזמן ארוך באיגרות חוב (40,000)
תמורה ממימוש רכוש קבוע 60,000
מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה (80,000)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנד ששולם (10,000)
הנפקת מניות 20,000
קבלת הלוואות לזמן ארוך 50,000
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות מימון 60,000
עליה במזומנים ושווי מזומנים 230,000
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 100,000
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 330,000

אילו הפירמה הייתה בוחרת להשתמש בגישה הישירה בהצגת הדו"ח, החלק היחיד שהיה משתנה היה הפעילות השוטפת והוא היה מוצג בצורה הבאה:

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
תקבולים מלקוחות 600,000
תשלומים לספקים (250,000)
תשלומי הנהלה וכלליות (50,000)
תשלומי מכירה ושיווק (20,000)
תשלומים אחרים (30,000)
מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 250,000

סך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת זהה בשתי השיטות, אולם דרך ההצגה שונה.

קישורים חיצוניים

עריכה