ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תריג/טבלה

הגעתי כרגע עד מצווה תמא (כולל) בספר החינוך

91 ערכים ברשימה (עוד לא סופי)

מקרא

עריכה
שם המצב אייקון צבע הקישור
פנוי פנוי ירוק
תפוס תפוס כתום
מוכן מוכן סגול

חסרות קבוצה

עריכה

18

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
  איסור אכילת חלב קמז   חלב-לא נוזל,לקחת מחלב (שומן)
  איסור אכילת דם קמח    
  איסור אכילת חיות טמאות קנג-קנח,קסב-קסה    
  איסורי קללה סט,ע,עא,רלא   דיין, ה', נשיא
  לא תשנא את אחיך בלבבך רלח    
  מצוות תוכחה רלט    
  איסור הלבנת פנים רמ    
  איסור נקימה ונטירה רמא,רמב    
  לא תאכלו על הדם רמח    
  איסור הקפת שיער הראש רנא    
  איסור השחתת הזקן רנב    
  מצוות כבוד הכהנים רסט    
  דין טבל רפד    
  איסור סירוס רצא    
  איסור "לא תתורו" א   לשפר את השם
  אחדות האל תיז   דרוש שם טוב יותר
  מצוות השמדת עבודה זרה תלו    
  איסור השחתת דבר שנקרא עליו שם ה' תלז    


דיני טומאה

עריכה

8

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
  דיני שמונה שרצים קנט-קסא    
  דיני צרעת קסט-קעד,קעו,קעז    
  דין טומאת זב קעח    
  דין טומאת שיכבת זרע קפ    
  דין טומאת זבה קפב,קפג    
  דיני טומאת כהן רסג-רסה    
  איסור כהן להיטמא רע,רעא    
  דין שילוח טמאים מהמקדש שסב-שסג    

מצוות דין ומשפט

עריכה

22

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
  דיני קנסות מט יצחקשיחה • חג פורים• בואו למיזם תרי"ג •כ"ב באדר א' ה'תשס"ח • מצווה כללית, ארגז חול
  דיני גנבה וגזלה נד,קל,רכד,רכח-רל יצחקשיחה • חג פורים• בואו למיזם תרי"ג •כ"ב באדר א' ה'תשס"ח • כמה מצוות, ארגז חול
  דיני נפשות עה,עו,תט-תיג    
  אחרי רבים להטות עח    
  איסור הטיית משפט עט,פא,פב,רלג-רלה    
  דיני נפשות ראיות עה    
  איסורים כלפי גר סג,סד,סה   הונאה, ציעור, עינוי
  אסור הונאה סד,שלז,שלח   לכל אדם
  איסור הונאה במידות רנח,רנט    
  מצוות הלוואה סו    
  איסור להיות נושה סז   איסור לנשות חוב במי שאין לו


  דיני קנין שלו    
  דיני מקרקעין ביהדות שלט-שמא,שנז-שנט,ת    
  דיני נחלות ת   "דיני מקרקעין ביהדות"?
  ערי הלויים שמב,תח Agbad כבר ממזמן מוכן, רק בשם זה. לפי דעתי זה עונה על הכללים.
  דיני רוצח בשגגה תי,תיג    


  לא תישא שמע שווא עד    
  דיני עדות עה,קכב    
  מצוות עזוב תעזב פ    
  איסור שוחד פג    
  דיני מסית ומדיח פז    
  איסור ברית עם גויים צג    

מצוות עריות

עריכה

20

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
  איסורי עריות לה,קפח-רז,רט,רי יצחקשיחה • חג פורים• בואו למיזם תרי"ג •כ"ב באדר א' ה'תשס"ח • מצווה כללית, ארגז חול


  איסור ביאה על האם קצ    
  איסור ביאה על אשת האב קצא    
  איסור ביאה על האחות קצב    
  איסור ביאה על בת הבן קצג    
  איסור ביאה על בת הבת קצד    
  איסור ביאה על הבת קצה    
  איסור ביאה על אחות בת אביו ובת אמו קצו    
  איסור ביאה על אחות האב קצז    
  איסור ביאה על אחות האם קצח    
  איסור ביאה על אחי האב קצט    
  איסור ביאה על אשת אחי האב ר    
  איסור ביאה על אשת הבן רא    
  איסור ביאה על אשת האח רב    
  איסור ביאה על אישה ובתה רג    
  איסור ביאה על אישה ובת בנה רד    
  איסור ביאה על אישה ובת בתה רה    
  איסור ביאה על אישה ואחותה רו    
  איסור משכב זכר רט    
  איסור משכב בהמה רי    

מצוות המקדש

עריכה

23

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
  מצוות בית המקדש קמד-קנב,קפד,רנד,רסה,רעז,רעח    
  איסורים במזבח מ,מא   מדרגות, סוג האבנים
  איסור הסרת בדי הארון צו    
  מצוות הדלקת המנורה צח    
  מצוות קידוש ידיים ורגליים קו    
  מצוות שבקרבנות קיח,קיז,קיט,קפו    
  מצוות תרומת הדשן קלא    
  מצוות אש תמיד במזבח קלב,קלג    
  דיני קרבנות פסולים קמב,קמד,קמה,קמו,רטו   מצווה כללית
  דין שחוטי חוץ קפו    
  מצוות מורא מקדש רנד    
  קרבן זבה קפג    
  איסורי תרומה וקדשים רעט-רפג    
  איסור אכילת תרומה לזר רפ    
  דיני מומים בקרבנות רפה-רצ,רצב,רצג    
  מצוות יום הכיפורים במקדש שיד    
  המרת קודשים שנא,שנב,שנו    
  דין מנחת סוטה שסו-שסז    
  דין נשיאת ארון הברית שעט    
  דין תקיעה בחצוצרות שפד    
  מצוות שמירת המקדש שפח,שצא   צריך גם ערך "משמר כבוד"?
  דיני עבודה במקדש שפט-שצ,שצד   אולי חלק מ"מצוות בית המקדש"
  קרבן בכור שצג    
  מצוות הבאת קורבנות האדם ברגל הראשון תלח    
  איסור העלאת קודשים מחוץ לעזרה תלט    
  מצוות א    
  מצוות הקרבת כל הקרבנות בעזרה תמ    
  מצוות פדיית קודשים בעלי מום תמא    קשור אך לא מתרי"ג

עריכה

1

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
  זר שצ    


עוד משהו

עריכה