רבי אבא

אמורא בבלי שחי בדור השלישי

רבי אבא היה אמורא בבלי שחי בדור השלישי (תחילת המאה ה-4). היה עשיר[1] ועסק במסחר במשי[2]. עלה לארץ ישראל למרות התנגדות רבו רב יהודה לעליה לארץ.

רבי אבא
תקופת הפעילות דור שני ושלישי לאמוראי ארץ ישראל
רבותיו רב, שמואל, רב הונא, רב יהודה
תלמידיו רב ספרא
בני דורו עולא, רבי אמי, רבי זירא
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

עלייתו לארץ ישראל עריכה

קבלת הפנים בבית מדרש בטבריה עריכה

עלה לארץ ישראל, לפני שעלה ביקש מהקדוש ברוך הוא שדבריו יתקבלו. כאשר עלה לארץ ישראל, פגש קבוצה מתלמידי רבי יוחנן שדנו בסוגיא הלכתית סבוכה במסכת ביצה[3], והקשו אודות משנה הדנה אודות איסור טלטול אוכל מחוץ לתחום - מחוץ למקום שבעליו של האוכל רשאי ללכת.

המשנה אומרת כי כאשר אשה משאילה לחברתה תבלין ומלח לערב בתבשיל, נחשב התבשיל כאילו היה הן של האשה בעלת התבשיל והן של האשה בעלת התבלין, שכן בשעת בין השמשות, היה התבלין של האשה המשאילה. קבוצת אמוראים, בהם רבי אבהו, רבי אבין וחבריו הקשו: למה לא יהא התבלין בטל ברוב התבשיל, ששייך לאשה השואלת ולא לאשה המשאילה? השיב להם רבי אבא: ביטול ברוב שייך דווקא כאשר מדובר באיסורים, מכיוון שהאיסור בטל ברוב, אך בדיני ממונות לא שייך ביטול, וכמו שברור שאדם שהתערב קב פירות שלו בתוך תשעה קבים של חבירו, לא יהיו כל העשרה קבים של מי שהרוב שלו, כך כאן, מכיוון שהשאלה בה תלוי איסור הביטול תלויה באיסור ממוני, לא שייך לומר דין ביטול ברוב. כאשר שמעו האמוראים את סברתו זו, הם חייכו עליו. שאל אותם רבי אבא: מדוע אתם מחייכים וצוחקים עלי? וכי לקחתי ממכם את בגדיכם? והם חזרו וחייכו עליו.

לפי הסבר החת"ם סופר, הסיבה לכך שתפילתו לא התקבלה ודבריו לא התקבלו בבית המדרש, קשורה בכך שאין להתפלל שדבריו יתקבלו, שהרי אם הם לא נכונים מוטב שלא יתקבלו, אלא שהשם יעמידו על האמת.

בהגיעו לארץ ישראל נישק את הסלעים בעכו מרוב חביבותו לארץ ישראל.[4].

על יחסו לרבי אמי לכאורה המקורות סותרים זה את זה: במסכת בבא בתרא[5] מסופר על דיון שבא לפני רבי אמי ונאמר שם שהיה רבי אבא יושב לפניו (כתלמיד היושב לפני רבו), ומשמע מזה שרבי אבא היה תלמידו של רבי אמי. לעומת מקור זה, במסכת בבא מציעא[6] מסופר שרבי אמי מצא פרגיות שחוטות בין טבריה לציפורי ובא לפני רבי אבא לשאול לגבי חיוב השבת אבדה[7], ומכך נראה שרבי אבא היה רבו של רבי אמי. בתוספות בבבא בתרא שם, הקשה ר"י הזקן קושיה זו, וכתב שיש הגורסים בבבא מציעא רבי אסי במקום רבי אבא[8], ולשיטתם לא קשה. בדומה לכך, הכריעו בתוספות בבבא מציעא שם מכח הסתירה, שבבבא מציעא הגרסה הנכונה היא רבי אסי ולא רבי אבא. ואם כן לשיטת תוספות שם רבי אבא היה תלמידו של רבי אמי,ובספר יוחסין מביא שמה שמצינו שרבי אבא ישב לפני רבי אמי זה בגלל חשיבותו כראש המתיבתא, אבל בעצם ישב לפניו כחבר ולא כתלמיד. ובמסכת גיטין מצינו שרבי אמי אמר במעשה אחד אלמלא רבי אבא היינו באים להתיר עבודה זרה,

הצלחה בתלמודו עריכה

  • בהמשך זכה רבי אבא להצלחה גדולה בתלמודו, עד שתואר בתלמוד כ"רבותינו שבארץ ישראל (הוא) רבי אבא"[9]. רבים מהחכמים למדו ממנו תורה בארץ ישראל, ביניהם רב ספרא[10].

מסופר בתלמוד שכדי לקיים מצוות צדקה בסתר היה רבי אבא קושר בחלקו האחורי של בגדו כסף, ועניים היו מתירים את הקשר ולוקחים את הכסף[11]. מוזכר רבות בתלמודים, הבבלי והירושלמי. אחת הסוגיות הסבוכות בדיני ממונות מכונה על שמו נסכא דרבי אבא[12].

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה