שיחת תבנית:רמב"ם/אכלוס פרמטר ראשון

שיחות פעילות
בוט ההסבה Inkscape icons dialog transform.svg

ראו גם:

מבוא

מטרת הבוט היא להוסיף את שם החלק בפרמטר הראשון בתבנית:רמב"ם. ראה שיחת תבנית:רמב"ם#הסרת הפרמטר הראשון בתבנית:רמב"ם.

אישורים

מאשר אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 15:23, 22 בדצמבר 2020 (IST)

מאשר בורה בורה - שיחה 16:17, 22 בדצמבר 2020 (IST)

תקציר עריכה

הוספת פרמטר ראשון תקני בתבנית:רמב"ם

תבניות להסבה

תבנית:רמב"ם תבנית:משנה תורה תבנית:רמבם

מפרט הסבה

<<<יהי $פרמטרים##<<<הכל##מופע תבנית:רמב"ם##כל הפרמטרים>>>>>>...
<<<הכל##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>יסודי התורה|יסוה"ת|דעות|תלמוד תורה|ת"ת|עבודה זרה וחוקות הגויים|עבדות אלילים|עבודה זרה|עבודת כוכנים|ע"ז|עו"ג|עכו"ם|תשובה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|המדע|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>קריאת שמע|ק"ש|תפילה וברכת כהנים|תפילה|תפלה|ברכת כהנים|נשיאת כפים|נשיאות כפים|תפילה ונשיאת כפים|תפילה ונשיאות כפים|תפילין מזוזה וספר תורה|ספר תורה|ס"ת|תפילין|מזוזה|תפלין|ס"ת ומזוזה|ספר תורה ומזוזה|ציצית|ברכות|מילה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|אהבה|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>שבת|עירובין|ערובין|שביתת עשור|שביתת יום טוב|יו"ט|י"ט|יום טוב|חמץ ומצה|חמץ|מצה|שופר וסוכה ולולב|שופר|סוכה|לולב|שופר סוכה ולולב|סוכה ולולב|שקלים|קידוש החודש|קידוש החדש|תעניות|תענית|מגילה וחנוכה|מגילה|חנוכה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|זמנים|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>אישות|גירושין|יבום וחליצה|ייבום וחליצה|ייבום|חליצה|יבום|נערה בתולה|נערה|סוטה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|נשים|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>איסורי ביאה|איסו"ב|מאכלות אסורות|שחיטה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|קדושה|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>שבועות|נדרים|נזירות|נזיר|ערכין וחרמין|ערכין|ערכים|ערכין וחרמין|ערכים וחרמים|ערכין וחרמים)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|הפלאה|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>כלאים|מתנות עניים|תרומות|תרומה|מעשרות|מעשר|מעשר שני ונטע רבעי|מעשר שני|נטע רבעי|ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין|בכורים|ביכורים|שמיטה ויובל|שמיטה|שמיטין ויובלות|יובל)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|זרעים|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>בית הבחירה|בהב"ח|כלי המקדש והעובדין בו|כלי מקדש|כלי המקדש|כה"מ|ביאת מקדש|ביאת המקדש|איסורי המזבח|איסורי מזבח|מעשה הקרבנות|מעשה קרבנות|מעשה הקורבנות|מע"הק|מעה"ק|תמידים ומוספין|תמידין|תמידין ומוספין|תמידין ומוספים|תמידין ומוספים|תו"מ|תומ"ס|פסולי המוקדשין|פסולי מוקדשין|מוקדשין|פסוה"מ|פסו"מ|פהמ"ק|פה"מ|עבודת יום הכפורים|עבודת יוה"כ|עבודת יוה"כפ|עבודת יוהכ"פ|עיוה"כ|עבודת יה"כ|יוה"כ|עבודת יוה"כ|עבודת יום הכיפורים|מעילה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|עבודה|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>קרבן פסח|פסח|חגיגה|בכורות|שגגות|מחוסרי כפרה|תמורה)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|קרבנות|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>טומאת מת|טומאת המת|פרה אדומה|פרה|פ"א|טומאת צרעת|ט"צ|צרעת|נגעים|מטמאי משכב ומושב|מטמא משכב ומושב|משכב ומושב|טומאת משכב ומושב|שאר אבות הטומאות|אבות הטומאה|אה"ט|שאר אבות הטומאה|אבות הטומאות|שאר אבות הטמאות|טומאת אוכלים|ט"א|טומאת אוכלין|אוכלים ומשקים|אוכלין ומשקין|כלים|מקואות)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|טהרה|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>נזקי ממון|נזק"מ|נז"מ|גניבה|גנבה|גזילה ואבידה|גזילה|אבידה|אבדה|גזלה ואבדה|גזלה ואבידה|גזילה ואבדה|חובל ומזיק|חובל|מזיק|רוצח ושמירת נפש|רוצח|שמירת נפש|שמירת הנפש|רוצח ושמירת הנפש)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|נזקים|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>מכירה|זכייה ומתנה|זכייה|זכיה|זכיה ומתנות|זכיה ומתנה|שכנים|שלוחין ושותפין|שלוחין|שלוחים|שותפין|שותפים|שלוחים ושותפין|שלוחים ושותפים|שלוחין ושותפים|עבדים)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|קנין|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>שכירות|שאלה ופיקדון|שאלה|שאלה ופקדון|פקדון|פיקדון|מלווה ולווה|מלוה|מלוה ולוה|מלווה ולוה|מלוה ולווה|מלווה|טוען ונטען|טוען|נחלות)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|משפטים|${NAEM}${ABC}##החלףר:\{\{(משנה תורה|רמב"?ם)\|[^\|]*\|(?<NAEM>סנהדרין והעונשין המסורים להם|סנהדרין|סנהדרין והעונשים המסורים להם|סנהדרין והעונשין המסורים להם|סנהדרין והעונשים המסורין להם|סנהדרין והעונשים המסורים להן|סנהדרין והעונשין המסורים להן|סנהדרין והעונשים המסורין להן|סנהדרין והעונשין המסורין להן|סנהדרין והעונשין המסורין להם|עדות|ממרים|אבל|אבלות|אבילות|מלכים ומלחמות|מלכים|מלכים ומלחמותיהם|מלכים ומלחמותיהן)(?<ABC>[^\}]*\}\})==>{{רמב"ם|שופטים|${NAEM}${ABC}>>>

דיון

בורה בורה, סוף סוף הצלחתי לכתוב את המפרט שרציתי. תוכל להעביר את הדף לשם מתאים ולאשר את הבוט לריצת אמת? מתייג @יונה בנדלאק שנתן לי את הרעיון להריץ את הבוט (כאן). עמד - שיחה 10:06, 21 בדצמבר 2020 (IST)

העברתי. במקור רצית למחוק אותו, עכשיו אתה מאכלס אותו? האם אתה דורס ערכים שהיו בתבנית כבר ממולאים? יונה, לאחר אישור שלך, אאשר גם אני, ואריץ. בורה בורה - שיחה 10:13, 21 בדצמבר 2020 (IST)
הפכתי את הפרמטר הראשון בתבנית לחובה כדי שנראה אם ההסבה שלך טיפלה בכל המקרים. בורה בורה - שיחה 10:16, 21 בדצמבר 2020 (IST)
בעבר רציתי לבטל את השימוש בו ולאכלס אותו אוטומטית דרך הוראת תנאי בדף התבנית, אבל יונה בנדלאק התנגד ואמר שזה מכביד על הדפים בהם נמצאת התבנית, והציע לעשות את זה באופן ידני דרך בוט. והוא לא דורס ערכים שבהם הפרמטר ממולא (למרות שזה היה יכול להיות טוב לשנות את הפרמטר במקרה של שגיאה). עמד - שיחה 10:20, 21 בדצמבר 2020 (IST)
מה שאני מציע אחרי שתגמור, הרץ את הבוט במוד בדיקה על הפרמטר הראשון. הרי יש לך רשימה סגורה של מילים. מה שיהיה חריג, תקן ידנית. הרי יהיו רק בודדים כאלה. בורה בורה - שיחה 10:30, 21 בדצמבר 2020 (IST)
אכן זה הפרש של כמה ערכים בודדים. הוספתי במפרט את האפשרויות הנוספות לכתיבת התבנית, (רמבם, ומשנה תורה. לא נראה לי יש בעיה לבטל את ההפניה ולהחליף בשם התקני). עושה עכשיו הרצה יבשה נוספת. עמד - שיחה 10:38, 21 בדצמבר 2020 (IST)
עכשיו זה הפוך: הבוט ביצע 512 עריכות, אבל הקטגוריה משום מה לא מתעדכנת ומציגה רק 496 דפים (הדף איסור אכילת חלב למשל כולל את הקטגוריה, אבל משום מה הוא לא מוצג בה). אבל זה לא אמור להפריע להרצה. אני מחכה לאישורים והרצת אמת. עמד - שיחה 10:47, 21 בדצמבר 2020 (IST)
לא זה לא מפריע לבוט. והקטגוריה תלויה בתור המשימות אז לוקח לה זמן להתעדכן. בורה בורה - שיחה 11:08, 21 בדצמבר 2020 (IST)
בורה בורה סליחה אם אני חופר לך בתיוגים, אבל חשבתי שאם כבר מריצים בוט, אז כדאי שיתקן את כל הטעויות בתבנית הזו. עשיתי הרצה נוספת עם שינוי קל שדורסת גם ערכים בהם הפרמטר הראשון ממולא, והבוט הוסיף לפלט עוד 60 ערכים. ההחלפות שהוא ביצע בערכים האלו הם:
א. מספר החלפות של ההפניה לתבנית בתבנית עצמה ("משנה תורה" או "רמבם", ב"רמב"ם").
ב. תיקון טעות בכתיבת שם הספר ביד החזקה. (ההחלפות הנפוצות לפי מה שראיתי הם החלפה של "מדע" או "אהבה" ב"המדע", "נשים" ב"קדושה", "קניין" ב"קנין", "נזיקין" ב"נזקים", ו"משפטים" ב"שופטים".)
אני מתייג שוב את יונה בנדלאק למקרה שהוא לא שם לב לתיוג, וגם את זאב קטן שאולי יתעניין גם בבוט הזה ויוכל לאשר אותו. בברכה, עמד - שיחה 12:23, 21 בדצמבר 2020 (IST)
לא חייבים לתייג אם עברו רק שעתיים, בכל זאת אני מנסה גם לעבוד. בכל מקרה, עברתי קצת על התוצאות. נראה בסדר אבל יש לי רק שאלה. בשינוי הזה אנחנו מוסיפים את שם הספר. האם זה באמת הרצוי? האם יתכן שכאשר הפרמטר הושאר ריק הכוונה היתה שלא להציג את שם הספר? אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 13:50, 21 בדצמבר 2020 (IST)
לא עולה בדעתי שום סיבה שהיא להשאיר בכוונה את הפרמטר הזה ריק. הסיבות היחידה שעולות בדעתי הן חוסר מודעות של העורכים לכך שיש להוסיף את הפרמטר, או עצלנות לבדוק באיזה ספר נמצאות ההלכות אליהם מפנים. עמד - שיחה 14:03, 21 בדצמבר 2020 (IST)
משתמש:יונה בנדלאק עמד כבר יצא לישיבה ולא נשמע ממנו. יש עוד משהו טעון הבהרה לפני האישור? בורה בורה - שיחה 22:19, 21 בדצמבר 2020 (IST)
לא. ניסיתי לעבור על התיקונים שהוא שם (כמו שהדוגמאות שלו שהוא משנה מדע ל"המדע" וכדומה) לא ראיתי משהו שנראה לי בעייתי, כך שאני מניח שהתיקונים האלה גם בסדר.
אם נראה לך שהוספת הספר זה לא משהו שלא נכון עיצובית, אני אאשר את ההסבה. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 09:29, 22 בדצמבר 2020 (IST)
משתמש:יונה בנדלאק היום המצב הוא שחלק שמו פרמטר ראשון לחלק לא. אז זו אי אחידות צורמת. אחרי התיקון הזה כולם יראו אותו דבר, וזה מבורך. אני לא חושש שזה לא נכון עיצובית, להיפך. שים לב שיש בוט מקביל שגם מתקן מראה עיצובית. אין הרבה ערכים שם, כ ה עשרות. אם זאב עוד לא אישר, אני עיין בהן ואשע גם אותו. בורה בורה - שיחה 14:23, 22 בדצמבר 2020 (IST)
משתמש:יונה בנדלאק נותרו 11 שגויים. תוכל לטפל בהם ידנית בורה בורה - שיחה 19:32, 22 בדצמבר 2020 (IST)
תקנתי הכל חוץ מהתיעוד של התבנית. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 11:14, 23 בדצמבר 2020 (IST)

סטטוס

דף זה נוצר בעזרת חפיץ. עמד - שיחה 23:43, 20 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-802 דפים מתוך 802. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:00, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 660 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 109 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 01:01, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-802 דפים מתוך 802. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:08, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 659 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 109 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 01:09, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-801 דפים מתוך 801. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:16, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 659 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 109 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 01:17, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-802 דפים מתוך 802. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:28, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 660 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 110 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 01:29, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-801 דפים מתוך 801. KotzBotדף שיחהתרומות • 01:36, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 659 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 109 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 01:37, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-803 דפים מתוך 803. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 661 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 111 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 03:43, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-803 דפים מתוך 803. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:44, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 460 עריכות; 0 דולגו במפורש; 201 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 111 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 09:46, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-803 דפים מתוך 803. KotzBotדף שיחהתרומות • 09:52, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 460 עריכות; 0 דולגו במפורש; 201 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 110 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 09:54, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-891 דפים מתוך 891. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:04, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 480 עריכות; 0 דולגו במפורש; 403 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 10:06, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-892 דפים מתוך 892. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:40, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 512 עריכות; 0 דולגו במפורש; 371 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 10:43, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-892 דפים מתוך 892. KotzBotדף שיחהתרומות • 12:08, 21 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 570 עריכות; 0 דולגו במפורש; 306 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:עמד מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 12:10, 21 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-883 דפים מתוך 883. KotzBotדף שיחהתרומות • 16:20, 22 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע יבש 570 עריכות; 0 דולגו במפורש; 306 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 16:23, 22 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-883 דפים מתוך 883. תג=30178005 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 22 בדצמבר 2020 (IST)

  בוצע ריצת אמת 575 עריכות; 0 דולגו במפורש; 308 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=30178005 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:57, 22 בדצמבר 2020 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-887 דפים מתוך 887. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 7 בינואר 2021 (IST)

  בוצע יבש 5 עריכות; 0 דולגו במפורש; 882 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 19:46, 7 בינואר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-886 דפים מתוך 886. KotzBotדף שיחהתרומות • 14:28, 13 בינואר 2021 (IST)

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 886 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 14:30, 13 בינואר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-891 דפים מתוך 891. KotzBotדף שיחהתרומות • 10:04, 29 בינואר 2021 (IST)

  בוצע יבש 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 887 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 10:05, 29 בינואר 2021 (IST)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-909 דפים מתוך 909. KotzBotדף שיחהתרומות • 00:32, 1 באפריל 2021 (IDT)

  בוצע יבש 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 899 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות • 00:34, 1 באפריל 2021 (IDT)

ריצות חודשיות

משתמש:IKhitron הגנה חלשה בבקשה. בורה בורה - שיחה 21:52, 1 באפריל 2021 (IDT)

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-914 דפים מתוך 914. תג=31066661 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:03, 4 באפריל 2021 (IDT)

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 910 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=31066661 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:05, 4 באפריל 2021 (IDT)

חזרה לדף "רמב"ם/אכלוס פרמטר ראשון".