הרהורים רעים

(הופנה מהדף הרהור עבירה)

בהלכה, הרהורים רעים, הם מחשבות על תאווה מינית אסורה.

מקור ההלכהעריכה

האיסורים מבוססים על שתי דרשות מפסוקי המקרא:

1 "'ולא תתורו אחרי לבבכם' - זו מינות, ...'ואחרי עיניכם' - זו זנות" (ספרי על במדבר טו לט)

על דרשה זו, המשמשת גם כמקור לאיסור הסתכלות בערווה, מבוסס איסור הרהור עבירה.

2 "ונשמרת מכל דבר רע מכאן אמר ר' פנחס בן יאיר אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה" (כתובות מו א)

דרשה זו אוסרת הרהורים שעלולים לגרום הוצאת זרע לבטלה, אף ללא מחשבה על עבירה. ישנה מחלוקת האם דרשה זו היא דרשה גמורה והאיסור דאורייתא[1] או שהדרשה היא אסמכתא בלבד והאיסור דרבנן.[2]

מגוון רחב של איסורים והנהגות בדיני צניעות נובעים מאיסורים אלו.

"אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור... ולא יסתכל בבהמה ובחיה ועוף בשעה שמזדקקין זכר לנקבה... אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה אפילו להסתכל בבגדי צמר של אשה שהוא מכירה אסור שלא יבוא לידי הרהור... ואסור לאדם שאינו נשוי לשלוח ידו במבושיו שלא יבוא לידי הרהור ואפילו מתחת טיבורו לא יכניס ידו שמא יבוא לידי הרהור ואם השתין מים לא יאחוז באמה וישתין ואם היה נשוי מותר ובין נשוי ובין שאינו נשוי לא יושיט ידו לאמה כלל אלא בשעה שהוא צריך לנקביו." (רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא)

"מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושוגה בה כבן עזאי ודבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון. והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אשה ואפילו היו לו בנים שמא יבוא לידי הרהור." (רמב"ם הלכות אישות טו ג)

מובא בתלמוד[3] שאמרו ישראל למשה שעליהם להקריב קורבן לאחר מלחמת מדין שאמנם לא שבו בה לחטוא בבנות מדין, אך "אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו".

הרהור עבירהעריכה

הרהור עבירה הוא מונח של חז"ל, שמשמעותו מחשבת זנות וניאוף. המונח מופיע בין היתר בדרשת הפסוק[4]: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ודרשו חכמים: "אחרי עיניכם" - זה הרהור עבירה.[5]

הרהורי עבירה קשים מעבירהעריכה

המונח הרהורי עבירה, מוזכר במימרה תלמודית מפורסמת: ""הרהורי עבירה - קשים מעבירה" (תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף כ"ט, עמוד א').

בטעם הדבר נחלקו הראשונים. רש"י מפרש: "תאוות נשים קשה להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה", כלומר מפרש קושי כנזק רפואי. ואילו הרמב"ם[6] מפרש: "מפני שהחוטא בהרהור חוטא בשכל, במבחר מדותיו, ואינו דומה מרי של עבד פחות למרי של שר גדול".

רבי חסדאי קרשקש מפרש בספרו אור ה' במאמר על הבחירה שב"הרהור עבירה" הכוונה להחלטה לעשות עבירה.

ראו גםעריכה

איסור הסתכלות בערווה‎

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ למשל בתוספות עבודה זרה כ ב: "האי קרא דרשה גמורה היא ולא אסמכתא". על פי המופיע במתיבתא כתובות חלק ג' ילקוט ביאורים עמוד קלז זאת גם דעת רמב"ן ור"ן בחולין לז:, סמ"ג (ל"ת קכו), סמ"ק מצווה כד, יונה גירונדי (שערי תשובה ג מ, אגרת התשובה יא), ושמואל מפיורדא (בפירוש בית שמואל כא ב)
  2. ^ כך מובא במתיבתא שם בשם חיים עוזר גרודזנסקי בשו"ת אחיעזר חלק ג סימן כד אות ה בדעת הרמב"ם והשולחן ערוך. והוסיפו שם שכן משמע מדברי אליעזר ממיץ: "הזהירונו רבותינו שלא להסתכל בעריות ואסמכוה אקרא דונשמרת מכל דבר רע" (ספר יראים מצווה מה)
  3. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ס"ד, עמוד א'
  4. ^ ספר במדבר, פרק ט"ו, פסוק ל"ט
  5. ^ כך בברייתא המובאת בברכות יב ב לעומת זאת בספרי על במדבר טו לט הנוסח הוא: "ואחרי עיניכם זו זנות"
  6. ^ מורה נבוכים חלק שלישי פרק ח