עיצורים צידיים

עיצורים צידיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם האוויר משתחרר מציד אחד או משני צידי הלשון כאשר לרוב נוצר קשר בין קצה הלשון לבין השיניים העליונות או בין הלשון למכתש, בשונה משאר העיצורים שהם מרכזיים ובהם האוויר משתחרר מעל מרכז הלשון. רוב העיצורים הצידיים הם עיצורים מקורבים מקבוצת העיצורים הנזילים, חלקם עיצורים חוככים מקבוצת העיצורים החוככים הבלתי שורקים, עיצור צידי אחד הוא עיצור מקיש מקבוצת העיצורים המקישים צידיים ועיצור צידי נוסף הוא עיצור מצוץ מקבוצת העיצורים המצוצים צידיים. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, העיצור הימני קולי והשמאלי אטום.

אחוריים קדמיים
וילוני חכי כפוף מכתשי
חוכך צידי ʟ̝̊ ʟ̝ ʎ̝̊ ʎ̝ ɬ̢ ɬ ɮ
מקורב צידי ʟ̥ ʟ ʎ̊ ʎ ɭ̊ ɭ l̥ l
מקיש צידי ʎ̯̊ ʎ̯ ɺ̠̊ ɺ̠ ɺ̊ ɺ
צידי מסודק ɬʼ
מצוץ צידי ǁ


עיצורים צידייםעריכה

חוככים צידייםעריכה

 • עיצור וילוני, חוכך צידי, קולי [ʟ̝]
 • עיצור וילוני, חוכך צידי, אטום [ʟ̝̊]
 • עיצור חכי, חוכך צידי, אטום [ʎ̝̊]
 • עיצור כפוף, חוכך צידי, אטום [ɬ̢]
 • עיצור מכתשי, חוכך צידי, קולי [ɮ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צידי, אטום [ɬ]

מקורבים צידייםעריכה

 • עיצור וילוני, מקורב צידי [ʟ]
 • עיצור חכי, מקורב צידי [ʎ]
 • עיצור כפוף, מקורב צידי [ɭ]
 • עיצור מכתשי, מקורב צידי [l]
 • עיצור מכתשי מוולן, מקורב צידי [ɫ]

מקישים צידייםעריכה

 • עיצור וילוני, מקיש צידי [ʟ̆]
 • עיצור וילוני, מקיש צידי, אטום [ʟ̥̆]
 • עיצור חכי, מקיש צידי [ʎ̯]
 • עיצור חכי, מקיש צידי, אטום [ʎ̯̊]
 • עיצור כפוף, מקיש צידי [ɺ˞]
 • עיצור כפוף, מקיש צידי, אטום [ɺ̊˞]
 • עיצור מכתשי, מקיש צידי [ɺ]
 • עיצור מכתשי, מקיש צידי, אטום [ɺ̊]
 • עיצור שיני, מקיש צידי [ɺ̪]
 • עיצור שיני, מקיש צידי, אטום [ɺ̪̊]

מחוככים צידייםעריכה

 • עיצור וילוני, מחוכך צידי, קולי [ɡʟ̝]
 • עיצור וילוני, מחוכך צידי, אטום [kʟ̝̊]
 • עיצור חכי, מחוכך צידי, אטום [ɟʎ̝]
 • עיצור חכי, מחוכך צידי, אטום [cʎ̝̊]
 • עיצור כפוף, מחוכך צידי, אטום [ʈɬ̢]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צידי, קולי []
 • עיצור מכתשי, מחוכך צידי, אטום []
 • עיצור וילוני, מחוכך צידי, מסודק [ kʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, מחוכך צידי, מסודק [cʎ̝̊ʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צידי, מסודק [tɬʼ]

חוככים צידיים מסודקיםעריכה

 • עיצור וילוני, חוכך צידי, מסודק [ʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, חוכך צידי, מסודק [ʎ̝̊ʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך צידי, מסודק [ɬ̢ʼ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צידי, מסודק [ɬʼ]
 • עיצור שיני, חוכך צידי, מסודק [ɬ̪ʼ]

מחוככים צידיים מסודקיםעריכה

 • עיצור וילוני, מחוכך צידי, מסודק [kʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, מחוכך צידי, מסודק [cʎ̝̊ʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך צידי, מסודק [ʈɬ̢ʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צידי, מסודק [tɬʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך צידי, מסודק [t̪ɬ̪ʼ]

מצוצים צידייםעריכה

 • עיצור מכתשי, מצוץ צידי [ǁ]
 • עיצור שיני, מצוץ צידי [ǁ̪]

צידיים בעבריתעריכה


צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט