עיצורים מקורבים

עיצורים מקורבים הם עיצורים המופקים תוך יצירת ערוץ צר בו זורם האוויר ללא כל חיכוך בניגוד לעיצורים החוככים אך כאשר נהגים העיצורים המקורבים בהדגשה יכולה להיווצר מידה מסוימת של חיכוך. משפחת העיצורים המקורבים מחולקת לחצאי תנועות ועיצורים נזילים.

עיצורים קיצוניים עיצורים אחוריים עיצורים קדמיים עיצורים שפתיים
כיסוי-גרוני לועי ענבלי וילוני וילוני משופתת חכי חכי משופתת כפוף בתר-מכתשי מכתשי מוולן מכתשי שיני שפתי-שיני דו-שפתי
מקורב נזיל/חוכך־מקורב ʢ̞̊ ʢ̞ ʕ̞̊ ʕ̞ ʁ̞̊ ʁ̞ ɻ̊ ɻ ɹ̠̊ ɹ̠ ɹ̊ ɹ ð̞̊ ð̞ β̞̊ β̞
מקורב נזיל/חוכך־מקורב צידי ʟ̥ ʟ ʎ̊ ʎ ɭ̊ ɭ l̠̊ l̠ ɫ l̊ l l̪̊ l̪
חצאי תנועות ɰ̊ ɰ ʍ w j̊ j ɥ̊ ɥ ʋ̥ ʋ


עיצורים מקורבים עריכה

חצאי תנועות עריכה

עיצורים מקורבים שיש להם זיקה לתנועה מסוימת ושבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון. חצאי תנועות חכיים מקבילים לתנועות קדמיות, חצאי תנועות בתר-חכיים מקבילים לתנועות מרכזיות, חצאי תנועות וילוניים מקבילים לתנועות אחוריות וחצאי תנועות שפתיים מקבילים לתנועות מעוגלות.

 • עיצור וילוני, מקורב [ɰ]
 • עיצור וילוני משופתת, מקורב [w]
 • עיצור חכי, מקורב [j]
 • עיצור חכי משופתת, מקורב [ɥ]
 • עיצור שפתי-שיני, מקורב [ʋ]

נזילים עריכה

עיצורים מקורבים שאין להם זיקה לתנועה מסוימת ושלא משתייכים לחצאי התנועות.

מקורבים מרכזיים עריכה

עיצורים נזילים שבמהלך זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון. בבסיסי החיתוך כיסוי גרון, לוע וענבל (ייתכן גם סדקי) ישנה זהות בין העיצורים המקורבים מרכזיים לבין העיצורים החוככים מרכזיים קוליים.

 • עיצור כיסוי-גרוני, מקורב [ʢ̞]
 • עיצור לועי, מקורב [ʕ̞]
 • עיצור ענבלי, מקורב [ʁ̞]
 • עיצור כפוף, מקורב [ɻ]
 • עיצור מכתשי, מקורב [ɹ]
 • עיצור דו-שפתי, מקורב [β̞]

מקורבים צידיים עריכה

עיצורים נזילים שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צידי הלשון.

 • עיצור וילוני, מקורב צידי [ʟ]
 • עיצור חכי, מקורב צידי [ʎ]
 • עיצור כפוף, מקורב צידי [ɭ]
 • עיצור מכתשי, מקורב צידי [l]
 • עיצור מכתשי מוולן, מקורב צידי [ɫ]

מקורבים בעברית עריכה

 • האות יו"ד מייצגת עיצור חכי מקורב לו יש זיקה לתנועות הקדמיות חיריק צירי וסגול.
 • האות ו"ו אמנם מייצגת עיצור שפתי-שיני חוכך קולי אך בעבר ייצגה עיצור וילוני משופתת מקורב לו הייתה זיקה לתנועות המעוגלות חולם ושורוק.
 • האות למ"ד מייצגת עיצור מכתשי מקורב נזיל צידי.
 • האות רי"ש מייצגת עיצור ענבלי חוכך קולי, אך מפני שבענבל אין הבדל ממשי בין עיצורים חוככים קוליים לבין עיצורים מקורבים ניתן להגדירו גם כעיצור ענבלי מקורב נזיל.

ראו גם עריכה

צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט

קישורים חיצוניים עריכה