שיחת משתמש:טישיו/ארכיון4

שיחות פעילות

חכהעריכה

תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף י', עמוד א' רבי יוחנן למד מפי רבי ינאיתלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קי"ב, עמוד ב', ורבי יהודה בן שמעוןתלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קי"ג, עמוד א' אג"מ משנה, מסכת עוקצין, פרק א' ספר ויקרא, פרק ד' תלמוד בבלי, מסכת הוריות, דף י"א, עמוד ב'

שיעורים לצפיהעריכה

ספר ישעיה, פרק ה' תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"ח, עמוד ב'

הורדת קטעעריכה

למה להוריד על סמך אי קישור??

כהן לעומת זקן ותלמיד חכםעריכה

בשולחן ערוך נפסק, כי למרות שיש להעדיף את הכוהן ולכבדו משאר האנשים, הרי שמעלת התלמיד חכם גדולה יותר, ולכן כאשר ישנם תלמיד חכם וכוהן, יש להעדיף ולהקדים את כבודו של הכוהן, ולא עוד, אלא שאיסור חמור הוא להקדים כוהן עם הארץ לפני תלמיד חכם, ואפילו אם התלמיד חכם מוחל על כבודו, אסור לכבד את הכוהן, אלא אם כן התלמיד חכם עצמו נותן רשות לכוהן לברך, שבכך ניכר שבעצם התלמיד חכם חשוב יותר.

השיקול של קדושת הכהן לעומת איש זקן לא נברר לגמרי בפוסקים. ממשמעות פסוקי התורה ומדרשי חז"ל יש להעדיף את קדושת הכהן מסתם זקן.

--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ב' בניסן ה'תשע"א • 19:59, 5 באפריל 2011 (IDT)

אני כתבתי את רוב הקטע הזה, וכמובן שלא אמחוק אותו  .

אני מחקתי את הקטע הזה:

ביקורתעריכה

הם גם לקחו צד נגדי לברר תוצאות של אי-קיום הציווי באמרם שהכהנים בכלל קודש ומי שמחללם ומבזם נאבד לו חלקו בעולם הבא‏‏[1] ודוחים אותו מן העולם‏‏[2]

  1. ^ ‏רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא -פרקי אבות ג, יא‏
  2. ^ ‏אמר רבי אלעזר המודעי המחלל את הקדשים, אף על פי שיש בידו מצוות הרבה כדאי הוא לדחותו מן העולם

מחקתי את השורה, מכיוון שהיא לא קשורה לערך. --בברכה, טישיו - שיחה 20:01, 5 באפריל 2011 (IDT)

עמך הסליחה ואיתי שכן פחיזות. אבל עדיין מידי אשאלך; למה אין זה קשור לערך? הייתי אומר שהוא חלק מביקורת על אי קיום המצוות עשה?!--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ב' בניסן ה'תשע"א • 00:01, 6 באפריל 2011 (IDT)

כמדומה לי שלא הבאת מקור לכך שהכוהנים בכלל קדשים. בברכה, טישיו - שיחה 00:11, 6 באפריל 2011 (IDT)
אחד מכמה: "ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם.." (שמות כח מא), ולפלא על התמיהה זולת אתה הולך עם הגישה על החולק על הרב פטר בזמן שאין בגדיהם עליהם (דעה שהודחה מהלכה רווחת)--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ג' בניסן ה'תשע"א • 20:13, 6 באפריל 2011 (IDT)
דעת רבותינו הראשונים כמלאכים רש"י, רבינו יונה ורבינו עובדיה מברטנורא אינו כן, אלא דקאי על המחלל ומטמא את הקדשים, אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית, ואינו משמרן. אם אתה רוצה להביא פירוש אחר, עליך להביא מפרש אחר שמפרש כך. בברכה, טישיו - שיחה 20:23, 6 באפריל 2011 (IDT)
חביבין כהנים, כשהוא מכנן אינו מכנן אלא כמלאכי השרת..  . כן, אין ספק שעלי להביא ראיה מפורשת ועדיין לא מצאתיו. אבל לא יפלא בעיני כשאמצאנו כי כשם שמשחו את כלי הקודש כן משחו את אהרן וזרעו. ולעת"ל קיימינן דלא בעינן משיחה כי משיחתן דר"ח ניסן קדשי וקיימי לעד ולעולמי עולמים -ליל מנוחה -שלאף זיך רועיק טייערע חבר, דיין ארבעט דא מאכט פרייליך ביי מיר אין הארץ און פריילעך אין הימעל אויכעט--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ג' בניסן ה'תשע"א • 21:02, 6 באפריל 2011 (IDT)
יש לך מקור למשפט האחרון חביבין כו'?   עד שתביא מקור, הרי שיש לי מקור הפוך, שהרי רבותינו לא פירשו כך... איך בין נאך נישט גיגאנגען שלאפן, וייל אזוי ווי דיר, דער טאג אנדיגצעך ביי מיר שפעטער. דיין ארבעט איז מוירעדיג חשוב, און א שאד אז סאיז נישט נאך א פאר ווי דיר. בברכה, טישיו - שיחה 01:30, 7 באפריל 2011 (IDT)
בוודאי, הנהו מאמרו של רשב"י בספרי (המקור הנהו ילקוט שמעוני לספר במדבר ד' שיא (הוצאת "המאור") הובא מספרי חלק ב דף קמח). מקורך להיפך אינו אלא למידה מן הסתום. ולמה לסתום כשאפשר לפתוח חלון אורה מאת התפא"י (אבות ג:יא) והמלבי"ם (ספרי לפרשת שלח ס"ק מט)?

בחתימה אודות חביבות הגירסה בשעות החסד: שאלו מאת רב זירא למה אורייתך נהירין? תשובתו כי גורס אנא ביממא.. (מסכת עירובין), כט"ס--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ד' בניסן ה'תשע"א • 20:14, 7 באפריל 2011 (IDT)

האם התפארת ישראל והמלבי"ם מפרשים שקדשים הכוונה על הכוהנים? וראה ברמב"ם עמש"כ שאין אדם קונה עיקר תורתו אלא בלילה. בברכה, טישיו - שיחה 20:16, 7 באפריל 2011 (IDT)
מפרשים בין השורות אך לא בפירוש. כולנו בקיאים במאמר לא איברי ליליה אלא לגירסא. אולם, מצאתי במשנתו של רבי אלעזר מגרמיזא; "והגית בו יומם ולילה" וכי לא ישן בלילה? אלא כשאדם מהרהר כל היום הוא לומד בחלום כל הלילה כמו "ויקץ יעקב משנתו" (חכמת הנפש לרא"ג ד' ד.)  --פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ז' בניסן ה'תשע"א • 03:40, 11 באפריל 2011 (IDT)
1. התפארת ישראל ראיתי, אך ה"בין השורות" אינו מופיע אצלי. המלבי"ם, אין לי בהישג יד, אבל אני משער שהבין השורות שלו זה כמו הבין השורות של התפא"י, מהיקש וגזירה שווה. בכל אופן, למה לנו לומר דברים שלא נאמרו, כאשר יש לנו כל כך הרבה תורה שעדיין לא למדנו?
2. בנוגע למאמר רבי אלעזר המודעי "כדאי הוא לדחותו מן העולם", ניכר הוא שכתבת אותו מהזיכרון, שכן אין לו מקור, ואף ההיברובוקס אינו יודע לו מקור.
3. בנוגע למש"כ בשם רבי אלעזר מגרמיזא שמחתני עד מאוד - עד מאוד - בהביאך דברים הללו, וחביבים הם לי כנתינתם מסיני. בברכה, טישיו - שיחה 03:45, 11 באפריל 2011 (IDT)


כבר הודתי שהדברים לא נאמרו בפירוש, אך בין השורות קל להבין הכוונה: דעת האפיקורסים שאין שום (שום לרבות לא רק עולם אלא הן שנה -חגים ומעודים- והן נפש -ישראל כעם סגולה מבין העמים והכהן להתקדש קודש קדשים מבין העם הנבחר גופא -פרץ) קדושה בעולם..אין אלהים ואין עבודה..כל הקדשים כחולן גמורין הן(תפא"י אבות גיא). ובא נפנה אל הרב מאיר ליבוש: "המחלל את הקדשים" זה מרמז על אפיקורוס שאומר שלא נמצא קדש בעולם (ספרי פר' שלח ס"ק מט).
  1. לענין רבי אלעזר המודעי על הדחייה מן העולם, הן הן המילים בספרי לספר במדבר טו,לה -ובלי גוזמא מצידי.
  2. אודות דברי רבי אלעזר מגרמיזא שמחתני ששמחתיך  

כט"ס וערב חג כשר ושמח--פרץ הכהןשיחההנך מענג שבת קודש באכילת בשר בקר? וודא שהוא נקי וגלאטט מחשש גזל מהכהנים• ח' בניסן ה'תשע"א • 20:03, 11 באפריל 2011 (IDT)

1. גם לפי פירוש התפארת ישראל והמלבי"ם, הכוונה היא למי שלא מאמין בקדשים אלא מזלזל בהם, ולא למי שאינו מקיים המצווה בפועל, כדוגמת פי' התוספות לפושעי ישראל בגופן שהכוונה היא למי שמזלזל בתפילין ולא למי שאיו מניחן. 2. תודה רבה על המקור לדברי רבי אלעזר המודעי, הוספתי את מאמריו אלו לערך אודותיו, וכן לערך שמירת קדשים. יישר כוחך! בברכה, טישיו - שיחה 20:16, 11 באפריל 2011 (IDT)

שים לבעריכה

ששחזרת אותי למרות שעריכתי הייתה נכונה. אנא היזהר בשחזורים. בתודה, משתמש אנונימי.

להבא נמק בעריכתך. --בברכה, טישיו - שיחה 21:12, 5 באפריל 2011 (IDT)
אתה צודק. סליחה.
ותודה לך. --בברכה, טישיו - שיחה 21:14, 5 באפריל 2011 (IDT)

הערה על עריכהעריכה

הסרתך את תבנית השכתוב שהנחתי בכפייה חילונית בישראל הייתה שגוייה ומנוגדת לכללים. היא לוותה בתקציר עריכה מטעה. אין שום "רוב" להסרת התבנית משום שלהוציא אותך איש לא התייחס לנושא. אם כבר, משתמש נוסף שחזר אותך (אותו שחזרת בנימוק שגוי של גרסה יציבה) ומשתמש נוסף הסיר את הנימוק לתבנית--שגיאה בפני עצמה--אבל הותיר אותה על כנה. בקיצור. שגית והטעת. אנא השב את התבנית למקומה. אורי שיחה 06:48, 6 באפריל 2011 (IDT)

לילה טוב, אורי יקר. 1. אני חושב שאין מקום לתבנית, שעשויה למקרים של שכתוב לשוני, ולא לתוכן שיש החלוק עליו, ועל מקומו בערך. האם אתה חושב אחרת? 2. גם אם אתה חושב שיש מקום לתבנית, אם אני מתנגד לה וחושב שאיננה במקומה, תקף כאן, כמובן, הכלל של גירסה יציבה. --בברכה, טישיו - שיחה 06:51, 6 באפריל 2011 (IDT)
  1. תבנית השכתוב איננה מוגבלת לשכתוב לשוני. לשם כך קיימת תבנית "עריכה". בהחלט יש מקום לעשות שימוש בתבנית גם כדי לציין פגמים מבניים ומהותיים בערך, כמו במקרה זה. אין הכוונה למחלוקת ממוקדת עליה מתקיימת הצבעה, אלא לאופיו של הערך כולו.
  2. הערך נכתב מחדש לחלוטין בחמשת הימים האחרונים. אין לו גרסה יציבה והטיעון הזה פשוט לא תקף.
הונחה תבנית שכתוב ואינך מסכים איתה. פתח דיון בדף השיחה, ואם אחרי כמה ימים יהיה בו רוב שיחשוב שאין מקום לתבנית, או אם יערכו שינויים כלאו ואחרים שלא יצדיקו עוד את התבנית, ניתן יהיה להסירה. אורי שיחה 07:05, 6 באפריל 2011 (IDT)
נמשיך מחר, אני עיף עכשיו. לל"ט בברכה, טישיו - שיחה 07:07, 6 באפריל 2011 (IDT)
ליל מנוחה. אורי שיחה 07:10, 6 באפריל 2011 (IDT)

מעלין בקודש ואין מורידיןעריכה

מה דעתך? ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 20:50, 6 באפריל 2011 (IDT)

חזק ביותר. ואגב: האם אתה עובר לפעמים על רשימת המעקב שלך? כי הגבתי בדף השיחה של הערך, ולא ראיתי תגובתך. --בברכה, טישיו - שיחה 20:56, 6 באפריל 2011 (IDT)
אני עובר כשאני לא עסוק בדברים אחרים. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 21:03, 6 באפריל 2011 (IDT)
הבנתי, תודה. בכל אופן, ערכים שמיוסדים על האנציקלופדיה התלמודית נראים אחרת, ראה נא את ההבדל בין הערכים האחרונים שעשית, לבין דיחוי למשל --בברכה, טישיו - שיחה 21:04, 6 באפריל 2011 (IDT)
מעלין בקודש לא מבוסס על התלמודית, אין לי את האות מ"ם. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 02:04, 7 באפריל 2011 (IDT)
אם כן, זו בקיאות פשוטה... האם אין לך את כל הסט? לפי מה החלטת מה לקנות ומה לא?--בברכה, טישיו - שיחה 02:05, 7 באפריל 2011 (IDT)
מישהו תרם סט חלקי לבית הכנסת ואני נעזר בו. לך יש את כל הסדרה? ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 07:21, 7 באפריל 2011 (IDT)
בבבית המדרש בו אני לומד באמצע הזמן, יש את רוב הסדרה ואולי את כולה. היום קניתי 2 כרכים בשני דולר. בברכה, טישיו - שיחה 07:24, 7 באפריל 2011 (IDT)
יש עוד לקנייה? אגב יש לקנות תקליטוד, אבל נראה לי שזה יקר. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 07:27, 7 באפריל 2011 (IDT)
קניתי אותם בחנות גניזה שלידה עברתי היום, המוכרת ספרים ביד שניה, כל אחד בדולר. לא יודע אם יש את הספר בחנויות, אתה אומר שלא? --בברכה, טישיו - שיחה 07:30, 7 באפריל 2011 (IDT)
רק בחנויות יד שניה. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 08:22, 7 באפריל 2011 (IDT)

בעיה בטומאת אוהלעריכה

לטישיו שלום. לחץ כאן וענה לי תשובה (מן הסתם הגמרא בחולין שם מתרצת). הוספתי את הטקסט בערך טומאת אוהל. הרואהשיחה • ג' בניסן ה'תשע"א 00:24, 7 באפריל 2011 (IDT)

הברייתא ההיא, כמו שכנראה ידוע לך, היא עצמה הברייתא הנידונה בתלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קכ"ה, עמוד א' בסוף העמוד, ושם כל הסוגיא המוזכרת בערך טומאת אוהל. בקשר להשערתך שכתבת כאן, הרי שכן כתב כבר התוספות עצמו בתלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קכ"ה, עמוד ב' ד"ה אמר, שבאמת ר' זירא מצי לאוקים הברייתא בנגיעה בפחות מטפח, אלא דמשמע ליה שמיירי בטפח רוצה א,נ לא סבירא ליה הא דאביי עיי"ש. --בברכה, טישיו - שיחה 06:00, 7 באפריל 2011 (IDT)

אבי אבות הטומאהעריכה

אשמח אם תבוא לשפץ. חסר שם עוד הרבה... אודלן - שיחה 00:32, 7 באפריל 2011 (IDT)

הרחבתי קצת מתוך הערך טומאת מת, שהוא בעצם החפצא של אבי אבות הטומאה. תודה רבה על הערך המאוד חשוב בברכה, טישיו - שיחה 07:42, 7 באפריל 2011 (IDT)

שובעריכה

אתה כותב ערכים בנושאים הלכתיים. אנא, על מנת לא להטעות את הקוראים וכדי שיובהר הקונטקסט, הקפד לכתוב בתחילת הערך משהו בסגנון "בהלכה היהודית,...". כבר כתבתי לך את זה פעם. אשמח אם תקפיד על כך, כי אחרת אאלץ להעלות את הנושא במזנון. לא מדובר כאן בוויקיפדיה הלכתית. טוסברהינדי (שיחה) 09:15, 8 באפריל 2011 (IDT)

טוסברהינדי, איני רואה את הבעיה. גם אם אדם אינו יודע שמנחת סוטה הוא ערך הלכתי, וסבור שמדובר במנהג של עדות הBDSM, הרי שמשפט הפתיחה "מנחת סוטה (או מנחת קנאות) היא מנחת חובה אותה מביאה האשה הנחשדת כסוטה במהלך תהליך בדיקתה בבית המקדש." מבהיר לו מייד כי המדובר בדיון הלכתי. הערכים הללו גם משוייכים לקטגוריות מתאימות. אשמח אם תפנה לערך ספציפי שבו הפתיח מטעה. פומפריפוזה - שיחה 09:37, 8 באפריל 2011 (IDT)
למרות השאלה האם תוספת זו נחוצה לערך או לא, אני משתדל בעקבות בקשתך, לעיתים אני שוכח לציין זאת, אבל כמו שכבר ציין פומפריפוזה, לרוב הערך מדבר בעד עצמו, וכבר בפתיח רואים שמדובר בערך הלכתי--בברכה, טישיו - שיחה 18:21, 8 באפריל 2011 (IDT). --בברכה, טישיו - שיחה 17:39, 8 באפריל 2011 (IDT)

שטר (הלכה)עריכה

התחלנו? התחלנו! ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 18:00, 8 באפריל 2011 (IDT)

למעשה כמו בערך חזקה (הלכה), יש לפתוח ארגז חול חדש, ולבסס את סדרו על פי האנציקלופדיה התלמודית. לאחר מכן, יש לשלב אותו על חורבותיו של הערך שטר (משפט עברי). --בברכה, טישיו - שיחה 18:10, 8 באפריל 2011 (IDT)
ארגז חול כבר פתחתי. אני רוצה להתחיל לעבוד קודם על ערכי המשנֶה, לכן פתחתי גם ארגז חול "יד בעל השטר על התחתונה". בפועל אעבוד על כך החל ממוצ"ש. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 18:17, 8 באפריל 2011 (IDT)
ברשימת התרומות שלך מצאתי רק את משתמש:Slav4/ארגז חול/יד בעל השטר על התחתונה, לא מצאתי ארגז חול נוסף. --בברכה, טישיו - שיחה 18:19, 8 באפריל 2011 (IDT)

כי הוא אצלי עדיין אדום, אכחיל אותו למענך בברכה "בשם השם נעשה ונצליח". ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 18:29, 8 באפריל 2011 (IDT)

שכויעך. ש"ק שלום, הרבה עונג שבת --בברכה, טישיו - שיחה 18:30, 8 באפריל 2011 (IDT)


פרלמנטעריכה

נוסף סעיף חלופי לסעיף 1 שיש לו התנגדות גורפת. נא הצבעתך איתן - שיחה - 20:42, 9 באפריל 2011 (IDT)

תודה לך על העדכון, עדכנתי את ההצבעה. בברכה, טישיו - שיחה 04:56, 10 באפריל 2011 (IDT)

יש יותר מידי ספקות...עריכה

  1. ספק (הלכה) - לדעתי צריך להשאיר
  2. ספק דאורייתא - לדעתי צריך לאחד עם ספק הלכה
  3. ספק דרבנן - לדעתי צריך לאחד עם ספק הלכה

מצפה לדעתך ולטיפולך. אודלן - שיחה 01:23, 10 באפריל 2011 (IDT)

אני מציע לחכות עד תום העבודה של יוצר הערך, לדעתי יש מקום לשני ערכים אלו, אם יכתבו בבירור ובהרחבה, והם יכולים לשמש כעין ערך מורחב מהערך ספק (הלכה). --בברכה, טישיו - שיחה 05:57, 10 באפריל 2011 (IDT)
אני חושב שצריכים להישאר שני ערכים ספק (הלכה) וספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לקולא (או משהו כזה). הערך ספק (הלכה) מפרט מספיק בנושא בשביל עצמו ולא מספיק בשביל מה שיכול להיות כתוב על הנושא. יְשֻׁרוּןשיחה 23:42, 12 באפריל 2011 (IDT)
מה אתה אומר? יְשֻׁרוּןשיחה 01:10, 13 באפריל 2011 (IDT)
אני מסופק. כדאי לשאול את גוונא, אני ואתה, ואת שאר המתמצאים בנושא. --בברכה, טישיו - שיחה 01:19, 13 באפריל 2011 (IDT)
אם כך כדאי להשתמש ב{{איחוד}} ולעשות את זה כמו שצריך (בדף השיחה של אחד מערכי הספק). גם כדאי ליידע את כותב הערך. ערב טוב, יְשֻׁרוּןשיחה 01:24, 13 באפריל 2011 (IDT)
האמת היא, שיש כאן גם עניין רגיש. מדובר בכותב חדש, שהתחיל לכתוב את הערכים המדוברים על פי בקשה בפורטל:הלכה/ערכים מבוקשים. אני חושש שתבניות כאלו, חשיבות מחיקה איחוד ודומיהן, אינן רצויות במקרה הזה. כדאי להמתין עד סיום העבודה, ואז לדון. שום דבר לא בוער. יום טוב --בברכה, טישיו - שיחה 01:29, 13 באפריל 2011 (IDT)
אז כדאי לעבור על כל מה שברשימת הערכים המבוקשים ולראות שבאמת זה ראוי לערך. אם זה ייעשה בצורה מנומסת ואדיבה מתוך רצון לשיפור ויקיפדיה אני חושב שגם כותב חדש יתמודד עם זה. יְשֻׁרוּןשיחה 09:50, 13 באפריל 2011 (IDT)
אני עברתי על הערכים שם. עכשיו תורך. בנוגע לאיחוד - מיד עם תום העבודה, בל"נ, אתייעץ עם גוונא וכת דיליה. --בברכה, טישיו - שיחה 17:00, 13 באפריל 2011 (IDT)
עברתי, כמה שלא הייתי בטוח סימן ב(?) ושניים כתבתי שצריך להעביר אבל עוד לא עשיתי. הידע שלי בגמרא הוא בעיקר בסדר מועד וסדר נזיקין (הבבות) והרבה מהמושגים שם לא הכרתי כך שאני לא יודע אם הם ראויים לערך. יְשֻׁרוּןשיחה 22:03, 13 באפריל 2011 (IDT)
סיננתי את ההערות שלך, והגבתי עליהם בתקצירי העריכה. כמיטב זכרוני: אי בעית אימא - יתכן שראוי לערך על משמעו ההלכתי, מידת הדין והרחמים זה אכן קשור ליהדות, אבעיא להו קשור לויקימילון, בית הוועד - גמני לא יודע מה זה, מספק הורדתי את ה? אם מישהו יכתוב על זה ערך, כנראה שזה זכאי לערך. בברכה, טישיו - שיחה 23:59, 13 באפריל 2011 (IDT)
אודלן וישורון, מכיוון שעבר כבר יותר משבוע והוא לא ערך את הערכים, התחלתי לעבוד עליהם. שיניתי את שמותיהם לספקא דאורייתא לחומרא וספקא דרבנן לקולא, ובהתאם הכנסתי אותם לקטגוריה:כללים ועקרונות בהלכה. דומני שהערכים במצבם העכשווי ממלאים תפקיד נכבד בסדרת הערכים על כללי הלכה, ואין ורך לאחדם. מה דעתכם? בברכה, טישיו - שיחה 07:10, 21 באפריל 2011 (IDT)

תנאי (הלכה)עריכה

כשאחזור משחרית. ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 06:02, 10 באפריל 2011 (IDT)

אני משחרר אותך על תנאי. --בברכה, טישיו - שיחה 06:04, 10 באפריל 2011 (IDT)
יש לך Messenger? ברכות אריאל פ. (slav4)דף שיחה 06:55, 10 באפריל 2011 (IDT)
כמובן. --בברכה, טישיו - שיחה 07:03, 10 באפריל 2011 (IDT)

מצוות תוכחהעריכה

כעת לא מובן- במצוות דאורייתא, מה הדין אם יודע המוכיח שלא תועיל תוכחתו? סול במול - שיחה 00:35, 13 באפריל 2011 (IDT)

אפילו הכי צריך להוכיח. בשולחן ערוך הרב סימן תר"ח מובא:

ד נשים שאוכלות ושותות עד בין השמשות ממש, והן אינן יודעות שמצווה להוסיף מחול על הקודש אין ממחין בידן אם הוא ידוע שבוודאי לא ישמעו לנו ויעשו בזדון, דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

וכן הדין בכל דבר איסור שאינו מפורש בתורה, אלא שחכמים למדוהו ממדרש הפסוקים או שהוא קבלה בידם הלכה למשה מסיני או שהן בעצמן אסור דבר ואדם אחד עובר על דבריהם בשגגה שאינו יודע האיסור, ואף אם יודיע לו האיסור לא יקבל ממנו, אינו צריך למחות בידו, דמוטב שיהיה שוגג ואל יהיה מזיד.

אבל דבר שאיסורו מפורש בתורה, אף על פי שידוע לנו החוטא הזה לא יקבל ממנו אף אם נודיע לו האיסור, אף על פי כן צריך למחות בידו, לפי שכל ישראל ערבים זה לזה, ועל ידי שמוחה בידו הוא וציא את עצמו מהערבות.

ומכל מקום לא יוכיחנו ברבים אלא פעם אחת, אבל לא ירבה בתוכחות ברבים מאחר שברור לו שלא יקבל ממנו, ועל זה אמרו כשם שמצווה לומד דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע".

ה אבל חייב להוכיחו ביחיד אפילו מאה פעמים עד שינזוף בו החוטא, שכיון שהודיע לו האיסור והוא עובר עליו בזדון חייב כל אחד ואחד מישראל להוכיחו, שנאמר הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים.

מכל מקום, אם היא עבירה שבסתר, יוכחינו בתחילה בסרף ואם לא שב מדרכו מכלימים אותו ברבים עד שישוב, אבל אם ובר עבירה גלוי מוכיחין אותו מיד שלא יתלחח שם שמים.

ו מי שהוכיח את חבירו ונזף בו החוטא, לא יוכחינו עוד, שנאמר אל תוכח לץ כו'.

עד כאן לשונו הזהב. בברכה, טישיו - שיחה 00:47, 13 באפריל 2011 (IDT)

עניתי למיילעריכה

בס"ד ב"הצלחה בהמשך! ליאתשיחה • (מישהי שאיכפת לה) היום יום הולדת 31 19:51, 13 באפריל 2011 (IDT)

גמני עניתי. מחכה לתשובתך. --בברכה, טישיו - שיחה 19:57, 13 באפריל 2011 (IDT)

תודה על הבעת התודהעריכה

בקשר לערך פסח :-) ALC - שיחה 20:36, 13 באפריל 2011 (IDT)

נתקלתי בבעיה עם משתמש בשם Jys בזמן שפעלתי להוספה ועריכה של הערך [גל המחאות בארצות ערב (2011-2010)] - אשמח אם תוכל לייעץ לי.ALC - שיחה 00:30, 15 באפריל 2011 (IDT)
ממש אין לי מושג על מה הדיון, ואני מבין שמדובר בדיון על עריכות רבות מאוד. בכלל, אין לי התמצאות מיוחדת בנושא ההוא. כדאי לפנות למשתמשים אחרים, או לחילופין ניתן תמיד לנסות להגיע להסכמה בדף השיחה. --בברכה, טישיו - שיחה 00:47, 15 באפריל 2011 (IDT)

המלצות לערכים חדשים לקריאהעריכה

ערב טוב, לבקשתך נוצרה המלצה לערכים חדשים שעשויים לעניין אותך. את הההמלצה ניתן למצוא במשתמש:ערן בוט/ביקורת עמיתים/טישיו. בהנאה, ערן בוט - שיחה 20:45, 16 באפריל 2011 (IDT)

הרב דוד תורג'מןעריכה

בכוונה השארתי את התואר רב רק ליד אבא שלי כי מרדכי גבאי לא נקרא רב על פי בקשתו. יְשֻׁרוּןשיחה 11:01, 17 באפריל 2011 (IDT)

אנונימי הוסיף את התואר רב, ונוצרה כפילות "הרבנים.." ו"הרב"... ניתן להחזיר לגרסה הישנה. ראה גרסאות קודמות. בכל אופן, אין לי כל דיעה בעניין, עשה כרצונך. --בברכה, טישיו - שיחה 11:46, 17 באפריל 2011 (IDT)
אה אוקיי, כי בדרך כלל זה צורם לי לראות שמסתפקים בתואר "הרבנים" לפני רשימה של רבנים בה כולם נקראים בשם הפרטי. יְשֻׁרוּןשיחה 14:00, 17 באפריל 2011 (IDT)
גם לי זה צורם. --בברכה, טישיו - שיחה 20:19, 17 באפריל 2011 (IDT)

מערת האידראעריכה

 
המערה מבחוץ
 
המערה מבפנים

חג שמח! איני שוכח את בקשתך לצלם קברי צדיקים, ולעיתים אני סוטה מן הדרך אם הדבר אפשרי ומצלם. הייתי היום ליד צפת במקום שנקרא כנראה מערת האידרא, ויש שם גם שלט שכתוב בו "קבר רבי יוסי ובניו". על המערה שלט ובה כתוב: "האידרא רבא של ר' שמעון בר יוחאי" ורשימה של עוד עשרה רבנים. במערה מתפללים ליד קברים שאין עליהם סימן או כתובת. איני מוצא ערך בוויקיפדיה שניתן לצרף אליו את התמונות, וקיוויתי שתכתוב על המקום או על הקבורים בו. מהערך אדרא רבא אני מניח שזו המערה בה נפגשו רשב"י ותלמידיו. לפי התיאור באתר הזה אז זה כנראה המקום [1] הזה. האם תוכל לכתוב ערכים מתאימים או לצרף התמונות לערכים קיימים? פומפריפוזה - שיחה 16:36, 21 באפריל 2011 (IDT)

התמונות מתאימות לערך ספר הזוהר, שנאמר במערה זו. תמונותיך מעניקים פנים חדשות לערך, כל הכבוד, הלוואי ותביא עוד תמונות כאלו.היכן השלט המורה על קבר רבי יוסי ובניו? צילמת? --בברכה, טישיו - שיחה 18:13, 21 באפריל 2011 (IDT)
אני שמח שמצאת שימוש לתמונות. השלט פשוט אמר "קבר רבי יוסי ובניו". הוא היה על הכביש בצד ההפוך של המערה, ולא ראיתי סיבה לצלמו. פומפריפוזה - שיחה 19:00, 21 באפריל 2011 (IDT)
מעניין מי מניח סתם כך שלט. --בברכה, טישיו - שיחה 20:57, 21 באפריל 2011 (IDT)

ליטאיםעריכה

תודה על התמיכה. פשוט אין לי חשק להילחם על דברים ברורים. בד"כ הוא עובד לענין לא יודע מה קרה לו.רבנןשיחה • י"ח בניסן ה'תשע"א • 03:46, 22 באפריל 2011 (IDT)

אכן מדובר בדברים פשוטים. --בברכה, טישיו - שיחה 04:15, 22 באפריל 2011 (IDT)

שאלת יעוץעריכה

איך עושים הפניה לכותרת מסוימת מעמוד ארוך? ומה משמעותו של סימון @ בדף שיחה?רבנןשיחה • י"ח בניסן ה'תשע"א • 04:09, 22 באפריל 2011 (IDT)

1. כך שיחת משתמש:רבנן#ברכות. 2. לרוב הכוונה היא ששלחו לך אימייל. --בברכה, טישיו - שיחה 04:15, 22 באפריל 2011 (IDT)

אסמכתא (קניין)עריכה

שלום,
ראיתי שערכת מספר פעמים בערך לעיל. תוכל נא לראות אם העריכות של האלמוני נכונות? 85.250.134.126 (שיחה | תרומות | מונה). תודה רבה ושבת שלום, יניב שיחה 14:33, 22 באפריל 2011 (IDT)

שגויות ומטעות. שחזרתי. בברכה, טישיו - שיחה 17:08, 22 באפריל 2011 (IDT)
תודה רבה ומועדים לשמחה. יניב שיחה 17:09, 22 באפריל 2011 (IDT)
תודה רבה גם לך על תשומת הלב. מועדים לשמחה, ושבת שלום. בברכה, טישיו - שיחה 17:17, 22 באפריל 2011 (IDT)
חזרה לדף המשתמש של "טישיו/ארכיון4".