תיבות משתמש/ת
קטגוריה:ויקיפדיה: הצבעות מחיקה ושחזור:
ויקיפדיה: דיוני חשיבות:

פעילותי בויקיפדיה עריכה

ערכים שהעליתי (36) עריכה

אדמו"רים בדורות הראשוניםמשה מדולינהיצחק מדרוהוביץ'משה מפשעווארסקמרדכי מנשכיז

בית אפטא-זינקוביצחק מאיר השיל (מז'יבוז-חיפה)

בית זידיטשובמנשה אייכנשטיין

בית טשערנוביליעקב אריה לייב טברסקימרדכי טברסקי (קוזמיר)יצחק טברסקי (סקווירא)אברהם יהושע השיל טברסקי (סקווירא)דוד טברסקי (סקווירא)משה דן טברסקי (סקווירא)יוסף מאיר ממכנובקהאברהם יהושע השיל טברסקי (מכנובקה)מנחם נחום טברסקי (שפיקוב)מרדכי טברסקי (שפיקוב)

בית ליז'נסק - אניפוליאלעזר מליז'נסקיעקב ממוגלניצאיחיאל מיכל מקורימא

בית לעכוויטשמרדכי מלעכוויטשנח מלעכוויטשישכר לייב וינברגמרדכי חיים סלאניםמשה מידנר

בית קוז'ניץמשה אליקים בריעה מקוז'ניץ

בית קרליןאשר מסטולין (הראשון)אשר מסטולין (השני)ישראל מסטוליןיוחנן פרלוב

בית קאמינקאשמואל מקמינקא (השני)דוד מלובין

בית קוריץרפאל מברשידשמואל אבא מסלאוויטא

בית רופשיץאברהם אבא הורוביץ

רבנים חסידייםבנימין רבינוביץמרדכי פרידלנדר

פירושונים (11) עריכה

אישים: אברהם יהושע השילאברהם יהושע השיל טברסקיאלעזר וייסבלוםאשר מסטוליןהאדמו"ר ממכנובקההאדמו"ר מסקוויראיצחק טברסקימשה אליקים בריעהנחמן כהנאנחום רבינוביץשונות: ארחות חיים

ערכים שלדעתי תרמתי להם תרומה משמעותית עריכה

בית אפטא-זינקובאברהם יהושע העשיל (מז'יבוז', השני)יוסף משה השילישראל שלום יוסף השילמשולם זוסיא השילפנחס השיליצחק מאיר השיל (ז'ינקוב)אברהם יהושע השיל מאפטא

בית אניפוליצבי מנחם אוירבך (אניפולי)

בית בוהושדוד פרידמן (פלוישט)

בית דומברובהאלעזר אונגריעקב יצחק אונגרישראל אלימלך אונגרישראל יוסף אונגרמרדכי דוד אונגר (דומברובה)משה אליקים בריעה אונגרשלום דוד אונגר

בית דינובדוד שפירא (דינוב)ישעיה נפתלי הירץ שפירא (דינוב)דוד שפירא (דינוב, השני)יהושע שפירא (בלאז'וב)מאיר שפירא (בלאז'וב)צבי אלימלך שפירא (בלאז'וב)מאיר יהודה שפירא (בוקווסק)

בית דעשמנחם מנדל פנט

בית זידיטשובאלכסנדר סנדר אייכנשטייןאלכסנדר סנדר יום טוב ליפא אייכנשטייןיהודה צבי הירש אייכנשטיין (ראזלה)יצחק אייזיק אייכנשטייןישכר בעריש אייכנשטייןיששכר בער אייכנשטייןמנחם מנדל אייכנשטייןמשה אייכנשטיין (סאמבור)שלמה יעקב אייכנשטייןצבי הירש כהנא

שושלת המגיד מזלוטשובדן יונגרלייביוסף יונגרלייביצחק יונגרלייב (ראדוויל)

בית טשערנובילדוד אהרן טברסקי (זוריק)יעקב אריה טברסקי (טריסק)מרדכי זוסיא טברסקימרדכי טברסקימשה טברסקימשולם זוסיא טברסקימרדכי דב טברסקי (הורניסטייפול)אברהם טברסקי (טוריסק)מנחם נחום טברסקי (טריסק)מנחם נחום טברסקי (מקארוב)אברהם יהושע השיל טברסקי (צ'ודנוב)

בית פרמישלאןאהרן אריה לייב מפרמישלאןדוד לייפר (קאליש)יצחק לייפר (קאליש)מאיר (הגדול) מפרמישלאן

בית פשדבורז'ישעיה וולטפרייד (פשדבורז')

בית קוז'ניץאלעזר הופשטיין מקוז'ניץ

בית קרליןאברהם אלימלך פרלוב

בית רופשיץמאיר הורוביץמרדכי דוד הורוביץנפתלי צבי הורוביץ מרופשיץאשר ישעיה מרופשיץ

רבנים חסידייםחיים אליעזר אונגריהודה אונגראלישע הלברשטאםאלעזר ניסן טייטלבויםמשה דוד טייטלבויםאהרן טייטלבוים (וואלווא)

עוד חזון למועד עריכה

ערכי אדמו"רים הנזקקים לשכתוב עריכה

אליעזר זוסיא פורטוגלדוד מסטפיןמרדכי לייפרברכיה טייטלבויםשמואל טייטלבויםאליעזר הורוביץאלימלך בינדיגריחיאל מיכל דורפמןחיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ'שמואל יוזפוביחיאל מיכל הלוי פיצ'ניקיעקב יוסף שלמה הלפרין

אדמו"רים חסרים עריכה

אליעזר ליפא מחמלניק

שושלת סקווירא עריכה

הטיוטות שלי עריכה