תפילות ראש השנה

תפילות מיוחדות בנוסחן ובאורכן הנאמרות בראש השנה היהודית

תפילות ראש השנה הן מהתפילות הארוכות ביותר שמתפללים בבית הכנסת (מלבד יום כיפור), הדבר נובע בשל נוסח תפילה ארוך מהרגיל, ובעיקר בשל תוספות אמירת פיוטים ששולבו בתוך התפילות, בנוסף תפילות אלו בדרך כלל נאמרות במתינות ובניגונים מיוחדים. אצל חלק מיהדות תימן התפילות אינן ארוכות משמעותית מתפילות שבת רגילה.

תפילות ראש השנה, ארתור שיק, 1948

ההוספות והשינויים בתפילת שמונה עשרהעריכה

 
מתוך שחרית לראש השנה, גרמניה, המאה ה־14

ההוספות בכל עשרת ימי תשובהעריכה

בתפילות עשרת ימי תשובה ישנם מספר שינויים והוספות בתפילת העמידה, שינויים אלה קיימים אף בתפילות ראש השנה, שכן ימי ראש השנה הם בכלל עשרת ימי תשובה.

בתלמוד בבלי מוזכרים שני שינויים: הראשון בחתימת ברכת קדושת השם 'המלך הקדוש' והשני בחתימת ברכת המשפט - המלך המשפט, וכך אמרו בתלמוד:

כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט.

בזמן הגאונים הנהיגו להוסיף בעשרת ימי תשובה עוד הוספות מעניין ימי הדין:

בסדר רב עמרם גאון[3] מובא לפני וכתוב לחיים תוספת ארוכה: "זכור רחמיך וכבוש כעסך וכלה דבר וחרב ומשחית ומגפה ויצר הרע ושנאת חינם ועבודה זרה וחלול השם וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל גזרה רעה מעלינו ומעל כל בני בריתך" ואחר כך אומרים "ועל כולם... תמיד שמך מלכנו לעולם ועד" ואז מוסיפים "וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך." כך היה נהוג גם בנוסח צרפת, מנהג דומה השתמר בנוסח איטליה. לפי מנהג אשכנז המזרחי אומרים את הנוסח "זכור רחמיך" בחזרת הש"ץ של מוספי ראש השנה, ושל תפילות יום כיפור לפני "וכתוב לחיים".[4]

היו מהגאונים שהתנגדו להוספות אלו,[5] משום שהם נוגדים את הכלל שאין אומרים בקשות בג' ברכות ראשונות וג' ברכות אחרונות, והיו שהנהיגו כפשרה לומר זאת רק בראש השנה וביום הכיפורים, אולם למעשה נהוג לאמרם בכל עשרת ימי תשובה. חוץ מובכן תן פחדך שכנראה בשל ארכו נהוג ברוב קהילות ישראל לאמרו רק בראש השנה ויום כיפור, אמנם בנוסח הרמב"ם וכן מנהג תימן וארם צובא נהוג לאמרו כל עשרת ימי תשובה.

ברכת קדושת השםעריכה

בברכת אתה קדוש יש שנהגו להוסיף קטע זה, (גם אצל מי שלא נהג להוסיף "ובכן תן פחדך") "קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך". יש קהילות שאמרו נוסח זה במקום הנוסח הרגיל של ברכת "קדושת השם", ויש שאמרו נוסח אחר "לדור ודור המליכו לאל".

בכל הנוסחאות מוסיפים בחתימה את הפסוק "ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה". ומקדימים לו "ככתוב" או "ונאמר".

מלכויות, זכרונות ושופרותעריכה

  ערך מורחב – מלכויות זכרונות ושופרות

בתפילת מוסף של ראש השנה מברכים תשע ברכות בניגוד לתפילת מוסף בשבת ויום טוב שהיא של שבע ברכות, מוסיפים את אמירת מלכויות זכרונות ושופרות.

מקור ההוספה הוא על פי האמור בתלמוד במסכת ראש השנה:

אמר רבה: אמר הקדוש ברוך הוא: אִמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות – כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות – כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה, ובמה? בשופר.

ברכת מלכויות, מציינת את המלכת האל, ברכת זכרונות, את העלאת זכרונם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, וברכת שופרות מציינת את מצוות תקיעת שופר.

לפי המנהג המקובל משלבים את ברכת המלכויות יחד עם ברכת "קדושת היום", כדעת רבי עקיבא.

בתוך כל אחת מהברכות אומרים לפחות עשרה פסוקים הקשורים לנושא הברכה, שלשה פסוקים מהתורה שלושה מהכתובים ושלושה מהנביאים, ומסיימים בפסוק נוסף מהתורה.[6]

ותערבעריכה

  ערך מורחב – ותערב

כבכל יום טוב, בקהילות אשכנז נהוג להוסיף בתפילת מוסף בסוף ברכת העבודה את נוסח ותערב.

תפילות ופיוטים שוניםעריכה

 
פרוכת לימים נוראים עם המילים הפותחות את הפיוט "עת שערי רצון להפתח"

פיוטים בנוסח אשכנזעריכה

באשכנז הקדום, נהגו להוסיף פיוטי מערבית כמו בשאר ימים טובים. מנהג זה נתבטל בתקופה יחסית קדומה, ונשאר רק בקהילת וורמייזא.[7]

בקהילות אשכנז נהוג להוסיף בברכות קריאת שמע ובחזרת הש"ץ פיוטים שונים, הפיוטים התחברו בתקופות קדומות מאוד, ומכונים בשמות לפי מקומם בתפילה: "יוצר" "אופן" "מגן" "מחיה" "סילוק"[8] ועוד.

כיום מקובל ברוב קהילות יוצאי מזרח אירופה שלא לומר פיוטים בתוך ברכות קריאת שמע, או בתוך הקדושה, ואף בפיוטי חזרת הש"ץ מדלגים על פיוטים רבים.

הפיוטים הנאמרים בברכות מלכויות זכרונות ושופרות נקראים "תקיעתא".

פיוטים בנוסח הספרדיםעריכה

בקהילות ספרד נוהגים לומר בליל ראש השנה את הפיוט אחות קטנה, ולפני תקיעת שופר אומרים את הפיוט עת שערי רצון להפתח.

אבינו מלכנועריכה

אחרי התפילה אומרים בראש השנה את התפילה הקדומה[9] אבינו מלכנו.[10] בקהילות האשכנזים, אין אומרים אותו בשבת.

תשליךעריכה

יש הנוהגים לומר בראש השנה תפילה מיוחדת הנקראת תשליך ונאמרת כמקובל על המים. וכוללת מספר פסוקים. כיום נהוג לומר עם תפילה זו תפילה נוספת שמקורה בספר חמדת ימים. אולם יש הנמנעים מלאמר תפילה זו.

הנני העני ממעשעריכה

בקהילות אשכנז נהוג שהחזן אומר לפני תפילת מוסף את הפיוט, "הנני העני ממעש",[11] ובקצת מקומות הוא נאמר (בלחש) גם על ידי החזן לשחרית קודם ברוך שאמר.[12]

מנהגים שונים בתפילות ראש השנהעריכה

ישנם מנהגי תפילה מיוחדים הנוהגים רק בתפילות ראש השנה.

 • בתפילת עלינו לשבח נוהגים להשתחוות באמירת "ואנחנו כורעים", יש הנוהגים בכריעה על הברכים ויש הנוהגים בהשתטחות מלאה – "פישוט ידיים ורגלים".[13]
 • בניגוד לכל ימי השנה בהם מתפללים תפילת שמונה עשרה בלחש דווקא, יש הנוהגים בראש השנה להתפלל בקול רם.[14]
 • יש מבני אשכנז הנוהגים להתפלל את תפילות ראש השנה בכריעה,[15] גם זאת בניגוד להלכה והמנהג בשאר ימות השנה.[16]
 • יש הנוהגים ללבוש בתפילות ראש השנה קיטל - מלבוש מיוחד מבד לבן, ואחרים נוהגים שרק החזן, התוקע ו'המקריא' לובשים קיטל.
 • לפי נוסח הרמב"ם (וכן הוא מנהג תימן בלדי) בתפילת מוסף אין לחש, אלא שליח הציבור אומר את התפילה בקול רם. הסיבה לכך היא אריכות התפילה, והקושי בלכוון לאורך כל התפילה.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ אולם יש שטענו ש'ובכן תן פחדך' אינו מתקנת הגאונים, אלא שריד מברכת 'מלכויות' שנאמרה לדעת רבי יוחנן בן נורי בברכת קדושת השם, ראו רבי בצלאל הכהן מווילנה בסוף ספר זבחי תרועה על תפילת ראש השנה, וכן אצל גולדשמידט מבוא עמ' כ' הערה 13. ברוב הקהילות (חוץ מהתימנים), נוהגים לומר תוספת זה רק בראש השנה ויום כיפור עצמם, ולא בשאר עשרת ימי תשובה.
 2. ^ לפי נוסח אשכנז ונוסח ספרד מוסיפים תוספת זו בין "לעולם ועד" ל"וכל החיים" ולמנהג הספרדים מוסיפים אותה לאחר "וכל החיים יודך סלה" לפני "ויהללו ויברכו".
 3. ^ מהדורת פרומקין עמוד קמ"ז
 4. ^ לפי מנהג אשכנז המערבי, אין אומרים אותו. עיין דניאל גולדשמידט, מחזור לימים הנוראים, חלק א' (ראש השנה), עמ' 273.
 5. ^ שערי תשובה סי' קנ"א, מחזור ויטרי עמ' 362 ואילך, שבולי הלקט ועוד.
 6. ^ דניאל גולדשמידט, מחזור לימים הנוראים, חלק א' (ראש השנה), עמ' 241 ואילך.
 7. ^ המהרי"ל מביא כמה טעמים למנהג זה, עיין ספר מהרי"ל תפלת ראש השנה.
 8. ^ הפיוט המפורסם נתנה תוקף הוא "סילוק".
 9. ^ ראו תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ד, עמוד ב'.
 10. ^ ראו י.מ. אלבוגן 'התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית', עמ' 111-112.
 11. ^ נדפסה לראשונה בסדור ר' נפתלי הירץ טרייבש, טינגן ש"כ.
 12. ^ עיין בערך הנני העני ממעש.
 13. ^ מנהג הגר"א. מעשה רב החדש סי' ט"ז.
 14. ^ אולם לדעת הגר"א אין להתפלל בקול רם כמו בכל השנה. ביאור הגר"א סי' תקפ"ב ס"ק כ"ב, ומעשה רב אות ר"ג.
 15. ^ תוספות ברכות י"ב ע"ב ד"ה כרע, וראו תוספות רבינו פרץ שם, טור ושולחן ערוך סי' תקפ"ב סעיף ד'.
 16. ^ אולם לדעת הגר"א אין לכרוע. מעשה רב אות ר"ג.