פתיחת התפריט הראשי

אקטיביזם שיפוטי

גישה, לפיה בית המשפט אינו צריך להצטמצם רק בתפקיד "פה למחוקק", כלומר במתן פרשנות לחוק, אלא מתפקידו לבקר את הרשות המחוקקת ואת הרשות המבצעת.

עיינו גם בפורטל

Derecho-icon.png

פורטל חוק ומשפט הוא שער לתחום המשפטים בוויקיפדיה. הפורטל מציג מושגי יסוד ומונחים בתחום, וסוקר מספר נושאים בהם ענפי המשפט, שיטות המשפט, חוקים, פסקי דין ועוד.

אקטיביזם שיפוטי היא גישה, לפיה בית המשפט אינו צריך להצטמצם רק בתפקיד "פה למחוקק", כלומר במתן פרשנות לחוק, אלא מתפקידו לבקר את הרשות המחוקקת והרשות המבצעת ובמידת הצורך גם להתערב בהחלטותיהן. בנוסף לכך, יש הרואים בביטול של ערכאה נמוכה על ידי ערכאה גבוהה יותר סוג של אקטיביזם שיפוטי. היפוכו של אקטיביזם שיפוטי הוא ריסון שיפוטי.

מהות האקטיביזם השיפוטיעריכה

מקורו של המושג אקטיביזם שיפוטי הוא בספרות העוסקת בפסיקותיו של בית המשפט העליון של ארצות הברית, וטבע אותו ההיסטוריון ארתור שלזינגר בשנת 1947.

לדברי פרופ' מנחם מאוטנר "בית המשפט נחשב אקטיביסט ככל שהוא נוטל לעצמו תפקיד גדול יותר, בהשוואה לזה של מוסדות שלטון אחרים, בקביעת הערכים שישררו במדינה ובקביעת הדרך שבה יוקצו המשאבים העומדים לרשות המדינה".[1] בפרט, מתבטא האקטיביזם השיפוטי בהפעלתה של ביקורת שיפוטית - פסילה של חוק על ידי המשפט, בנימוק שהוא סותר את החוקה. בצעד זה מבטל בית המשפט נורמה שיצרה הרשות המחוקקת, ומצביע על נורמה עדיפה על-פניה.

חשוב להבחין בין חקיקה שיפוטית שנועדה להשלים החסר במשפט המקובל לבין אקטיביזם שיפוטי שנועד לוודא את ההתאמה של החלטות הרשות השופטת והרשות המבצעת לחוקה. יתר על כן, ביטול של תקדים במשפט המקובל הוא לא רצוי מכיוון שהוא יוצר מצב של אי-שוויון במערכת המשפט. המשפט הקונטיננטלי, לעומתו, מחייב אקטיביזם שיפוטי ויש גם מדינות שהקימו לשם כך בית משפט לחוקה.[2]

אקטיביזם שיפוטי נקשר לעיתים בשאלת השפיטות, כלומר, השאלה מהם הנושאים שבית המשפט מוסמך לדון בהם, ומהם הנושאים הנמצאים מחוץ לתחומו.

אקטיביזם שיפוטי בישראלעריכה

המונח אקטיביזם שיפוטי נכנס לשיח הישראלי בעקבות המהפכה החוקתית, אך יש הטוענים שהאקטיביזם השיפוטי הוא זה שהוביל את המהפכה החוקתית ולא להפך. המבקרים טוענים כי השופט אהרן ברק הוביל את המהפכה החוקתית כשנתן לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק מעמד-על בפסק דין בנק המזרחי.[3] לעומתם, המצדדים באקטיביזם שיפוטי טוענים כי המעמד המיוחד של חוקי היסוד הוכר כבר ב-1969 בהלכת ברגמן.[4] יותר מכך, בניגוד לחוקי יסוד קודמים, "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ו"חוק יסוד: חופש העיסוק" כללו סעיפים ששריינו את מעמד-העל.[5] מגמת התרחבות הסמכויות שלקח על עצמו בית המשפט החלה בשנות ה-80 עם הופעתם של ארגונים חברתיים וההחלשות של המפלגות הגדולות. עם זאת, בית המשפט נמנע פעמים רבות מלבקר מוסדות ציבוריים אחרים והשתמש בכוחו רק כשהמוסדות הציבוריים פגעו לדעתו בזכויות האדם או חרגו מסמכותם בצורה בולטת וגלויה תוך שימוש בעילות " אי הסבירות" ו" אי המידתיות".[6]

פסק הדין מירון נגד שר העבודה (בג"ץ 287/69) הוא אחת הדוגמאות המוקדמות של אקטיביזם שיפוטי בישראל. בעתירה לבג"ץ, בשנת 1969, פנה שמחה מירון כנגד מדינת ישראל בתביעה שלא לאפשר שידורי טלוויזיה בשבת. פסיקת בג"ץ, שהתירה את הזכות לשידור ציבורי בשבתות, בניגוד להמלצה זמנית של הממשלה, היוותה את אחד מפסקי הדין התקדימיים שאפשרו את כרסום הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה בישראל.

בפסק דין הנדלמן ביטל בית משפט השלום דבר חקיקה שפגע בזכות החוקתית לחופש עיסוק.

על מקומה של חקיקה שיפוטית כתב שופט בית המשפט העליון, משה לנדוי: "בניגוד לחוק החרות אין בית המשפט יכול לפסוק, אך הוא יכול לפרשו 'פרשנות יוצרת' והוא יכול ליצור דין חדש בדרך חקיקה שיפוטית, בשטחים שאינם מכוסים על ידי חקיקה מחייבת" ("משפטים" י' תש"ם). בפרשת ברגמן דן השופט לנדוי בסתירה בין חוק רגיל לחוק יסוד, ופסק כי על בית המשפט להעדיף את חוק היסוד. פסיקה מוקדמת זו נחשבת לאחד הביטויים המוקדמים של אקטיביזם שיפוטי בהקשר החוקתי.[7] במסגרת המהפכה החוקתית רכש בית המשפט סמכות לפסול חוק רגיל אשר פוגע באופן בלתי מידתי בזכות המוגנת בחוק יסוד.

סוגית האקטיביזם השיפוטי נמצאת במחלוקת בקרב משפטנים ופוליטיקאים בישראל. המשפטן המזוהה ביותר עם האקטיביזם השיפוטי בישראל הוא נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק. לגרסת תומכי האקטיביזם, תפקידו של בית המשפט הוא לפרש וליישם את החוק. לשיטתם, תפקידו של בית המשפט כולל השלמה ופירוש של חקיקה של הכנסת, ובחינת פעולותיהן של רשויות השלטון כחלק משיטת האיזונים והבלמים של עקרון הפרדת הרשויות. אקטיביזם שיפוטי מאפשר פיתוח של המשפט באמצעות פרשנות ומבטיח שלטון חוק תקין. התומכים באקטיביזם שיפוטי טוענים שהביקורת על גישה זו דורשת מבית המשפט שלא להתערב בפעולות ממשלתית שאינן חוקיות ובכך חותרת תחת תפקידו של בית המשפט, שכן בהיעדר דיין - אין דין. גם בין התומכים באקטיביזם השיפוטי חלוקות הדעות ביחס להיקפו הראוי. הפרשן המשפטי זאב סגל תיאר את ברק והשקפתו כך: "נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, רואה בבג"ץ מעצב חברתי, הרבה מעבר לתפקידו הראשוני של בית המשפט כמכריע בסכסוכים. בית המשפט העליון בהנהגתו ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב המשפט שאינו נופל בהרבה מזה של הכנסת. ברק הוא הכוח מוביל בבית המשפט, כשופט מפתח בו זה כרבע מאה וכ"שופט מס' 1" זה כעשר שנים." ("הארץ", 2004)

עם המתנגדים הבולטים לגישה זו בקרב המשפטנים נמנים המשנה לנשיא בית המשפט העליון משה לנדוי, המשנה לנשיא בית המשפט העליון מנחם אלון, פרופ' רות גביזון ופרופ' דניאל פרידמן. התנגדות לאקטיביזם שיפוטי קיימת גם בקרב חלק מחברי הכנסת, הטוענים שהרשות השופטת מסיגה את גבולות סמכותה של הרשות המחוקקת. עם זאת, ניסיונות הכנסת להגביל את סמכותו של בית המשפט עשויים אף הם לפגוע בעקרון הפרדת הרשויות בישראל.

במחקר אמפירי נמצא קשר בין מידת האקטיביזם של שופטי בית המשפט העליון להיקף השימוש שהם עושים במשפט הבינלאומי הפומבי. לפי המחקר קיים מתאם משמעותי בין הפניה וההיזקקות של שופטים למשפט הבינלאומי הפומבי לבין תפיסת התפקיד השיפוטי לדעת אותם שופטים. תפיסת תפקיד רחבה מביאה לפסיקה אקטיביסטית שכן לדעת המחזיקים בה, היקף הסמכות של בית המשפט כוללת גם ביקורת על עניינים מוסדיים וחוקתיים. כך לדוגמה, נמצא שהנשיא אהרון ברק נהג להשתמש לעיתים תכופות יחסית במשפט הבינלאומי הפומבי ופסיקותיו של ברק אכן מתאפיינות באקטיביזם ובכך מבטאות תפיסת תפקיד רחבה.[8]

נימוקי המתנגדים והתומכיםעריכה

נימוקי המתנגדים:

 • במדינת חוק מותר לרשויות השלטון לפעול רק על פי חוק מפורש, ואין חוק מפורש שמתיר אקטיביזם שיפוטי.[9]
 • נוצרת פגיעה בהפרדת הרשויות, על פיה אסור שהרשות השופטת תהיה אקטיבית בתחום החקיקה.
 • במחלוקת ציבורית ערכית, ראוי להכריע באמצעות הפשרה הפוליטית, המשא ומתן המפלגתי ותוצאות הבחירות. לכן לא ראוי שבג"ץ יקח סמכויות של הרשות הנבחרת.[10]
 • בג"ץ עצמו קבע שנושאים מדיניים כמו "חוקיות הסכם אוסלו" הם מחוץ לסמכותו. כך גם כלפי יחסי דת-מדינה.[11]
 • המטרה המוצהרת של חקיקת חוקי היסוד הייתה להגביר את הקונצנזוס החברתי. לכן אסור שבג"ץ יפסוק בשמם, פסקים שמגבירים את השסע החברתי.[12]
 • לא ראוי שיעסקו שופטי בג"ץ בעניינים חברתיים-פוליטיים, מכיוון שלא נבחרו בבחירות ציבוריות, ועל כן לא באפשרותם לייצג את הקשת הפוליטית הרחבה הקיימת בישראל[13]

נימוקי התומכים:

 • אקטיביזם שיפוטי מבטא את ערכי החברה ותפיסות היסוד של החברה. דווקא השופט שנהנה מעצמאות שיפוטית, מסוגל לתת ביטוי לתפיסות אלו.[14]
 • האקטיביזם השיפוטי מונע פגיעה בזכויות הפרט על ידי הממשלה.
 • האקטיביזם השיפוטי נשען ברובו על פסקאות ההגבלה, אותן ניסח המחוקק בעצמו ובכך מסר את הכוח להגבילו בידי בית המשפט.

עיסוק של בתי המשפט בנושאים ערכיים ופוליטייםעריכה

לעיתים גישתם האקטיביסטית של בתי המשפט גורמת לעיסוק של בתי המשפט, ובפרט בג"ץ, בנושאים ערכיים ופוליטיים. במסגרת תופעה זו מתבקש בית המשפט לדון בסוגיות בעלות גוון פוליטי או ערכי, שברגיל נדונות על ידי הכנסת. כיוון שאין גבול ברור בין סוגיות משפטיות לסוגיות ערכיות-מוסריות, האקטיביזם השיפוטי מעודד פניה לבית המשפט בשאלות ערכיות השנויות במחלוקת - כגון חוקיות המתת חסד, פגיעה באזרחים במסגרת פעולות ביטחוניות, זכויות זוגות מאותו המין ועוד. במקרים אחרים מתבקש בית המשפט לדון בסבירותה או בחוקיותה של פעולה מנהלית - החל מהחלטה של רשות שלטונית אשר נעשתה בניגוד לחוק, וכלה בחקיקה של הכנסת, אשר סותרת חוק יסוד בעל מעמד נורמטיבי גבוה יותר. כאשר בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית כלפי יתר רשויות השלטון, הן מתנגדות לכך. שופטים אקטיביסטים נוטים לדון בסוגיות אלו (ולעיתים להפעיל כלים גמישים המערבים שיקול דעת רחב), בעוד ששופטים שמרנים נוטים לדחות פניות אלו (לעיתים על הסף) ולא לעסוק בהן.

בג"ץ האח דניאל, 1962, הוא דוגמה לאקטיביזם שיפוטי מוקדם במדינת ישראל. האח דניאל היה כומר נוצרי שנולד כיהודי, והתגורר בישראל כתושב. בקשתו להכרה כעולה על פי חוק השבות נדחתה על ידי בג"ץ, למרות היותו בן לשני הורים יהודים. פסיקת בג"ץ, שפירשה את החוק מנקודת ראות לאומית, ולא יהודית הלכתית הביאה את המחוקק לתיקון חוק השבות ולהוצאה מפורשת ממנו של יהודים שהמירו את דתם.

דוגמה להחלטה מסוג זה שחוללה סערה היא צו שהוציאה השופטת דליה דורנר, שבו הורתה למדינה להבהיר מהו הסטנדרט המינימלי לקיום בכבוד, כדי שניתן יהיה לקבוע האם הקיצוץ בקצבאות שיזמה הממשלה פוגע בזכות החוקתית לכבוד (הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו). צו זה עורר ביקורת של חברי כנסת, שהתנגדו לכך שבית המשפט ידון במדיניות התקציבית. לעומת זאת השופטת דורנר טענה כי לא הבינה על מה המהומה, כיוון שגם המדינה טענה שאסור שהקצבאות יהיו נמוכות מסכום שיאפשר קיום בכבוד. דורנר השיבה לביקורת בנאום פרישתה. היא ביקרה את חברי הכנסת המקיימים דיון בעניין התלוי ועומד בבית המשפט, וציינה כי אחד מתפקידי בית המשפט הוא לאזן ולבלום את הממשלה והכנסת, במסגרת עקרון האיזונים והבלמים שעליו מושתת מבנה המשטר הדמוקרטי.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מנחם מאוטנר: "התערבות שיפוטית בתוכן החוזה ושאלת המשך התפתחותם של דיני החוזים של ישראל", עיוני משפט כט 1, 2005
 2. ^ דפנה בן-פורת, פניית הפרלמנט או הממשלה אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה בשאלות חוקתיות : סקירה משווה, באתר הספרייה הווירטואלית של מט"ח
 3. ^ רון אלמוג, המהפכה החוקתית של 1995: מהפכת השופטים
 4. ^ בג"ץ 98/69 אהרון ברגמן נגד שר האוצר ומבקר המדינה, פ"ד כג (1) 693.
 5. ^ ההיסטוריה של התהליך החוקתי בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 6. ^ זאב סגל, אקטיביזם שיפוטי – קווי מתאר, בשער ברשת
 7. ^ בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר ואח' פ"ד כג(1) 693.
 8. ^ אסנת גריידי שורץ "המשפט הבינלאומי בפסיקת השופט המדינתי: על הקשר שבין תפיסת תפקיד רחבה לבין נטייה משב"לית חזקה" עיוני משפט ל"ד (2–3) 475 (2011).
 9. ^ לפי דברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר משה לנדוי בראין ל"הלשכה" בינואר 1995, רות גביזון המהפכה החוקתית - תיאור מציאות או נבואה המגשימה עצמה? ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה 1998. והמשפטן אורן סופר
 10. ^ שלמה אבינרי, הארץ 26.8.96 .
 11. ^ יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, שאול יהלום, מעריב 6.12.96 .
 12. ^ מנחם אלון, מעריב 6.12.96.
 13. ^ דניאל פרידמן (2013), הארנק והחרב: המהפכה השיפוטית ושברה, הוצאת ידיעות ספרים.
 14. ^ אהרון ברק, ע"א 648\93 .