גיל הנישואים

הגיל המינימלי על פי החוק בו מותר להינשא

גיל הנישואים הוא הגיל המינימלי לפי חוק שבו מותר להינשא. במדינות רבות, והחל מחודש דצמבר 2013 גם בישראל, גיל זה הוא 18 שנים. באישור של בית המשפט (לעיתים נדרש גם אישור ההורים) ניתן להינשא במדינות רבות כבר בגיל 16 שנה, וכאשר האישה בהיריון ניתן לעיתים היתר לנישואים בגיל צעיר יותר. בדרך כלל גיל הנישואים שווה לגבר ולאישה.

בנוסף, גיל הנישואים הממוצע (בנישואים ראשונים) הוא נתון דמוגרפי חשוב.

אמנה בינלאומית

עריכה

האמנה בדבר הסכמה לנישואים, גיל מזערי לנישואים ורישום נישואים[1] נתקבלה באו"ם בשנת 1962 וקובעת שהמדינות החתומות עליה יפעלו לקבוע בחקיקה גיל מזערי לנישואים. האמנה אינה קובעת מהו גיל מזערי זה. 55 מדינות, ובהן ישראל, חתמו על האמנה.

ביהדות

עריכה

גבר כשיר לקדש אישה, כמו לכל פעולה משפטית אחרת המצריכה דעת, משהגיע לגיל שלוש עשרה והביא שתי שערות. אך במקרה של יבום, כלומר נשיאת אשת אחיו שמת ללא בנים, מדין תורה היבם נכנס במקומו של אחיו בביאה בלבד אף ללא דעת. לפיכך הוא כשיר לייבם מגיל תשע, שהחל ממנו 'ביאתו ביאה'. ברם, חכמים תיקנו שהיבם לא ישא את יבמתו לפני שיקדשה במאמר יבמין, וממילא אסרו את הייבום לפני גיל שלוש עשרה.

הגיל הראוי לנישואים נקבע במסכת אבות באימרה: "בן שמונה עשרה לחופה". מי שהגיע לגיל עשרים ולא נשא אשה מעלה עליו את חמתו של הקב"ה, כדברי רבא שאמר ”עד עשרים שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון שהגיע [לגיל] עשרים ולא נשא אומר תיפח עצמותיו”. הגמרא מבארת את טעם הדבר, משום שאם לא יינשא בגיל זה, יהיה עליו להתמודד עם הרהורי עבירה קשים[2], ומחמת חשש זה, בעיקר במגזר החסידי, מדריכים להתחתן בגיל שמונה עשרה. אולם, לאחר ציון חשש זה מסתייגת הגמרא ואומרת שעל הגבר מוטלת קודם חובת לימוד תורה ובגינה הוא רשאי לדחות את הנישואין בכמה שנים, סיבה נוספת לדחיית גיל הנישואין הוא הצורך להתכונן לעול הפרנסה, כפי שכתב הרמב"ם "דרך בעלי דעה – שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אשה..."[3], ומטעמים אלו כתבו רוב הפוסקים בעת החדשה שבכל אופן לא יתאחר לאחר גיל 24[4]. לדעת האברבנאל גיל הנישואין הראוי הוא גיל 40[5]

אישה

עריכה

אישה כשירה להינשא על דעת עצמה משהגיעה לגיל שתים עשרה שנה ושישה חודשים ונעשתה בוגרת. מלידתה ועד שעה זו האב רשאי מדין תורה להשיאה[6], ואם היא יתומה תיקנו חכמים שאמה או אחיה רשאים להשיאה בקטנותה. נישואים 'מדרבנן' אלו אינם תקפים מהתורה עד שהקטנה תגיע לגיל שתים עשרה שנה ותביא סימנים, ועד אז היא רשאית לסיימם בכל עת באמצעות מיאון. ברם, בתקופת האמוראים נאסר "לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר: בפלוני אני רוצה"[7]. מאיסור זה ומהתייחסויות שליליות אחרות של חז"ל לנישואי קטנות, מחד גיסא, ומאמירות המעודדות נישואים מוקדמים של בנות בוגרות, מאידך גיסא, ניתן להסיק שגיל הנישואים המומלץ היה שתים עשרה[8]. למרות זאת החל במאה ה-10 ובעיקר במאה ה-12 ובמאה ה-13 היו מקרים רבים של נישואי ילדות, לעיתים לגברים מבוגרים, על רקע יתמותן או רצון להבטיח את עתידן[9]. במקורות ההלכתיים מהתקופה, שלא כבכתבי הגאונים, ניכרת מגמה של ראיית האיסור להשיא בת קטנה כהנחיה מוסרית שאינה מחייבת[10], או כחסרת תוקף כשיש לחוש שהמתנה לגדילת הילדה תמנע את נישואיה[11]. במקרים רבים נישואים אלו הובילו לקיום יחסי אישות עם הילדות או לניסיונות לקיום יחסי מין עימן[12]. ילדה קטנה שנבעלה נחשבת הלכתית לאנוסה גם אם הבעילה הייתה בהסכמתה[13]. במאות השנים האחרונות, תקנות גילאי מינימום לנישואים תוקנו בקהילות שונות לאור ההתנגדות לנישואים מוקדמים, אך עד המאה ה-20 היו תופעות של נישואי ילדים שנועדו כהצלה מפני גזירות שהוטלו על היהודים[14]. בישראל בשנת 1950 תיקנה הרבנות הראשית כי אין להשיא בנות לפני גיל 16[15].

בישראל

עריכה
  ערך מורחב – נישואי בוסר בישראל

גיל הנישואים המזערי בישראל הוא 18 שנים לגבר ולאישה, בהתאם להוראות חוק גיל הנישואין, תש"י-1950[16], לפי תיקון לחוק שאושר בדצמבר 2013[17]. נישואים בגיל צעיר יותר וסיוע לעריכת נישואים אלה הם עבירה פלילית שעונשה מאסר שנתיים או קנס. בית המשפט לענייני משפחה רשאי להתיר נישואים בגיל צעיר יותר רק למי שכבר מלאו לו 16 שנה אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובתו, המצדיקות מתן היתר זה. לפני התיקון, גיל הנישואים המזערי היה 17 שנים, ובית משפט לענייני משפחה היה רשאי לתת היתר לנישואים בגיל צעיר יותר כאשר מדובר בנערה שהרתה או ילדה לאיש אשר לו ברצונה להינשא, וכן בנסיבות מיוחדות לאחר שלשני בני הזוג מלאו 16 שנה. בדברי ההסבר להצעת החוק נומק השינוי: "הצעת החוק מטרתה למנוע נישואין בגיל צעיר, כאשר הנער או הנערה אינם בשלים לקבל החלטה שתשפיע על מהלך חייהם, וייתכן שהיא אינה פרי רצונם החופשי"[18].

בשנת 2008 נישאו בישראל 50,038 נשים, 44,870 מהן נישאו לראשונה. הגיל הממוצע של נשים שנישאו לראשונה עמד על 24.7, גידול של 2.3 שנים מאז 1980[19]. קודם להעלאת גיל הנישואים ל-18 שנים נישאו בישראל מדי שנה כ-4,000 קטינים וקטינות לפחות[20].

בציבור החרדי

עריכה

בציבור החרדי כיום, חלוקות הדעות בעניין גיל הנישואים לבחורים. בעוד שבציבור החסידי גיל הנישואים הרווח הוא שמונה עשרה-תשע עשרה, על פי דברי חז"ל "בן שמונה עשרה לחופה", ברובו של עולם הישיבות הליטאי והספרדי חל איסור על אירוסין עד גיל 21–22. גישה זו בישיבות הליטאיות נובעת ממסורת הגורסת כי על הבחור לשבת בישיבה וללמוד ללא טרדות ולהרחיב את ידיעותיו בש"ס ובפוסקים עד כמה שאפשר. כך גם סברו הרב שך והמשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. אמנם, רבים מגדולי הדור בדורנו, ובראשם הרב שטיינמן והרב חיים קניבסקי, סברו אחרת[21].

לפי מדינה

עריכה

אפריקה

עריכה
מדינה ללא הסכמת הורים או משפט בהסכמת ההורים בהסכמה שיפוטית הערות
זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה
אלג'יריה  אלג'יריה 19 אין (סעיף 7 לחוק המשפחה.)
אנגולה  אנגולה 18 16 15
בנין  בנין 18 אין
בוטסואנה  בוטסואנה 21 18
בורקינה פאסו  בורקינה פאסו 20 20 17 18 15
בורונדי  בורונדי 21 18
קמרון  קמרון 21 18 15
הרפובליקה המרכז-אפריקאית  הרפובליקה המרכז-אפריקאית 22 18 22 18 13
צ'אד  צ'אד 21 18
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו  הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 18
ג'יבוטי  ג'יבוטי 18 אין
מצרים  מצרים 18
גינאה המשוונית  גינאה המשוונית 18 14
אריתריאה  אריתריאה 18
אסוואטיני  אסוואטיני 21 18 16
אתיופיה  אתיופיה 18
גבון  גבון 21 18 15
גינאה  גינאה 21 18
גינאה ביסאו  גינאה ביסאו 18
חוף השנהב  חוף השנהב 21 20 18
קניה  קניה 18 (לפי סעיף 4, חוק הנישואים 2014.)
לסוטו  לסוטו 21 18 16
ליבריה  ליבריה 21 18 18 16
לוב  לוב 20 אין
מאוריציוס  מאוריציוס 18 16
מדגסקר  מדגסקר 18
מאלי  מאלי 18 16 18 16 15
מאוריטניה  מאוריטניה 18 אין
מרוקו  מרוקו 18 אין
מוזמביק  מוזמביק 18 18 (ביולי 2019, מוזמביק העבירה חוק לאיסור מוחלט על נישואי ילדים. הוא נחתם על ידי הנשיא ב-14 באוקטובר 2019 והפך לחוק לאחר שפורסם ב"בולטים דה רפובליקה" ב-22 באוקטובר.)
נמיביה  נמיביה 21 18 אין (מתחת לגיל 18 באישור בכתב מהשר או כל איש צוות בשירות הציבורי שהשר הסמיך אותו.)
ניז'ר  ניז'ר 21 18 15
ניגריה  ניגריה 18
הרפובליקה של קונגו  הרפובליקה של קונגו 21 18 21 18 אין
רואנדה  רואנדה 21
סאו טומה ופרינסיפה  סאו טומה ופרינסיפה 18 16 14
סנגל  סנגל 18 16
סיירה לאון  סיירה לאון 18
סומליה  סומליה 18 16
דרום אפריקה  דרום אפריקה 18 15 אין
 • (לנישואים לפי חוק הנישואין, 1961, נדרשת הסכמת הורים לנישואים של צד מתחת לגיל הבגרות, שהיה בעבר בן 21 אך כיום בן 18. הסכמה מיוחדת של שר הפנים נדרשת גם לנישואי ילדה מתחת לגיל 15 או ילד מתחת לגיל 18.)
 • (על פי חוק האיחוד האזרחי, 2006, המאפשר נישואים, שני הצדדים חייבים להיות בני 18 ומעלה.
 • על פי חוק ההכרה בנישואים נוהגים, 1998, נישואים רגילים שנכרתו לאחר העברת החוק יוכרו רק אם שני הצדדים היו בני 18 ומעלה.)
דרום סודאן  דרום סודאן 18
סודאן  סודאן גיל ההתבגרות 10 (חוק המעמד האישי של מוסלמים, 1991, מתיר נישואי נערה מגיל ההתבגרות. בני עשר יכולים להינשא באישור שיפוטי.)
טנזניה  טנזניה 18 15 14
טוגו  טוגו 18 16
תוניסיה  תוניסיה 18
אוגנדה  אוגנדה 18
זמביה  זמביה 21 16
זימבבואה  זימבבואה 18 (בשנת 2016 קבע בית המשפט לחוקה שחוק הנישואים, שהתיר לבנות (לא לבנים) בנות 16 להתחתן בהסכמת הוריהן, אינו חוקתי והוכר ב-18 שנים כגיל המינימום החוקי לנישואים.)

אמריקה

עריכה
מדינה ללא הסכמת הורים או משפט בהסכמת ההורים בהסכמה שיפוטית הערות
זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה
אנטיגואה וברבודה  אנטיגואה וברבודה 18 15 (בסעיף 25 לחוק הנישואים נכתב: "נישואים הנערכים בין אנשים שאחד מהם מתחת לגיל חמש עשרה יהיו בטלים".)
ארגנטינה  ארגנטינה 18 16 אין
בהאמה  בהאמה 18 15 אין
ברבדוס  ברבדוס 18 16
בליז  בליז 18 16
בוליביה  בוליביה 18 16 (סעיף 139 לחוק האזרחי החדש משנת 2014).
ברזיל  ברזיל 18 16
קנדה  קנדה 18/19 16 נישואים בקנדה כפופים לחוק הפדרלי והמחוזי כאחד. (הגיל המינימלי להתחתן נקבע ל-16 בחוק פדרלי, חוק הנישואים האזרחיים, הקובע: "אף אדם מתחת לגיל 16 אינו רשאי לחתום על נישואים." בנוסף, המחוזות רשאים להטיל דרישות פרוצדורליות לנישואים של קטין מעל גיל 16 אך מתחת לגיל הבגרות (18 או 19), כגון דרישת הסכמת הורים או אישור משופט.)
צ'ילה  צ'ילה 18 16
קולומביה  קולומביה 18 14
קוסטה ריקה  קוסטה ריקה 18
קובה  קובה 18 16 14
דומיניקה  דומיניקה 18 16
הרפובליקה הדומיניקנית  הרפובליקה הדומיניקנית 18 (מאז 2021, הגיל המינימלי הוא 18.)
אקוודור  אקוודור 18 (מאז 2015, הגיל המינימלי הוא 18.)
אל סלוודור  אל סלוודור 18 (מאז 2017, הגיל המינימלי הוא 18.)
גרנדה (מדינה)  גרנדה 21 16
גואטמלה  גואטמלה 18 16
גיאנה  גיאנה 18 16
האיטי  האיטי 18 15
הונדורס  הונדורס 18 (מאז 2017, הגיל המינימלי הוא 18. לפני 2017 נשים יכלו להתחתן מגיל 16, בהסכמת הורים.)
ג'מייקה  ג'מייקה 18 16
מקסיקו  מקסיקו 18 (בעבר גיל הנישואים היה משתנה לפי חוקי מדינות מקסיקו. החל מ-1 ביוני 2020 גיל הנישואים בכל המדינות הוא 18 ללא יוצא מן הכלל.)
ניקרגואה  ניקרגואה 18 16
פנמה  פנמה 18 (מאז 2015, הגיל המינימלי הוא 18; לפני כן בנות יכלו להתחתן מגיל 14 שנים ובנים מגיל 16, בהסכמת הורים.)
פרגוואי  פרגוואי 18 16
פרו  פרו 18 16
פוארטו ריקו  פוארטו ריקו 21 18 אין
סנט קיטס ונוויס  סנט קיטס ונוויס 18
סנט לוסיה  סנט לוסיה 18 16
סנט וינסנט והגרנדינים  סנט וינסנט והגרנדינים 18
סורינאם  סורינאם 21 17 15
טרינידד וטובגו  טרינידד וטובגו 18 (מאז 2017, הגיל המינימלי הוא 18.)
ארצות הברית  ארצות הברית 18/19/21 משתנה לפי מדינה קטינים מתחת לגיל 18 אינם יכולים להינשא במדינות ניו יורק, פנסילבניה, ניו ג'רזי, דלאוור, מינסוטה ורוד איילנד, וכן באיי הבתולה של ארצות הברית וסמואה האמריקנית.
אורוגוואי  אורוגוואי 18 16
ונצואלה  ונצואלה 18 16 (סעיפים 18, 46, 59–65 לחוק האזרחי, החלטת בית הדין העליון לצדק.)

אסיה

עריכה
מדינה ללא הסכמת הורים או משפט בהסכמת ההורים בהסכמה שיפוטית הערות
זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה
אפגניסטן  אפגניסטן 18 16 18 15 18 15 (15 לנשים בהסכמת הורים או באישור שיפוטי. לפי הקוד האזרחי, סעיף 70 קובע את גיל הנישואים ל-18 לגברים ו-16 לנשים. עם זאת, סעיף 71 יוצר חריג לאמור לעיל, הקובע: "(1) לא השלימה הילדה את הגיל הקבוע בסעיף 70 לחוק זה, ניתן לערוך את הנישואין רק באמצעות אביה או בית המשפט המוסמך. (2) נישואיה של ילדה קטינה שגילה נמוך מ-15 לעולם לא יהיו מותרים". אולם בפועל, נישואים מתרחשים לעיתים קרובות בגילאים צעירים בהרבה, שכן לקבוצות אתניות שונות באפגניסטן יש מסורות שונות, רבים מקבלים נישואים בגילאים צעירים.)
בנגלדש  בנגלדש 21 18 אין (החוק קובע סנקציות עונשיות על כריתת נישואים קטינים, אם כי איחודים כאלה אינם נחשבים כפסולים. למרות החוק, שיעורי נישואי הילדים בבנגלדש הם מהגבוהים בעולם. כל 2 מתוך 3 נישואים כוללים נישואי ילדים.)
בהוטן  בהוטן 18
ברוניי  ברוניי 18 14 (הגיל החוקי המינימלי לנישואים ללא הסכמת הורים משתנה בין מדינות, קבוצות אתניות, קבוצות דתיות או צורות נישואים.)
קמבודיה  קמבודיה 18
הרפובליקה העממית של סין  הרפובליקה העממית של סין 22 20 22 20 (סין היא המדינה היחידה עם גיל הנישואים הגבוה ביותר שנקבע לגברים.)
מזרח טימור  מזרח טימור 17 16
הונג קונג  הונג קונג 21 16
הודו  הודו 21 (גיל הנישואים המינימלי הוא 21 שנים במקרה של גברים, ו-18 שנים במקרה של נשים.)
אינדונזיה  אינדונזיה 21 19 אין
איראן  איראן 18 15 15 13 15 13 (באישור בית דין בנות רשאיות להינשא בגיל צעיר יותר; במהלך 2010 נישאו עד 42,000 ילדים בגילאי 10 עד 14, ו-716 בנות מתחת לגיל 10 התחתנו.)
עיראק  עיראק 18 15
ישראל  ישראל 18 16 גיל הנישואים המינימלי עלה מ-17 ל-18 בנובמבר 2013 לאחר תיקון חוק גיל הנישואין. בתי המשפט לענייני משפחה מסוגלים להכיר בנישואים לבני 16 ומעלה במקרים מיוחדים.[22]
יפן  יפן 18
ירדן  ירדן 18 16 18 16
קזחסטן  קזחסטן 18 17 16
כווית  כווית 17 15
קירגיזסטן  קירגיזסטן 18 17 רשויות מקומיות לשלטון עצמי רשאיות, לבקשת הצדדים הנכנסים לנישואים, ובלבד שקיימות סיבות מוצדקות, להוריד את גיל הנישואים. אין להוריד את גיל הנישואים ביותר משנה.
לאוס  לאוס 18 15
לבנון  לבנון 18 17 17 15 15 14
מקאו  מקאו 18 16
מלזיה  מלזיה 21 18 16 (יש לקבל רישיון נישואים מיוחד שניתן על ידי ראש השר עבור נערה בת 16 שנים ומעלה אך מתחת לגיל שמונה עשרה 18 שנים.)
האיים המלדיביים  האיים המלדיביים 18 16 (לפי המקובל, הגיל המינימלי לנישואים הוא 15. חוק ההגנה על זכויות הילד מונע נישואים לפני גיל 16.)
מונגוליה  מונגוליה 18
מיאנמר  מיאנמר 18 18 18
נפאל  נפאל 20 20
קוריאה הצפונית  קוריאה הצפונית 18 17 18 17
עומאן  עומאן 18 (בעוד שהגיל המינימלי החוקי הוא 18, "מקובל עדיין נישואים מתחת לגיל 18".)
פקיסטן  פקיסטן 18 16/18 18 16/18 (למרות החוק נגד נישואי ילדים, הנוהג נפוץ. עם זאת, בפנג'אב ובסינד ניתנים עונשים חמורים על נישואים לפני גיל 18.)
הרשות הפלסטינית  הרשות הפלסטינית 18 אין (מאז 2019 נישואים מתחת לגיל 18 מותרים רק באישור בית המשפט הדתי.)
הפיליפינים  הפיליפינים 21 18
קטאר  קטאר 18 16 אין (אין גיל מינימום לנישואים בהסכמת הורים, ומותר רק כשהם בהתאם לנורמות דתיות ותרבותיות ובאישור בית משפט מוסמך.)
ערב הסעודית  ערב הסעודית 18 15
סינגפור  סינגפור 21 18 אין
קוריאה הדרומית  קוריאה הדרומית 19 18
סרי לנקה  סרי לנקה 18 (למרות זאת, הצדדים חייבים לקבל אישור של קאדי להינשא לפני נישואים אם הם מוסלמים.)
סוריה  סוריה 18
טאיוואן  טאיוואן 20 18 16 (18 לגברים ו-16 לנקבות בהסכמת שיפוטית.)
טג'יקיסטן  טג'יקיסטן 18 17
תאילנד  תאילנד 20 17
טורקמניסטן  טורקמניסטן 18
איחוד האמירויות הערביות  איחוד האמירויות הערביות 18 אין (קטינים בוגרים רשאים להינשא באישור שיפוטי.)
אוזבקיסטן  אוזבקיסטן 18 18 17
וייטנאם  וייטנאם 20 18 20 18 אין
תימן  תימן 15 אין

אירופה

עריכה
מדינה ללא הסכמת הורים או משפט בהסכמת ההורים בהסכמה שיפוטית הערות
זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה
אלבניה  אלבניה 18
אנדורה  אנדורה 16 14 [23]
ארמניה  ארמניה 18 17 16 (הגיל נקבע ל-18 עבור שני המינים בשנת 2012,[24] לפני תאריך זה הוא היה 17 עבור נשים ו-18 עבור גברים.) עם זאת, נישואים בגיל 17 מותרים בהסכמת ההורים, ובגיל 16 בהסכמת ההורים ובתנאי שבן הזוג המתכוון השני הוא בן 18 לפחות.[25])
אוסטריה  אוסטריה 18 16 (16 בהסכמת ההורים אך בן הזוג השני חייב להיות בן 18 לפחות.)
אזרבייג'ן  אזרבייג'ן 18 17 (17 במקרים מיוחדים עם הסמכה שיפוטית. גיל הנישואים של נשים הועלה ב-2011 ל-18, והשוו אותו לזה של גברים; לפני תאריך זה היה 17.
בלארוס  בלארוס 18
בלגיה  בלגיה 18 אין בהסכמת ההורים, נדרשות סיבות חמורות לקטין להינשא; ללא הסכמת ההורים, חוסר רצונם של ההורים צריך להוות התעללות.
בוסניה והרצגובינה  בוסניה והרצגובינה 18 16
בולגריה  בולגריה 18 16 (הקוד המשפחתי החדש משנת 2009 קובע את הגיל ל-18, אך מאפשר חריגה לבני 16, וקובע כי "במקרה חריג, במקרה שסיבות חשובות מחייבות זאת, ניתן לסיים נישואין על ידי אדם בגיל 16 באישור מאת השופט האזורי".)
קרואטיה  קרואטיה 18 16
קפריסין  קפריסין 18 16 (16 בהסכמת ההורים, אם יש סיבות חמורות לנישואים.)
צ'כיה  צ'כיה 18 16
דנמרק  דנמרק 18 [26]
אסטוניה  אסטוניה 18 15 15 באישור בית המשפט.
פינלנד  פינלנד 18 בפינלנד, כל נישואים מתחת לגיל 18 - אסורים לחלוטין מבחינה חוקית ללא פטורים מאז 1 ביוני 2019.[27]
צרפת  צרפת 18 16 מתחת לגיל 18 אישור מבית משפט ושני ההורים.
גאורגיה  גאורגיה 18 מאז 2017, נישואים מתחת לגיל 18 אסורים.
גרמניה  גרמניה 18 (הגיל המינימלי נקבע במפורש ל-18 ב-22 ביולי 2017.)
גיברלטר  גיברלטר 18
יוון  יוון 18 אין (מתחת לגיל 18 יש צורך באישור בית משפט, שניתן לתת אם יש סיבות רציניות לנישואים כאלה.)
הונגריה  הונגריה 18 16 (16 באישור בהסכמת הורים.)
איסלנד  איסלנד 18 אין (מתחת לגיל 18 בהסכמת הורים ואישור משרד הפנים.)
אירלנד  אירלנד 18 (מאז 2019, נישואים מתחת לגיל 18 אסורים.)
איטליה  איטליה 18 16
לטביה  לטביה 18 16
ליכטנשטיין  ליכטנשטיין 18 אין
ליטא  ליטא 18 15 אין
לוקסמבורג  לוקסמבורג 18 אין
מלטה  מלטה 18 16
מולדובה  מולדובה 18 16 (16, אם יש סיבות תקפות, באישור שיפוטי והורים כאחד.)
מונטנגרו  מונטנגרו 18 16
הולנד  הולנד 18 (נישואים מתחת לגיל 18 אסורים. חריגים הוסרו בשינוי החוק בשנת 2015.)
מקדוניה הצפונית  מקדוניה הצפונית 18 16 (16, עם אישור בית המשפט לגבר ולאישה, יש צורך בהסכמתם והסכמת הוריהם.)
נורווגיה  נורווגיה 18 16
פולין  פולין 18 16
פורטוגל  פורטוגל 18 16
רומניה  רומניה 18 16 (16, אם יש סיבות תקפות, באישור שיפוטי והסכמה הורית.)
רוסיה  רוסיה 18 16 (רק מסיבות מוצדקות, כגון היריון) (מתחת לגיל 16, בנסיבות מיוחדות, אך חלים כללים שונים באזורים מסוימים.)
סן מרינו  סן מרינו 18 16
סרביה  סרביה 18 16
סלובקיה  סלובקיה 18 16
סלובניה  סלובניה 18 אין
ספרד  ספרד 18 16
שוודיה  שוודיה 18 (לא ניתן להתחתן מתחת לגיל 18 מאז 1 ביולי 2014.)
שווייץ  שווייץ 18 (כדי להיות מסוגלים להתחתן, בני הזוג הפוטנציאליים חייבים להיות מלאים לגיל 18 ובעלי יכולת שיפוט.)
טורקיה  טורקיה 18 17 16
אוקראינה  אוקראינה 18 16
בריטניה  בריטניה 18/16

צפון אירלנד: 16 בהסכמת הורים (כאשר בית המשפט יכול לתת הסכמה במקרים מסוימים).[28]

אוקיאניה

עריכה
מדינה ללא הסכמת הורים או משפט בהסכמת ההורים בהסכמה שיפוטית הערות
זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה
אוסטרליה  אוסטרליה 18 16 16 באישור בית משפט ושני ההורים (ניתן רק בנסיבות חריגות). גם בשטחים החיצוניים שלה.
פיג'י  פיג'י 18 16
קיריבטי  קיריבטי 21 18
מיקרונזיה  מיקרונזיה 18 18 16
נאורו  נאורו 18
ניו זילנד  ניו זילנד 18 16 16 באישור בית משפט ושני ההורים.
ניואה  ניואה 21 19 18 15
פלאו  פלאו 18 16 18 16
פפואה גינאה החדשה  פפואה גינאה החדשה 21
סמואה  סמואה 21 19 18 16
איי שלמה  איי שלמה 18 15
טונגה  טונגה 18 16
טוקלאו  טוקלאו 21 19 18 16
טובאלו  טובאלו 21 16
ונואטו  ונואטו 21 18

לקריאה נוספת

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
 •   חוק גיל הנישואין, תש"י-1950, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים

  עריכה
  1. ^ Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
  2. ^ ...רב הונא לשיטתו שאמר בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה. בעבירה סברה דעתך?! אלא אמור כל ימיו בהירהור עבירה. אמר רבא, וכן נשנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, עד 20 שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה; כיון שהגיע 20 ולא נשא, אומר "תיפח עצמותיו". אמר רב חסדא מה שאני עדיף על חבריי שנשאתי [אישה] ב[גיל] שש-עשרה, ואם הייתי נושא בארבע-עשרה הייתי אומר לשטן "חץ בעיניך!" (תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף כ"ט, עמוד ב' והלאה, בתרגום לעברית)
  3. ^ רמב"ם, הלכות דעות ה, יא, ועיין שם שכתב שהטיפשים נושאים מיד אשה ואחר כך מתדרדרים עד כדי בקשת צדקה
  4. ^ לדוגמה, הרב אליעזר מלמד, גיל הנישואין לדורנו, פורסם במדור 'רביבים', בעיתון בשבע, גיליון 586
  5. ^ פירוש אברנבאל על התורה, פרשת תולדות ד"ה וספר הכתוב
  6. ^ משנה תורה, הלכות אישות ג הלכות י"א-ט"ו; וכן שו"ע אהע"ז סימן לז סעיף א.
  7. ^ תלמוד בבלי, קידושין מ"א, א'
  8. ^ רנון קצוף, "גיל נישואי בנות בישראל בתקופת התלמוד", מתוך תעודה יג (תשנ"ז) עמ' 9-18
  9. ^ אברהם גרוסמן, "נישואי בוסר בחברה היהודית בימי-הביניים עד המאה השלוש-עשרה", מתוך פעמים 45 (תשנ"א) עמ' 108-125
  10. ^ כך בדברי הרמב"ם, משנה תורה, הלכות אישות ג הלכות כ"ה-כ"ו
  11. ^ תוספות קידושין מא' א' ד"ה "אסור"; סמ"'ק הגהות רבנו פרץ מצווה קפג' הגה ח'
  12. ^ ”והא קא חזינן דרוב קטנות חולות מן הביאה ראשונה” (פסקי הרא"ש, בבא קמא פרק ו' סימן ט'), ”וחנוך נשא ארוסתו בעודה קטנה ... ולילה הראשונה של נישואין מצאו בשמלה כמה טיפי דמים כסבורים שדם בתולים הם” (שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, חלק ד' (דפוס פראג) סימן תתסח), הובא בידי: מירב שניצר, "כפיית יחסי מין על נשים בתוך קהילות אשכנז (גרמניה וצפון צרפת) במאות 12–13: דיון במקורות ההלכתיים ופרשניים של התקופה", עבודת דוקטורט בבית הספר ליהדות, אוניברסיטת תל אביב
  13. ^ "פיתוי קטנה אונס הוא" - תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ל"ג, עמוד ב'
  14. ^ זרח ורהפטיג, "תקנות הרבנות הראשית, מתוך "הרבנות הראשית לישראל, שבעים שנה לייסודה", הוצאת "היכל שלמה" (תשס"ב), עמ' 85–131, פרק ו: תקנות תש"י, סעיף 2: נשואי בוסר.
  15. ^ שם
  16. ^ חוק גיל הנישואין, תש"י-1950
  17. ^ חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6), התשע"ד-2013, ס"ח 2416 מיום 2 בדצמבר 2013
  18. ^ הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6) (העלאת גיל הנישואין המותר), התשע”ב-2012, ה"ח הכנסת 470 מיום 29 במאי 2012
  19. ^ Selcted Data for international Women's Day 2011
  20. ^ נייר עמדה לקראת קריאה ראשונה להעלאת גיל הנישואין, באתר של מרכז רקמן, 21 במאי 2012
  21. ^ צדיק כתמר יפרח, ר' גדליה הוניגסברג עמ' שח
  22. ^ Israel | Factsheets | Youthpolicy.org, www.youthpolicy.org
  23. ^ Children of Andorra, Humanium (באנגלית)
  24. ^ Armenia Raises Minimum Marriage Age to 18 – Asbarez.com (באנגלית אמריקאית)
  25. ^ Country Reports on Human Rights Practices for 2015, 2009-2017.state.gov
  26. ^ If you wish to get married in Denmark, familieretshuset.dk (באנגלית)
  27. ^ Child marriage ban takes effect in Finland, News, ‏2019-06-01 (באנגלית)
  28. ^ "Marriage Procedures in Northern Ireland". Weddings.co.uk. אורכב מ-המקור ב-8 בספטמבר 2008. {{cite web}}: (עזרה)