ויקיפדיה:כללים לתעתיק מפרסית

ייעוץ לשוני ודיונים
מדיניות לשונית

כללים לתעתיק משפות זרות

תחזוקה בערכים
ערכים עם שמות לתעתוק
ארכיונים
דפי ארכיון של הייעוץ הלשוני
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
(תזכורת: כדאי לארכב עכשיו)

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.

לראש הדף
לתחתית הדף

דפי עזר חיצוניים
 

השפה הפרסית נכתבת באותיות השפה הערבית, ולמרות זאת, מספר אותיות נהגות באופן מעט שונה. בנוסף, בשפה הפרסית מספר אותיות נוספות שאינן קיימות בשפה הערבית. לעיתים, תעתיק האותיות מהשפה הפרסית לעברית שונה מזה שבערבית. בשפה הפרסית יש מילים שאומצו מהשפה הערבית, וחלקן ייכתבו בעברית באופן זהה לתעתיק המילה הערבית.[1]

כללים עריכה

קיימות שתי שיטות לתעתיק - תעתיק חופשי ותעתיק מדויק. בדרך כלל נשתדל להעדיף לתעתק מדויק. התעתיק המדויק מציב כנגד כל אות פרסית אות עברית, וממנו ניתן להסיק איך נכתבת המילה בפרסית. מומלץ להשתמש בתעתיק המדויק במיוחד בהתייחס לשמות אנשים, אתרים ומקומות; תעתיק חופשי מתאר בקירוב את אופן ההגייה ואת האופן שבו מקובל לכתוב את המילה הפרסית בעברית. בהתייחס למונחים או מושגים ניתן להשתמש בתעתיק חופשי, תוך ציון התעתיק המדויק (או אופן הכתיבה בשפת המקור) בתחילת הערך.

בדומה לכללי התעתיק בערבית, התחילית "אל" תופיע כמות שהיא, בצמוד למילה בתעתיק המדויק, אך בתעתיק החופשי היא תופיע באופן שבו היא נהגית, עם מקף מפריד בינה לבין המילה, או תושמט כליל. לדוגמה: אבו מוסעב א-זרקאווי (תעתיק מדויק: אבו מצעב אלזרקאוי أبو مصعب الزرقاوي).

האזאפה תסומן בתעתיק באות "י" כשלפניה מקף המחבר אותה למילה שלפניה: בנד-י קיסר, מיידאן-י אמאם.

נקודה חשובה: יש רק דרך אחת לתעתק מילה בתעתיק מדויק, אבל יכולות להיות כמה דרכים לתעתק בתעתיק חופשי (אבו ע'וש, אבו עוש, אבו גוש, אבו רוש). גם כאן מבחן גוגל יכול לעזור. למשל, במקרה הזה התעתיק החופשי הנפוץ ביותר הוא "אבו גוש", והתעתיק המדויק היחיד האפשרי הוא "אבו ע'וש".

יוצאים מהכלל עריכה

בכללי התעתיק השמות הבאים יתועתקו על פי הצורה הנפוצה יותר בעברית (לצורך איתור נוח בחיפוש בגוגל):

  • מוחמד (תעתיק מדויק: מחמד محمد).
  • רזא (תעתיק מדויק: רצ'א رضا).
  • מולא (תעתיק מדויק: מלא ملا).
  • מוחסן (תעתיק מדויק: מחסן محسن)
  • נזאמי (תעתיק מדויק: נט'אמי نظامی)
  • מוסטפא (תעתיק מדויק: מצטפא مصطفی)
  • חוסיין (תעתיק מדויק: חסין حسین)

כללי תעתיק מדויק מפרסית לעברית עריכה

האות
בפרסית
נהגית
כ
תעתיק
לעברית
בודד תחילי אמצעי סופי
ا ـا א א
ب بـ ـبـ ـب ב ב
ـپـ ـپ פ פ'
ت تـ ـتـ ـت ת ת
ث ثـ ـثـ ـث ס ת'
ج ﺟـ ـﺠـ ـﺞ ג' ג'
ـچـ צ' צ'
ح حـ ـحـ ـح ה/ח ח
خ خـ ـخـ ـخ ח ח'
د ـد ד ד
ذ ـذ ז ד'
ر ـر ר ר
ز ـز ז ז
ـژ ـژ ז' ז'
س سـ ـسـ ـس ס ס
ش شـ ـشـ ـش ש ש
ص صـ ـصـ ـص ס צ
ض ضـ ـضـ ـض ז צ'
ط طـ ـطـ ـط ט ט
ظ ظـ ـظـ ـظ ז ט'
ع عـ ـعـ ـع ע ע
غ غـ ـغـ ـغ ג/ע'/ר ע'
ف فـ ـفـ ـف פ פ
ق قـ ـقـ ـق ק/ע'/ג ק
ك كـ ـكـ ـك כּ כּ
گ ﮔـ ـگـ ـگ ג ג
ل لـ ـلـ ـل ל ל
م مـ ـمـ ـم מ מ
ن نـ ـنـ ـن נ נ
و ـو ו ו
هـ ـهـ ـه ה ה
ي يـ ـيـ ـي י י

דוגמאות לתעתיק עריכה

פרסית תעתיק
ايران איראן
کاشان כאשאן
فردوسی פרדוסי
شاهین שאהין
نظامی נזאמי (תעתיק מדויק: נט'אמי).
حافظ חאפז (תעתיק מדויק: חאפט')
زرتشت זרתוסטרה (תרגום) (תעתיק מדויק: זרתשת)
اهورامزدا אהורא מזדא
اهریمن אהרימן
صفویان ספווים (תרגום) (תעתיק מדויק: צפווים (צפויאן))

הערות שוליים עריכה

  1. ^ ישנן גם מספר מילים פרסיות במקור שאומצו לשפה הערבית, למשל: بستان או بوستان (בוסתן).