אלפבית עברי

שיטת כתב שמית
(הופנה מהדף האלפבית העברי)
האלפבית העברי
אל"ף א   זי"ן ז   למ"ד ל   עי"ן ע   רי"ש ר
בי"ת ב חי"ת ח מ"ם מ פ"א פ שי"ן ש
גימ"ל ג טי"ת ט מ"ם סופית ם פ"א סופית ף ת"ו ת
דל"ת ד יו"ד י נו"ן נ צד"י צ  
ה"א ה כ"ף כ נו"ן סופית ן צד"י סופית ץ
ו"ו ו כ"ף סופית ך סמ"ך ס קו"ף ק

האלפבית העברי הנוכחי נמצא בשימוש מאז תקופת בית שני, במקום הכתב העברי העתיק, ומקורו בכתב הארמי. האלפבית העברי מונה 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות. כתב זה משמש עד ימינו לכתיבת השפה העברית, יידיש, ארמית, לאדינו וערבית יהודית.

בסמל של אוניברסיטת ייל האמריקאית נעשה שימוש גם באותיות עבריות

סיווג הכתב העבריעריכה

הכתב העברי הוא אבג'ד או אלפבית עיצורי: כל אות בו מייצגת עיצור, לעיתים יותר מעיצור אחד, וקבוצת אותיות קטנה הקרויות אימות הקריאה עשויות לייצג גם תנועות. ייצוג שלם וחד-משמעי של התנועות והעיצורים מתאפשר רק בעזרת הניקוד, שהוא אוסף הסימנים הדיאקריטיים המתווספים לאותיות האלפבית העברי (להבדיל מהכתב הלטיני למשל, שהוא כתב עיצורי בעל חמש אותיות תנועה).

היסטוריה והתפתחות של האלפבית העבריעריכה

 
מגדל שעון בבית העירייה היהודית בפראג שאחד השעונים בו מסומן בספרות עבריות ושמחוגיו זזים הפוך

הכתב העברי הקדום ששימש עד לתקופת בית שני, הוא נוסח מקומי של האלפבית הפיניקי, שבתורו התפתח מהאלפבית הפרוטו-כנעני שפותח בהשראת ההירוגליפים המצרים. בכתב הפרוטו-כנעני כל ציור מייצג את העיצור שבתחילת המילה המתוארת בציור (העקרון האקרופוני). כך למשל נבחר ציור של ראש לייצג את הצליל "ר"; ציור של עין לצליל "ע", וכך הלאה. לתנועות לא יוחדו סימנים.

הכתב הכנעני הקדום הלך והתפשט, וסימניו היו מוכרים כל כך, עד כי המשתמשים בו התחילו "להתעצל" בהשלמת הציורים, והניחו כי הקורא יבין גם מתוך שרטוטים סכמתיים באיזו אות מדובר. כך, למשל, הפך הראש למשולש עם צוואר; כף היד מלאת האצבעות הפכה לשרטוט דל, ומהדג נותר רק הזנב. מרבית החוקרים סוברים כי כשהעברים אימצו את הכתב הכנעני, הם התקשו לזהות חלק מהציורים המקוריים, והניחו למשל כי הסימן המתאר את המילה "זהה" הוא כלי נשק; שזנב הדג המשולש הוא דלת, ושדווקא הנחש הוא דג. כך נולדו שמותיהם העבריים של האותיות זי"ן, דל"ת ונו"ן, בהתאמה (נון הוא דג, כמו אמנון, שפמנון וכו'). הציורים שהפכו לסימנים התגלגלו לכתבים נוספים, ואפילו ליוונית וללטינית. גם בכתב העברי המודרני ניתן לזהות המשך התפתחותי ברור מן הכתב הכנעני הקדום, והשתמרות שמות האותיות מקלה מאוד על פענוח המקור.

בתקופת בית שני אומץ האלפבית הארמי לשימוש השפה העברית במקום האלפבית העברי העתיק, כאשר בזה האחרון נעשה שימוש מועט כגון כתיבת השמות הקדושים והטבעת מטבעות. עם הזמן, נעלם גם שימוש זה של הכתב העתיק. האלפבית העברי של ימינו הוא איפוא פיתוח של האלפבית הארמי ולא של הכתב העברי העתיק.

ליטון כתחליף לאלפבית עבריעריכה

  ערך מורחב – ליטון של עברית

בשל חסרונותיו של הכתב העברי, בפרט העדר הסימון לתנועות, היו ניסיונות עם תחיית העברית להחליפו בכתב לטיני. ניסיונות אלה לא צלחו.

אותיות האלפבית העבריעריכה

האלפבית העברי בהשוואה למערכות אלפביתיות עם קרבה אורתוגרפיתעריכה

אותיות האלפבית העברי ואותיות הקרובות להן אורתוגרפית ממערכות אלפביתיות אחרות
שם האות גופנים עבריים שונים מערכות אלפביתיות אחרות
דפוס סת"ם כתב כ. רש"י פיניקית ארמית יוונית לטינית קירילית נבטית ערבית ארמית סורית אמהרית וגעז
אל"ף א א א         Αα Aa Аа   ا ܐ
בי"ת ב ב ב         Ββ Bb Бб
Вв
  ب ܒ
גימ"ל ג ג ג         Γγ Cc
Gg
Гг   ج ܓ
דל"ת ד ד ד         Δδ
(νδ)
Dd Дд   د ܕ
ה"א ה ה ה         Ηη
(Εε)
Hh (Ee) Ее
Єє
  ه ܗ
ו"ו ו ו ו         Υυ
Ϝϝ
FfUuVv
WwYy
Ѵѵ
Уу
  و ܘ
זי"ן ז ז ז         Ζζ Zz Зз   ز ܙ
חי"ת ח ח ח         Χχ -

(Ħħ)

χΧ   ح ܚ
טי"ת ט ט ט         Θθ Þþ Ѳѳ   ط ܛ
יו"ד י י י         Ιι Jj
Ii
Јј
Іі
  ي ܝ
כ"ף כ ך כ ך כ ך            Κκ Kk Кк   ك ܟ (בצמד: ܟܟ)
למ"ד ל ל ל         Λλ Ll Лл   ل ܠ
מ"ם מ ם מ ם מ ם            Μμ Mm Мм   م ܡ (ובצמד: ܡܡ)
נו"ן נ ן נ ן נ ן           Νν Nn Нн   ن ܢ (ובצמד: ܢܢ)
סמ"ך ס ס ס         Ξξ Xx Ѯѯ   س ܣ
עי"ן ע ע ע         Οο Oo Оо   ع

ء[א]

ܥ
פ"א פ ף פ ף פ ף            Ππ Pp Пп   ف ܦ ፈ ובדגש: ፐ, בדגש ובאופן מסודק: ጰ
צד"י צ ץ צ ץ צ ץ          ,   ϻ (Ts) Цц
Чч
  ص ܨ
קו"ף ק ק ק         Ϙϙ Qq -   ق ܩ
רי"ש ר ר ר         Ρρ Rr Рр   ر ܪ
שי"ן ש ש ש         Σσς Ss Сс
Шш
  ش ܫ
ת"ו ת ת ת         Ττ Tt Тт   ت ܬ
הערה
 1. ^ ההמזה, ء, מקבילה פונטית לאות א אך אורתוגרפית היא נגזרת מה־ע הערבית, ع
 
פענוח כתב חרטומים לערבית במאה התשיעית לספירה בידי אבן ווחשיה על ידי השוואת הסמלים לאותיות בכתב הגעז

כבר במאה התשיעית לספירה, חוקרים מצרים מוסלמים וביניהם אבן ווחשיה הנבטי (ابن وحشية النبطي) הידוע גם בשם אבו באקר אחמד בן עלי, הצליחו לפענח חלקית כתובות בכתב החרטומים המאוחר (כשחלק מכתב זה כבר שימש כמערכת סימנים עיצורית), על ידי השוואת הסימנים לאותיות בכתב הגעז.[1]

הגיית אותיות האלפבית העבריעריכה

  ערך מורחב – הגיית העברית
הגיית אותיות האלפבית העברי בעברית ישראלית בייצוג IPA
א [ʔ]   ו [v]   כ [χ]   פּ [p]
ב [v] וֹ [o] כּ [k] צ [ʦ]
בּ [b] וּ [u] ל [l] צ' [ʧ]
ג [g] ז [z] מ [m] ק [k]
ג' [ʤ] ז' [ʒ] נ [n] ר [ʁ]
ד [d] ח [χ] ס [s] שׁ [ʃ]
ה [h] ט [t] ע [ʔ] שׂ [s]
  י [j] פ [f] ת [t]

ייצוג אורתוגרפי משתמע לשתי פניםעריכה

בשימוש שעושה העבריתהגייתה ישראלית) בכתב העברי, ישנם חמש אותיות שמייצגות כל אחת שני הגאים שונים (או יותר). בכתב מנוקד נבדלים ההגאים על פי סימן ניקוד המבחין בין ההגיות השונות:

ב ‏[v]  -  בּ ‏[b]
ו ‏[v]  -  וּ ‏[u]  -  וֹ ‏[o]
כ, ך ‏[χ]  -  כּ, ךּ ‏[k]
פ, ף ‏[f]  -  פּ, ףּ ‏[p]
שׁ ‏[ʃ]  -  שׂ ‏[s]

הרחבת הייצוג האורתוגרפיעריכה

חמש אותיות עבריות מייצגות כיום הגה חליפי בתוספת גרש:

ג [g], - ג' [ʤ]
ז [z], - ז' [ʒ]
ת [t], - ת' [θ]
ד [d], - ד' [ð]
צ, ץ [ʦ], - צ', ץ' [ʧ]

אי-התאמות בין ייצוג אורתוגרפי והגייהעריכה

ייצוג הגייה
ישראלית אשכנזית ספרדית תימנית טברנית משוחזר
משנאית (לשון חז"ל) מקראית
א [ʔ, -] [ - ] [ʔ, -] ʔ
בּ b b
ב v [v~v̥] [b~β~v] v v β
גּ ɡ [ɡ~ɡ̊] ɡ ɡ ɡ
ג [ɡ~ɣ] ɣ
דּ d [d~d̥] [d̪~ð]
ד ð
ה [h~ʔ, -] [h, -] h
ו v [v~v̥] v w
ז z [z~z̥] z
ח [χ~ħ] x ħ [ħ, χ]
ט t t [t̪] [t̴̪][2] [t̪ˤ][3] [t̪ʼ][4]
י j
כּ ךּ k k
כ ך χ χ
ל l [l~ɫ] l
מ ם m
נ ן n
ס s
ע [ʔ~ʕ, -] [ - ] [ʕ, ŋ, -] ʕ [ʕ, ʁ]
פּ ףּ p p
פ ף f ɸ
צ ץ t͡s [s̴][2] [sˤ][3] [sʼ, ɬʼ, θʼ][4]
ק k ɡ, ɢ, q q [4]
רּ לא קיים לא ידוע קיים (נדיר) לא ידוע
ר ʁ ɹ~ʀ r~ɾ ɾ
שׁ ʃ
שׂ s ɬ
תּ t t
ת s θ


הגיית העברית הישראלית שונה מהגיית העברית בתקופת התקבעות האלפבית העברי וכמה מן ההבחנות המיוצגות בו נעלמו ואינן קיימות יותר, מלבד בהגייה ניבית של מיעוטים המשמרים חלק מהבחנות אלה:

האות ג רפה (בימינו: [g], בעבר: [ɣ] כפי שכיום נהגית האות ר)

האות ד רפה (בימינו: [d], בעבר: [ð] ונשמעה כפי שאותיות th נהגות באנגלית במילה the)

האות ו (בימינו: [v], בעבר: [w] כפי שכיום הוגים באנגלית את האות w במילה wow)

האות ח (בימינו: [χ], בעבר: [ħ])

האות ט (בימינו: [t], בעבר: [] הנשמע כתּי"ו דגושה וגרונית)

האות כ רפה (בימינו: [χ], בעבר: [x])

האות ע (בימינו: [ʔ], בעבר ובימינו בפי דוברי עברית צחה ובהיגוי יוצאי ארצות האסלאם: [ʕ])

האות צ (בימינו: [ʦ], בעבר: [] הנשמע כסמ"ך גרונית). יש הטוענים כאות זו בוטאה במקומות שונים בתקופת המקרא ואולי אחר כך כפי שמבוטאת כיום האות צד"י עם תג בשם העיר צ'רנוביל. צורה זו השתמרה בשפות אפריקאיות שמיות רבות כגון אמהרית וטיגרניה (למשל: יהלך - באמהרית: ידהלץ') ועברה לשמש את דוברי האנגלית כחלופה לכ"ף וחי"ת למשל בשמו של נועם חומסקי המבוטא צ'ומסקי.[דרושה הבהרה]

האות ק (בימינו: [k], בעבר: [q] כלומר קו"ף גרונית)

האות ר (בימינו: [ʀ] או [ʁ], בימינו אצל דוברי עברית צחה ובפי דוברי שפות רומיות כאיטלקית וספרדית וכן בעבר: [ɾ])

האות שׂ שמאלית (בימינו: [s] בעבר: [ɬ])

האות ת רפה (בימינו: [t], בעבר: [θ] שנהגתה כמו אותיות th במילה think באנגלית)

תרגום השבעים מרמז שהאותיות חי"ת ועי"ן ייצגו במקרא פונמה נוספת כל-אחת, בדומה לאות שי"ן: ח' ו-ע'. פונמות אלה אבדו לפני המצאת הניקוד, אך נשמרו בשפות שמיות אחרות, למשל בערבית. בלשון המקרא שׂ ו-ס מייצגות פונמות שונות (למשל, הזוג המינימלי שָׂר - סָר מבחין ביניהן), אולם בלשון חז"ל התבטלה הפונמה המיוצגת ב-שׂ והתמזגה ב-ס.

מן השפה האכדית, האוגריתית וכתבים של לשונות עתיקות נוספות מן האזור סבורים חלק מן החוקרים כי בעבר האות פ' הדגושה והלא דגושה נהגתה בקול פוצץ מן השפתיים: פ' לא דגושה נהגתה כפי שכיום אנו הוגים בּ' דגושה ([b]) - פ' דגושה נהגתה כפוצץ ללא ליווי קול כפי שאנו הוגים אותה כיום ([p]), ואילו האות בּ' הדגושה נהגתה כמו פ' רפה בת ימינו [f], וב' רפה כפי שהיא נהגית כיום ([v]). היגוי זה השתמר בחילופי המילים המקראיות פרזל-ברזל, ומשמשת בעברית בת ימינו בפועל פרזול.

ישנן קהילות הדוברות עברית ההוגות הגייה קלאסית של השפה ובהגייתן יש הבחנה בין האותיות "ו" (כ-"w") ו"ב" שאינה דגושה (כ-"v"), וכמו כן בין "ק" ל"כ". בקהילה התימנית למשל (למעט יהודי דרום תימן - מן העיר שרעב וסביבותיה), "ג" דגושה נהגית כ-"j". לפי סידור "עבודת השם", ברוב קהילות עדות המזרח דוגמת מרוקו, עיראק, תוניס, אלג'יר, מצרים, לוב, במיוחד בקרב הקהילה התימנית, הוגים את האות "ג" הרפויה בהיגוי מיוחד הדומה מעט ל-"ר" המשובשת שנמצאת בשימוש כיום בידי הצברים דוברי העברית בישראל והיא כמו ר' צרפתית (הגדרה מדויקת: כ קולית) (rimel-chimel).[5]

ליקויים בייצוג האורתוגרפי וייצוג עיצורים לועזייםעריכה

הגאים רבים אינם ניתנים לייצוג באלפבית העברי. הבחנה חשובה שהאלפבית העברי המודרני אינו יכול לייצג היא ההבחנה בין העיצורים [v] ו-[w], אשר שניהם מיוצגים על ידי האות ו (לעיתים מיוצג העיצור [w] על ידי צירוף האותיות וּאָ או וו).

בעברית העדכנית חסרה או הולכת ונעלמת ההבחנה בין תנועות שבעבר יוצגו באופן שונה זה מזה, לדוגמה בין הקמץ במילה כָּל, לחולם במילה חול, וכך גם ההבדלים בין צירה, שווא וסגול. בעברית אין הפרש בין התנועות הרבות והשונות בשפות כמו צרפתית וגרמנית, ואין אפשרות לייצג הרבה מן ההדגשות והאפשרויות הגרוניות המושמעות בשפות שמיות בארצות ערב ובאפריקה.

בעבר ובהמשך לשפת היידיש נהגו לייצג את [tch] בצורת טש. כיום מקובל לייצג עיצורים אלו באמצעות האות צ עם תג, כך: צ' - עבור טש, והאות, ת עם תג, כך ת' עבור th. עבור th עם קול כפי שהוגים את המילה האנגלית the, נהוג כיום לרשום ד', עבור j בהגיה צרפתית - ז עם תג: לדוגמה ז'ורז', ובהגיה פוצצת - ג עם תג, לדוגמה במילה ג'ימייל.

שמות האותיותעריכה

 
שמות האותיות באלפבית העברי


בהיגוי אשכנזי קראו לאות תי"ו רפה - סוֹב בנפרד מן האות תי"ו המודגשת, מפני שהקמץ נהגה כחולם, והאות הרפה עצמה נהגתה כפי שכיום אנו הוגים את האות סמ"ך. בעקבות זאת שמות האותיות ב' דגושה וב' רפה, וכן האות ט' נהגו: בֵּייס (כמו base), בֵייס (כמו vace) וטֵייס (כפי שהוגים באנגליה ובארצות הברית את המילה האנגלית taste). באופן דומה כך בוטאו גם שמות האותיות בפי יהודי תימן וארצות אסלאם נוספות, כשהאות תי"ו נשמעת כ-th במילה think באנגלית. היגוי זה השתמר בשמות נוצריים של מקומות בארץ ישראל ובתרגומי המקרא לדוגמה בית לחם נקראת Bethlehem.

מקור שמות האותיות במילים הכנעניות-צידוניות (פיניקיות) אותן צורת האות ייצגה. פרופסור אהרן דמסקי מאוניברסיטת בר-אילן זיהה רשימות של אותיות בעלי עניין דומה (לדוגמה אברי גוף: יד וכף, עין ופה ראש ושן, מושגים הקשורים במים: מם, נון, צדי (מצודה - רשת דגים). עם תלמידיו פותחה השערת שתי הרשימות היבשתית והימית. על פי השערה זו הרשימה היבשתית בנויה כך: אלף הוא שור (אלוף בלשון המקרא), בית - נקבת הפרה, גימל - העגל הנולד, דלת - משפך לאיסוף חלב, הא - עטינים או מחרשה, וו - יצול, זין - מורג, מלשון מזון ומצליל החיכוך בגורן, חית - ריחיים או צמד להובלת זוג שוורים, טית - גלגל (על פי חוקר המקרא ד"ר אביתר כהן, האות הקדומה צוירה כעיגול ובתוכו איקס), יוד - יד, יתד או ידית, כף - כף היד או כף לאיסוף (ומקור צורתו בחמש אצבעות שקוצרו לארבע בצורת האות K) למד - שוט. הרשימה הימית בנויה כך: מם - מים (שבעבר נהגתה בדיפתונג כמילה האנגלית mime), נון - דג, סמך - אידרת הדג (שקוצרה לשלושה קווים אפקיים דרך קו אנכי $ ומשם ל-S היוונית והרומית של ימינו) השם לדג נשתמר בשפות שמיות ובים סומכי - שמו הארמי של הכנרת, עין - מעיין נובע, פה - פי הבאר, צדי - מצודת דגים, כלומר רשת כפי שצורתו העתיקה מורה בדומה לאות עבור הרשתית # בימינו, קוף - קוף המחט החור במחט המשמשת לתיקון הרשת, ריש - ראש הצלצל וצורותו במקור כמו P מחודדת, שין - שיני הסכין בצורת W, ותיו לסימון כמות הדגים או הסחורה, אות שבמקורה הייתה בצורת צלב או איקס.[6]

לחוקרי תולדות כתבי האלפבית העתיקים - כמו כתב היתדות בתקופת הממלכה האשורית, ובייחוד חוקרי התפתחות הכתב הפיניקי והפרוטו-עברי, קיימות השערות נוספות על פיהם חלק משמות האותיות הוחלפו במהלך הזמן ובמקורם היו אחרים. לדוגמה על פי השערות אלו האות פה נקראה פיט ומשמעותה הייתה פינה, והאות שין נקראה שימש ומשמעותה הייתה שמש.[7]

סדר האותיות נשמר ברובו הן בתנ"ך במזמורים המיוסדים על פי האלף בית, והן בכתבים עתיקים של מושבות הצידונים והספנים הלבנונים, כולל בכתב היתדות האוגריתי קרייתי ובכתב החרטומים ההירוגליפי המאוחר.[8][9]

אותיות סופיותעריכה

  ערך מורחב – אותיות מנצפ"ך

אותיות סופיות הן חמש אותיות האלפבית העברי המופיעות בצורה המיוחדת להן בסופי מילים בלבד. האותיות הן כ, מ, נ, פ ו־צ, המופיעות בסוף מילה כ־ך, ם, ן, ף ו־ץ, בהתאמה. עד תקופת בית שני לערך, אותיות אלה הופיעו בכתב העברי המרובע בצורתן הסופית גם באמצע מילה, אך השפעת הכתיבה הרהוטה והזורמת, בה הכותב מושך את הקו האחרון של האות אל האות הבאה, גרמה לכיפופן של האותיות הארוכות ך ן ף ץ ולפתיחתה של האות ם. מאז נשארו האותיות המקוריות רק בסופי מילים.

אותיות כתבעריכה

  ערך מורחב – כתב רהוט
כתב רהוט או כתב יד עברי
                           

כתב רהוט עברי או כתב יד עברי הוא אלפבית עברי חלופי המשמש בעיקר לכתיבה מהירה, לצד הכתב הארמי או הכתב המרובע, המשמש בעיקר לדפוס. בניגוד לכתב הארמי הוא מתאפיין בקווים מעוגלים, והוא נפוץ מאוד בכתבי יד לא-מודפסים.

וואריאציות אחרות של הכתב העברי הם כתב ספרדי, כתב איטלקי וכתב חצי קולמוס.

סדר האותיותעריכה

אלפבית עברי
א ב ג ד ה ו
ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ
ק ר ש ת  
אותיות סופיות
  ך ם ן ף ץ  
ניקוד ופיסוק
קמץפתחציריסגול
חיריקחולםקובוץ ושורוק
שוואחטף
דגש: קלחזקמפיקרפה
קו מפרידמקף
טעמי המקרא

הסיבה לסדר האלפבית העברי אינה ידועה, אך היו שמצאו בהן משמעות, על פי צורתן ומשמעותן של שמות האותיות בכתב הכנעני הקדום. פרופ' אהרן דמסקי מאוניברסיטת בר-אילן, למשל, בהמשך לעבודתו של יגאל ידין בעניין[10] מוצא בסדר האותיות חלוקה לקבוצות שיש להן מכנה משותף:

 • האותיות א-ו מיוצגות על ידי ציורי מושגי הבית.
 • האותיות ז-ט מיוצגות על ידי מושגי השדה.
 • האותיות י-ל מיוצגות על ידי מושגי היד.
 • האותיות מ-ס מיוצגות על ידי מושגי המים.
 • האותיות ע-ת מיוצגות על ידי מושגי חלקי הראש.

ישנה גם השערה שמשמעות האותיות היא למעשה שתי רשימות: הראשונה, קשורה כולה לעבודות הקרקע ובהמות עבודה יבשתיים, והשנייה, החל מהאות 'מ', עוסקת במים וים.[11]

הסדר נשמר באופן כמעט זהה בכתבים השונים (ר' טבלה לעיל), ואפילו באלפבית הערבי, בו הסדר מבוסס על קבוצות על פי צורת האותיות, תחילתה של כל קבוצה היא על פי הסדר המקובל.

תורת ההגהעריכה

האותיות המסמלות עיצורים מתחלקות לחמשת מוצאי הפה:

 • עיצורים הנחתכים בשפתיים: ב', ו', מ', פ'.
 • עיצורים הנחתכים בשיניים: ז', ס', צ', שׁ', שׂ'
 • עיצורים הנחתכים בחיך הקדמי ובלשון: ד', ט', ל', נ', ר', ת'
 • עיצורים הנחתכים בחיך האחורי: ג', י', כ', ק'
 • עיצורים הנחתכים בסדק הקול ובלוע: א', ה', ח', ע'

כיוון הכתיבהעריכה

כיוון הכתיבה בעברית עבר כמה גלגולים עד שהתגבש (בדומה לרוב הכתבים העתיקים) לכתיבה מימין לשמאל. ממצאים שונים מלמדים כי הכתיבה בעברית בראשית הדרך הייתה לעיתים גם משמאל לימין, ולעיתים שורה אחת נכתבה מימין לשמאל ואילו זו שאחריה נכתבה משמאל לימין (כתיבה כזו נקראת "כחריש השור"). נראה כי ההכרעה קשורה בצורה הפיזית שבה נכתבו האותיות: בעת העתיקה נחרטו טקסטים על אוסטרקון או הוטבעו בטין, דבר שהצריך עבודת פטיש ואיזמל. מאחר שרוב האנשים ימניים, נוח היה יותר לכתוב מימין לשמאל. כאשר התפתחה הכתיבה לשימוש בצבע ודיו על גבי קלף או נייר שלא דורשים מאמץ פיזי, העדיפו לכתוב משמאל לימין ולהימנע מ"מריחת" הצבע ומכך שבכתיבה משמאל לימין אין הסתרה של המשפט הנרשם לכותב. בשל כך, כנראה, רוב השפות המאוחרות יותר כמו יוונית או לטינית נכתבות משמאל לימין, והאותיות בהן הפוכות או "בכתב ראי" לאותיות מהן הגיעו.[דרוש מקור]

שמות האלפבית העבריעריכה

 
לוח גזר - דוגמה לשימוש באלפבית הפיניקי מוזיאון ישראל (העתק)

מאחר שהכתב העברי התפתח והשתנה עד כמעט לבלי היכר, נוהגים להבדיל בין כתב עברי עתיק לכתב עברי מודרני;

הכתב העתיק מכונה על ידי חז"ל בשם כתב דַעַץ או רַעַץ, והוא היה בשימוש בעיקר בימי בית המקדש הראשון.

הכתב המודרני נקרא כתב אשורי, כתב ארמי או כתב מרובע, והוא התפתח בימי בית המקדש השני, בהשפעת כתבים אחרים ומתוך רצון להיבדל מהשומרונים שהחזיקו בצורה ייחודית של הכתב העברי העתיק.

במהלך הדורות השתכלל הכתב העברי המרובע וזכה לגופנים רבים ומגוונים. בין החשובים והידועים שבהם הוא כתב רש"י, שמקורו בסגנון כתיבה מספרד שהיה נהוג בימי הביניים.

קדושת האלפבית העברי ביהדותעריכה

במהלך הדורות התפתח יחס של קדושה כלפי הכתב העברי ביהדות. קדושת הכתב העברי הקדום באה לידי ביטוי בכתבי כת מדבר יהודה, שבחלקם ניתן למצוא את השם המפורש כתוב דווקא בכתב העברי הקדום, אף על פי שהטקסט כולו נכתב בכתב המרובע.

המסורת והקבלה היהודית הקנו לצורת האותיות (המרובעות), לשמותיהן ואפילו לסדר הופעתן באלפבית, משמעות דתית. כך נכתבו פרקי תפילה ותהילים על פי אקרוסטיכון אלפביתי, וכן זמירות ופיוטים לשבת.

בתלמוד הבבלי[12] ובתלמוד הירושלמי, מובא מדרש המספר שהכתב המרובע היה הכתב המקורי בו ניתנה התורה, אך נשכח והוחלף ב"כתב דעץ/רעץ" (המכונה בפי החוקרים הכתב העברי העתיק), עד שעזרא הסופר החזיר לשימוש את הכתב המרובע. מדרש זה אינו משקף את ההיסטוריוגרפיה המחקרית,[דרוש מקור] אך משקף יחס של קדושה שבימי חז"ל יוחס דווקא לכתב המרובע.

קדושת הכתב העברי לא פגה גם בימי הביניים, והיו יהודים שהקפידו לגנוז מסמכים וכתבי יד שנכתבו בכתב זה, גם אם לא היו כתבי קודש מובהקים. כך, למשל, נתגלו בגניזה הקהירית, מכתבים, כתוּבּות וספרי חולין כתובים בעברית, ואפילו בערבית יהודית.

בשו"ת הרדב"ז (חלק ג' סימן תמ"ב) נשאל המחבר על משמעות קדושת האותיות על רקע הממצאים ההיסטוריים המאחרים את השימוש בכתב זה.

גימטריהעריכה

לאותיות הכתב העברי נהוג להתאים ערך מספרי, בהתאם למיקומן ברשימת האלפבית. כך אל"ף שווה ל-1, בי"ת שווה ל-2 וכך הלאה. החל מן האות יו"ד עולה הערך בעשרות: יו"ד שווה ל-10, כ"ף שווה ל-20, והחל מהאות קו"ף עולה הערך במאות: קו"ף שווה ל-100, רי"ש שווה ל-200 וכן הלאה. השימוש בגימטריה קדום מאוד, וישנן דוגמאות כבר מימי התלמוד לשימוש פרשני, ערכי ודתי לטקסטים יהודיים על פי גימטריה. גם לאותיות הכתב הערבי יש ערכים מספריים, ולמשל המילה בהאא עולה בגימטריה 9, וזהו מספר קדוש לבהאים.

האלפבית העברי במחשביםעריכה

 
האלפבית העברי על מקלדת מחשב

ב-Windows ,ISO ומקינטוש נמצאות האותיות העבריות בטווח המספרים 224 עד 250. בעברית של יוניקוד הן נמצאות בטווח המספרים 1488 עד 1514.

בתרבותעריכה

לאותיות האלפבית הולחנו מספר שירים, בעיקר לצורך לימוד האותיות לילדים (שירי אלף בית). אחד השירים המפורסמים הוא שירה של נעמי שמר, "אלף בית". ביהדות עיראק יש פיוט על אותיות האלפבית, המבטא את הקדושה המיוחסת לאותיות.

חלקו הראשון של השיר אויפן פריפעטשיק על לימוד האלפבית (משמש כיום בחדרים החרדים היידישאים, ללימוד האותיות).

 

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

 • רבקה גונן, תולדות הכתב העברי - בהוצאת משרד החינוך והתרבות ומוזיאון ישראל, תש"ל.
 • עדה ירדני, ספר הכתב העברי - תולדות, יסודות, סגנונות, עיצוב, הוצאת כרטא, 1991.
 • עדנה אנגל, התפתחות הכתב העברי ממרד בר-כוכבא ועד שנת 1000, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, בהדרכתו של פרופ’ מלאכי בית-אריה, האוניברסיטה העברית, ירושלים טבת תשנ״א 1990.
 • אות היא לעולם - קובץ מאמרים מוקדש לעיצוב האות העברית, עורך משה שפיצר, בהוצאת האגודה לאמנות יהודית, תשמ"א.
 • מיכאל לנדמן, תיקון הכתב העברי ירושלים. מרכוס ושות' 1979
 • ורנר ויינברג, תיקון הכתיב העברי: הבעיה והניסיונות לפתרה (תרגום: רוני פינס), ירושלים: מאגנס, תשל"ב.

קישורים חיצונייםעריכה

שירי אלפבית עברי:

הערות שולייםעריכה

 1. ^ כתב החרטומים פוצח אלף שנה מוקדם משחשבו, על החוקר המצרי עוקשא אל-דאלי, אוקטובר 2004, מכללת האוניברסיטה של לונדון (באנגלית, אתר 'מידע מדעי יומי' ScienceDaily.com)
 2. ^ 1 2 מוולן או מלועלע.
 3. ^ 1 2 מלועלע.
 4. ^ 1 2 3 יש אומרים שזהו עיצור מסודק, אך סביר להניח שהוא מלועלע.
 5. ^ ראו סידור "עבודת השם", ציון רבי, אדיר עמרוצי, חולון, עמוד 163. סידור "איש מצליח" בתוך חלק "ובא לציון". (ייתכן שהרשום בסידור זה הועתק ואין הרב עמרוצי הכותב המקורי של ההערה)
 6. ^ סדר הא"ב (abecedary) הפרוטוכנעני מתקופת השופטים ומשמעותו לתולדות האלפבית אהרן דמסקי, מאמר שפורסם בספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן יד-טו (תשלז) 45-57 (קישור למאמר בכרטסת הספרייה הלאומית) ור' להתפתחות השערת שתי הרשימות באתר ויקעברית
 7. ^ השערות התפתחות שמות האותיות העבריות מסוכמות בספרו של פיטר ט. דניאלס The worlds writing systems, הוצאת אוקספורד 1996, וראו Phonicians - גלן מרקו הוצאת אוניברסיטת קליפורניה שנת 2000, מסת"ב 0-520-22613-5
 8. ^ על הכתב האוגריתי, מאמרו של דניס פרדי בספר Ancient languages of Syria-Palestine and Arabia - השפות העתיקות של סוריה-פלשתינה וערב, הוצאת אוניברסיטת קיימברידג (אתר גוגל ספרים)
 9. ^ על סימני תנועות בכתב החרטומים מאמר (באנגלית) של סטפני פוליס, The Functions and Toposyntax of Ancient Egyptian Hieroglyphs, Exploring the Iconicity and Spatiality of Pictorial Graphemes, ספטמבר 2018, בירחון סיגנטא - לחקר הסמיוטיה היא תורת הסמלים (אתר הירחונים הפתוחים)
 10. ^ בספרו תולדות המלחמה בארצות המקרא. בין היתר ידין מוכיח שהיו כלי זין - כלי מלחמה בצורתה של האות ז', וסולמות מלחמה (סמך = סולם) בצורת האות ס' העתיקה - עמוד אחד מרכזי ומספר שלבים באמצע. לדעתו, זהו המקור לסימן הדולר: '$' שבו מחברים במהירות שלושה קווים דרך הקו המרכזי, ובהמשך מקור האות 'S' שבו הושמט הקו המרכזי.
 11. ^ מם=מים, נון=דג, סמך=אידרת הדג, עין=מעיין, פה=פי באר, צדי=דיג, קוף=חור הקרס, ריש=חוד הקרס ושין=שיני הקרס, תיו=סימון הדג שנדוג. קרס הדיג המשוננת, היא פרה-היסטורית, כפי שמעידים ציורי מערות בשוודיה ובצרפת
 12. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף כ"א, עמוד ב'