משתמש:Shayakir/ארמון כחול

אעריכה

אב בית דין, אב מלאכה, מסכת אבות, ברכת אבות, אבלות, אגדה, אגודל (מידות), אדום, אונאת ממון, אונאת דברים, אוקימתא, אושא (אושה), אותו ואת בנו, אזהרות (פיוט), אחרונים, אי בעית אימא, איבעיה להו, אין דבר שבערוה פחות משנים, אין שליח לדבר עברה, איסיים, אמה (מידה) אמוראים, אמן, אנדרוגינוס, אנוסים, אונס, אנשי כנסת הגדולה, אסמכתא, אפיקורס, ארבע מיתות בית דין, ארבע פרשיות, ארבעת המינים, אירוסין, אשם (חטאת).

בעריכה

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, בדיקת חמץ, בור (ארבעה אבות נזיקין), בין המצרים, ביצה (מידה), מסכת ביצה, בית דין, בית הועד, בכור, ביכורים, בל יראה ובל ימצא, בן סורר ומורה, בניין אב, ביעור חמץ, בעלי התוספות, בצוע (פשרה), ברייתא, ברכה, ברכות שלאחר המזון = (ברכת המזון, ברכת מעין שלוש, בורא נפשות), ברכת הודאה, ברכת המצוות, ברכות הנהנין, ברכות התורה, ברכת אירוסין, ברכת המינים, ברכת כוהנים (נשיאת כפיים), בשלמא, תשלומי בושת (נזיקין), בת קול.

געריכה

גאונים, גזרה, גזרה דרבה, גזרה שווה, גט, גימטריה, גלוי מילתא, גילוי עריות, גמילות חסדים, גנבה, גניזה, גניזת קהיר, גרמא (נזיקין).

דעריכה

דאורייתא, דרבנן, דבר שלא בא לעולם, דורה אורפוס, דין מומחה, דינא דבר מצרא, דיני ממונות, דיני נפשות, דיני שמים, דינר (זוז), דמאי, דרש, דרשה.

העריכה

הבדלה, הבער, הוראת שעה, הושענא רבה, הטמנה, היכי דמי, הין (מידה), הכשרת בשר, הלכה, הלכה כבתראי, הלכה למעשה, הלכה למשה מסיני, הלל, הלל הגדול (תהילים), המוציא מחברו עליו הראיה, הנץ החמה, הסבה, הפטרה, הפקר, הפקר בית דין הפקר, הקדש, הקהל, היקש הלכתי, הרוגי מלכות, השגות.

ועריכה

ועד ארבע הארצות, ועשית הישר והטוב, ותיקין.

זעריכה

זב (טמא), זבה, זוגות, זונה, זית (מידה), זימון, זקן, זקן ממרא.

חעריכה

חבר, קרבן חגיגה, חדש (עומר), חז"ל, חטאת, חכם, חול המועד, חלב, חלה, חליצה, חלל, חמץ, חמץ שעבר עליו הפסח, חסידים (חשמונאים, אשכנז, תנועת החסידות), חופה, חצות, חרש שוטה וקטן, חשמונאים.

טעריכה

טבל, טוטפות, טומאה וטוהרה, טומאת משקין, טפח (מידה).

יעריכה

יב, יבום, יבנה, יהרג ובל יעבור, יובל, יום הכניסה, יום טוב, יום טוב שני, יום כיפור, יוצא דופן, יחיד ורבים הלכה כרבים, ימים נוראים, יקוב הדין את ההר, יראת ההוראה, ירחי כלה, ישובו של עולם.

כעריכה

כבוד שבת (עונג שבת), כהן, כוי, כותי, כך הראוני מן השמים, כלאים, כלל ופרט, כנסת הגדולה, כיסוי הדם, כרם ונטע רבעי, כרמלית, כרת, כתובה.

לעריכה

לא תסור, לא תתגודדו, לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, לוג (מידה), לוח עברי, לוי, לחם הפנים, לפנים משורת הדין, לקט, לשכת הגזית.

מעריכה

מאי בינהו, מבעה (נזיקין), מידות ומשקלות תורניים, מדות שהתורה נדרשת בהן, מדרש, מידת הדין, מידת הרחמים, מהדורה, מוסף, מורד, מזוזה, מזונות, מזונות הילדים, מחלוקת, מחוסר אמנה, מי חטאת, מי שפרע, מיל (מידה), מילה, מים אחרונים, מים מגולים, מים שאובים, מינים, מיתה בידי שמים, מיתיבי, מכירת חמץ, מכת מרדות, מלאכת אוכל נפש, מלחמת מצווה, מלחמת רשות, מלקות, ממזר, ממחרת השבת, מנה, מנהג, מנחה (קורבן, תפילה), מנין המצוות, מניין השטרות, מסורה, מעה, מעילה, מעמדות, מערבא, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, מעשה רב, מעשר, מעשר בהמה, מופלא הסמוך לאיש, מופלא שבבית דין, מופנה, דרכי שלום, תיקון העולם, מצה, מצוות בני נח, מצוות התלויות בארץ, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מצוות עשה שהזמן גרמן, מקוה, המקום, מקום פטור, מוקצה, משמרות כהונה, מתנות כהונה, מתנות עניים, מתקיף.

נעריכה

נידה, נידוי, נדוניה, נדר, נהרדעא, נוטריקון, נוצרי, נושא כלים, נזיר, נזק, נחותי, נטילת ידיים, נטע רבעי, נכסי מלוג, נכסי צאן ברזל, נסך, נעילה, ניקוד, נר חנוכה, נר שבת, נישואין, נשיא.

סעריכה

סאה (מידה), סבוראים, סידור, סוגיה, סוטה, סופרים, סורא, סיג, סוכות, סליחות, סמיכה, סנהדרין, ספק דאורייתא, ספק דרבנן, סתם יינם, סתם משנה, סתמא דגמרא.

עעריכה

עבד כנעני, עבד עברי, עבודה זרה, עגונה, עד, עד זומם, עדות, עולה, עוללה (מתנות עניים), עולת ראייה, עיר מקלט, עם הארץ, עומר, עצרת, ערבה, ערבית, עירוב חצרות, ערוב תבשילין, עירוב תחומין, ערלה, עשה דוחה לא תעשה, עשרה בטבת, עשרת ימי תשובה.

פעריכה

פאה (שדה, ראש, זקן), פדיון הבן, פדיון שבויים, פומבדיתא, פטר חמור, פיוט, פסח, פפירוס, פרה אדומה, פרוזבול, פרוטה, פרושים, פרט (מתנות עניים), פריקה וטעינה, פרסה (מידה), פרקא, פשט, פשיטא, פשיעה, פתיחתא.

צעריכה

צדוקים, צדקה, ציצית, צער (נזיקין), צריכא, צרת ערוה.

קעריכה

קב (מידה), קבלה, קבלת הדם, קדוש, קדוש החודש, קדושי שחוק, קדושי חטיפה, קדושין, קדיש, קדושה, קודשי גבול, קודשי מזבח, קדשים, קדשים קלים, קולופון, קום עשה, קונם (שבועה), קטן, קל וחומר, קנין, קנס, קראים, קורבן, קרי וכתיב, קריאת התורה, קריאת שמע, קריעה (אבלות).

רעריכה

ראש השנה, ראש חודש, ראשונים, רביעית (מידה), ריבית, רגל, ריס (מידה), רמינהו, רפוי (נזיקין), רשות היחיד, רשות הרבים.

שעריכה

שו"ת, שב ואל תעשה, שבועות, שבות, שבע ברכות, שבעה עשר בתמוז, שבת, שבת (נזיקין), שומא הדר, שומר, שור (נזיקין), שחרית, שכחה (מתנות עניים), שכר ועונש, שלוחו של אדם כמותו, שליח ציבור, שלמי שמחה, שלמים, שמונה עשר דבר (גזירות), שמונה עשרה, שמועה, שמוש חכמים, שמחת בית השואבה, שמחת תורה, שמיטה, שמיטת כספים, שמיני עצרת, שמע מינה, שניות לעריות, שעה, שעה זמנית, שעטנז, שקיעת החמה, שקל, שקלא וטריא, שיתופי מבואות, שתי הלחם.

תעריכה

תא שמע, תאריך, תולדה, תחום שבת, תחיית המתים, קורבן תמיד, תנא (שנה), תנאים, תנאי בית דין, תנו רבנן, תניא, תענית יחיד, תענית צבור, תפילה, תפילין, תפילת העמידה, תקיעת שופר, תקנה, תקנות הקהל, תקנות שו"ם, תקנת השבים, תרומות ומעשרות, תרי"ג מצוות, תשובות הגאונים, תשעה באב, תשר"ק.