ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/התחרות האחת עשרה

ℹ️ לעזרה פנו לדף השיחה או למזכירי התחרות, Saifunny ומקף
מקצרמר למובחר

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (בוטלה) - 10 - 11

תחרות הכתיבה "מקצרמר למובחר" של ויקיפדיה העברית מתקיימת זו הפעם ה־11. תחרות הכתיבה הראשונה בוויקיפדיה העברית נערכה בחודש מרץ 2006 ובמסגרתה נכתבו עשרות ערכים מעולים, שרבים מהם נבחרו לרשימת הערכים המומלצים. בעקבותיה נערכו בשנים הבאות תחרויות כתיבה נוספות שהניבו כולן רשימה ארוכה של ערכים ברמה גבוהה מאוד. התחרות הקודמת התקיימה בשנה שעברה.

לוגו מקצרמר למובחר

רוח התחרות

"קנאת סופרים תרבה חוכמה" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"א, עמוד א')

תחרות "מקצרמר למובחר" נועדה להיות תחרות משעשעת ומהנה של כתיבת ערכים מצוינים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ויוענקו פרסים סמליים. מטרת בחירת המנצחים היא אך ורק לקדם את מרכיב ההנאה והסיפוק שבכתיבה בוויקיפדיה, מרכיב אשר אובד לא פעם במלחמות עריכה, מריבות ושאר שגרת היומיום בוויקיפדיה. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה בוויקיפדיה, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך ויקיפדים חדשים לכתיבה בוויקיפדיה.

השתתפות בתחרות

ראו כאן מידע על השתתפות בתחרות והרשמה אליה.

חלוקה לבתים

התחרות מחולקת לבתים, לפי נושאים שונים. הבתים הם כדלקמן:

במקרה של תחומי ביניים יוכלו מגישי המועמדות לפרט באיזה בית הם מבקשים להתמודד. במקרה כזה, כדאי להתייעץ עם מזכירי התחרות.

תחרויות המשנה

 • פרס עבור התמונה המקורית הטובה ביותר או האיור המקורי הטוב ביותר שנוצרו לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות).
Justice and law.png
 1. התחרות מחולקת לשלושה בתים נושאיים, וכן לקבוצת תחרויות משנה, כמפורט בהמשך.
 2. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך ושל כותב או של קבוצת כותבים, גם יחד, בבית מסוים.
 3. רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-5K תווים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.
 4. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של מספר ערכים לבחירתו. את הערכים יש לסמן בתבנית {{מקצרמר למובחר}} ולהוסיף בטבלה של הבית המתאים. ערכים שלא יסומנו בתבנית ו/או לא יוספו לטבלה של הבית המתאים לא ישתתפו בתחרות.
 5. ניהול התחרות מופקד בידי חבר שופטים. לכל בית יהיה חבר שופטים משלו, בן שניים או שלושה שופטים. חבר שופטים נוסף ישפוט בכל תחרויות המשנה. בתחרות התמונה הטובה צוות השיפוט יכלול מינימום 5 שופטים.
 6. השופטים לא יוכלו להשתתף בתחרות כמועמדים. יש להימנע גם ממצבים של ניגוד אינטרסים ברור.
 7. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של השופטים.
 8. השופטים יציעו עצמם לתפקיד. אם יעלה מספר המועמדים על מספר השופטים הדרוש, ייבחרו השופטים בהצבעה קצרה שלא יתאפשר בה דיון. כשירים להיבחר ויקיפדים רשומים עם ותק של שלושה חודשים וחמש מאות עריכות. עליהם להיות בעלי ידע משכנע ומוכח בתחום הכללי של הבית שבו הם מועמדים לשיפוט.
 9. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר משוב בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. חברי צוות השיפוט לא יוכלו להשתתף בתהליך הביקורת הבונה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
 10. שיפוט הערכים ייעשה לפי קריטריונים שיפורטו בהמשך - ברוחם הכללית של הקריטריונים לערכים מומלצים. תינתן העדפה משנית לוויקיפדים חדשים על פני ויקיפדים ותיקים ומוכרים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה. נימוקי חבר השופטים יפורסמו בפומבי.
 11. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
 12. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מומלצים עד לסוף התחרות.
 13. בתחרות המשנה התמונה הטובה, לא תיבחר יותר מתמונה אחת של אותו צלם.
 14. ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהערכים שנכתבו במסגרת התחרות (בין אם זכו, ובין אם לאו, בין אם נמחקו מויקיפדיה באופן מלא או חלקי, ובין אם הטקסט הועבר לערך אחר). ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים בקשר לערך כלשהו, יהא הכותב אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים. מגיש הצילומים יהא אחראי לשפות ולפצות את ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים בגין הוצאות שיגרמו לו במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהליכים אלו.
 15. כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד וויקמידיה ישראל ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
 16. ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.
 17. משתתף שיזכה יקבל על כך הודעה בדוא"ל. העדרו של דוא"ל תקין משמעו פסילת המשתתף מהתחרות.
 18. ויקימדיה ישראל שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות או משתתפים בה בכל עת, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

להלן רשימה של עשרה מדדים שמומלץ להביא בחשבון בעת כתיבת ערכים בתחרות. הרשימה איננה מחייבת או ממצה, והשופטים רשאים להפעיל כל שיקול דעת עצמאי, וכך גם הכותבים.

 • נגישות: כתבו את הערך כך שגם קורא שאין לו שום ידיעה בנושא יוכל להשכיל ממנו וליהנות מקריאתו. פסקת הפתיח, במיוחד, צריכה להיות כתובה באופן נהיר לכל, קצר וקולע.
 • מקצוענות: למרות האמור לעיל, אל תתפשרו בדיוק העובדתי ובהצגה הנכונה והמלאה של הנושא, כך שגם איש מקצוע בתחום ישבע נחת מן הערך.
 • רהיטות: כתבו את הערך בעברית טבעית, שוטפת, תקינה ומלאה. העדיפו מושגים עבריים על מושגים לועזיים היכן שאפשר. הימנעו משימוש יתר בעגה מקצועית של יודעי ח"ן בלבד.
 • אמינות: הביאו מקורות ואסמכתאות לכתוב בערך, אפשר ממש בשיטה האקדמית עם הערות שוליים, או לכל הפחות בצורת רשימת קריאה.
 • חזות: תמונה שווה אלף מילים, והדבר נכון קל וחומר גם לאיורים. הוסיפו לערכיכם כל תמונה ואיור שיוכלו להמחיש את הכתוב ולהקל על הבנתו.
 • מקומיות: אם יש לערך הקשר ישראלי/יהודי/ציוני, חשוב להציג אותו בהקשר ובהיקף הראויים. הדבר חשוב במיוחד בערכים מתורגמים.
 • אוניברסליות: אם יש לערך גם הקשר עולמי/כללי, אל תוותרו עליו! אל תציגו נושא כללי רק מנקודת מבט ישראלית או מקומית.
 • קישוריות: ערך שופע בקישורים אדומים הוא תמיד בעייתי. אם יש מושגים מרכזיים שהקישור אליהם עודנו אדום, זו הזדמנות פז "להכחיל" אותו, אפילו בערך קצר יחסית. אם הערך מקשר לערכים מקיפים (ואולי אף לערכים מומלצים) רבים - מה טוב.
 • מקוריות: עבודת איסוף ומחקר מקורית צפויה להניב ערך מוצלח יותר מעבודת תרגום גרידא. גם אם אתם מתרגמים, הקפידו לכתוב בנושא שאתם בקיאים בו ויכולים להפעיל בו את שיקול דעתכם העצמאי והמקורי.
 • שיתופיות: כל טקסט שעובר תחת זוג עיניים נוסף משתפר בהכרח. שתפו פעולה עם שאר הוויקיפדים בהפיכת הערך מעבודת יחיד לערך מובחר שהוויקיפדיה תוכל להתברך בו באמת.

בתחרות התמונה הטובה או האיור הטוב יבדקו השופטים את המרכיבים הבאים:

 • ערכה התוכני של התמונה/האיור מבחינת המידע שהוא תורם - ברורה, מדגימה יפה את הערך (וזאת מבלי הסברים ארוכים המכבידים על הערך - התמונה נועדה להבהיר ולא להכביד), מספקת מידע ייחודי/נדיר וכד' וכן שילוב בערכים וההתאמה אליהם. תמונה או איור שאינם נמצאים בערך יפסלו מהתחרות.
 • ערכה החזותי של התמונה - איכותה המקצועית והצילומית של תמונה (גודל, חדות, איזון אור, צבע וכד') וכן איכותה האמנותית ויופייה (עיצוב, הרכב, ייחודיות, זווית וכד'). במקרה של איור יישפט רק מרכיב האיכות והיופי (עיצוב, הרכב וכד').
 • תיעוד ותיוג ראויים ונכונים (רשיון כמובן, מילוי פרטים, סיווג וכו'). התמונות/האיורים חייבים להיות מועלים לויקישיתוף. סיווג נאות בויקישיתוף מהווה חלק מהשיקולים הנשקלים בבחינת התמונה.
Trophe.png משתמש זה זכה בתחרות הכתיבה Miktzarmar.JPG לאחר שכתב או הרחיב את הערך שם הערך הזוכה.

הפרסים באדיבות ויקימדיה ישראל:

 • 150 ש"ח לזוכה במקום הראשון בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 100 ש"ח לזוכה במקום השני בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 50 ש"ח לזוכה במקום השלישי בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 100 ש"ח לזוכה במקום הראשון בתחרות התמונה הטובה ביותר/האיור הטוב ביותר (התחרויות משולבות לתחרות אחת).
 • 100 ש"ח לוויקיפד שיזכה בתואר "הוויקיפד התורם" (נבחר בידי מזכירי התחרות).

הודעה לעיתונות

כולם מוזמנים לעזור בכתיבת הודעה לציבור ובליטושה. ההודעה תופץ לכלי התקשורת וכן לציבור באמצעות אתרים ופורומים שונים באינטרנט, במטרה למשוך לתחרות מספר מירבי של עורכים חדשים.

אנא סייעו בפרסום התחרות גם ברשתות החברתיות:חבר המזכירים

עריכה

חבר השופטים

עריכה

בית ראשוןעריכה

בית שניעריכה

בית שלישיעריכה

תחרויות המשנה - האיור הטוב ביותר והתמונה הטובה ביותרעריכה

הנחיות לשופטים

Wessel smedbager04.jpg

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דואל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. שופטי כל בית יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"עשרת הדיברות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על שופטי הבית. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • אתם מוזמנים לקבוע את הקריטריונים כבר עתה וכן לעיין בערכים המתחרים; אך הערכתם תתקיים רק לאחר המועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט ב-24 בפברואר.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זיכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.
 • מומלץ לעבור כבר עכשיו על רשימת המועמדויות בבית שלכם ולבדוק אם כולן עומדות בתנאי הסף של התחרות.
 • כדאי לוודא שכל המשתתפים שנרשמו, במיוחד החדשים, מסתדרים מבחינה טכנית, ובמידת הצורך להפנותם למזכירי התחרות על מנת שיסייעו או יתווכו ביניהם לבין ויקיפדים מנוסים.
 • כן אפשר וכדאי לתזכר מועמדים שנראה כאילו הזניחו את המועמדות שלהם ככל שיתקרב המועד האחרון להגשת ערכים.
 • ההשתתפות שלכם מחייבת! אם לא תהיה ברירה ותצטרכו לפרוש, אנא הקדישו את המאמץ הדרוש למציאת שופט מחליף.
Nuvola apps karm.png
לוח הזמנים
בכל התאריכים (אלא אם נאמר אחרת) הכוונה היא לצהרי אותו היום, שעה 12:00 שעון ישראל.
 1. 22 בספטמבר 2022: פתיחתה הרשמית של התחרות והתאריך הקובע לצורך זכאות למועמדות. ניסוח הודעה לציבור והפצתה לתקשורת וברשת האינטרנט.
 2. 22 בפברואר 2023: מועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט.
 3. 22 במרץ 2023: מועד אחרון לפרסום החלטות השופטים.
Nuvola apps file-manager.png
משוב עמיתים
כמוסבר בתקנון, למשוב העמיתים תפקיד חשוב מאוד בתחרות. ויקיפדיה היא מיזם שיתופי, לפיכך אנחנו מעודדים את כולם לקרוא את הערכים המועמדים, לשפר אותם בכל דרך שניתן - בעריכה לשונית, בהגהות, בתוספת מידע, בתמונות, באיורים, בעצות טובות, בבירור פרטים חסרים, בהוספת מראי מקום ועוד. זכרו רק שהמילה האחרונה היא של המועמדים, וכי יש לנהוג באדיבות ובדרך ארץ בעת השתתפותכם במשוב העמיתים.

משוב עמיתים לערכים המתמודדים מתבצעת בדפי השיחה של הערכים.הנחיות לשופטיםעריכה

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דוא"ל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. שופטי כל בית יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"עשרת הדיברות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על שופטי הבית. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • לאחר האמור לעיל, עליכם לבחור ביחד, מבין הערכים הטובים ביותר, את המקום הראשון, השני והשלישי.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.


רשימת הערכים המועמדיםעריכה

{{מועמד בתחרות
|שם הערך=
|יוצרים=
|התחלה=
|סטטוס=
|הערות=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

רוצים להשתתף בתחרות? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הבית המתאים ביותר לערך שבחרתם לכתוב, ואז ללחוץ על הקישור "להשתתפות" שמעל הטבלה המתאימה. בדף העריכה הוסיפו את התבנית {{מועמד בתחרות}} ומלאו את הפרמטרים. לנוחיותכם, ניתן להעתיק את הקוד שמשמאל. בנוסף לעדכון אחת הטבלאות מטה, הוסיפו את התבנית {{מקצרמר למובחר}} לראש הערך שלכם.

לרשימה המלאה.

רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-5K תווים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.

בית ראשון (מדעים מדויקים, מדעי החיים, טכנולוגיה ורפואה)עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
שומייקר-לוי 9 Avishay 26 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים (23 בספטמבר 2022) ערכים חשובים להכחלה: גבול רוש (אנ'), ספירת היל (אנ') וקו ספקטרלי (אנ')
הרדמה ספינלית דר.זיס 30 באוקטובר 2022 בבניה
תאוריית ברונסטד–לאורי ארז האורז פורסם ב-22 בספטמבר מוכן לביקורת עמיתים. צריך להכחיל כמה קישורים אדומים.
גידול גבישים Avishay 26 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים (3 באוקטובר 2022)
גשר נמל סידני Avishay 22 בספטמבר 2022 קצרמר
ירדנה עובדיה (רופאה) laliv g 29 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים
שיווק ערכי laliv g 18 באוקטובר 2022 במרחב הערכים
Fs.js Orielhaim 19 באוקטובר 2022 בבניה יצירת ערך חדש
שלמות טיורינג Noga 148 24 באוקטובר 2022 בבניה יצירת ערך חדש
השערת קולץ פשוטארי123 30/10/2022 בבניה ערך ישן

}}

תכנון ליניארי המתכנן הלינארי 04/11/2022 מוכן הוכחלו בעיית אריזת הדליים, משפט קניג (תורת הגרפים)
קיבוע פחמן Ehud Amir 4.11.22 מוכן
זיהוי עצמים Mayarapa 27/11/22 בעבודה בטיוטה
צופון מנחם.אל 30 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים יצרתי איור פרופיל של הצופון בתוכנת צייר עבור הערך. מתכנן להכחיל מספר קישורים אדומים חשובים.
בית ציפורים דליק כלבלב 19 בדצמבר 2022 בעבודה
חמצון סוורן ארז האורז פורסם ב-29 בדצמבר מוכן לביקורת עמיתים. צריך להכחיל כמה קישורים אדומים.
כלב חיפוש והצלה Crocodile2020 19 בינואר 2023 ערך חדש   בוצע
21 בינואר 2023
תורגם מאנגלית.

בית שני (מדעי הרוח והחברה, ספרות, מוזיקה, כלכלה, אמנות ועוד)עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
פרוטו-הודו-אירופית כובש המלפפונים 22 בספטמבר 2022 לכל המאוחר בטיוטה אין
טיוטה:Whaam! ארז האורז וכובש המלפפונים 22 בספטמבר 2022 לכל המאוחר בטיוטה פתחתי (ארז) את הטיוטה ב-13 באוגוסט, אך פרט לסידורים קטנים, לא אגע בה עד לתאריך ההתחלה.
הכחשת המציאות אקסינו 22 בספטמבר 2022 לכל המאוחר במרחב הערכים פתחתי את הערך ב-14 ביוני, מצפה להמשיך לכתוב אותו.
גמר 2022 ב-NBA משתמש:ס.הר מלך 02/10/2022 במרחב הערכים מצפה להמשיך לכתוב בערך
חדר החדשות (כאן 11) BFF563 22 בספטמבר 2022 בטיוטה {{{הערות}}}
ביונסה Barak a במרחב הערכים מוכן לביקורת עמיתים. האדומים יוכחלו.
תכנון עירוני של ברצלונה Avishay 27 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים (26 בספטמבר 2022) הכחלתי 31 ערכים. (להלן הרשימה המלאה)
מדונה (כינוי) Hello513 17 באוגוסט 2022 מוכן במרחב הערכים לביקורת עמיתים.
קווניה Lilijuros תחילת ספטמבר, בתקווה מוגמר מוכן לביקורת עמיתים
טוקטה ופוגה ברה מינור אייל מוגילבסקי תאריך פתיחת התחרות, 22 בספטמבר 2022 קצרמר יצירה חשובה ומוכרת של המלחין יוהאן סבסטיאן באך, שארחיב באופן משמעותי. הערך אינו מוכן לביקורת עמיתים אך עם זאת אשמח להערות ראשוניות.
"הפעמון" מאת אייריס מרדוק שלומית קדם 20 בספטמבר 2022 העבודה הסתיימה, פתוח לביקורת עמיתים ספר של סופרת בריטית מעולה שכתבה ספרים רבים.
שחור וכחול (ספר) שלומית קדם 25 בספטמבר 2022 אני מסירה את הערך מן התחרות, כי הוא קצר מדי ספר של סופרת אמריקאית מעולה ובעלת ייחוד.
האקספרס הפאטאגוני הישן שלומית קדם 9 בנובמבר 2022 העבודה הסתיימה, פתוח לביקורת עמיתים ספר מסע מרתק של פול ת'רו. בהמשך לכתיבת הערך הוכחלו הערכים הבאים: פול ת'רו, מרסל ת'רו, אלכסנדר ת'רו, פיטר ת'רו ולה טרוצ'יטה.
אנרכיה, מדינה ואוטופיה Shlomo9080 22 בספטמבר 2022 עדיין אינו קיים ספרו של רוברט נוזיק. לעת עתה נמצא כאן. לצורך התחרות נכתבו ונכתבים הערכים פרס הספר הלאומי (ארצות הברית) ותחומי הצדק.
ארמון הסובייטים Avishay 27 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים (3 באוקטובר 2022) הכחלתי גם את הערך בוריס יופן
מוחמד עאמר ס.ג'יבלי 2 בספטמבר 2022 מתחת ל5K בטיוטה
תנועת האמנויות והאומנויות Avishay 22 בספטמבר 2022 בעבודה
סופרבול 50 OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
חופש דת בישראל משה כוכבי 23 בספטמבר 2022 בטיוטה
משפחת המלוכה הבריטית OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
סופרבול I OHALON 23 בספטמבר 2022 בתרגום
טורניר ינאקופולוס OHALON 23 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
יחסי החוץ של נאורו OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
סמל מדינה OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים אשמח לעזרה עם תרגום, מפני שהמילה סמל בעברית מתארת Coat of arms, Symbol ו-Emblem.
מטאל ישראלי Corvus‏ 25 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת, 17 לדצמבר 2022. הערך שוכתב במלואו. יתכן ויש שגיאות עריכה והקלדה
יחסי החוץ של הממלכה המאוחדת OHALON 24 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים
Shepherd Moons Hello513 28 בספטמבר 2022 מוכן במרחב הערכים לביקורת עמיתים.
האישה האחרת KatyPerry25101984 26 באפריל 2022 מוכן לביקורת עמיתים. ערך מוכן
הכרה במדינה פלסטינית OHALON 29 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים מתוך ויקיפדיה:ערכים לא קיימים/לטיפול דחוף
אינדטרמיניזם עדה לאבלייס 1 באוקטובר 2022 קצרמר
אידו (שפה) TsurDanino 6 באוקטובר 2022 מוכן לביקורת עמיתים בעיקר תרגום של ערכים מאנגלית, יש בלגן שאני לא יודע לסדר בהערות שוליים ובהזחות של הטבלה השלישית, אשמח לעזרה.
סיפורת מאוירת Crocodile2020 10 באוקטובר 2022 ערך חדש   בוצע
12 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
מוזיקה של רוד איילנד Hello513 8 באוקטובר 2022 בשלבי עבודה.
קולרבו Lilijuros 8 באוקטובר 2022 לא קיים. טיוטת משתמש
My Chemical Romance Amit91803 18 באוקטובר 2022 ערך לשכתוב, בטיוטה
BTS אלון סול, יהודית1000 וEstyxxxx 23 באוקטובר בעבודה פסקאות "היסטוריה" ו"שיתופי פעולה" מוכנות לביקורת. הוכחלו הערכים Love Yourself: Her, Wings (אלבום של BTS), Map of the Soul: 7 ועוד.
גלאקטיקוס OHALON 21 באוקטובר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
חוקת איטליה OHALON 9 באוקטובר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים מתוך ויקיפדיה:ערכים לא קיימים/לטיפול דחוף
מלך-פילוסוף ויקיפדית123 והצרצר הירוק 25 באוקטובר 2022 ערך לשכתוב רעיון מרכזי בתורתו של אפלטון. ערך שנמצא בשכתוב.
תחומי הצדק shlomo9080 2 באוקטובר 2022 בעבודה
פרס הספר הלאומי shlomo9080 3 באוקטובר 2022
משה האיש והדת המונותאיסטית shlomo9080 26 באוקטובר 2022 בעבודה

}}

טלי גבע laliv g 7 בנובמבר 2022 בעבודה
האחות הטובה laliv g 9 בנובמבר 2022 בעבודה
סמואה Noga58 16 בנובמבר 2022 בעבודה
כיוון פסנתרים חיים ו. 23 בנובמבר 2022 בעבודה
Work It Out Barak a במרחב הערכים מוכן לביקורת עמיתים.

בית שלישי (היסטוריה, גאוגרפיה, דתות וישראל)עריכה

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
פולמוס רמח"ל שמיה רבה י"ג באב התשפ"ב (10 באוגוסט 2022) בטיוטה במסגרת זו הוכחל בעז"ה הערך רפאל ישראל קמחי
תור הזהב של הרדיו Avishay 16 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים (23 בספטמבר 2022) ערכים חשובים להכחלה: רדיו בארצות הברית (אנ'), תיאטרופון (אנ'), ועדת הרדיו הפדרלית (אנ'), רשת רדיו (אנ'), מלחמת עיתונות-רדיו (אנ') ו-40 המובילים (אנ')
פול טיבטס itaygur 20 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים
פילוג ממלכת שאול ספסף כ"א באב ה'תשפ"ב (18 באוגוסט 2022) מוכן לביקורת עמיתים
פולמוס השמיטה במזכרת בתיה (ה'תרמ"ח-ה'תרמ"ט) ספסף כ"ח באב ה'תשפ"ב (25 באוגוסט 2022) בעבודה
רוד בלאגוייביץ' itaygur 3 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים
היסטוריה של אלכסנדריה Romagy 14 באפריל 2022 בעבודה מתבצע תהליך הכחלת ערכים מקושרים. עד כה הוכחלו: אריסטרכוס מסמותרקיה, מפרץ אבו קיר, דינוקרטס, סראפיס, יעחמס השני, ציר הזמן של אלכסנדריה, הקיסריאום של אלכסנדריה, עמוד פומפיוס, ראקוטיס, סוסטרטוס מקנידוס, אפיס, ארסיסטרטוס, דת מותרת, דת אסורה, מקדש סראפיס (סרפיאום) של אלכסנדריה, מצודת קאיתבאי, מסגד אבו אל עבאס אל מורסי, כום א-דיכה, קתדרלת מרקוס הקדוש (אלכסנדריה), מהומות אלכסנדריה (38), מהומות אלכסנדריה (66), הוועידה האקומנית השנייה, נסטוריוס, אוטיכס
הפארק הלאומי מרוג'ג'י Avishay 22 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים (22 באוקטובר 2022)
לפנסקי ויר Avishay 22 בספטמבר 2022 קצרמר
מלטה (אי) Crocodile2020 22 בספטמבר 2022 קצרמר,   בוצע
23 בספטמבר 2022
גודל הקצמר 2,485 בתים
פירוס אסף טל דורון 317 27 בספטמבר 2022 קצרמר גודל הקצרמר 4,335 בתים
איי מטסו Crocodile2020 23 בספטמבר 2022 ערך חדש   בוצע
29 בספטמבר 2022
תורגם מאנגלית.
בית הכנסת הגדול (חדרה) באלדור 30 בספטמבר 2022 קצרמר בעבודה
גאוגרפיה של בוטסואנה Crocodile2020 29 בספטמבר 2022 ערך חדש   בוצע
1 באוקטובר 2022
תורגם מאנגלית.
קסאנה Crocodile2020 30 בספטמבר 2022 ערך חדש   בוצע
2 באוקטובר 2022
תורגם מאנגלית.
ניאנפוניקה תרה אבי רוזנטל 2 באוקטובר 2022 ערך חדש בעבודה
צ'ובה (מחוז) Crocodile2020 2 באוקטובר 2022 ערך חדש   בוצע
3 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
טיוטה:שלום (שולי) הר מלך ס.הר מלך 03/10/22 טיוטה מתכוון לשפרו ולהעבירו למרחב הערכים
הפארק הלאומי צ'ובה Crocodile2020 6 באוקטובר 2022 ערך חדש   בוצע
8 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
כתובת עזקה AggamR 8 באוקטובר 2022 מוכן לביקורת עמיתים התחיל כתרגום, הורחב מעבר
הצינור הבלטי Crocodile2020 8 באוקטובר 2022 ערך חדש   בוצע
10 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
חוסיין א-שייח' בר 9 באוקטובר 2022   בוצע 3 בינואר 2022 נוצר כקצרמר ע"י ביקורת (2,709 בתים). כחלק מהעבודה הוכחל הערך ברברה ליף.
שאלת חכם בן-ימין 12 באוקטובר 2022 בעבודה היה קיים ערך קצר מאד, ושגוי
בית יעקב ז'ורנאל משתמש:מוסיפה דעת 13 באוקטובר 2022 ערך חדש   בוצע
13 באוקטובר 2022
ילדות בירושלים הישנה Abirim 16 באוקטובר 2022   בוצע
אתרוג קורסיקני Crocodile2020 15 באוקטובר 2022 ערך חדש   בוצע
16 באוקטובר 2022
תורגם מאנגלית.
גירוש זבונשין RimonLV 20 באוקטובר 2022 בעבודה
כף לווין Crocodile2020 18 באוקטובר 2022 קצרמר בגודל 3,551 בתים. הונחה תבנית להשלים תוכן מהותי   בוצע
20 באוקטובר 2022
במסגרת שדרוג הקצרמר תורגם מאנגלית הערך מגדלור כף לווין (אנ') והוכנס כסעיף בערך.
קיבוץ עלומים Kcht Psuv 4 באוקטובר 2022 בעבודה
טבח סימל Talelmaliachhemo 27 באוקטובר 2022   בוצע 2 בנובמבר 2022 הורחב מקצרמר כעבודה ויקידמית שהוגשה בקורס עיראק ואתגרי ההווה באוניברסיטה העברית
ג'ינמן Crocodile2020 5 בנובמבר 2022 ערך חדש   בוצע
10 בנובמבר 2022
תורגם מאנגלית.
עיזת אבראהים א-דורי Shovalev 1 באוקטובר 2022   בוצע 6 באוקטובר 2022 הורחב מקצרמר כעבודה ויקידמית שהוגשה בקורס עיראק ואתגרי ההווה באוניברסיטה העברית
מת'קאל אל-פאיז Crocodile2020 10 בנובמבר 2022 ערך חדש   בוצע
14 בנובמבר 2022
תורגם מאנגלית.
דולצא מוורמס Hemulin 16 ביולי 2022 טיוטת ערך חדש תורגם מאנגלית
קינג (אי, טסמניה) Crocodile2020 14 בנובמבר 2022 ערך חדש   בוצע
18 בנובמבר 2022
תורגם מאנגלית.
מיסוזולו קאזווליתיני, מלך הזולו Crocodile2020 20 בנובמבר 2022 ערך חדש   בוצע
3 בדצמבר 2022
תורגם מאנגלית.
התפרקות יוגוסלביה OHALON 12 בנובמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים נכתב מתבנית:לטיפול דחוף
שלמה סולימן אלסנג'ארי בן עדריאל כ' בכסלו ה'תשפ"ג בעבודה מורחב מקצרמר
מלחמת העצמאות של גינאה ביסאו דזרט ופיקסאר 3 בינואר 2023 בעבודה בטיוטה מתורגם מהערך המקביל באנגלית.
וולבוז' Crocodile2020 13 בדצמבר 2022 ערך חדש   בוצע
13 בינואר 2023
תורגם מאנגלית ופולנית.
אירו (אי) Crocodile2020 13 בינואר 2023 ערך חדש   בוצע
16 בינואר 2023
תורגם מאנגלית.
נהר האן (קוריאה) Crocodile2020 21 בינואר 2023 ערך חדש   בוצע
23 בינואר 2023
תורגם מאנגלית.

תחרויות המשנהעריכה

{{מועמד בתחרות משנה
|תמונה=
|יוצרים=
|תיאור=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

יש לכם תמונה או איור? רוצים להשתתף בתחרות המשנה של התמונה הטובה או האיור הטוב? כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על "עריכה" שמעל הטבלה המתאימה ולהעתיק לשם את התבנית {{מועמד בתחרות משנה}}, ולמלא אותה כמובן. לנוחיותכם, באפשרותכם להעתיק את הטבלה שמימין.

יש לשים לב לקריטריונים בהם תמדדנה התמונות: האיכות הכללית של התמונה, מקוריות התמונה, הקישור בין התמונה לערך (תמונה שאינה מקושרת לערך בוויקיפדיה העברית אינה זכאית להיכלל בתחרות), תרומת התמונה לערך, היות התמונה תורמת להבנת הערך גם מבלי הסברים מפורטים, הקומפוזיציה של התמונה והיות התמונה מרגשת.

כל תמונה מועמדת צריכה להיות חופשית בוויקישיתוף, וקטלוג התמונה הנכון בוויקישיתוף – גם הוא מהווה חלק מהמדדים בהם התמונה נמדדת. בנוסף לקטלוג השגרתי, הוסיפו מתחת לתבנית התיאור גם את התבנית {{KatzarmarMuvhar|11}}. להדרכה ראו עזרה:ויקישיתוף. לסיוע נוסף מוזמנים לפנות למקף.

קריטריונים אלה רלוונטיים גם לתחרות האיורים. הבהרה: לתחרות התמונה הטובה ביותר ולתחרות האיור הטוב ביותר מנצח אחד בלבד שיזכה בפרס הכספי.

התמונה הטובהעריכה

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות
ארז האורז בית הקברות היהודי הישן של בקאו. מופיע בערך בית הקברות היהודי הישן, בקאו
ארז האורז בית הקברות היהודי הישן של בקאו. מופיע בערך בית הקברות היהודי הישן, בקאו
ארז האורז בית הקברות היהודי הישן של בקאו. מופיע בערך בית הקברות היהודי הישן, בקאו
ארז האורז הפקולטה לביולוגיה בטכניון. מופיע בערך הפקולטה לביולוגיה (הטכניון)
ארז האורז חנות הספרים "למדא". מופיע בערך האוניברסיטה הפתוחה
ארז האורז אולם צ'ייס שבקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה. מופיע בערך האוניברסיטה הפתוחה
ארז האורז אנדרטה ליצחק רבין בבראשוב, רומניה. מופיע בערך הנצחת יצחק רבין
ארז האורז בית האופרה של אוסלו, נורווגיה. מופיע בערך אוסלו
ארז האורז דרך הטרולים (טרולסטיגן). מופיע בערך טרולסטיגן
ארז האורז דרך הטרולים (טרולסטיגן). מופיע בערך טרולסטיגן
ארז האורז פסל של טרול בדרך הטרולים (טרולסטיגן). מופיע בערך טרולסטיגן
ארז האורז ייראנגרפיורד. מופיע בערך ייראנגרפיורד
ארז האורז ייראנגרפיורד. מופיע בערך ייראנגרפיורד
ארז האורז ייראנגרפיורד. מופיע בערך ייראנגרפיורד
מש:ס.ג'יבלי פארק גריניץ' יבש ביולי 2022. יופיע בערך הבצורת באירופה (2022)
HiyoriX העיירה אוברטאורן כפי שנראת בצד של העיירה הסמוכה האלשטאט. מופיע בערך האלשטאט
HiyoriX העיירות אוברטאורן והאלשטאט כפי שנראות על ההר שנמצא סמוף להאלשטאט. מופיע בערך האלשטאט
ארז האורז פסל של ולאד המשפד בטירת בראן. מופיע בערך ולאד השלישי (המשפד)
 • בעיה: היעדר חופש פנורמה ברומניה, יוכל להשתתף רק אם דיון המחיקה יסגר בהחלטת שמירה.
ארז האורז מעבדה בקמפוס של האוניבריסטה הפתוחה. מופיע בערך מעבדה
ארז האורז יוני בלוך באוזן השלישית. מופיע בערך יוני בלוך
ארז האורז יוני בלוך באוזן השלישית. מופיע בערך יוני בלוך
ארז האורז דיפ פרפל בהיכל מנורה מבטחים. מופיע בערך דיפ פרפל
כובש המלפפונים מים מפכפכים בגן הגזום שבפארק הירקון (תל אביב)
כובש המלפפונים תן זהוב מתגרד להנאתו בגן הסלעים שבפארק הירקון (תל אביב)
יהודית1000 מבט מהצד על החלק העליון של מפל הריין. מופיע בערך מפל הריין
מש:ס.ג'יבלי העתק גבס של הפסל דוד במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון
--Vg boaz - שיחה 20:32, 1 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה[תגובה] קיפודן נמלים אוסטרלי מופיע בקיפודן נמלים אוסטרלי
ארז האורז שלג בהרי הקרפטים. מופיע בערך הרי הקרפטים
ארז האורז שלג בהרי הקרפטים. מופיע בערך הרי הקרפטים
ארז האורז הרי הקרפטים. מופיע בערך הרי הקרפטים
יהודית1000 דנאית הדורה. מופיע בערך דנאית הדורה
ארז האורז הפסל "גלגל אופניים" של מרסל דושאן במוזיאון ישראל. מופיע בערך גלגל אופניים
בר הנוף ממלון סטלהיים. מופיע בערכים מלון סטלהיים, טבע, נורווגיה, שטח פתוח, אתר מורשת עולמית, פיורד, גיא, טופוגרפיה, נרייפיורד, נוף וגאוגרפיה.
בר כיכר השוק המרכזית ובזיליקת סנט מרי בעיר העתיקה של קרקוב. מופיע בערך העיר העתיקה של קרקוב.
בר בזיליקת סנט מרי בקרקוב. מופיע בערך בזיליקת מריה הקדושה (קרקוב).
בר צבע הים משתנה לפני ואחרי שובר הגלים. מופיע בערכים פיזור ריילי, מיראז' (תופעה אופטית), בת ים ושובר גלים
בר אליפות העולם בסמבו חופים. מופיע בערך סמבו (אמנות לחימה)
בר שקיעה בחוף בת-ים. מופיע בערך רצועת חוף בת ים.
Matankic "צל עדין". קצוות צל רכים של ורד בעת השקיעה. מופיע בערך צל
Matankic "ספצס באביב". מופיע בערכים ספצס, נוף, אי
Matankic "סירות עוגנות לחופיה של ספצס". מופיע בערכים קטמרן, ספצס
Matankic "נמל הידרה לאחר השקיעה". מופיע בערך הידרה
Matankic "מכוניות אדומות חונות זו לצד זו". מופיע בערך צירוף מקרים (לא הייתה תמונה בערך לפני כן)
בר חתול צד קיפוד. מופיע בערך חתול הבית כטורף.
בר אלומת אור המופנת השמיימה. מופיע בערך אלומת אור שכתבתי במסגרת המיזם.
בר אופנוע הנושא את דגל "מלך המשיח". מופיע בערך פולמוס המשיחיות בחב"ד.
בר שקיעה בנמל התעופה בווינה, מופיע בערך נמל התעופה הבין-לאומי וינה-שווכאט.
ארז האורז הקומה השנייה בספריית בית אריאלה. מופיע בערך ספריית בית אריאלה
בר תהליך הכנת סושי. מופיע בערך המטבח היפני.
בר סדנת שף להכנת סושי. מופיע בערך בית ספר לבישול שכתבתי במסגרת המיזם.
בר טופיארי בגני בלוודר. מופיע בערך שיח.
בר חמורים באגמון החולה, מופיע בערך אגמון החולה.
בר בנטלי קונטיננטל GT סופרספורט דור שני, דגם נדיר ממנו יוצרו 710 יחידות, כמניין כוחות הסוס שלו. צולם בברטיסלבה, סלובקיה. מופיע בערך בנטלי קונטיננטל GT.
בר מרצדס AMG GT R בצבע ירוק בוהק. צולמה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך מרצדס AMG GT.
בר למבורגיני הורקאן כתומה בנמל תל־אביב. מופיע בערך למבורגיני הורקאן שכתבתי ב־2015.
בר למבורגיני גאיארדו צהובה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך למבורגיני גאיארדו.
בר ב.מ.וו M4 בצבע ירוק־זרחני בווינה, אוסטריה. מופיע בערך ב.מ.וו M4 שכתבתי במסגרת המיזם.
בר דודג' צ'ארג'ר בצבע כחול־בוהק, צולם בראשון לציון. מופיע בערך דודג' צ'ארג'ר שכתבתי במסגרת המיזם.
בר פורשה טייקאן אדומה נטענת בעמדת הטעינה שלך פוֹלקסגארטֶן פַּארְקפְּלאץ, וינה, אוסטריה. מופיע בערך פורשה טייקאן.
בר שברולט קורבט מהדור השמיני אשר צולמה בשכונת עין־כרם בירושלים. מופיע בערך שברולט קורבט C8.
בר פרארי F8 טריבוטו אדומה, צלומה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך פרארי F8 טריבוטו.
בר טויוטה סופרה שצולמה בסינמה סיטי גלילות. מופיע בערך טויוטה סופרה שכתבתי במסגרת המיזם.
בר הדור השביעי של שברולט קורבט. בתמונה תת־דגם משופר שנקרא Z06 בצביעה אופיינית. מופיע בערך שברולט קורבט C7.
בר ב.מ.וו i8 בצביעה זהובה ייחודית. מופיע בערך ב.מ.וו i8.
בר פרארי 488 ספיידר. מופיע בערך פרארי 488.
בר לקסוס LC500 לבנה שצולמה במתחם יס פלאנט ראשון לציון. מופיע בערך לקסוס LC.
בר לימוזינת מרצדס S650 מחטיבת היוקרה של מייבאך ו־AMG עם מנוע V12 בנפח 6 ליטר. אחת מחמש היחידות במדינת ישראל. צולם באור יהודה. מופיע בערך מרצדס-בנץ S-קלאס.
בר פורשה טייקאן 4S קרוס טוריסימו. למכונית זו שני מאפיינים יחודיים למכונית ספורט: היותה מכונית חשמלית ובנייתה במרכב סטיישן. מופיע בערך פורשה טייקאן.
בר מבט מלפנים על אאודי R8 שחורה שצולמה בראשון לציון. מופיע בערך אאודי R8.
בר מבט מאחור על אאודי R8 שחורה שצולמה בראשון לציון. מופיע בערך אאודי R8.
בר הדור החדש של יגואר F טייפ, צולם בראשון לציון. מופיע בערך יגואר F-טייפ.
בר הדור הישן של יגואר F טייפ, צולם בראשון לציון. מופיע בערך יגואר F-טייפ.
בר אוהד בוזגלו נוהג ברכבו, טסלה מודל 3 צבועה בצבע סגול מט. צולם בבת ים. מופיע בערך אוהד בוזגלו.

}}

בר רכבי "זאב" של כוחות הביטחון, אשר כוחותינו כמעט ירו בי לאחר שעקפתי אחד מהם ולמעשה הפרדתי בניהם. מופיע בערך זאב (רכב).
בר מבט מלפנים על אסטון מרטין ראפיד S בצבע שחור מט. צולמה בקרבת שדרות רוטשילד בתל אביב. מופיע בערך אסטון מרטין ראפיד שכתבתי במסגרת המיזם.
בר מבט מאחור על אסטון מרטין ראפיד S בצבע שחור מט. צולמה בקרבת שדרות רוטשילד בתל אביב. מופיע בערך אסטון מרטין ראפיד שכתבתי במסגרת המיזם.
בר מבט מלפנים על בנטלי טורבו R שצולמה בבת־ים, היחידה במדינת ישראל. מופיע בערך בנטלי טורבו R שכתבתי במסגרת המיזם.
בר מבט מאחור על בנטלי טורבו R שצולמה בבת־ים, היחידה במדינת ישראל. מופיע בערך בנטלי טורבו R שכתבתי במסגרת המיזם.
בר מבט מלפנים על הדור השמיני של שברולט קורבט, צולם בבת ים. מופיע בערך שברולט קורבט שכתבתי ב־2015.
בר מבט מאחור על הדור השמיני של שברולט קורבט, צולם בבת ים. מופיע בערך שברולט קורבט שכתבתי ב־2015.
בר רכב אשר התנגש בעץ דקל, צולם בבת ים. מופיע בערך תאונת דרכים.
בר שברולט טריילבלייזר במבחן, צולם בבת ים. מופיע בערך שברולט טריילבלייזר (קרוסאובר).
בר מבט מאחור על למבורגיני הורקאן שחורה, צולם בחולון. מופיע בערך למבורגיני הורקאן שכתבתי ב־2015.
בר רכב של יחידת הכלבנים המשטרתית, צולם בכביש 4. מופיע בערך משטרת ישראל.
בר פולנטה של אסף גרניט, מנת הדגל של מחניודה (צולם שם). מופיע בערכים פולנטה ומחניודה.
בר אורותיו הצבעוניים של פארק השעשועים "וורסטפראטר" שבפארק פראטר ברובע לאופולדשטאדט, וינה, אוסטריה. מופיע בערך פראטר.
בר גלגל הענק "וינר ריזנראד" שבפארק השעשועים "וורסטפראטר", פראטר, לאופולדשטאדט, וינה, אוסטריה. מופיע בערך וינר ריזנראד.
בר ידי אישה מגוננות על מורפו כחול. צולם בחוות הפרפרים הקיסרית של וינה, אוסטריה. מופיע בערכים צבעוניות מבנית, פיגמנט, גידול בעלי חיים, הסוואה בעולם החי, בעלי חיים בשביה ומורפו כחול.
בר המונומט של מריה תרזה בכיכר על שמה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך כיכר מריה תרזה אשר כתבתי במסגרת המיזם.
בר נימפאה כחולה שמורת עין אפק, תצלום נדיר של צמח אשר כמעט ונכחד מהשמורה. מופיע בערך שמורת עין אפק.
בר Parthenos sylvia פרפר ממשפחת הנימפתיים המכונה "קליפר". צולם בחוות הפרפרים הקיסרית של וינה, אוסטריה. מופיע בערך נימפיתיים.
בר אורח החיים בספינת מגורים יכול להידמות לזה שבמבנה מגורים סטנדרטי, עם הקצאת מקום לסלון, ואף גידול חיות מחמד. מופיע בערך סירת מגורים שכתבתי במסגרת המיזם.
בר תות עץ בראשון לציון. מופיע בערך תות (עץ).
בר בניית גורדי שחקים בתל אביב. מופיע בערך בנייה מתועשת.
בר המסגד הצ'צ'ני באבו גוש. מופיע בערך מסגד אחמד חאג'י קדירוב באבו גוש.
בר קוראסון בדרך הגשה מודרנית בווינה. מקור הקוראסון הוא ב-Kipferl האוסטרי. מופיע בערך המטבח האוסטרי.
בר ארוחת בוקר ישראלית כוללת לרוב חביתה, גבינות, סלט ומיץ סחוט. מופיע בערך ארוחת בוקר וארוחת בוקר ישראלית.
בר בני גנץ מאובטח. מופיע בערך ליווי משטרתי.
בר סמטה טיפוסית בשכונת עין כרם. מופיע בערך עין כרם.
בר פריחת חוטמית בצבעים שונים על וברקע בנייה טיפוסית בשכונת עין כרם. מופיע בערכים חוטמית ועין כרם.
בר גזיבו וגן נאה ב"בית העתיק בעין כרם" אשר בבעלות המשוררת שושנה קרבסי. מופיע בערך בוסתן.
בר מנה ראשונה טיפוסית בישראל. מופיע בערך מתאבן.
בר נופיה היפים של ירושלים המוארת. מופיע בערך גיא בן הינום.
בר אביב גפן בהופעה. מופיע בערך אביב גפן.
בר צ'יזבורגר טבעוני ב"כביש 90". מופיע בערך המבורגר צמחוני.
בר בריכת "דרים איילנד". מופיע בערך חמי יואב.
בר בופה ארוחת בוקר. מופיע בערך מזנון (ארוחה).
בר המבורגר ב"כביש 90" בתוספת ביצת־עין וצ'יפס בצד. מופיע בערך המבורגר.
בר סלט קפרזה. מופיע בערך המטבח האיטלקי.
בר קוביות קרח לקירור משקה. מופיע בערכים: קובייה, קרח וקוביית קרח.
בר עוגת מון שרי של "רולדין": עוגת מוס שוקולד מריר וביסקוויט שוקולד בצורת לב, בציפוי גלאסז' של דובדבני אמרנה ועיטורי עלי זהב. מופיע בערכים: יום ולנטיין, לב (סמל), מוס, חומר הזגה, עלי זהב (חומר), רולדין ומוס שוקולד
בר ארוחת בוקר קונטיננטלית הכוללת חביתה, ירקות, לחמניות וגבינות. מופיע בערך ארוחת בוקר קונטיננטלית
בר עננים בגבהים שונים, מעל ומתחת לפסגת הר החרמון. מופיע בערך ענן.
בר "מטוס השלום" של ישראייר בנמל התעופה בן גוריון. מופיע בערכים ישראייר ויחסי איחוד האמירויות הערביות–ישראל.
בר כנאפה יפואית עם גלידת עיזים בטעם וניל ופיסטוק. מופיע בערך כנאפה.
בר כנאפה דרוזית בדלית אל-כרמל לצד עוואמה. מופיע בערך כנאפה.


בר הגדה המזרחית של הים התיכון כפי שנראית מראש הנקרה. מופיע בערך הים התיכון.


בר מופיע בערך בית החולים איכילוב מואר בצבעי דגל אוקראינה בזמן מלחמת רוסיה-אוקראינה. המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.


בר מרכז השליטה של משימת רקיע. מופיע בערך משימת רקיע.


בר לובי המלון הרודס תל אביב. מופיע בערך מלונות הרודס.


בר נוף המלון הרודס תל אביב. מופיע בערך מלונות הרודס.בר האמפיתיאטרון של בת ים. מופיע בערך בת ים.
בר שקיעה בחוף בת-ים. מופיע בערך חופי ישראל.
בר נייק איירפורס 1 בעיצוב אישי. מופיע בערך סניקרס (נעליים).
בר שחר חסון בהופעה. מופיע בערך שחר חסון.
בר טעימות בייקב בגליל. מופיע בערך יין בארץ ישראל.
בר קייזרשמרן, לצד אפל שטרודל, איינשפנר ושוקולטה בקפה לנדמן. מופיע בערכים קייזרשמרן והמטבח האוסטרי.
בר השתקפות האורות על המים בגן הבוטני בירושלים. מופיע בערך החזרה (אופטיקה) והגנים הבוטניים האוניברסיטאיים בירושלים.


בר פסטיבל "Winter Lights" בגנים הבוטניים האוניברסיטאיים בירושלים. מופיע בערך פסטיבל.


בר מבט מעל הערפל בהרי ירושלים. מופיע בערך ערפל.
בר עין ספיר. מופיע בערך אבן ספיר.
בר קובי מחט. מופיע בערך קובי מחט. התמונה הקודמת היתה מלפני 15 שנה (שנת 2007).
בר רינת גבאי. מופיע בערך רינת גבאי.
בר חילי טרופר. מופיע בערך חילי טרופר.
בר אביב גפן בהופעה. מופיע בערך אביב גפן.
בר הנוף משכונת קריית יובל מזרחה. מופיע בערך קריית יובל.
בר כלב מסוג האסקי סיבירי בעת השקיעה בחוף בת ים. מופיע בערכים האסקי סיבירי ויום הכלב הבין-לאומי.
בר חדירת קרני אור מבעד לעננים בחוף בת-ים. מופיע בערך אור.
בר מרכז גיימינג בקניון ארנה הרצליה. מופיע בערכים: קניון ארנה הרצליה ומשחק וידאו.
בר נעלי אדידס באור אולטרה סגול. מופיע בערך על-סגול.
בר עץ קפוא במעלה אתר החרמון. מופיע בערך הר חרמון.
בר הנוף מהר החרמון. מופיע בערך הר חרמון.
בר החנות בכניסה למלון זאכר. מופיע בערך מלון זאכר.


בר ריזוטו פטריות וגבינות מעוטר בנבטי חמניה. מופיע בערכים ריזוטו ונבט.


בר זאכרטורט ושטרודל תפוחים במלון זאכר, וינה. מופיע בערכים זאכרטורטה ומלון זאכר.


בר סאקה בכלי ייעודי. מופיע בערך סאקה.


בר סלמון מבושל בליווי עגבניות ופלפלים. מופיע בערך אלתית.


בר תן זהוב משוטט ברחובות בת ים. מופיע בערך תן זהוב.
בר שטרודל תפוחים בליווי גלידת וניל במלון זאכר. מופיע בערך שטרודל.


בר הכנת מופלטה מופיע בערך מופלטה.


בר דג אמנון בסגנון מרוקאי. מופיע בערך המטבח המרוקאי.


בר איינשפנר הוא חלק מתרבות בתי הקפה הווינאים. מופיע בערך איינשפנר שכתבתי במסגרת המיזם.


בר שוקולטה בקפה לנדמן. מופיע בערך שוקולטה.


בר שוקולטה ואיינשפנר בקפה לנדמן, מעוטרים בשכבה נכבדת של קצפת. מופיע בערך קצפת.


בר כנסיית פרנציסקוס הקדוש מאסיזי. מופיע בערך כנסיית פרנציסקוס הקדוש מאסיזי שכתבתי במסגרת המיזם.
בר הכניסה לבית הזצסיון הווינאי. מופיע בערך הזצסיון הווינאי.
בר "חוף תל-אביב", מחווה וינאית לתל-אביב בה פוזר על גדת הדנובה חול ים וכיסאות חוף תוצרת "כתר פלסטיק". מופיע בערכים: תל אביב, חוף ים וכתר מוצרים לבית ולגינה
בר מונומנט יוהאן שטראוס (הבן) בשטאדטפארק, וינה. מופיע בערך אדמונד פון הלמר.
בר הפסיפס בקתדרלת סטפנוס הקדוש. מופיע בערך קתדרלת סטפנוס הקדוש.
בר גלורייטה, מבנה העמודים שבגני הארמון. מופיע בערך ארמון שנברון.
בר עכביש מטפס על קוריו. מופיע בערך קורי עכביש


בר אילוף גור קאנה קורסו. מופיע בערך אילוף כלבים


בר קיפוד בגינה ציבורית בישראל. מופיע בערך קיפודיים


בר קאנה קורסו צופה בדגים בבריכת נוי. מופיע בערכים: גידול דגי נוי ובריכת נוי.


בר כלב מבלגן ריפוד של כרית. מופיע בערך בלגן.


בר הופעה של הדג נחש. מופיע בערך הדג נחש.


בר ערוץ הכיבוד בהופעת ההשקה של הסרט "עולה לראש" בסינמה סיטי גלילות. מופיע בערך עולה לראש.


בר נקודות הפולקה במיצג הדלעת הצהובה של יאיוי קוסמה, מתוך האוסף של סטיב נסימה. מופיע בערך יאיוי קוסמה.


בר הרלי-דייווידסון ראוד קינג משנת 2001. מופיע בערך הרלי-דייווידסון.


בר הרלי-דייווידסון ראוד קינג משנת 2001. מופיע בערך אופנוע.


בר סמלי שלושת הדתות האברהמיות: חנוכייה מהיהדות, עץ חג המולד מהנצרות והסהר מהאסלאם. צולם בחג של החגים שבחיפה. מופיע בערך דת.


בר כיפת מקדש הבאב במרכז הבהאי העולמי בחיפה כפי שנשקפת מכיכר אונסק"ו. מופיע בערכים כיכר אונסק"ו וכיפה (מבנה).


בר עץ חג המולד בחגיגות החג של החגים בחיפה. מופיע בערכים: עץ חג המולד, חג המולד וחג המולד בישראל.


בר דגל ישראל מתנופף על ראש סלע אדם מופיע בערכים: דגל ישראל וסלע אדם.
בר הקו האדום של הרכבת הקלה בהרצה, רחוב הרצל, בת-ים. מופיע בערכים: רכבת קלה, מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו האדום, תחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית בישראל, תחבורה בבת ים, בת ים.


בר הנוף ממצפה נמרוד. מופיע בערכים: ראש פינה ומצפה נמרוד.


בר הנוף הנשקף ממלון דן פנורמה שברובע הכרמל. מופיע בערכים: מגדלי פנורמה ורובעי חיפה וכרמל (רובע).


בר עצי צאלון נאה בבת ים. מופיע בערך צאלון נאה.


בר השתקפות אור השמש על פני החול והים. מופיע בערך השמש.


בר השתקפות העננים על פני חול הים. מופיע בערכים: ענן, חול וחוף.


בר שקיעה כתומה בחוף בת ים. מופיע בערכים חוף וכתום.


בר פקק תנועה בטיילת בת-ים. מופיע בערך עומס תנועה.


בר שדרות העצמאות בבת-ים. מופיע בערך שדרה (רחוב).


בר דמדומים בגן העיר על שם מנחם בגין בבת-ים. מופיע בערכים: דמדומים ומנחם בגין.


בר דמדומים בגן העיר על שם מנחם בגין בבת-ים. מופיע בערכים: סינוור וזיהום אור.


בר רחובות בת ים. מופיע בערך בת ים.
בר נדידת ציפורים מעל אגמון החולה. מופיע בערך נדידת ציפורים.


בר מרבד של קחוון הגליל בהרי נפתלי. מופיע בערך קחוון.
בר [‏[האנדרטה לזכר הנספים באסון השרפה בכרמל]].
בר [‏[האנדרטה לזכר הנספים באסון השרפה בכרמל]].
בר הכניסה ל"מוזיאון סיסי" בהופבורג, וינה. מופיע בערך אליזבת, נסיכת בוואריה.


בר ספינקס צרפתי בארמון בלוודר, וינה, אוסטריה. מופיע בערכים ספינקס וארמון בלוודר (וינה).


בר הטירה החדשה בארמון הופבורג. מופיע בערך הופבורג.


בר מגדל הדנובה מואר בלילה. מופיע בערך מגדל הדנובה שכתבתי במסגרת המיזם וכן בערך אוסטריה.


בר השתקפות של קארלסקירכה. מופיע בערך קארלסקירכה שכתבתי במסגרת המיזם, וכן בערכים: קארלו בורומאו, קרל השישי, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, יוהאן ברנהרד פישר פון ארלך, אדריכלות הבארוק היסטוריה של אדריכלות המערב, אוסטריה ועמוד טראיאנוס.


בר רחוב בברטיסלאבה ממנו נשקפת טירת ברטיסלאבה וכנסיית סטפן הקדוש. מופיע בערך ברטיסלאבה.


בר התיאטרון הלאומי הסלובקי. מופיע בערך ברטיסלאבה.


בר הכנסייה הכחולה. מופיע בערך הכנסייה הכחולה שכתבתי במסגרת המיזם.


בר הכנסייה הכחולה. מופיע בערך הכנסייה הכחולה שכתבתי במסגרת המיזם.


בר הכנסייה הכחולה. מופיע בערך הכנסייה הכחולה שכתבתי במסגרת המיזם.


בר תַּכְשִׁיטִית זוֹהֶרֶת בעין חרדלית, נחל כזיב, ישראל. מופיע בערכים תכשיטיתיים ושפיראים.


בר עין חרדלית שבנחל כזיב, הגליל המערבי. מופיע בערך הגליל המערבי.


בר עין חרדלית שבנחל כזיב, הגליל המערבי. מופיע בערך נחל כזיב.


בר איזון אבנים בעין חרדלית שבנחל כזיב, הגליל המערבי. מופיע בערך איזון אבנים.


בר סופר־דבורה סימן 3 של חיל הים הישראלי עוגנת במרינה. מופיע בערכים: חיל הים, כלי שיט של חיל הים הישראלי, דבורה (כלי שיט), פלגה 916 ומרינה הרצליה.
ארז האורז כנסיית השכל בהופעה בבארבי. מופיע בערך כנסיית השכל
רדיומן זריחה מעל הרי מואב
בר פסולת של מסכות רפואיות מחוץ לסינמה סיטי גלילות. מופיע בערך לכלוך.
בר מהדורה מוגבלת של פסלון באגס באני מאבני סברובסקי מנצנצות. מופיע בערכים: באגס באני, סברובסקי, נצנוץ ומהדורה מוגבלת.
בר דגל אנטיפה בפארק זיגמונד פרויד, וינה, אוסטריה. מופיע בערך אנטיפה.
בר מתחם בדיקות הקורונה בנמל התעופה בן גוריון. מופיע בערכים: השפעת מגפת הקורונה על ישראל ובדיקת קורונה.
ארז האורז נוער שוליים עם מיכאל בן דוד. מופיע בערך נוער שוליים (להקה)
בר נייק אייר פורס וואן בעיצוב אישי. מופיע בערך נייק.
בר חנוכייה דולקת לצד החלון למען פרסום הנס. מופיע בערכים: הדלקת נרות חנוכה ופרסום הנס.
בר הדנובה בברטיסלבה, בירת סלובקיה. מופיע בערך דנובה ונהר.
בר זיקוקים בחתונה בישראל. מופיע בערך זיקוקין די-נור.
בר מרצ'נדייז של הארי פוטר המיועד למעריצים. מופיע בערכים: דראקו מאלפוי, הארי פוטר (דמות), הרמיוני גריינג'ר, יום הארי פוטר הבין-לאומי, קשית שתייה ורון ויזלי
בר עגלון מוביל כרכרה עם שני סוסים בווינה. מופיע בערכים: וינה, כרכרה, נהג אישי ועגלון.
בר אחת הנקרות בראש הנקרה. מופיע בערך ראש הנקרה.
בר מערה ימית בראש הנקרה. מופיע בערכים מערה וטורקיז (צבע).
בר מבט לים התיכון מתוך הנקרות של אתר ראש הנקרה. מופיע בערכים ראש הנקרה וראש הנקרה (קיבוץ)
בר סלעי הקירטון של ראש הנקרה. מופיע בערכים סלע, סלע משקע וקירטון
בר ראש הנקרה. מופיע בערכים שמורת ים ראש הנקרה-אכזיב, חוף סלעי ושמורות טבע ימיות בישראל
בר שקדיות ברמת הגולן. מופיע בערכים החקלאות בישראל, רמת הגולן ושקד מצוי
בר הגשר החדש בברטיסלבה כפי שנראה ממגדל התצפית UFO. מופיע בערכים: הגשר החדש (ברטיסלאבה) וברטיסלאבה
בר בית לדרברג, מבנה לשימור במרכז ההיסטורי של תל אביב שנבנה בסגנון אקלקטי, רחוב אלנבי פינת שדרות רוטשילד. מופיע בערכים: בית לדרברג, מבנה לשימור, היסטוריה של תל אביב, רחוב אלנבי ושדרות רוטשילד.
בר מלון גינוסר לאחר שימור, רחוב אלנבי פינת שדרות רוטשילד. מופיע בערכים: הסגנון האקלקטי בארץ ישראל, מלון גינוסר וניצה מצגר-סמוק.
בר הנוף הנשקף ממגדל התצפית UFO ניתן לראות את הדנובה, טירת ברטיסלאבה ושמורת פצ'ניאנסקי. מופיע בערכים: סלובקיה, מגדל תצפית, סיפון תצפית ונקודת תצפית.


בר הביצות בשמורת עין אפק. מופיע בערך שמורת עין אפק.
בר שפמנונים בשמורת עין אפק. מופיע בערך שמורת עין אפק.
בר הנוף של אצבע הגליל נשקף מהרי נפתלי
בר עמק החולה מהרי נפתלי
בר הרקולס מכה בלאדון, הדרקון־נחש. פסל ברונזה מהמאה ה־18 שהוצב בארמון שנברון, וינה, אוסטריה. מופיע בערכים הרקולס ולאדון
בר חזית ארמון שנברון. מופיע בערך ארמון שנברון.
בר תקריב לחזית ארמון שנברון. מופיע בערך ארמון שנברון.
בר מבט לילי על חוף תל אביב מ"גן הפסגה" ביפו. מופיע בערכים היסטוריה של תל אביב, יפו, תל אביב-יפו ורצועת חוף תל אביב-יפו
בר פסאז' פרסטל בווינה. מופיע בערך פסאז' שכתבתי במסגרת המיזם.
בר סניף של ברגר קינג. מופיע בערך ברגר קינג ובנייה בגבס.

האיור הטובעריכה

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות


Crocodile2020 תרגום לעברית של מפת צינור הגז הבלטי, על בסיס מפה עיוורת ממפות ויקימדיה ותוכנת פוטושופ. המפה מופיעה בערך הצינור הבלטי.
Crocodile2020 תרגום לעברית של מפת דרום יבשת אפריקה ומיקומה של בוטסואנה ביחס לשכנותיה, על בסיס מפה עיוורת LocationBotswana.svg ממפות ויקימדיה ותוכנת פוטושופ. המפה מופיעה בערך גאוגרפיה של בוטסואנה.
Matankic הדמיה אדריכלית שנוצרה בעזרת הבינה המלאכותית DALL-E, תוך התבססות על סגנונה הדה-קונסטרוקטיביסטי של האדריכלית זהא חדיד.
מופיע בערכים הדמיה אדריכלית, אמנות מבוססת בינה מלאכותית יוצרת, DALL-E.

הערה1:
התמונה נוצרה בידי DALL-E באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic. לאחר קבלת התמונה ביצעתי בה תיקונים מסוימים. נקיתי רעשים, תיקנתי קצוות לא ברורים בעזרת תוכנת טיפלול התמונות GIMP, כך שהושקעה עבודה מצידי ביצירת התוצר המוגמר.
הערה2 (לגבי כל התמונות שנוצרו ב-AI):
יצירת תמונות בעזרת תוכנות בינה מלאכותית אינה דבר של מה בכך. התוצאה אינה מיידית. ככה למשל לגבי התמונה של ההאקר למטה. הייתי צריך לברור מבין תמונות רבות שיצרתי, מתוך תיאורים מילוליים מאוד מסוימים את התמונה הרצויה, וממנה להמשיך להוראות נוספות שנתתי לבינה המלאכותית, עד לקבלת תוצאה שהייתה קרובה מספיק למה שראיתי בעיני רוחי. לאחר שמתקבלת התמונה נדרשת גם עבודה מסוימת בתוכנת פוטושופ לצורך הסרה ותיקון של פרטים איתם מתקשה מאוד הבינה המלאכותית.
Matankic הדמיה של סייבורג, אדם עם מרכיבים רובוטיים. מופיע בערך סייבורג.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic עיר סייברפאנק עתידנית בעלת מוטיבים דיסטופיים כפי שמשתקפת ביצירות רבות מופיע בערכים סייברפאנק, דיסטופיה.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic איור של חללית. מופיע בערך מד"ב.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic איור של חללית עוברת דרך פורטל מלאכותי למקום אחר ביקום. מופיע בערך חור תולעת.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic מכוניות מעופפת הן דוגמה לטכנולוגיה עתידנית אשר מתקשרת לשגרת היום יום. הדמיה בתכנת מחשב. מופיע בערך מד"ב.
נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
הערה: בכל וויקישיתוף לא מצאתי איור אחד של מכונית מעופפת (שהיא לא מטוס במסווה).
Matankic איור אלף אפל. עורו כהה ושערו לבן עד כסוף. מופיע בערך אלף אפל.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic זהב מוחבא על ידי הלפרקון בקצה הקשת בענן, לפי המיתולוגיה האירית. מופיע בערכים קשת בענן, לפרקון.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic איור של מכשף מזוקן בעל מצנפת מחודדת וגלימה מבצע מעשה כשפים, מוטיב החוזר ביצירות רבות. מופיע בערך כישוף.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic המסתורין מעורר שאלות בקוראים ובצופים. איור בעזרת תכנת מחשב של אדם מצבע פעילות פולחנית באווירה אפופת מסתורין. מופיע בערך: מסתורין (סוגה).

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic כנר מרוכז בעת הנגינה. קשב הוא אחד הביטוים של חווית הזרימה. מופיע בערכים: מוזיקה#היבטים פסיכולוגיים, קשב, זרימה (פסיכולוגיה).

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה מסיבית בפוטושופ.
Matankic סוס שחור מתרומם על רגליו האחוריות. מופיע בערכים: סוס, שחור לבן, שחור.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה מסיבית בפוטושופ.
Matankic הדמיה של החרב "עוקץ" זוהרת בכחול בנוכחות אורקים. מופיע בערכים: בילבו בגינס, פרודו בגינס.
נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Matankic חרב אור אדומה מאירה בתוך האפלה. תמונה נוצרה בעזרת הבינה המלאכותית DALL-E. מופיע בערכים חרב אור, מלחמת הכוכבים, סית'.
נוצר באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic, ולאחר מכן עריכה רבה בתוכנת טפלול תמונות (פוטושופ).
Matankic האקר. מוטיב האנונימיות מתבטא חזותית באדם מכוסה ברדס, לעיתים עוטה מסכה אשר אינה מסגירה פרט על זהותו. תמונה נוצרה בעזרת הבינה המלאכותית DALL-E. מופיע בערכים האקר, אנונימיות.
נוצר באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic, ולאחר מכן עריכה בתוכנת טפלול תמונות (פוטושופ).

(מי שסקרן לראות מי מסתתר מאחורי המסכה w:c:File:Annonymos hacker mask hooded (unmasked).png)
Matankic גור חתולים וברווזונים. תמונה אשר נוצרה בידי הבינה המלאכותית DALL-E.
מופיע בערך חמידות.
נוצר באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic.
Matankic 'אביר אפל' כפי שמתבטא ביצירות פנטזיה אפית. דמות מסתורית, מעוררת אימה, וחסרת סממנים הרלדיים.
מופיע בערכים אביר, פנטזיה אפית.

הערה: התמונה נוצרה בעזרת Stable Diffusion (אנ') (בינה מלאכתות בקוד פתוח), באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic. פה נעשתה הרבה עבודה מצידי עד לקבלת התוצר המוגמר. גם כן, נוספו לכך תיקונים ושיפורים שהוספתי באמצעות GIMP.


מנחם.אל איור פרופיל של צופון שמופיע בפסקת האנטומיה בערך צופון.

נוצר באמצעות הגרסה הישנה של תוכנת צייר (XP). האיור נוצר במיוחד עבור הערך צופון שמתמודד בבית הראשון ומשקף את התכונות הפיזיות החריגות של יונק הכיס החמוד הזה. ציירתי אותו בצורה שתוכל לתאר הן נקבה עם כיס והן זכר עם אשכים ענקיים.

פיקסאר תג משטרת המנדט המעטר את כל הערכים הקשורים בנושא. נוצר בתוכנה אינקסקייפ.
פיקסאר דגל משטרת המנדט המעטר את כל הערכים הקשורים בנושא. נוצר בתוכנה אינקסקייפ.
פיקסאר מפה מתורגמת ומווקטרת על בסיס המפה Strait of Sicily map.png. המפה מוצגת בערך מצר סיציליה, ועוזרת להמחיש לקורא בצורה טובה יותר את מבנה המצר. המפה תורגמה וווקטרה בעזרת התוכנה אינקסקייפ.
פיקסאר מפת מצר מלאקה המציגה את המצר והמדינות הממוקמות סביבו - מלזיה, אינדונזיה, תאילנד וסינגפור. המפה מוצגת בערך מצר מלאקה, ועוזרת להמחיש לקורא בצורה טובה יותר את מבנה המצר. המפה נוצרה בתוכנה אינקסקייפ.
פיקסאר מפת מצר פלורידה המציגה את המצר והמדינות הממוקמות סביבו - ארה"ב, קובה ואיי הבהאמה. המפה מוצגת בערך מצר פלורידה, ועוזרת להמחיש לקורא בצורה טובה יותר את מבנה המצר. המפה נוצרה בתוכנה אינקסקייפ.
פיקסאר מפה מתורגמת ומווקטרת על בסיס המפה Aerial-herbicide-spray-missions-in-Southern-Vietnam--1965-1971.jpg. המפה מתארת את האזורים בהם בוצעו משימות הריסוס קוטלות-העשבים של צבא ארה"ב במהלך מלחמת ויאטנם. המפה מוצגת בערך אייג'נט אורנג', ועוזרת להמחיש לקורא בצורה טובה יותר את גודל המבצע והשלכותיו. המפה תורגמה וווקטרה בעזרת התוכנה אינקסקייפ.
בר עדכון תבנית קובץ:Pgmnt.GIF. מופיע בערך פיגמנט.
פיקסאר מפה מתורגמת ומווקטרת על בסיס המפה Iraq NO FLY ZONES.PNG. המפה מתארת את האזורים האסורים לטיסה בעיראק, אשר נאכפים על ידי ארצות הברית, צרפת ובריטניה בעקבות מלחמת המפרץ. המפה מוצגת בערך האזורים האסורים לטיסה בעיראק, ועוזרת להמחיש לקורא בצורה טובה יותר את מיקום האזורים ביחס לעיראק עצמה ולמדינות שסביבה. המפה תורגמה וווקטרה בעזרת התוכנה אינקסקייפ.